/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Archief

Jaarrapportage Jeugdhulp (13-06-2016)

De jaarrapportage 2015 Jeugdhulp laat het voorlopig jaarresultaat zien van de uitvoering Jeugdhulp. Omdat de gemeenten de jeugdhulp voor het eerste jaar uitvoeren vormt deze jaarrapportage een vertrekpunt ("O-meting") voor de komende jaren. Uit de jaarrapportage zijn dan ook nog geen trends waar te nemen. Wel geeft deze rapportage een eerste inzicht in de uitvoering jeugdhulp 2015 Midden-Limburg. Per 1 januari 2015 hebben de gemeenten er taken bijgekregen op het gebied van jeugdhulp. De zeven gemeenten in Midden-Limburg hebben deze taken gezamenlijk opgepakt. In de bestuurlijke jaarrapportage 2015 wordt op hoofdlijnen gerapporteerd over de resultaten van beleid, budgetten, cliëntgegevens, trajectgegevens, wachttijden en wachtlijsten en klanttevredenheid. Daarnaast is er een risicoparagraaf opgenomen. In algemene zin kunnen de volgende conclusies / bevindingen worden genoemd: • Het macrobudget 2015 is op Midden-Limburg niveau voldoende voor de uitvoering van de Jeugdhulp. Dit onder andere ondanks de 25% korting op de diverse percelen. Op gemeentelijk niveau ligt het beeld anders. De gemeenten Leudal (-2%), Maasgouw (-7%) en met name Roerdalen (-17%) hebben tekorten op de Jeugdhulp. Nederweert heeft een overschot van 5%. Echt-Susteren, Roermond en Weert hebben een overschot van circa 10%. • Gemeenten met een tekort worden over het jaar 2015 verevend, tot de maximaal bepaalde hoogte van het tekort. De hoogte van verevening is afhankelijk van het totale regionale resultaat. • Voor aanbieders blijkt, zoals de aanbieders ook hebben aangegeven in het wervingstraject, het moeilijk te zijn om op gemeentelijk niveau een goede inschatting te maken van de benodigde hulp. De hulp is afhankelijk van de vraag en intensiteit en deze kan per jaar per gemeente (sterk) verschillen, hetgeen ook in de analyse van de cijfers is gebleken. • Een verschuiving vindt plaats van 2e- naar 1e lijns Jeugdhulp; • De wachttijd voor jeugdigen bedraagt in 75% minder dan 30 dagen. Wachttijden van meer dan 30 dagen zijn met name ontstaan door de vakantieperiode, planningsproblemen (agenda's matchen) en het compleet krijgen van informatie om tot een goed antwoord op de hulpvraag te komen. • Aanbieders hebben aangegeven dat in totaal 43 jeugdigen in de regio Midden-Limburg op een wachtlijst staan. Het beleidsplan betreft het gehele jeugdhulpstelsel. Hieronder worden enkele ontwikkelingen beschreven. • Preventie: Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is uitgebreid met nieuwe taken en heeft in 2015 zowel regionaal als lokaal in samenwerking met de basisvoorzieningen structurele preventie activiteiten uitgevoerd. De taak "informatie en advies" is geïntegreerd binnen het CJG. • Het CJG heeft zich nadrukkelijk gepositioneerd als een eerstelijns jeugdhulpvoorziening en heeft fors geïnvesteerd op samenwerking met de scholen (belangrijkste vindplaats voor kinderen). Elke basis- en middelbare school is gekoppeld aan een jeugd- en gezinswerker van het CJG. • Het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen is flink afgenomen. • Het CJG verwijst minder jeugdigen door naar de gespecialiseerde jeugdhulp in geval van nieuwe cliënten. • Er is keuzevrijheid voor ouders op basis van het ingekochte aanbod en er zijn mogelijkheden om vanwege inhoudelijke redenen aanvullende jeugdhulp beschikbaar te stellen waar geen regulier aanbod beschikbaar is (o.a. PGB). • CJG, Bureau jeugdzorg en de Raad voor de kinderbescherming hebben in 2015 "het beschermingsplein" ingevoerd in heel Midden-Limburg. Een overleg waar altijd met ouders en kind (afhankelijk van de leeftijd) gesproken wordt om de hulp aan kind - en gezin op- of af te kunnen schalen en in gezamenlijkheid te bepalen of de inzet van dwang nodig is. De werkwijze draagt bij aan het in de regie zetten van het gezin. • Burgers worden actief betrokken bij de ontwikkelingen in de jeugdhulp. Zo wordt er periodiek overleg gevoerd met het ouderpanel en het participatieplatform over de ontwikkelingen in Midden-Limburg. Er wordt bij verschillende thema's actief mee gedacht over de invulling, (bijv. kwaliteit van de jeugdhulp) • Onder de vlag van Bureau Jeugdzorg (BJZ) is het voormalig steunpunt huiselijk geweld en advies-en meldpunt kindermishandeling opgegaan in één organisatievorm, genaamd 'Veilig Thuis'.

