/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Verkiezingen 2014

Gemeenteraad neemt afscheid van raadsleden

In een goed gevulde raadszaal heeft de ‘oude’ gemeenteraad van Echt-Susteren tijdens een bijzondere vergadering afscheid genomen van een aantal raadsleden dat volgens de uitslag van de verkiezingen van 19 maart jongstleden niet meer terugkeert in de lokale volksvertegenwoordiging. De speciale commissie die de zogenaamde geloofsbrieven controleerde (een commissie bestaande uit de vertrekkende raadsleden Elly Janssen van DES en Harrie Philipsen van Samenwerking en raadsnestor Jos Meeuws van M en M Echt-Susteren) ontdekte geen belemmeringen om de nieuw gekozen raadsleden toe te laten tot de gemeenteraad. Zij zullen in wederom speciale raadszitting beëdigd worden.

De vertrekkende 8 raadsleden ontvingen van burgemeester Hessels een zeer bijzondere brons sculptuur van de hand van de Susterense kunstenares Miep Mostard en een op de persoon toegesneden toespraak van diezelfde burgemeester. Raadslid Elly Janssen (niet meer herkiesbaar op 19 maart jongstleden) kreeg van Jos Hessels een medaille opgespeld en is nu lid in de Orde van Oranje Nassau.

Voor een aantal van de scheidende raadsleden zal het vertrek uit de raad wellicht van zeer korte duur zijn, omdat zij straks de plek kunnen innemen die vrijkomt omdat bijvoorbeeld een partijgenoot een wethouderfunctie in het nieuwe college van B&W gaat vervullen. Afscheid werd genomen van: Jac Beckers (CDA), Wim Jessen (CDA), Paula Cox-Wachelder (eerst fractie Cox-Wachelder, nu Samenwerking), Thieu Sevriens (Samenwerking), Harry Philipsen (Samenwerking), Elly Janssen (DES), Marlies Cox (PvdA) en Evert Masthoff (M en M Echt-Susteren).

Van de scheidende raadsleden maken alleen Jac Beckers (CDA), Paula Cox-Wachelder (Samenwerking) en Thieu Sevriens (Samenwerking) (een kleine) kans om alsnog terug te keren in de gemeenteraad. Een en ander is afhankelijk van de nieuwe coalitiesamenstelling en wie op het wethouderpluche gaan plaatsnemen. 

Henk Maessen vrijwel zeker (in)formateur

Wat M en M Echt-Susteren al vreesde, dreigt nu ook daadwerkelijk te gaan gebeuren: na een eerste verkenning is Henk Maessen, voorzitter van de grootste partij, lijst Samenwerking, naar voren geschoven als (in)formateur. M en M Echt-Susteren heeft er al langer grote moeite mee dat in deze gemeente iedere 4 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen iemand als (in)formateur naar voren wordt geschoven die geen enkele politieke verantwoordelijkheid draagt. Maessen zit niet in de gemeenteraad en ook niet in de gemeentelijke adviescommissies. M en M Echt-Susteren heeft bij de begrotingbehandeling eind 2013 nog een motie ingediend waarin geëist werd dat de (in)formateur een gekozen raadslid dient te zijn dan wel een politiek onafhankelijk persoon van buiten de gemeente Echt-Susteren. De betreffende motie werd door de meerderheid uiteraard van tafel geveegd. 

Omtrent de opdracht die de (in)formateur heeft meegekregen is nog niets bekend. Gezien de grote opgaven waar de gemeente in de komende raadsperiode voor staat, ligt het voor de hand dat  het college moet kunnen rekenen op brede steun in de gemeenteraad. Hoewel op dit moment een coalitie van twee partijen (CDA en Samenwerking, samen 13 van de 23 zetels) mogelijk is, zullen veel partijen het wenselijk achten om een coalitie te vormen, die kan rekenen op een bredere steun.

Er is op dit moment een aantal mogelijkheden wat betreft de toekomstige coalitiesamenstelling. CDA en Samenwerking kunnen, zoals gezegd, alleen verder en hebben dan een meerderheid van 13 zetels. Een verbond van Samenwerking, DES en PNES (samen goed voor 15 zetels) is ook een optie. Maar het zou zomaar kunnen dat CDA, DES en PNES gaan samenwerken. Die coalitie kan dan rekenen op 14 zetels.

Deze (in)formateur kennende zal hij (väör de ougesjien vanne luuj) op korte termijn alle zes fracties in de gemeenteraad gaan uitnodigen voor een eerste oriënterend gesprek ofschoon in de achterkamertjes allang beklonken is hoe de haasjes de komende vier jaar gaan huppen in de gemeente Echt-Susteren. M en M Echt-Susteren voelt er weinig voor om tijd en energie te gaan steken in deze coalitiepoppenkast. De kaarten zijn immers, hoe dan ook, geschud.   

M en M wil actie van college

De Fractie M en M in de gemeenteraad van Echt-Susteren wil dat het college maatregelen gaat treffen om de wildgroei van verkiezingsborden tegen te gaan. Volgens de fractie begint het ongebreideld ophangen van verkiezingsborden aan lantaarnpalen en wat dies meer zij de spuigaten uit te laten. De fractie heeft ook vedel ergernis waargenomen onder de inwoners van Echt-Susteren en is in de pen geklommen richting college van B en W en de gemeenteraad. In haar brief aan gemeenteraad en college stelt de Fractie M en M Echt-Susteren onder meer:

“De gemeenteraadsverkiezingen liggen achter ons en het straatbeeld in de gemeente Echt-Susteren is gelukkig weer normaal. Lange tijd is dat straatbeeld de afgelopen weken bezoedeld geweest met borden waarop opgeblazen pasfoto’s en niet te ter zake doende kretologie prijkten. Met afzichtelijke reclame-uitingen waarvan met name de partijen (en dat waren er nogal wat) die niet in staat bleken een fatsoenlijk politiek inhoudelijk verkiezingsprogramma te schrijven zich maar al te graag bedienden. Veel inwoners van Echt-Susteren hebben zich terecht gestoord aan deze zinloze en walgelijke vervuiling van het straatbeeld. Een enkel politiek onbenul heeft het zelfs bestaan om verkiezingsborden in bomen vast te spijkeren (hoe achterlijk kun je eigenlijk zijn?).

Het mag duidelijk zijn dat het wat de Fractie M en M Echt-Susteren (en veel inwoners) betreft maar eens afgelopen moet zijn met deze pretentieloze flauwekul. Partijen die zich van dit soort nonsens menen te moeten bedienen en niet in staat zijn gebleken een gedegen en goed onderbouwd verkiezingsprogramma te produceren hebben bij verkiezingen niet eens iets te zoeken en horen niet in de gemeenteraad thuis. Het wordt dan ook de allerhoogste tijd dat de gemeente Echt-Susteren een verordening opstelt die een einde maakt aan deze idioterie.

Onder verwijzing naar artikel 37 van het Reglement van Orde had de Fractie M en M Echt-Susteren dan ook graag antwoord op de volgende vragen:

1. Deelt het college de opvatting van de Fractie M en M Echt-Susteren dat het ongebreideld ophangen van verkiezingsborden een ergerlijke bezoedeling van het straatbeeld tot gevolg heeft?

2. Deelt het college eveneens de mening van de Fractie M en M Echt-Susteren dat dit soort maffe reclame-uitingen (niet ter zake doende opgeblazen pasfoto’s en irrelevante kretologie) geen enkel effect sorteert en dus verboden kan worden?

3. Is het college bereid een verordening (betrekking hebbende op alle verkiezingen) op te stellen, en aan de nieuwe gemeenteraad voor te leggen, die een einde maakt aan dit soort aanstootgevende straatbeeldvervuiling?”    

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen (per kandidaat, per stembureau) in de gemeente Echt-Susteren zijn te vinden op www.echt-susteren.nl

De verkiezingen in DDL

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande wil Dagblad De Limburger terugblikken op de achterliggende zittingsperiode. Daartoe hebben alle lijsttrekkers van de acht lijsten die in de gemeente Echt-Susteren een gooi gaan doen naar een of meerdere raadszetels een aantal vragen/stellingen voorgelegd gekregen. De Fractie M en M Echt-Susteren heeft hier meteen op gereageerd. Omdat die reacties waarschijnlijk niet integraal in de krant zullen verschijnen hierbij de letterlijke tekst. Het is overigens de bedoeling dat bedoeld artikel in de krant van maandag 17 maart geplaatst gaat worden.   

Onderstaand de reacties van de Fractie M en M Echt-Susteren op de vragen/stellingen ten behoeve van een achtergrondartikel in Dagblad De Limburger van 17 maart aanstaande:

Wat is er in uw gemeente bereikt? Natuurlijk is er in de afgelopen zittingsperiode van alles bereikt in Echt-Susteren. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan de renovatie van vele (toegangs)wegen en de aanleg van fiets- en wandelpaden. Ook de opknapbeurt van Echt-centrum en het binnenhalen van een groot bedrijf/grote werkgever (Action) mogen genoemd worden.

Waar bent u bij wijze van spreken het meest trots op? Er zijn in de afgelopen zittingsperiode geen zaken gerealiseerd die er met kop en schouder bovenuit steken. De bereikte resultaten zijn optelsommen van deelelementen.  

Aan wie is dat te danken? Genomen raadsbesluiten zijn altijd te danken aan een raadsmeerderheid en niet aan individuele fracties, ook al willen met name de coalitiepartijen de inwoners van Echt-Susteren in de aanloop naar 19 maart anders doen geloven. Elke individuele fractie kan voorstellen indienen maar als daar in de gemeenteraad geen meerderheid voor is zetten die geen zoden aan de dijk.