 

Wandelen over het nieuwe Molenbeekpad (12-06-2016)

De gemeente Echt-Susteren wil dat zoveel mogelijk inwoners en bezoekers in het Smalste Stukje Nederland kunnen recreëren en ontspannen. Daar horen goede en verfraaide wandel- en fietspaden bij, zoals opgenomen in de Structuurvisie 2012–2025 “Ontwikkelen met kwaliteit”. Het Molenbeekpad in Echt is daarom recent onder handen genomen. In de groenstrook langs de Molenbeek, tussen de Zuiderpoort en Lindestraat, werd onlangs een pad “in het groen” aangelegd. Perfect voor een veilige wandeling, dicht bij de bebouwde kom van Echt. Dit gedeelte is de entree naar het buitengebied rond Ophoven en het natuurgebied De Doort. Het tracé is ook onderdeel van het “wandelommetje Echt”. Voor iedereen bereikbaar en toegankelijk met banken en speelelementen, zoals grote maaskeien en rechtopstaande boomstammen. Ook zijn extra bomen geplant. Het pad wordt, vlak na de officiële ingebruikname, al veelvuldig gebruikt. De Doort is een van de belangrijkste gebieden van Nederland waarin de zeer beschermde boomkikker voorkomt. Eigenlijk is het een vreemde naam voor de inheemse boomkikker. Want in de bomen zul je dit kleine kikkertje nauwelijks aantreffen. Het diertje leeft vooral op en tussen de in het gebied rijkelijk aanwezige braamstruiken. Een volwassen exemplaar wordt ongeveer 4 cm groot en heeft zuignapjes aan zijn poten om tegen de braamstruiken te kruipen. Vanaf april verlaten ze hun overwinteringsplaats om zich voort te planten in de aanwezige poelen. In 1992 is een belangrijke boomkikkerpoel voorzien van een ondoorlatende folieafdichting. Tevens heeft men toen een regelbare verbinding gemaakt met de Middelsgraaf om het waterstand op peil te houden. Regelmatig is Staatsbosbeheer in de Doort in de weer om het leefgebied van de boomkikker in stand te houden en zelfs te verbeteren. Dat vergt beheersmaatregelen. In de maand oktober 2014 heeft Staatsbosbeheer opgroeiende bomen gekapt daar waar deze de bosranden te zeer overschaduwden. Deze randen zijn van groot belang als zonplek voor de koudbloedige boomkikker. De boomkikker haalt zijn energie uit de warme zonnestralen. Gezeten op de bladeren van de braamstruiken tankt hij bij. Wil men de boomkikkers zien dan heeft men dus de meeste kans op de warmere dagen waarop de zon flink schijnt. Er zijn dagen bij dat men dan met succes vele tientallen kan aanschouwen, als men maar goed kijkt en op de juiste plek is.

 

Wegwerkzaamheden Zuiderpoort (11-06-2016)

Vanaf 27 juni worden er aan de Zuiderpoort in de kern Echt ter hoogte van de vestigingen van Action en Heuts langdurige wegwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een zogenaamde middengeleider en onderhoud van de bestaande weg en bermen. De aannemer start met de werkzaamheden op maandag 27 juni. Volgens planning is het op 22 juli afgerond. De direct aanliggende bedrijven worden tijdig door de aannemer geïnformeerd. Door de aannemer worden werkvakken afgezet om de werkzaamheden voor iedereen snel en veilig uit te voeren. Het aanbrengen van asfalt vindt 's nachts plaats. Het is daarom noodzakelijk om de Zuiderpoort in beide richtingen af te sluiten. Ook tijdens deze (nachtelijke) werkzaamheden worden omleidingsroutes ingesteld. De tijdelijke omleidingsroutes worden met bebording aangegeven. •Het verkeer vanuit het centrum richting de A2 kan gebruik blijven maken van een rijbaan tijdens deze werkzaamheden. •Het verkeer vanuit de A2 richting centrum wordt omgeleid. •De parkeerterreinen van de aanliggende bedrijven zijn via de Zuiderpoort gedurende de werkzaamheden niet bereikbaar. •De parkeerterreinen van de Action, Hees Lights & Living, Electroworld Tummers en sportclub Feel Good zijn bereikbaar (aan de achterzijde) via de Aasterbergerweg. •Het parkeer-terrein van Heuts is via de Palmbrugweg en de toegang van Mc Donalds bereikbaar. De gemeente Echt-Susteren vraagt begrip voor de verkeershinder die door de werkzaamheden ontstaat. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor een betere verkeersveiligheid. Neem voor meer informatie contact op met de heer P. Kempkens (afd. Leefomgeving via 0475 478 478).

 

Controle jaarrekening 2015 (10-06-2016)

Vanwege het later beschikbaar komen van verantwoordingsinformatie Jeugdzorg en Wmo met controleverklaring vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een aantal zorgaanbieders kan de controle van de jaarrekening 2015 door de accountant pas laat afgerond worden. Hierdoor is de jaarrekening 2015 vooralsnog zonder verklaring en rapport van bevindingen aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarrekening 2015 wordt, als het Presidium hiermee instemt, geagendeerd voor de vergadering van de raad van 6 juli 2016. Op 12 april jongsleden is een brief verschenen van de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) inzake de accountantscontrole van het sociaal domein 2015. Aanleiding voor deze brief was het later beschikbaar komen van verantwoordingsinformatie Jeugdzorg en Wmo met controleverklaring vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een aantal zorgaanbieders. Als gevolg van het laat beschikbaar komen van deze informatie wordt een vertraging verwacht in het opstellen, controleren en vaststellen van de jaarrekeningen 2015. De NBA en VNG lichten deze situatie toe en doen suggesties hoe gemeenten met deze situatie kunnen omgaan. Ook de regio Midden-Limburg ervaart vertragingen bij het opstellen van de jaarrekeningen als gevolg van de nieuwe activiteiten Jeugdzorg en Wmo. De belangrijkste vertragingen hebben betrekking op: - Het later factureren door de zorgaanbieders van geleverde zorg. Hierdoor is een groot aantal facturen ontvangen in 2016 die betrekking hebben op 2015. Het verwerken en controleren van deze facturen heeft inmiddels plaatsgevonden door de gemeenten. - Het later ontvangen van de verantwoordingsinformatie van zorgaanbieders. Als gevolg hiervan vinden momenteel nog afstemmingen plaats tussen de ontvangen verantwoordingsinformatie van de zorgaanbieders en de gemeentelijke administratie en hebben de gemeenten vooralsnog niet kunnen besluiten voor welke bedragen afrekeningen met de zorgaanbieders kunnen plaatsvinden en de effecten hiervan vooralsnog niet kunnen verwerken in de jaarrekeningen; - Van verschillende zorgaanbieders is tot op heden nog geen verantwoordingsinformatie ontvangen; - Als gevolg van een ondeugdelijke cliëntregistratie bij de SVB heeft in het voorjaar van 2016 een extra landelijke afstemming van de voorschotten en beschikkingen per gemeente met de SVB plaatsgevonden. Vanwege het uitlopen van deze extra afstemmingsronde hebben gemeenten tot op heden geen verantwoordingsinformatie ontvangen van de SVB. Naar verwachting zal de Inteme Auditdienst van het Ministerie haar controlewerkzaamheden eind mei afronden en kunnen de gemeenten geïnformeerd worden over de uitkomsten ervan. - De gemeenten ontvangen de subsidieverantwoordingen inzake het Gedwongen kader, Jeugdzorgplus, Jeugd en Opvoedhulp en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin naar verwachting pas in juni aanstaande. Er zijn geen ervaringscijfers over deze subsidiegelden beschikbaar. Daarom zijn gemeenten afhankelijk van de nog te ontvangen subsidieverantwoordingen voor het bepalen van de hoogte van de afrekening 2015. Zoals in de brief van de NBA en de VNG aangegeven blijft de datum van 15 juli gelden voor het aanleveren van de gemeenterekening aan Gedeputeerde Staten en het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatie. Om raadsbehandeling vóór 15 juli mogelijk te maken heeft het college van Echt-Susteren gewerkt met een conceptjaarrekening zonder controleverklaring van de accountant. Dit betekent dat B en W op 24 mei 2016 hebben ingestemd met de jaarrekening 2015 zonder controleverklaring van de accountant. In het conceptraadsvoorstel en -besluit is toegelicht dat de gemeenteraad over de bevindingen van de accountantscontrole geïnformeerd zal worden via een separate raadsinformatiebrief of nota van wijziging als dit nodig is.