Wat is de rol van uw eigen partij geweest? De Fractie M en M Echt-Susteren heeft zich de afgelopen periode kritisch-positief opgesteld in de gemeenteraad. Goede voorstellen konden altijd op haar steun rekenen. Slechte voorstellen, en die waren er in overvloed, werden consequent neergesabeld.

Waarin heeft u zich de afgelopen periode onderscheiden van de andere? Daar waar de meeste andere fracties hap-snapbeleid voeren op basis van vooraf geformuleerde kretologie, gaat de Fractie M en M Echt-Susteren uit van een duidelijke politieke ideologie. Ook in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande blinkt het verkiezingsprogramma van M en M Echt-Susteren weer uit door duidelijkheid, vastberadenheid en goede onderbouwing.

Maar misschien vindt u ook dat er dingen zijn blijven liggen. De gang van zaken rond het centrumplan Susteren was en blijft bedroevend. Hier had veel doortastender (onteigenen) opgetreden moeten worden door het college van B en W. Het centrumplan dreigt een gebed zonder einde te worden en de inwoners van de voormalige gemeente Susteren mogen lijdzaam toezien hoe hun centrum iedere dag verder verloedert en verpaupert.

Misschien zijn er zelfs wel zaken door anderen geblokkeerd die u graag wel ingevoerd had willen zien. Het verwerpen van ons voorstel om Echt-Susteren tot schaliegasvrije gemeente te verklaren is tekenend voor het politieke onbenul van de coalitie. Het oostelijk deel van de gemeente (Koningsbosch, Maria-Hoop) wordt nota bene zelfs expliciet genoemd als mogelijk wingebied van schaliegas. Maar alles wat het niveau van de plaatsing van een lantaarnpaal op de hoek van de Dorpsstraat en de Kerkstraat overstijgt wordt door deze coalitie niet begrepen en dus, nauwelijks gehinderd door enige kennis van zaken, weggewuifd met alle rampzalige gevolgen van dien.

Wat had u misschien wel anders willen doen? Als het aan de Fractie M en M Echt-Susteren had gelegen was de Pius X-kerk aan de Nieuwe Markt in Echt behouden gebleven en omgevormd tot een multifunctionele accommodatie voor het verenigingsleven. Het college en de coalitie hebben deze unieke kans om zeep geholpen door slaafs hun oren te laten hangen richting bisdom en kerkbestuur. ’t Verdreet van Ech!

’KERNACHTIG SOCIAAL EN DUURZAAM!’

Verkiezingsprogramma 2014-2018 M en M Echt-Susteren

0. INLEIDING

Het gemeentebestuur is de overheid die het dichtst bij de burgers staat. Dat gaat van stoeptegel tot school en van defecte lantaarnpaal tot werk. De locale overheid kan en moet in het gemeentelijke maatschappelijke leven gericht (bij)sturen. Want politiek betekent ook keuzes maken. M en M Echt-Susteren maakt duidelijke keuzes. In een tijd waar veel burgers weinig vertrouwen hebben in de politiek, en daar hebben in Echt-Susteren in de afgelopen periode de coalitiepartijen nadrukkelijk aan bijgedragen, probeert M en M Echt-Susteren een brug te slaan. In dit verkiezings-programma legt M en M Echt-Susteren uit hoe de partij tegen de toekomstige ontwikkelingen in die gemeente aankijkt en wat zij wil aanpakken. Kortom: wat M en M Echt-Susteren de komende raadsperiode in deze gemeente op de politieke agenda wil plaatsen. Onze raadsfractie zal dit programma benutten als leidraad, maar niet vrijblijvend. Omdat  meningen verschillen, moeten er regelmatig compromissen worden gesloten. Maar de M en M-raadsfractie is eraan gehouden om altijd in de richting van het programma te handelen. De politiek moet dichter bij de mensen staan. De fractie is dus aanspreekbaar, staat open voor suggesties en overlegt met mensen en maatschappelijke organisaties.

Nummer 1: Jos Meeuws

Vlak voor de verkiezingen zult u ongetwijfeld wederom door deze of gene benaderd worden om uw kiezerspas als volmachtstem af te geven. Sommige groeperingen hebben van dit soort ronselpraktijken blijkbaar hun politieke levenswerk gemaakt. Werk hier nooit aan mee!! Op het moment dat u uw kiezerspas als volmacht afstaat aan derden heeft u geen enkele zeggenschap meer over wat er met uw stem gaat gebeuren. Stem daarom zelf en wanneer u echt niet in staat bent om te gaan stemmen geef dan uw volmacht alleen af aan huisgenoten, familieleden of goede bekenden. Dat is vrijwel zeker de enigste garantie dat uw volmachtstem op die plaats terecht komt die uzelf voor ogen stond. En dat is tevens een goede remedie om de ronselpraktijken, die blijkbaar onlosmakelijk met verkiezingen in deze gemeente verbonden zijn, een halt toe te roepen. Wanneer u door lijsten of kandidaten hiervan benaderd wordt om uw kiezerspas af te staan, meldt dit dan meteen aan een van de kandidaten van M en M Echt-Susteren. Wij zullen dan stappen ondernemen want het ronselen van volmacht-stemmen is volgens de Kieswet nog steeds verboden en dus strafbaar.

1. GEMEENTELIJKE DEMOCRATIE

De rol van de overheid, de inrichting en het functioneren van het openbare bestuur staan permanent ter discussie. Voor M en M staat een integer en democratisch bestuur voorop. Er dient voor te worden gewaakt dat er teveel besluitvorming wordt overgedragen van gekozen organen naar bestuursorganen. De democratische legitimatie van burgemeester en wethouders is immers met het dualisme afgenomen omdat zij geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad en daarom geen rechtstreeks mandaat van de kiezer hebben. De gemeenteraad beslist. B&W hebben de voorbereidende taak die uitmondt in voorstellen aan de gemeenteraad. Burgers en belangenorganisaties moeten structureel de mogelijkheid krijgen om ideeën, wensen en behoeften kenbaar te maken. Het is de taak van de gemeente om deze tot beleid te maken. Dit geschiedt van vanzelfsprekend met een vroegtijdige betrokkenheid en inspraak van burgers en belangenorganisaties Dit “luisteren naar de burger” maakt een vast onderdeel uit van de integrale beleidsvoorbereiding en wordt meer dan nu verankerd in de voorstellen. Die voorstellen moeten dan ook altijd worden vergezeld van een inspraakparagraaf. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de beslissing over nieuw beleid, na een integrale belangenafweging, bij de gemeenteraad blijft liggen. B&W zijn uitvoerder van door de gemeenteraad vastgesteld beleid. De beleidsvrijheid van het bestuur blijft beperkt. Er wordt regelmatig aan de gemeenteraad gerapporteerd over de uitvoering van beleid en raadsbesluiten.

In de raad zal het dualisme vooral moeten leiden tot een onafhankelijke, zelfstandige besluitvorming op inhoudelijke argumenten. Ook mag verwacht worden dat het college dusdanige raadsvoorstellen doet dat de meerderheid van de gemeenteraad hiermee zal instemmen. Dat mogen dus gerust wisselende raadsmeerderheden zijn. M en M neemt wel stelling tegen machtspolitiek die wordt gevoerd vanuit de coalitie. Zo’n opstelling is meestal (zeer ondualistisch) geklonken aan het college. Om besluiten erdoor te drukken worden regelmatig fractiediscipline en coalitiediscipline opgelegd aan eigenlijk anders willende raadsleden. 

Nummer 2: Piet Reijnders

M en M kiest niet op voorhand voor oppositie of coalitie. Hoewel deelname aan een coalitie over het algemeen leidt tot meer invloed, mag dit niet ten koste gaan van fundamentele uitgangspunten. Deelname aan het college van burgemeester en wethouders zal alleen plaatsvinden als de fractie voldoende sterk is en er (vanzelfsprekend) ook veel herkenbaar is van M en M in het coalitieprogramma. Het feit dat wethouders geen lid meer zijn van de gemeenteraad, maakt hun functioneren ook minder politiek. Een wethouder is vooral een bestuurder voor de gemeente. M en M zal B&W, maar ook een eventuele eigen wethouder dus vooral op het bestuurlijk functioneren beoordelen. Wel stelt M en M hoge eisen aan de voorstellen van B&W. Ze moeten informatie geven over alle belangrijke aspecten, de consequenties van besluiten aangeven, hoe ze passen in het algemeen beleid, te verwachten resultaten moeten controleerbaar zijn en voorstellen moeten zo mogelijk ook alternatieven bevatten.

Daarom wil M en M Echt-Susteren het volgende: 

 • dat er in Echt-Susteren de hoogste prioriteit wordt gegeven aan de gemeentelijke voorlichting naar de inwoners toe en dat de communicatie tussen burgers en locale overheid geoptimaliseerd wordt en hierdoor de afstand burger-overheid verkleind
 • dat er referenda worden uitgeschreven over belangrijke zaken die de totale bevolking dan wel grote delen hiervan direct aangaan
 • dat er gemeentelijke servicepunten/loketfuncties worden ingericht in alle kernen die ver van het gemeentehuis verwijderd liggen zodat de inwoners van die kernen niet voor ieder liflafje een dagtocht moeten gaan ondernemen
 • dat de gemeente een actief beleid voert ten aanzien van het oprichten van wijkraden in de diverse kernen en dat met de inbreng van deze wijkraden ook daadwerkelijk rekening wordt gehouden 

                                                                  

2. RUIMTELIJKE ORDENING

Voor een uitgestrekte gemeente als Echt-Susteren zijn zaken als ruimtelijke ordening, maar ook natuur en milieu, van enorm belang. Een van de belangrijkste voorwaarden voor het voeren van een adequaat beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening is dat de grond zoveel mogelijk eigendom is en blijft van de gemeenschap. Op het moment dat grond voorwerp van speculatie wordt voor bijvoorbeeld project-ontwikkelaars wordt het voor een gemeente steeds moeilijker om haar vastgestelde bestemmingsplannen uit te voeren. De laatste jaren dreigt het gemeentelijk beleid steeds meer de richting op te gaan van concentraties in de hoofdkernen met desastreuze gevolgen voor de kleine kernen. We zullen heel zorgvuldig moeten omgaan met de schaarse ruimte die ons nog ter beschikking staat.   

M en M Echt-Susteren staat op het standpunt dat er harde grenzen getrokken moeten worden tussen de stad en het platteland. De gemeente Echt-Susteren is een groene, plattelandsgemeente bij uitstek en dat zou M en M graag zo willen houden. De gemeente kent een zeer uitgestrekt buitengebied waarin veel natuurwetenschappelijke en gebieden met een hoge landschappelijke waarde zijn gelegen. Deze gebieden dienen in de toekomst beschermd te worden.        

Nummer 3: Joep Verberkt

Een goede inrichting van het bebouwde gebied draagt bij aan een vitale leefomgeving, minder milieudruk en behoud van de open ruimte. Het ruimtegebruik van wonen en werken moet effectiever. Inbreiding is niet het klakkeloos opvullen van lege plekken in de bebouwde kom. Wij zullen een totaalplan voor de gemeente moeten opstellen met bouw-mogelijkheden voor de toekomst. Hiertoe zal eerst een inventarisatie uitgevoerd moeten worden naar de behoefte aan bouwmogelijkheden en de beschikbare vrije ruimte. Op wijkniveau dient een inrichtingsplan te worden opgesteld, dat voorziet in alle behoeften in de wijk: wonen, werken, parkeren, recreëren, openbaar groen en spelen op straat. Dit plan moet in nauwe samenwerking met de wijkraden, (wijk)bewoners en belangenorganisaties worden geproduceerd voor een zo duurzaam mogelijke invulling. Bij renovatie van de riolering zal zoveel mogelijk overgestapt moeten worden op een gescheiden rioolsysteem, afkoppeling van regenwater en rioolwater, gecombineerd met een zo optimaal mogelijke bodeminfiltratie. Dit vraagt echter wel maatregelen op het gebied van de keuze van de bouwmaterialen, gebruik van bestrijdings-middelen, gebruik van de straat etc.

Groen en natuur geven een leefomgeving een duurzaam en ontspannend karakter. Er moet naar gestreefd worden een groenblauw netwerk te realiseren van parken, natuurgebiedjes en water die met elkaar en met de natuur in het buitengebied verbonden zijn door singels, waterlopen, bomenlanen en plantsoenen.

Hergebruik van bestaande bedrijventerreinen heeft onze voorkeur boven het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen in het maagdelijk buitengebied. Bij het toelaten van nieuwe bedrijven of bij uitbreiding van bestaande bedrijven moet er op gelet worden dat de schaal van het bedrijf past bij onze gemeente en bij de aanwezige infrastructuur. Grotere verkeersintensieve bedrijvigheid hoort thuis op de regionale en bovenregionale bedrijventerreinen waar een goede ontsluiting via het wegennet geboden kan worden.

Daarom wil M en M Echt-Susteren het volgende:

 • dat de grond zoveel mogelijk in handen van de gemeenschap blijft zodat de gemeente een doortastend beleid kan voeren op het gebied van ruimtelijke ordening
 • dat particuliere woningbouw in het buitengebied wordt tegengegaan en ook met agrarische bebouwing aldaar zeer zorgvuldig wordt omgegaan
 • dat in woonwijken naast de bouw van kwalitatief goede en betaalbare woningen ook ruimte geschapen wordt voor vrije tijdsbesteding in de eigen woonomgeving door middel van voldoende speel- en groenvoorzieningen
 • dat bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen voldoende rekening wordt gehouden met diverse woonvormen (alleenstaanden, bejaarden, samenwonenden, gezinnen) en dat de bevolking intensiever betrokken wordt bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen
 • dat in de vele kernen voldoende voorzieningen voorhanden blijven, zeker waar het voorzieningen voor de eerste levensbehoefte, de maatschappelijke dienstverlening en de gezondheidszorg betreft
 • dat natuurwetenschappelijke en landschappelijk waardevolle gebieden als beschermde gebieden worden aangewezen
 • dat nieuwe bebouwingsplannen zich richten op kleine afstanden tussen wonen, werken, recreëren en onderwijs en dat goed openbaar vervoer een voorwaarde is bij nieuwe uitbreidingsplannen
 • dat het aandeel van de sociale woningbouw verhoogd wordt en dat de gemeente hiervoor gronden beschikbaar en betaalbaar houdt
 • dat er aandacht besteed wordt aan duurzaam bouwen met milieuvriendelijke bouwmaterialen en daar waar de gemeente zelf opdrachtgever is gekozen wordt voor ondernemers die bereid zijn dit beleid ten uitvoer te brengen
 • dat de gemeente op actieve wijze de doorstroming bevordert waardoor voorkomen wordt dat goedkope woningen in de sociale huursector bezet blijven door mensen met inkomens boven modaal
 • dat er extra zorg wordt besteed aan de woningbehoeften van gehandicapten, ouderen en grotere gezinnen
 • dat er geen grootschalige uitbreidingen meer plaats zullen vinden en in de ruimtebehoefte voor woningnieuwbouw wordt vooral voorzien door aanpassingen en renovatie, vernieuwbouw en herbouw op bestaande locaties
 • dat er een totaalplan wordt opgesteld met de bouwmoge-lijkheden voor de toekomst en dat in overleg met wijkraden, belangenorganisaties en bewoners inrichtingsplannen voor wijken worden opgesteld die voorzien in alle wijkbehoeften
 • dat waar mogelijk wordt overgestapt op een gescheiden rioolsysteem, afkoppeling van regen- en rioolwater, gecombineerd met een zo optimaal mogelijke bodem-infiltratie
 • dat er een verlichtingsplan wordt opgesteld dat er vanuit gaat overbodige verlichting en de daarmee samenhangende lichtvervuiling tegen te gaan  

3. NATUUR, LANDSCHAP EN MILIEU

De kwaliteit van en de aandacht voor een beter milieu staan hoog in het vaandel van M en M Echt-Susteren. Dat schept ook verwachtingen. De belangrijkste problemen liggen toch nog steeds op het gebied van de milieuvervuiling. Ook in de beleving van de leefomgeving kan nog veel verbeteren. En het gedrag van veel mensen kan milieuvriendelijker. M en M wil werken aan een leefbare omgeving, duurzaam gegarandeerd voor de toekomst. De kwaliteit van het dagelijkse bestaan is afhankelijk van gezond voedsel, zuivere lucht, genoeg open ruimte voor rust en relaxen, verkeersveiligheid, enz. Aan de oplossing van problemen gaat een op de duurzaamheid gericht proces vooraf van bewustwording en het op de toekomst richten van de gemoedstoestand van de mensen. Bij nieuwe ontwikkelingen, beleid en maatregelen dienen de gevolgen voor een gezonde leefomgeving van meet af aandacht te krijgen. Voor M en M is de economische haalbaarheid van maatregelen hieraan ondergeschikt. Duurzaamheid en milieu stellen de randvoorwaarden waarbinnen ook de economie duurzaam kan functioneren. Uitvloeisel van deze gedachtegang is dat de duurzaamheidontwikkeling op de politieke agenda komt, met een bestuurlijke en ambtelijke uitwerking.

Echt-Susteren is omgeven door belangrijke natuurgebieden. De gemeente voert echter een natuurbeleid omdat het moet en niet omdat men hart heeft voor de natuur en het milieu. Niet de bescherming van de natuur staat centraal maar de benutting van de ruimte door de mens. Er is weinig besef dat de natuur- en buitengebieden van eminent belang zijn voor het leefklimaat in onze gemeente en tevens het visitekaartje zijn. Keer op keer wordt het oppervlak aan natuur en buitengebied kleiner. Ook de kwaliteit verbetert niet of nauwelijks. M en M kiest voor meer en betere natuur, voor een evenwichtige en gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst. Water, bodem en lucht worden ook in de gemeente Echt-Susteren steeds verder aangetast. Bestrijdingsmiddelen zitten in het grondwater en giftige stoffen in de lucht. Voor een goed milieu is planning van een duurzame productie en zeggenschap van de bevolking hierover een voorwaarde. M en M legt daarom de nadruk op maatregelen die bijvoorbeeld de verkeersintensiteit moeten doen afnemen en kiest voor een herstructurering van landbouw en industrie. M en M denkt dat op deze wijze uiteindelijk de kwaliteit van het milieu verbetert, evenals onze gezondheid en uiteindelijk ook de materiële welvaart op een duurzame wijze toeneemt.