 

Kinderopvang Echt-Susteren (09-06-2016)

Het verslag “Toezichtinformatie Kinderopvang Echt-Susteren 2015" is een weergave van de conclusies van de inspecties door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) van het jaar 2015. Elk jaar dient de gemeente Echt-Susteren zich middels een verslag te verantwoorden naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving in de kinderopvang. Toezicht en handhaving in het kader van Wet kinderopvang verrichten gemeenten in samenwerking met de GGD. De Inspectie van het Onderwijs heeft het tweedelijns toezicht op de Wet kinderopvang. De gemeente moet ingrijpen wanneer uit inspectierapporten van de GGD blijkt dat de kindercentra en/of gastouderopvanglokaties niet of onvoldoende aan de kwaliteitsnormen voldoen. De inspecties en rapportages van de GGD gaven in Echt-Susteren in 2015 geen aanleiding voor het treffen van ingrijpende handhavingsmaatregelen. Daar waar onvolkomenheden bij de opvangorganisaties zijn ontdekt, zijn deze opgepakt en verholpen. Het verslag Toezichtinformatie Kinderopvang Echt-Susteren 2015" geeft geen aanleiding tot bijzondere aandachtspunten en/of noemenswaardige opmerkingen. Het college heeft het derhalve vastgesteld, verzonden naar het Ministerie en ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.

 

Column Piet Poell: Volksverhuizing (08-06-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