Tussen het industriegebeid ten noorden van Sittard en de dorpskern Nieuwstadt dient een stevige groengordel te worden aangelegd. Deze gordel moet beginnen bij de Millenerweg en een doorlopende buffer vormen tot aan de Rijksweg. Deze gordel moet een ruime omvang hebben, zowel in de breedte als in de hoogte. Hij moet het industrielandschap visueel verbergen. Teneinde Nieuwstadt niet nog meer in te klemmen tussen de industrie zal de uitbreiding van NedCar aan de oostzijde van de Rijksweg (nabij de yard) met argusogen bekeken moeten worden. Een nuloptie is hier zelfs wenselijk. Mocht blijken dat NedCar de gronden uiteindelijk toch niet nodig heeft, dan dienen deze teruggegeven te worden aan de gemeente en moeten zij in de toekomst dienst gaan doen als natuurlijke buffer.

Door de steeds compacter wordende binnenstedelijke en binnen-gemeentelijke gebieden en door drukker gebruik van het buitengebied, is het van groot belang dat de natuur zich kan ontwikkelen tot een zoveel mogelijk zelfstandig functionerend systeem. Een aaneengesloten gebied van groene waarden is hiervoor een strikte voorwaarde. Wij moeten zorgen voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Wij moeten ook zorgen voor een relatie tussen het groen binnen en buiten de bebouwde kom door het realiseren van een aaneengesloten ecologische structuur. Voor alle bewoners zullen onze groene gebieden goed bereikbaar zijn. Dit wil M en M bewerkstelligen door een aan elkaar gekoppeld netwerk van aantrekkelijke wandel- en fietspaden.

Bij nieuwbouw en verbouw en vergunningverlening zullen alle panden en percelen worden onderworpen aan een welstandstoets. Deze bepaalt of een (bedrijf)gebouw of woning bij/in de omgeving past. Ook bepaalt deze of teeltondersteunende voorzieningen in het toeristisch/recreatieve aantrekkelijke landschap passen. Bij nieuwe en bestaande gebouwen, met name in het buitengebied en op industrieterreinen, zal door middel van erfbeplanting gezorgd worden voor een landschappelijke inpassing. Deze erfbeplanting zal een onderdeel uitmaken van een aaneengesloten ecologische structuur.

Bij inrichting, herinrichting en onderhoud van het (bestaande) openbaar groen en bos moeten wij zorgdragen voor het gebruik van inheemse planten en trachten een zo groot mogelijke biodiversiteit te bewerkstelligen. Zwerfvuil in natuur, bossen en plantsoenen is voor velen een bron van irritatie. Wij zullen ervoor moeten zorgen dat (illegaal) gestorte zaken in bos, natuur en plantsoenen direct worden opgeruimd en dat tegen de overtreders hard wordt opgetreden met de hoogst mogelijke geldboete. Stilte, rust en duisternis zijn oerkwaliteiten die rust en ontspanning geven. In het buitengebied verwachten wij dat deze van nature aanwezig zijn. Niets is minder waar, het aantal plaatsen waar wij stilte, ruimte en duisternis vinden, worden steeds geringer. Wie kan spontaan een plek noemen waar je op een heldere avond nog kan genieten van een mooie sterrenhemel? Voor onze gemeente willen wij een kaart ontwikkelen van plaatsen waar stilte en duisternis voorrang krijgen. Hiermee zullen wij in de vergunningverlening rekening houden.

Daarom wil M en M Echt-Susteren het volgende:

 • dat de gemeente jaarlijks een milieubeleidsprogramma opstelt dat concreet, eenduidig, meetbaar en toetsbaar is en aan de hand waarvan de actuele situatie per jaar onder de loep wordt genomen en dat de gemeente het draagvlak voor milieubeleid vergroot door een hoge prioriteit toe te kennen aan voorlichting en educatie
 • dat het huidige diftarsysteem wordt herzien waarbij wordt uitgegaan van een werkelijke financiële differentiatie tussen restafval en gft-afval en dat de gemeente een actief voorlichtingsbeleid gaat voeren met betrekking tot het afvalprobleem waarbij de preventie voorop staat
 • dat er strenger politioneel toezicht komt op het illegaal storten van afval en huisvuil en de naleving van de hinderwet door bedrijven met gepaste maatregelen bij geconstateerde overtredingen
 • dat de uitbreiding van NedCar aan de oostzijde van de Rijksweg (of andere soorten industrie) zoveel mogelijk wordt tegen gegaan
 • dat alle gebieden in de gemeente met enige natuur-wetenschappelijk of landschappelijke waarde verkeersvrij worden gemaakt en worden aangewezen als beschermde gebieden
 • dat natuurgebieden waar intensieve recreatie schadelijk kan zijn (bijvoorbeeld broedplaatsen) worden afgesloten voor het publiek
 • dat de verpachting van gemeentegronden ten behoeve van de verwerpelijke plezierjacht met onmiddellijke ingang wordt stopgezet en dat alleen beheersjacht door deskundigen onder overheidstoezicht wordt toegestaan indien zulks noodzakelijk is
 • dat de gemeente zeer terughoudend omgaat met het verlenen van kapvergunningen en dat er streng gecontroleerd wordt op de naleving van de kapverordening
 • dat de gemeente een beleid ontwikkelt dat erop gericht is de groenvoorzieningen uit te breiden en waar nodig geheel nieuwe voorzieningen te realiseren
 • dat er een deugdelijke groengordel wordt aangelegd tussen het industriegebied te Sittard en de dorpskern van Nieuwstadt
 • dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door de gemeentelijke dienst geheel wordt afgeschaft en dat het gemeentelijk groen zoveel mogelijk zal worden onderhouden middels ecologisch beheer
 • dat bij de ruimtelijke ontwikkeling voor een compacte gemeente wordt gekozen, met een meervoudige en zuinige functionele benutting van de ruimte en het behoud van de huidige buitengebieden
 • dat de buitengebieden niet verder worden ingekrompen en daar dus geen stedelijke ontwikkelingen en/of uitbreiding van woongebieden en bedrijventerreinen meer plaats vinden
 • dat in alle ruimtelijke plannen en bouwplannen (woningen, bedrijventerreinen en infrastructuur) deskundig wordt getoetst of er natuur- en milieuwaarden in het geding zijn en wat de mogelijke effecten van uitvoering zouden kunnen zijn
 • dat wanneer er habitats van beschermde diersoorten in het geding zijn bij nieuwe (bouw)plannen eerst een nieuw, nabijgelegen leefgebied dient te worden ingericht voordat de verstorende activiteiten worden uitgevoerd
 • dat het onderhoud in natuurgebieden, groengebieden, singels, borders en wegbermen gebeurt op een natuurvriendelijke wijze, zodat er een grotere planten- en bloemenrijkdom ontstaat
 • dat er in samenwerking met regionale overheden en de politie de handhaving van milieuregels, brandvoorschriften en rampenplannen, wordt geïntensiveerd en er meer gecontroleerd moet worden of de milieuregels en vergunningvoorwaarden ook worden nageleefd
 • dat, omdat burgers zelf een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de duurzame kwaliteit van onze leefomgeving en ook om het natuur- en milieuvriendelijk gedrag verder te bevorderen, het programma van natuur- en milieueducatie verder te wordt geïntensiveerd en verbreed en hierbij dienen ook natuur- en milieuverenigingen te worden betrokken
 • dat de groene gebieden in onze gemeente voor de inwoners goed bereikbaar blijven middels een aan elkaar gekoppeld netwerk van aantrekkelijke wandel- en fietspaden

4. VERKEER, VERVOER EN INFRASTRUCTUUR

De economische groei heeft de afgelopen decennia veel welvaart gebracht. De keerzijde van deze ontwikkeling is dat het land dichtslibt met wegen en auto’s. De verkeersintensiteit blijft toenemen. Wie in de file staat krijgt al snel het gevoel dat Nederland ‘vol’ is. Dat ongenoegen zoekt langs allerlei ongewenste wegen een uitlaatklep. Automobiliteit veroorzaakt daarnaast de meeste geluidsoverlast en het gemotoriseerde vervoer is een van de hoofdleveranciers van de broeikasgassen. M en M wil de automobiliteit terugdringen. Dat is misschien een moeilijk te verteren keuze omdat eigen mobiliteit en individueel genoegen hier stuiten op collectieve waarden. Het is er M en M niet om te doen om mensen uit hun auto te pesten. Doel is wel om het rationeel gebruik van dit vervoermiddel te bevorderen en de schadelijke kanten ervan in te perken. Veel autogebruik vindt plaats op relatief korte afstanden binnen de bebouwde kom. Toch pakt maar een kwart van de mensen de fiets, loopt of maakt gebruik van het openbaar vervoer. Dat is niet alleen duur en onnodig vervuilend, maar kost ook tijd. Juist op korte afstanden is de fiets sneller en handiger dan de auto. M en M vindt dat leefbaarheid, veiligheid en milieu de grenzen zijn waarbinnen de gemotoriseerde mobiliteit vorm moet krijgen. Volgens M en M kan de gemeente het gebruik van alternatieve vormen van vervoer bevorderen door bewustmakingscampagnes en het verbeteren van het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur. De buslijnverbindingen van en naar Roosteren en Dieteren (Veolia wil die schrappen) dienen hoe dan ook behouden te blijven.

Een belangrijk aspect dat al lange tijd de gemoederen bezighield is de mogelijke aanleg van de nieuwe goederenspoorlijn in de nabijheid van de kern Nieuwstadt. M en M is voorstander van het vervoer per spoor maar een en ander moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het oorspronkelijke goederenspoor (yardspoor) was in de ijskast gezet maar de gemeente Sittard-Geleen heeft inmiddels vergevorderde plannen voor een andere goederenspoorlijn: vanaf VDL NedCar naar het bestaande spoor Sittard-Roermond. Het gegeven dat de kern Nieuwstadt door de aanleg van deze spoorlijn voor de zoveelste keer geconfronteerd wordt met een ernstige vorm van overlast is voor M en M aanleiding om de aanleg hiervan op die locatie af te wijzen.

Veel van de verplaatsingen in het verkeer zijn korter dan10 kilometer. De meeste mensen wonen, werken, sporten, winkelen en ontspannen binnen een straal van20 kilometer. De gemeente­ kan door een stevig “korte afstandenbeleid” verplaatsingen te voet, per fiets en met het openbaar vervoer stimuleren. Dit komt de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid ten goede. Op wegen met gescheiden fietspaden moeten wij zorgdragen voor een goede doorstroming van het doorgaand verkeer. Op wegen zonder gescheiden fietspaden en wegen in het buitengebied, (zijnde geen doorgaande wegen), moet een maximum snelheid  van50 km/hworden ingevoerd. Daar waar knelpunten en mogelijke opstoppingen ontstaan, moeten wij door aparte busbanen zorgdragen voor een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer.

Om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer te bevorderen, zullen de fietsroutes van en naar bedrijventerreinen en andere kernen/steden/dorpen via de kortst mogelijke route moeten gaan. Waar nodig zullen barrières zoals snelwegen door middel van ongelijkvloerse kruisingen moeten worden opgeheven. In het “binnenstedelijk” gebied dient het langzaam verkeer voorrang te krijgen in het gemeentelijk verkeersbeleid.  Alle wegen binnen de bebouwde kom, niet zijnde doorgaande wegen, worden ingericht en ontworpen op basis van een maximumsnelheid van30 km/h. Indien na enkele jaren blijkt dat onze inwoners zich aan de maximumsnelheid houden, zou het aantal drempels verminderd kunnen worden.

Op de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom moet een maximumsnelheid van50 km/hgelden. Oversteekplaatsen voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers,  moeten zó worden ingericht dat er steeds maar één rijbaan tegelijk dient te worden overgestoken. Dit verhoogt de veiligheid van het overstekend langzaam verkeer en de doorstroming van het doorgaand verkeer. Waar dit niet mogelijk is, zal met een ongelijkvloerse kruising het langzame verkeer van het snelle verkeer gescheiden moeten worden.

Wij moeten zorgdragen voor voldoende en veilige fietsparkeerplaatsen en stallingen in de nabijheid van winkels, winkelcentra, uitgangscentra en overige te bezoeken plekken in onze gemeente.

Het openbaar vervoer wordt in Limburg niet altijd als een volwaardig alternatief van de auto gezien. Wachttijden bij haltes en overstappunten en de laag frequente dienstregeling in de avonduren worden vaak als negatief ervaren. Wij willen de omgeving van stations, bushaltes en overstapplaatsen een zo natuurlijk mogelijke aankleding geven om de wachttijden te veraangenamen. In de directe omgeving van de (bus)haltes en het station dienen voldoende en veilige fietsparkeergelegenheden te zijn. In overleg met de provincie en vervoersmaatschappijen moet ervoor gezorgd worden dat bus- en treintijden op elkaar aansluiten.

Daarom wil M en M Echt-Susteren het volgende:

 • dat de gemeente een verkeersbeleid gaat ontwikkelen dat niet automatisch uitgaat van het gemotoriseerd verkeer en dat de gemeente dit beleid vergezeld laat gaan van een bewustwordingscampagne
 • dat de indeling van de ruimte binnen de gemeente dusdanig geschiedt dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden van het openbaar vervoer en dat de openbaar vervoerverbindingen met de diverse kernen in de gemeente verbeterd worden
 • dat er een verkeerscirculatieplan wordt ontwikkeld waarbij wordt uitgegaan van 30 km/u zones in álle woonwijken in de gemeente Echt-Susteren en dat er voor de overige wegen in de gemeente een maximumsnelheid van 50 km/u wordt doorgevoerd met strenge controle op de naleving hiervan
 • dat de gemeente zorgdraagt voor bewaakte fietsenstallingen in de nabijheid van plekken waar veel mensen verblijven
 • dat de mogelijke aanleg van de goederenspoorlijn ter hoogte van de kern Nieuwstadt wordt tegengegaan
 • dat gestreefd moet blijven worden naar een aantrekkelijk en goedkoop openbaar vervoer
 • dat ook in de vroege ochtend en avond het openbaar vervoersaanbod sterk wordt uitgebreid en aandacht wordt besteed aan de onderlinge aansluitingen
 • dat de gemeente in samenwerking met de busvervoerder, in eerste instantie door middel van acties maar wellicht later structureel, poogt te komen tot een lagere vervoerprijs
 • dat de gemeente zich sterk blijft maken voor handhaving en uitbreiding van het vervoersaanbod per trein
 • dat voor iedere euro die de gemeente besteedt aan het ten dienste zijn van de automobiliteit ook een euro wordt ingezet voor maatregelen voor het openbaar vervoer en het langzaam verkeer
 • dat er oplossingen verkeersproblematiek worden gezocht in het minder aantrekkelijk maken van  woonstraten voor het doorgaand verkeer

5. CULTUUR, WELZIJN EN DERGELIJKE

Alle inwoners moeten zich in Echt-Susteren thuis voelen, ongeacht hun problemen. Niemand mag aan zijn lot worden overgelaten. Het welzijnsbeleid moet zich enerzijds richten op een breed publiek en de basis van de samenleving, maar anderzijds specifiek op de mensen die niet zelfstandig alles voor elkaar krijgen. Het aanbod van diensten door het welzijnswerk dient de komende jaren op een adequaat uitvoeringsniveau te blijven. Bezuinigingen mogen volgens M en M dat basisniveau niet verder aantasten. De aansturing van de welzijnsorganisaties moet meer gebaseerd worden op concrete afspraken over de te leveren diensten en de daarvoor benodigde middelen.  

De gemeente Echt-Susteren heeft in het totale cultuurgebeuren altijd een ietwat merkwaardige rol gespeeld. Het cultuurbeleid van de gemeente bestaat in feite al jarenlang uit het verstrekken van subsidies aan verenigingen en organisaties die op een of andere wijze met cultuur in welke vorm dan ook bezig zijn. Dit is geen juiste interpretatie van het begrip cultuur. Cultuur omvat veel meer dan kunst met een grote of kleine k en heeft ook met onze manier van leven te maken. Cultuur omvat alle bronnen en uitingen op het gebied van beeldende kunst, theater, letteren, drama, dans, muziek, audiovisuele kunst, het materiële erfgoed, volkscultuur en historie. En vanuit deze optiek is het begrip cultuur in de gemeente Echt-Susteren nog nooit benaderd waardoor er een zekere mate van starheid en behoudendheid waarneembaar is. M en M heeft zich in het verleden meermalen sterk gemaakt voor het ontwikkelen van een efficiënt gemeentelijk cultuurbeleid. Het is absoluut onvoldoende om als gemeente alleen maar kwistig met subsidies rond te strooien in de richting van allerlei culturele verenigingen als hier geen deugdelijk beleid aan ten grondslag ligt.

Het welzijnsgebeuren heeft in de gemeente Echt-Susteren in het verleden niet die aandacht gekregen die het verdiende. Gelukkig is er de laatste jaren een kentering gekomen in deze situatie. De welzijnsactiviteiten zijn meer gestructureerd en er wordt jaarlijks een welzijnsprogramma opgesteld. Maar de gemeente zal ook moeten zorgen voor gunstige voorwaarden onder welke haar inwoners zich individueel en gezamenlijk optimaal kunnen ontplooien en welbevinden. De welzijnsvoorzieningen als sociaal-cultureel werk, kinderopvang, onderwijs, educatie, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dienen als basis behouden te blijven. Voor de verschillende welzijnsvoorzieningen moeten voldoende beroepskrachten worden ingezet om de kwaliteit en de voortgang van het werk te kunnen waarborgen. Er dreigt in de samenleving een tweedeling te ontstaan in de toegang tot informatie. Dat heeft gevolgen voor het verwerven van kennis en invloed. M en M wil bevorderen dat de gemeente zich inspant om informatie voor alle burgers toegankelijk te maken. Op het gebied van welzijn en zorg dient naar de mening van M en M de komende zittingsperiode prioriteit gegeven te worden aan de voorzieningen voor mensen in een achterstandssituatie en het brede terrein van voorzieningen voor ouderen.

In veel kleine kernen, ook die in Echt-Susteren, is sprake van verschraling van voorzieningen. De bibliotheek biedt voor gemeenten een uitstekend beleidsinstrument om de leefbaarheid in deze gebieden te verbeteren. Bijvoorbeeld door de bibliotheek onder één dak en één management te brengen met andere instellingen op het terrein van cultuur, welzijn, informatie, zorg, educatie en zakelijke dienstverlening. De bibliotheek als gebouw levert een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke, sociale en economische kwaliteit van de woonomgeving. Het bibliotheekgebouw is het studiecentrum, een plek van stilte, bezinning en concentratie voor wie zich verdiepen in wetenschap en kennis, andere informatie en in literatuur. Het biedt ook een uitgelezen mogelijkheid om elkaar, al dan niet op afspraak, te ontmoeten en met elkaar in debat te gaan - spontaan of georganiseerd. Het gebouw is natuurlijk ook de plaats waar de collectie wordt gepresenteerd, en waar boeken en andere informatiebronnen kunnen worden geraadpleegd. Ook het gebruik van het bibliotheekgebouw als podium voor debat, dialoog en discussie verlaagt de drempel en trekt andere bezoekers dan de vaste bezoekers. Voldoende omvang, een goede inrichting, ruime openingstijden, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de lokale bibliotheekvestigingen zijn noodzakelijke,voorwaarden voor een goede basisbibliotheek. Een basisbibliotheek zal de aard van een vestiging en de geboden dienstverlening zoveel mogelijk afstemmen op de actuele behoeften en mogelijkheden, bijvoorbeeld een servicepunt voor de bediening van speciale doelgroepen, een bibliobus, of een uitleenpost voor enkele uren per week in een wijkcentrum, school of verzorgingstehuis.