 “We gaan naar de kloten. Dat weet iedereen, maar we handelen er niet naar. Wat moeten we dan doen? De grote volksverhuizing tegenhouden die de vluchtelingencrisis in gang schijnt te zetten? Ach, die paar miljoen die deze kant op schijnen te komen en die we verdelen over heel Europa, elk land vangt er een paar duizend op en laat ze ondergaan in de eigen cultuur, mogen ze hun eigen lapjes dragen en hun eigen volksdansjes plegen, staat schattig, maar wel de taal leren en werk zoeken en geen uitkering, potjandorie! Dan merk je toch niet eens dat ze er zijn, met al die Grieken, Turken, Antillianen, Indonesiërs, Italianen, Roemenen en noem maar op die we al hebben? Niet? Vergeleken met die andere volksverhuizing van rond 450 na Christus stelt de onze toch niets voor! Toen werd het hele Romeinse rijk onder de voet gelopen, zij het na verloop van jaren, eeuwen zelfs, door binnendringers als Franken, Saksen, Alemanen en andere Germaanse volksstammen. Dat was een langzame infiltratie omdat de Romeinen de Germanen, die opdrongen, toelieten binnen hun rijk, op de linker oever van de Rijn, en daar zelfs dienst lieten nemen in het Romeinse leger. Om ze koest te houden en ze als buffer te laten dienen tegen de volgende golf Germanen. Slappe keizers en nog slappere legeraanvoerders deden de rest en toen er eindelijk weer een sterke man opstond, was dat Clovis, die te vuur en te zwaard half Europa het nieuwe geloof oplegde: het christendom, brandhaard van wreedheden erger dan de sharia kan voorschrijven. Turken heetten toen nog Germanen. Dat kan ons niet gebeuren. Wij hebben sterke leiders. Kijk maar naar Merkel, Hollande, Rutte. Niet? Straks komt er echt een sterke man. Wilders. Die wordt baas van Nederland, want hij is hard op weg naar de helft van de stemmen en hij lost het zo op. Hij sluit de grenzen, maakt ons los van Europa, schopt de vluchtelingen naar Frankrijk en Duitsland, laat geen Turk er meer in, verbreekt het contract met Erdogan en wordt de nieuwe paus. Niet? Jawel! Trump in Amerika, Le Penn in Frankrijk, De Winter in België, Wilders in Nederland, Erdogan in Duitsland en is dat zo erg? We krijgen gewoon twee nieuwe staatsgodsdiensten: de islam in Duitsland en de islam in de rest van Europa. De islam in Duitsland wordt een eredienst aan Erdogan met gelovigen die hun kop naar Mekka richten en hun kont naar Londen en de islam in de rest van Europa wordt een eredienst aan Duitsland met gelovigen die hun kop naar Erdogan richten en hun kont naar Londen en in de UK wordt een referendum gehouden of de Britten dat wel willen. Uitslag: Brexit. Kop naar Trump. Maar Wilders was toch sterker? Jawel, in de peilingen en in de campagne, maar in werkelijkheid regeert het nieuwe geloof. Dat is democratie. En die is net zoiets als de barbaren de Rijn over laten steken en dienst laten nemen in je eigen leger. Die hadden anders een veel te luide stem. Wilders sluit geen grenzen; hij sluit compromissen met nieuwe hogepriesters. Kerk en staat zijn gescheiden!, sputteren de hogepriesters van de oude staatsgodsdienst tegen, zoals de ECB, Standard & Poor’s, Moody’s en andere oplichters, want elke godsdienst stuwt zijn nep-priesters naar de top. Dat is met het kapitalisme niet anders. De schapen volgen vanzelf. Wat te denken van het bericht dat Artsen Zonder Grenzen verplicht niet-islamitische medewerkers mee te doen aan de ramadan? AZG opereert onafhankelijk, neutraal en onpartijdig(!). De organisatie heeft een flyer laten uitgaan met richtlijnen hoe je te gedragen in een vluchtelingenkamp. “Draag geen aanstootgevende kleding, kauw geen kauwgum, praat niet over religie”, dat soort Index-achtige voorschriften. Moslims pamperen. Robert Spencer (publicist over islamitisch terrorisme) in hetzelfde artikel: “Als niet-moslim in een moslimland moet je je aanpassen aan moslims; als niet-moslim in een niet-moslimland moet je je aanpassen aan moslims.” De nieuwe staatsgodsdienst hangt in de lucht. Niet? Natuurlijk niet. Zij is al neergedaald. Wij richten onze koppen naar Ankara.”

 

Dieteren komende jaren op de schop (07-06-2016)

De komende jaren worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd in Dieteren: het bouwen van woningen op de locatie van de voormalige basisschool (Vleutstraat) en de herinrichting van de Kerkstraat, de Zilstraat en de Vleutstraat. Op de locatie van de voormalige basisschool worden zes woningen gebouwd door BurgtBouw uit Deurne. In principe vier levensloopbestendige en twee starterswoningen. Afhankelijk van de vraag kunnen de te bouwen aantallen van elk type nog wijzigen. Stel er is veel vraag naar de levensloopbestendige woningen en geen behoefte aan starterswoningen, dan worden meer levensloopbestendige woningen gebouwd. De woningen worden voorzien van zonnepanelen. De kopers van de levensloopbestendige woningen kunnen ook zorg inkopen. BurgtBouw heeft hiervoor een contract gesloten met een zorgverlenende instantie. “Een positieve ontwikkeling voor Dieteren”, aldus de gemeente Echt-Susteren, “een kleinschalig, maar vooral duurzaam plan, dat bijdraagt aan de leefbaarheid in Dieteren”. De planning is om in de tweede helft van 2017 te starten met de bouw. Voorafgaand moet eerst een bestemmingsplanprocedure worden gevoerd. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem (en indirect ook het grondwater) te beschermen tegen vervuiling moet de riolering in de straten vervangen worden door een riool met een grotere diameter. Er wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd en de bestaande rioolaansluitingen en kolken vernieuwd. Het regenwater dat valt op de verhardingen wordt zo apart afgevoerd en hoeft niet naar de waterzuivering. Daardoor voldoet de gemeente aan de Europese kaderrichtlijn. Verder wordt het asfalt vernieuwd, de trottoirs in een nieuw jasje gestoken en de aanwezige lichtmasten vervangen door LED-verlichting. De gemeente maakt samen met inwoners een ontwerp voor de herinrichting. Een concept-ontwerp wordt gemaakt op basis van informatie verzameld tijdens de informatieavond en in overleg met de samengestelde bewonerscommissie. Het concept wordt tijdens een tweede informatieavond aan de bewoners voorgelegd. Voor vragen aan de gemeente over de woningbouw, kunt u contact opnemen met Wil Jansen via w.jansen@echt-susteren.nl. Voor vragen over de herinrichting, neem contact op met Nico Heijen n.heijen@echt-susteren.nl. Of bel naar 0475-478 478.