Gemeenten zijn alleen of met elkaar aangewezen als opdrachtgever van de basisbibliotheek en verstrekken de subsidie voor de lokale bibliotheekvoorziening. Dat houdt in dat zij invloed hebben bij het formuleren van het beleid van de bibliotheek in de eigen gemeente. Het gemeentebestuur houdt daarbij rekening met de manier waarop de bibliotheek kan bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen en waarop kan worden samengewerkt met andere, vooral culturele, educatieve en sociale voorzieningen in de gemeente. Ook relaties met andere gemeenten en samenwerking en afstemming met regionale en provinciale voorzieningen zijn van belang. Dit betekent geregeld overleg tussen het bestuur en de dagelijkse leiding van een bibliotheek en de voor het bibliotheekwerk verantwoordelijke ambtelijke en bestuurlijke leiding van een gemeente. 

Daarom wil M en M Echt-Susteren het volgende:

 • dat de gemeente zo snel mogelijk van start gaat met het ontwikkelen van een cultuurbeleid in de meest brede zin van het woord en dat voor de realisering van dit beleid voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld en dat dit cultuurbeleid gericht wordt op de totale bevolking en hierbij vooral de creatieve ontwikkeling van het individu en de groep doel dient te zijn
 • dat het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimten wordt gestimuleerd en dat de gemeente de plaatselijk uitvoerende kunstenaars ondersteunt door het verstrekken van opdrachten bijvoorbeeld in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing
 • dat er eindelijk eens werk wordt gemaakt van het realiseren van een multifunctionele accommodatie waarin de verenigingen en organisaties terecht kunnen voor het organiseren van grootschalige activiteiten
 • dat welzijnswerk moet worden erkend als een basis-voorziening die uitgaat van de bij de mensen geconstateerde behoeften en dat de beschikbare dienstverlening vooral gericht is op groepen die sociaal-economisch, educatief of anderszins in een achterstandssituatie verkeren
 • dat de gemeente vooral in de vele kernen het verenigings-leven stimuleert omdat dit voor het welbevinden van de inwoners van belang is en tevens een instrument is om geïsoleerdheid en eenzaamheid tegen te gaan
 • dat woonwijken van enige omvang een eigen wijkhuis krijgen waarin allerlei activiteiten voor en door de inwoners georganiseerd kunnen worden en dat in deze wijkhuizen ook allerlei voorzieningen worden ondergebracht die voor de buurt van direct belang zijn zoals peuter/kinderopvang, bejaardenhulp en wijkverpleging
 • dat deelname van ouderen aan het sociale verkeer en met name het sociaal-culturele verkeer wordt bevorderd
 • dat vrijwilligerswerk met behoud van uitkering positief wordt benaderd maar dat vrijwilligerswerk dat betaalde arbeids-plaatsen aantoonbaar verdringt moet worden afgewezen
 • dat prioriteit gegeven wordt aan de waardevolle relicten in de kern Nieuwstadt en dat speciale aandacht wordt besteed aan de drie historische poorten in deze kern

6. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Iedere samenleving kent geweld en criminaliteit. Een deel van de criminaliteit is het onbedoelde gevolg van een samenleving waarin de bewegingsruimte van individuen groter is geworden. Hoewel de totale criminaliteit niet toeneemt, wordt deze wel harder en brutaler. Criminaliteit, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens vormen een ernstig probleem. Het ondermijnt het zelfvertrouwen van mensen en creëert een cultuur van afzijdigheid. Zo treedt een spiraalwerking op, waarin het publieke domein en de openbare ruimte steeds anoniemer worden.

Uitsluitend een harde aanpak van criminaliteit schiet zijn doel voorbij. Zoals de motieven voor crimineel gedrag sterk verschillen, zo zal ook een adequaat antwoord daarop genuanceerd moeten zijn. De inrichting van de openbare ruimte moet verbeteren en het toezicht op mensen die (dreigen te) ontsporen moet verscherpt. Veiligheid moet georganiseerd worden, steeds opnieuw. Dat lukt inderdaad niet met politieagenten die slechts 20 procent van hun tijd op straat aanwezig zijn. Er moet meer blauw de straat op om de publieke betrokkenheid een gezicht te geven, om te sussen, een handje te helpen, te regelen en waar nodig corrigerend op te treden. Veiligheid is in grote mate afhankelijk van de fysieke en sociale inrichting van het publieke domein, dat letterlijk vertrouwen moet inboezemen. Overlast en vandalisme zijn vaak terug te voeren tot het feit dat men bij het inrichten van nieuwe woonwijken veel te weinig oog heeft gehad voor voldoende (speel)voorzieningen. Naarmate mensen meer te zeggen hebben over hun leefomgeving gaan ze er zorgvuldiger mee om. Hier ligt een uitdaging voor gemeentelijke diensten, opbouwwerkers, stedebouwkundigen en bewonersorganisaties. M en M is tegen particuliere beveiliging van de openbare ruimte. Ook het ongebreideld ophangen van camera’s geniet niet onze voorkeur. Mede gelet op de concentratie van onveiligheid en criminaliteit bij de zwakste groepen, moet de zorg voor veiligheid een publieke zaak blijven, met een eerste verantwoordelijkheid voor de overheid.  

Daarom wil M en M Echt-Susteren het volgende:

 • dat het herinrichten van de openbare ruimte met spoed en in overleg met inwoners en deskundigen ter hand wordt genomen
 • dat er intensief wordt samengewerkt door alle betrokken instanties bij de aanpak van overlastgevende of criminele personen
 • dat bij nieuwbouw de nadruk komt te liggen op multifunctioneel bouwen (winkels, wonen, recreatie, sportfaciliteiten, wandel- en fietsroutes)
 • dat er in de toekomst meer gewerkt gaat worden met stadswachten (buitengewone opsporingsambtenaren) en wijkagenten
 • dat de gemeente woningcorporaties wijst op hun verantwoordelijkheid waar het gaat om de beveiliging (bijvoorbeeld deugdelijk hang- en sluitwerk) van door hen verhuurde woningen

7. ECONOMISCHE ZAKEN

Centraal bij het economisch beleid van de gemeente Echt-Susteren dienen werkgelegenheidsbevorderende maatregelen te staan. Mede hierdoor zal bereikt worden dat meer mensen betaalde arbeid kunnen hebben. Hierbij dient te worden uitgegaan van het duurzaamheidprincipe: een extra beslag op milieuruimte moet worden vermeden en sterker, er dienen milieuwinsten gemaakt te worden. Voor M en M liggen hier de speerpunten voor het economisch beleid. Er zal prioriteit moeten gegeven worden aan het realiseren van een duurzame en een meer gedifferentieerde economie. Ook zal het zwaartepunt steeds meer verlegd moeten worden naar een kennisintensieve economie. M en M pleit voor selectieve vervanging van bedrijvigheid onder druk van de afname van beschikbare ruimte. De schadelijke uitstoot van industrie en bedrijvigheid dient verder te worden teruggedrongen. Hiervoor bepleit M en M, mede gezien de specifieke ligging van de gemeente Echt-Susteren tussen Duitsland en België in, een Euregionale benadering. M en M kiest voor een aanpak waarbij bedrijven uit overtuiging meewerken aan het schoner maken van de productie. Dat is effectiever dan een beleid dat draait op vergunningen en handhaving. De beschikbare kennis over duurzaam en schoon produceren moet in de praktijk beter worden toegepast.

Door sanering, revitalisering en door intensivering van het gebruik van bestaande bedrijventerreinen kan ruimte geschapen worden voor nieuwe bedrijvigheid. De revitalisering van bedrijventerrein De Loop in Echt is hier een voorbeeld van. Pas wanneer daarna blijkt dat er onvoldoende plaats is, kan de gemeente aanleg van een nieuw bedrijventerrein heroverwegen. M en M wil dat er strenge ruimtegebruiknormen voor bedrijventerreinen worden geformuleerd. Het aanleggen van bijvoorbeeld voetbalvelden of het vestigen van winkels op bedrijventerreinen is uit den boze. Winkels horen thuis in winkelcentra en voetbalvelden in de wijken.

Algemeen uitgangspunt is nu dat de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges jaarlijks stijgen met het inflatiepercentage. Binnen de mogelijkheden hecht M en M aan een herverdeling van de gemeentelijke lastendruk gebaseerd op het profijtbeginsel en het laten dragen van de zwaarste lasten door de sterkste schouders. Lastenverlichting is slechts mogelijk bij gemeentelijke belastingen en heffingen als de kosten dalen zonder dat het voorzieningenniveau wordt aangetast.

Daarom wil M en M Echt-Susteren het volgende:

 • dat het uitbreiden van industrieterreinen een halt wordt toegeroepen en dat de prioriteit komt te liggen bij de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen
 • dat er een halt wordt toegeroepen aan verdere bedrijvenactiviteiten in de omgeving van de kern Nieuwstadt
 • dat er strenge ruimtegebruiknormen voor industrieterreinen worden geformuleerd en dat het welstandsregime aldaar dient te worden aangescherpt
 • dat er een actief beleid wordt ontwikkeld ten aanzien van het saneren van bodemvervuiling op industrieterreinen en dat deze sanering zal moeten leiden tot hergebruik van de bedrijventerreinen
 • dat de ernstige vervuiling van het voormalige rangeerterrein in Susteren met de grootst mogelijke prioriteit onder handen wordt genomen
 • dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om het kwijtscheldingsbeleid van de gemeentelijke belastingen te vergroten en dat de vermogensgrens voor kwijtschelding daarbij verhoogd wordt

8. SOCIALE ZAKEN, OUDEREN EN GEZONDHEIDSZORG

Ieder mens heeft recht op een behoorlijke bestaanszekerheid. M en M constateert echter dat de sociaal–financiële ongelijkheid onevenredig is toegenomen. Er is een teloorgang van de collectieve zorg en voorzieningen. Armoede sluit mensen uit van het maatschappelijke leven. Teveel mensen hebben geen perspectief op een groter deel van de welvaart. De zorg voor de hulpbehoevende burger is en blijft een primaire taak van de gemeente. Minderbedeelden moeten volwaardig aan de maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen. De algemene politieke tendens is echter het verminderen van financiële voorzieningen, het lager worden van het vrij beschikbare inkomen door extra lasten en het vergroten van de kloof tussen arm en rijk. M en M plaatst het terugdraaien van deze toegenomen sociale onrechtvaardigheid weer boven aan de politieke agenda. M en M wil spreekbuis zijn tegen de sociale uitsluiting en armoede en voor meer solidariteit. M en M maakt zich sterk voor het in stand houden van het zorgaanbod, ook in minder dichtbevolkte gebieden. Schaalvergroting in de zorg dient te worden tegengegaan. De zorgvraag moet centraal staan, in theorie en in praktijk. Door de toenemende werkdruk in de huisartsenzorg zijn er inmiddels de zogenaamde huisartsenposten (HAP’s) ontstaan. Voor de inwoners van Echt en Susteren betekent dit dat mensen in de avond-, nacht- en weekenduren zijn aangewezen op de HAP’s in Roermond en Sittard. Voor veel (oudere) mensen vormt dit een groot probleem. Om hier verbetering in aan te brengen vindt M en M dat er gestreefd moet worden naar een eigen HAP in de gemeente Echt-Susteren. Totdat deze HAP gerealiseerd is zal er een aantal overgangsregelingen moeten worden doorgevoerd. Verder zal er in navolging van andere HAP’s een flankerende taxivoorziening moeten komen voor mensen die niet beschikken over eigen vervoer. Deze taxivoorziening moet betaalbaar en altijd bereikbaar zijn. Verder moet er in de HAP’s een apotheek gevestigd worden.

Er is een nieuw fenomeen aan het firmament verschenen dat de mooie naam meekreeg van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). M en M zal bij de invulling van het beleid, waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn, de vinger aan de pols blijven houden. M en M zal de gezamenlijke vertegenwoordigers van organisaties van vragers van maatschappelijke ondersteuning, populair gezegd de cliëntenorganisaties, in deze blijven steunen. Als M en M zullen wij de cliëntenraden om advies blijven vragen waar het gaat om de WMO. M en M zal kritisch aan de hand van de voorgestelde verdeelsleutel kijken waar de gelden voor worden ingezet en zal mede zorgdragen dat deze gelden geoormerkt worden en niet voor andere doeleinden worden ingezet. De gemeente kan binnen de aangegeven kaders zelf kiezen welke lokale voorzieningen zij wil verstrekken. Wij vinden de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid voor diegene die geestelijk en lichamelijk gezond zijn belangrijk en vanzelfsprekend, maar het mag niet zo zijn dat dit van iedere burger verlangd of opgelegd kan worden. Wij willen ons ervoor blijven inzetten dat de burger in de WMO een keuzevrijheid krijgt bij het bepalen van een persoonsgebonden budget (PGB). Keuzevrijheid is een recht en het is daarom van groot belang de burger een PGB te geven zodat die hiermee zelf kan bepalen wat er nodig is in zijn leven. Informatie, advies en cliëntenondersteuning is de verantwoording van de gemeente, daarom is een centrale loketfunctie van groot belang voor de klantgerichtheid en klantvriendelijkheid teneinde de cliënt naar behoren te begeleiden in zijn hulpvraag. Dit voorkomt dat de burger van het ene naar het andere loket gestuurd wordt. M en M zal zich inzetten dat de kernen niet verscholen blijven van de één-loket-gedachte.

Het aantal ouderen in Nederland neemt sterk toe en dat is in de gemeente Echt-Susteren ook het geval. Ouderen verkeren tevens in een specifieke beleidsrelevante positie door hun wijze van tijdsbesteding, hun inkomen en het toenemend risico zorgafhankelijk te worden. Als M en M vinden wij het daarom noodzakelijk dat er in het gemeentelijk beleid een ruime plek wordt gecreëerd voor onze ouderen en senioren. Het gemeentelijk beleid ten aanzien van ouderen moet zowel gericht zijn op het bevorderen van activiteiten voor deze doelgroep alsook op de garantie voor goede zorg. Het beleid dient als doelstelling te hebben dat er een positief beeld ontstaat over ouderen en dat de deelname van ouderen aan het sociale verkeer en aan sociaal-culturele activiteiten wordt bevorderd. Participatie van ouderen zal mede moeten worden bevorderd door aanvullende subsidies op educatieve en welzijnsbevorderende activiteiten. Het beleid moet erop gericht zijn dat ook minder draagkrachtige ouderen deel gaan nemen aan educatieve en culturele activiteiten en dat kan onder meer door informatie, vervoersfaciliteiten, steun uit bijzondere bijstand en stimuleringssubsidies. Voor mensen met alleen een AOW+uitkering moet de toegang tot de (bijzondere) bijstand vergemakkelijkt worden. Gratis openbaar vervoer voor ouderen is een goede stap in de richting om het mobiliteitsprobleem op te lossen. Daarnaast zijn bushaltes op loopafstand voor ouderen belangrijk in verband met het bezoeken van bijvoorbeeld ziekenhuizen, woonvoorzieningen voor ouderen of winkelcentra.

Sommige gemeenten moeten wennen aan hun nieuwe bevoegdheden, met name in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ze reageren defensief. Dat is begrijpelijk want de gemeente heeft het niet altijd even gemakkelijk. Maar niets doen is verkeerd. Gemeenten, dus ook Echt-Susteren, moeten zich sterk maken voor een rechtvaardige en sociale samenleving. Gemeenten moeten investeren in de ontwikkeling van talenten van hun burgers. Burgemeester en wethouders moeten hun burgers actief betrekken bij het beleid en diegenen helpen die nu hulp nodig hebben.

Daarom wil M en M Echt-Susteren het volgende:

 • dat er een actief gemeentelijk voorlichtingsbeleid komt over de rechten van mensen op minimumniveau
 • dat de gemeente effectieve maatregelen treft om de onderbenutting van rechten (recht op huursubsidie, kwijtschelding heffingen etc.) tegen te gaan
 • dat de gemeente het recht op inspraak van cliënten ondersteunt door middel van scholingsfaciliteiten, budgetten en voorzieningen
 • dat de gemeente alles in het werk stelt om op korte termijn te komen tot een eigen huisartsenpost in Echt-Susteren
 • dat er een laagdrempelig netwerk van wijkontmoetings-plaatsen wordt gerealiseerd, waarin op hedendaagse levensstijl geënte ontspanning-,  culturele- en sportvoor-zieningen worden ondergebracht en waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan ouderen
 • dat er een intensief ouderenbeleid wordt ontwikkeld omdat vergrijzing van de burgers in Echt-Susteren snel toe neemt
 • dat het jeugd- en jongerenbeleid prioriteit blijft krijgen, zowel in de vorm van accommodaties als structurele uitbreiding van (activiteiten) begeleiding,  jongerenwerk en opvoedingsondersteuning
 • dat, hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor de afkeurenswaardige tweedeling in de samenleving bij de rijksoverheid ligt, het gemeentebestuur zich actief zal moeten inzetten als pleitbezorger voor verbetering van de positie van de minderbedeelden en dat zolang armoede een realiteit is, er gewerkt moet worden aan een verdere uitbreiding van de financiële voorzieningen voor minima
 • dat de gemeente een actief werkgelegenheidsbeleid voert dat vooral gericht is op scholing en het naar de arbeidsmarkt toe leiden van minder kansrijken en dat er bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de jeugdige werkzoekende en dat er  geen jeugdwerkeloosheid meer mag voorkomen
 • dat de sociale dienst een belangrijk contactpunt voor uitkeringsgerechtigden blijft, waarbij de toegankelijkheid van voorzieningen,  dienstverlening en de klantgerichtheid optimaal moeten zijn
 • dat, omdat het aantal daadwerkelijk geslaagde schuldsaneringen veel te laag is, de schuldhulpverlening met voortvarendheid verder verbeterd dient te worden en voor meer mensen toegankelijk gemaakt moet worden en dat in samenwerking met woningbouwcorporaties en nutsbedrijven een programma wordt opgezet dat huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomt
 • dat de cliëntenplatforms en andere organisaties die nauw bij het werkterrein betrokken zijn een grote inbreng krijgen bij de verdere uitwerking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en dat bij de concrete uitvoering van de WMO gewerkt gaat worden vanuit de één-loket-gedachte
 • dat gelden die bedoeld zijn voor de WMO geoormerkt worden en zodoende niet kunnen worden aangewend voor andere zaken en dat er ten aanzien van ouderen een gemeentelijk beleid wordt gevoerd dat erop gericht is de deelname aan activiteiten te bevorderen en de zorg te garanderen
 • dat in het kader van de participatie van ouderen aanvullende subsidies worden verstrekt voor educatieve en welzijnsbevorderende activiteiten
 • dat ouderen gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en dat bushaltes zoveel mogelijk gelegen zijn op loopafstand van de woonoorden van ouderen
 • dat de gemeente Echt-Susteren bij het verlenen van vergunningen of opdrachten duidelijke afspraken maakt met het bedrijfsleven aangaande het in dienst nemen van werkzoekenden
 • dat de gemeente Echt-Susteren zich inspant om voortijdige schooluitval tegen te gaan en er voor te zorgen dat er meer stageplaatsen worden gerealiseerd in het bedrijfsleven
 • dat de gemeente Echt-Susteren haar financiële problemen nooit of te nimmer mag afwentelen op mensen met de laagste inkomens
 • dat controles op misbruik van de bijstand zorgvuldig en respectvol worden uitgevoerd en dat er daarbij voor gewaakt wordt dat mensen in financiële problemen komen door fouten bij de handhaving