 

Achterstand onderhoud openbaar groen (06-06-2016)

Een schone en veilige gemeente willen we allemaal. Afgelopen tijd hebben we erg veel regen gehad waardoor op diverse plaatsen wateroverlast is ontstaan. Het vochtige weer en de hoge temperaturen zorgen ook voor een enorme groei van onkruid. Op een aantal plekken geeft dit niet het gewenste beeld. Als gemeente Echt-Susteren wordt alles in het werk gesteld om dit zo snel mogelijk in te halen. Zo zet de aannemer extra machines en mensen in om deze achterstand op korte termijn in te lopen. Ook inwoners helpen om de openbare ruimte te onderhouden en schoon te maken. Bijvoorbeeld door het (extra) vegen van de goot en trottoir. Of het wieden van onkruid voor de eigen woning. Hiermee kunt u de gemeente ondersteunen met het onderhoud en er samen voor zorgen dat de buitenruimte er netjes uit ziet. •Verwijder het onkruid op de stoep en het plantsoen voor de eigen woning. Het groen kan in de eigen groencontainer. Wilt men dat liever niet, verzamel dan, samen met buurtbewoners, het groen in zakken. De gemeentelijke buitendienst haalt dit graag op. •Veeg de stoep en de goot schoon voor de eigen woning. Hiermee wordt nieuwe onkruidgroei voorkomen. Gevraagd wordt het vuil niet in de putten langs de straat te vegen. Het water loopt dan niet goed weg en zo ontstaan verstoppingen. Dit heeft de gemeente de afgelopen dagen op een aantal plaatsen ervaren. •Gelieve geen hondenpoepzakjes in de putten te werpen. Doordat er hondenpoepzakjes in de straatkolken terecht komen, kunnen deze verstopt raken en wordt het regenwater na hevige regelval niet afgevoerd. Dit geeft wateroverlast op verschillende plekken in de gemeente. Bijkomstig nadeel is dat de zakjes met uitwerpselen een positieve aantrekkingskracht hebben op ratten. U kunt een melding maken over onderhoud openbare ruimte via de BuitenBeter app. Dit kan ook door het online contactformulier Melding Openbare Ruimte in te vullen of een bericht te sturen naar info@echt-susteren.nl en de klacht voldoende te motiveren. De gemeente Echt-Susteren vertrouwt erop dat de inwoners, gezien de omstandigheden, een goede afweging maakt voordat men een melding doet.

 

Stop Awacs: vliegverbod boven Nederland (05-06-2016)

De vereniging Stop Awacs, waarvan ook de Fractie M en M Echt-Susteren deel uit maakt, wil via de voorzieningenrechter een vliegverbod van Awacs-vliegtuigen boven Nederland afdwingen. De rechtbank in Roermond buigt zich binnenkort over het kort geding. Het actiecomité zet zich al geruime tijd in voor het beëindigen van geluidsoverlast van Awacs-vliegtuigen in Schinveld en Brunssum. In 2012 wees de minister van Defensie een verzoek af om maatregelen tegen de geluidsoverlast te nemen. Bezwaren tegen die afwijzing verklaarde de minister ongegrond. In maart oordeelde de Raad van State dat dit besluit niet goed is onderbouwd. De hoogste bestuursrechter vindt dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu opnieuw naar de eis tot schadevergoeding moet kijken. Eerder bepaalde de Raad van State ook al dat Defensie opnieuw naar maatregelen moet kijken om de overlast van Awacs te beteugelen. 180 Omwonenden van de Awacs-basis in Geilenkirchen maken alsnog kans op een schadevergoeding voor de overlast door Navo-verkenningsvluchten boven Schinveld. Het actiecomité Stop Awacs heeft een zaak hierover bij de Raad van State gewonnen. De hoogste bestuursrechter gelast de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu opnieuw naar de eis tot schadevergoeding te kijken. De staatssecretaris wees die eis eerder op formele gronden af. Ten onrechte, bepaalt de Raad van State nu. Of de schadeclaim nu wel wordt toegekend staat daarmee nog niet vast. Stop Awacs eist voor elk van de 180 omwonenden een schadevergoeding van 1500 euro per jaar overlast. Omdat de vliegbasis net over de grens bij Schinveld al meer dan dertig jaar in bedrijf is, loopt de totale claim op tot ruim acht miljoen euro.

 

Elektrische laadpalen in Echt-Susteren (04-06-2016)

Elektrisch (auto)rijden staat volop in de belangstelling. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Eigenaren van een elektrische auto betalen namelijk minder belasting en stroom is goedkoper dan gas, diesel of benzine. Ook in Echt-Susteren komen daarom meer laadstations. Verschillende automerken spelen in op deze ontwikkeling en bieden steeds meer elektrische auto’s. Op het gebied van energieopslag worden lichtere accu’s ontwikkeld, met een grotere actieradius. Door elektrisch rijden belasten we onze omgeving minder en dragen we samen bij aan een duurzame gemeente. De gemeente heeft daarom besloten om 10 laadstations aan te schaffen, als uitbreiding op de bestaande vier laadpalen. De palen worden op strategische locaties binnen de gemeente geplaatst, zoals pleinen en parkeerplaatsen. Naar verwachting zijn de eerste laadpalen in 2017 in het straatbeeld te zien én te gebruiken. Dan kunnen 28 auto’s op hetzelfde moment geladen worden. Met de laadpalen kunnen automobilisten straks ook in het Smalste Stukje Nederland makkelijk e-laden en bijdragen aan een duurzamere wereld. Daar worden we allemaal beter van.

 

Klankbordgroep Cultuur bestaat 10 jaar (03-06-2016)

De Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren bestaat 10 jaar en dus is het tijd om de balans op te maken! Eén van de aandachtspunten die naar voren kwam tijdens het opmaken van de balans is de bekendheid van de Klankbordgroep. Om zich meer publiekelijk te gaan profileren, is besloten om een website op te zetten. Zodat het makkelijker is voor verenigingen, instellingen en particulieren om de weg te vinden naar de klankbordgroep. Op 1 juni is de nieuwe website officieel gelanceerd. Ben Haerkens heeft de wensen rondom de website geïnventariseerd. De komende periode vinden er nog verbeteringen en aanpassingen plaats. Zowel de gemeente als ook de Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren zijn blij met de website. De Klankbordgroep Cultuur heeft in die tien jaar veel werk verzet, waardoor de gemeente Echt-Susteren bijvoorbeeld voorop loopt op het gebied van cultuureducatie in het reguliere onderwijs. De website van Klankbordgroep Cultuur is te bekijken op www.cultuurechtsusteren.nl.

 

Samenwerking voor Winkelhart Echt (02-06-2016)