9. ONDERWIJS                                          

Ten aanzien van het onderwijs heeft de gemeente een belangrijke facilitaire taak, met name gericht op het bieden van kwalitatief en kwantitatief voldoende huisvesting. De gemeente zal ontwikkelingen zoals tweede kans onderwijs en de brede school moeten ondersteunen. Het peuterspeelzaalwerk en de voor- en vroegschoolse educatie worden verder gestimuleerd. Daarbij krijgen allochtone kinderen en kansarme kinderen extra aandacht. Ook het onderwijs moet voor ieder kind kansen en zo nodig aanvullende ondersteuning bieden. Extra inzet blijft nodig voor achterstandsonderwijs en het vroegtijdig schoolverlaten. Ook hierbij is bijzondere aandacht noodzakelijk voor allochtone kinderen. Er dient te worden gestreefd naar een zo groot mogelijke toegankelijkheid van de moderne ontwikkelingen in de informatievoorziening.

Binnen het onderwijs is nog steeds sprake van grote veranderingen. De gemeente en de scholen krijgen door de decentralisatie steeds meer bevoegdheden, maar ook meer verantwoordelijkheden. Lokaal onderwijsbeleid is een belangrijke taak geworden voor de gemeente en wat M en M betreft dient die opgepakt te worden in nauwe samenspraak met alle betrokkenen. Het onderwijs heeft allang niet meer uitsluitend de taak om te leren schrijven, rekenen en lezen. Het onderwijs heeft ook een functie als het gaat om het bijbrengen van waarden als gemeenschapszin, solidariteit en respect voor mens en natuur.

Goed onderwijs is niet alleen een recht maar is ook sociaal en economisch van groot belang. Voor de ontwikkeling van de economie is niet alleen van belang dat er voldoende personeel is, maar ook dat dat personeel voldoende gekwalificeerd is. De afstemming tussen opleiding, scholing en arbeidsmarkt moet goed in het oog worden gehouden. Naar verwachting zal de omvang van de bevolking tussen 15 en 65 jaar in Limburg, en dus ook in Echt-Susteren, over tien jaar gaan dalen. Voor het op peil houden van de regionale economie is het belangrijk dat ook herintreders de gelegenheid krijgen zich om te scholen of bij te scholen. M en M wil een voortvarende aanpak van de om-, her- en bijscholing van de plaatselijke bevolking. Extra programma’s blijven nodig om te voorkomen dat jongeren uitvallen vanwege kennisachterstand. De gemeente kan daarvoor op maat gesneden projecten starten. In deze projecten kan op een positieve manier gebruik worden gemaakt van de kennis en kunde van mensen die vanwege hun leeftijd of ziekte uit het reguliere arbeidsproces zijn gevallen, maar die zichzelf te goed voelen om geheel uit dit proces te treden.

Daarom wil M en M Echt-Susteren het volgende:

 • dat de gemeente in samenwerking met alle betrokkenen het onderwijs dusdanige kwaliteitsimpulsen geeft dat kinderen/ jeugdigen met zo min mogelijk achterstand naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt gaan
 • dat de gemeente zogenaamde voorschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan vier jaar stimuleert ter voorkoming en bestrijding van ontwikkelingsachterstanden
 • dat bij volwasseneneducatie de hoogste prioriteit wordt gegeven aan het ontwikkelen van basisvaardigheden voor hen die deze vaardigheden missen
 • dat de gemeente het proces stimuleert van democratisering van schoolbesturen, schoolraden en ouderenraden
 • dat de gemeente zich sterk maakt voor het realiseren van zogenaamde brede scholen
 • dat de gemeente een actief en voortvarend beleid voert waar het gaat om de om-, her- en bijscholing van de plaatselijke bevolking

10. TENSLOTTE  

Het verkiezingsprogramma van M en M Echt-Susteren is uitvoerig, veelzijdig en duidelijk. Het keurig op een rijtje zetten van een stuk of wat opportunistische en populistische verkiezingskreten, waarmee je na de verkiezingen alle kanten op kunt, laten wij heel graag aan de andere lijsten over. Wij hopen u met dit verkiezingsprogramma een goed beeld te hebben kunnen schetsen van waar M en M Echt-Susteren voor staat. Uiteraard hopen wij ook dat u na bestudering van dit verkiezings-programma tot de conclusie bent gekomen dat M en M Echt-Susteren wel degelijk een redelijk alternatief biedt en dat een stem op deze partij in ieder geval een stem is op een partij met visie. 

Het laatste Rondje voor de Raad voor gemeenteraadsverkiezingen met als gasten Jos Meeuws en Peter Cox.
http://vimeo.com/86489620

 

Lijst 8: M en M Echt-Susteren

Ook de Vereniging M en M Echt-Susteren gaat mee doen aan de verkiezingen van 19 maart a.s. In diverse media zag u reeds de originele foto's (van de hand van Nieuwstadtenaar Henk Bril) van M en M-politici, geschoten daar waar het hart ligt en de zorg naar uitgaat: in de natuur. Ongetwijfeld zult u nog veel horen van deze partij, die zich onder meer inzet voor de leefbaarheid in de kernen op alle gebieden, zoals ruimtelijke ordening, natuur, verkeer, sociale zaken, ouderen en gezondheidszorg. Het uitvoerige verkiezingsprogramma is te vinden op http://fractie-meeuws.jouwweb.nl/ onder het kopje “verkiezingen 2014” en op www.facebook.com/FractieMeeuwsmasthoffEchtsusteren

M en M Echt-Susteren heeft bij het samenstellen van de kandidatenlijst gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit. De komende tijd zullen de individuele M en M-kandidaten nadrukkelijk worden voorgesteld via de (social) media. M en M Echt-Susteren gaat het verkiezingsavontuur vol vertrouwen aan met de volgende kandidaten: 

1     Jos  Meeuws                Echt               

2     Piet Reijnders              Susteren                      

3     Joep Verberkt              Susteren                       

4     Patricia van Kessel       Berkelaar-Echt                             

5     Bob Bril                      Nieuwstadt

6     Bas Stams                  Susteren

7     Marianne Dingelstad    Echt

8     Lambert Kuppen          Schilberg-Pey

9     Truus van der Borgh    Echt

10   Martijn Houben            Susteren

11   Peter de Moor              Schilberg-Pey

12   Dré Poell                     Pey-Echt

13    Evert Masthoff            Nieuwstadt

Het spel is op de wagen

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing van verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Echt-Susteren maakt bekend dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau (vrijdag 7 februari 2014) waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten en de lijstencombinaties voor een ieder ter inzage is gelegd bij Team Verkiezingen, Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt. Ingevolge artikel I7 van de Kieswet kan tegen deze besluiten een belanghebbende en iedere kiezer tot en met dinsdag 11 februari 2014 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande doen in de gemeente Echt-Susteren 8 partijen mee. Op de ingediende lijsten staan in totaal 173 kandidaten die menen geschikt te zijn om na de verkiezingen een van de 23 beschikbare raadszetels te gaan bezetten. Bij veel partijen is blijkbaar nog steeds niet doorgedrongen dat kwaliteit iets totaal anders is dan kwantiteit.

Tevens heeft het centraal stembureau de volgende lijstencombinaties/lijstverbindingen geldig verklaard: Lijst Samenwerking en Partij Nieuw Echt-Susteren aan de ene kant en GroenLinks en de Partij van de Arbeid aan de andere kant.

De nummering van de diverse lijsten heeft het volgende resultaat opgeleverd:

Lijst 1 Samenwerking (37 kandidaten)

Lijst 2 CDA (25 kandidaten)

Lijst 3 DES (44 kandidaten)

Lijst 4 GroenLinks (13 kandidaten)

Lijst 5 VVD (7 kandidaten)

Lijst 6 PNES (24 kandidaten)

Lijst 7 (PvdA (10 kandidaten)

Lijst 8 M en M Echt-Susteren (13 kandidaten)