De gemeente Echt-Susteren, de Rabobank Roermond-Echt en de winkeliers en vastgoedeigenaren uit Echt hebben in samenwerking met Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) het initiatief genomen op lokaal niveau de krachten te bundelen om samen te werken aan plannen om de binnenstad van Echt toekomstbestendig te maken. Onlangs kwam een dertigtal stakeholders bij elkaar in het gemeente-huis in Echt voor een eerste werksessie. Om gezamenlijk de schouders te zetten onder de uitdagingen waar het winkelgebied mee te maken heeft. Thema’s als de identiteit van Winkelhart Echt, leegstand en compactheid van het winkelgebied werden onder de loep genomen. We zien allemaal de leegstand in het centrum van Echt, net zoals in veel andere steden. Daar wil en moet de gemeente iets aan doen. Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren, want dat maakt de initiatiefnemers sterker. Afgevaardigden van vastgoedeigenaren, ondernemers, de gemeente en Rabobank Roermond-Echt deelden hun kennis en meningen tijdens deze werksessie, waarbij het gezamenlijk belang voorop stond. Het totaalplaatje, ofwel de beleving, moet Echt uniek en aantrekkelijk maken. Dat kan alleen als de handen in elkaar geslagen worden. Naast een concreet actieplan worden werkgroepen gevormd om samen aan de slag te gaan. Eind juni worden de resultaten van het onderzoek en de eerste werksessie bij elkaar gebracht in een actieplan. Daarna worden de te nemen stappen verder uitgewerkt. Meer weten over dit initiatief? Of wilt u een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van het centrum van Echt? Neem contact op via www.echt-susteren.nl/contact en vraag naar Paul Elshout of Chrit Coenen.

 

Column Piet Poell: Herdertje (01-06-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Wij hebben een tuinman. Nou hoeft dat niet zoveel ophef te veroorzaken, want die tuinman komt van de sociale dienst in België en daar moeten werklozen tegenprestaties leveren. Dat doet die tuinman dus in onze tuin. En het kost maar een schijntje, want hij wordt zwaar gesponsord. Kan ook, want je levert eigenlijk een minieme bijdrage aan zijn uitkering door zogenaamde dienstencheques à raison van 6,20 te bestellen bij de bevoegde instantie (elke overheidsinstantie die slimme trucs bedenkt om centen op te strijken heet bevoegde instantie, elke andere instantie met andere trucs voor hetzelfde doel heet crimineel, maar dat terzijde) (nog een terzijde: wij hadden hier in Nederland ook zo’n systeem, het witte-werkster-plan. Uitkeringsgerechtigden aannemen als poetshulp en je werd in de uitbetaling van hun loon bijgesprongen door ook zo’n instantie. Is afgeschaft. Niet rendabel. Iedereen terug in de ww. Niet alle overheidsinstanties zijn even bevoegd). Die cheques moet je met de hand invullen. Is niet zoveel werk, maar mijn handschrift, zie je. Het alternatief is natuurlijk digitaliseren, zoals alles tegenwoordig, maar dan stuit je op onverwachte problemen. Op Word. De meeste formulieren op internet worden omgeleid via Word. En Word is een nazaat van de Katholieke Index. Facebook bestrijdt het bederf van je zieltje met censureren van bloot (ook uit de tijd van die Katholieke Inquisitie) en Word met het onthouden van zinnenprikkelende alternatieven. Een voorbeeld. Stel, je hebt geen tuinman nodig maar een hoer. Dat kan, daar is algemeen behoefte aan, er zijn zelfs ondernemingen in de branche die dringend om dames verlegen zitten. Toch kun je ook in die sector tegen werkloos oplopen, je zult maar aangetast worden door plotseling om zich heen grijpende tomeloze vetzucht. Dan heb je materiaal voor wel tien man tegelijk in huis, maar zo werkt dat niet in die branche. Dus blijven je twee opties: de plastische chirurg of de sociale dienst. En daarmee begint de ellende. De chirurg kost een vermogen en de dienst werkt met formulieren. Digitaal, modern en dus met Word. Je mag hopen dat jouw vingers aan de toetsen trefzeker zijn, anders stoot je op onvermoede barrières. Stel je kent het woord “prostitué” niet, want je bent een hoer en je hebt nooit anders geweten. Je wilt het niet erger maken dan het is, dus je tikt het verkleinwoord in: “hoeertje”. Mis. Te dikke vingers. Maar Word wijst je terecht met: “hoedertje, heertje, houdertje, hertje.” Geen “hoertje”. Je vraagt je af wat Bambi in godsnaam met een hoer te maken heeft! Tik “hoer” in en je bent helemaal van God los, dan zegt Word zelfs “hoera”, alsof je op het punt staat je tot zijn sekte te bekeren. Hoeren hebben een kut, een beetje verkeerd geschreven en ze worden opgezadeld met keut, ket, kuit, keet, maar geen kut, terwijl de halve mensheid er een bezit. Word ontkent het onomwonden prettige gebruik van je lichaam. Ik zou wel eens willen weten of er verschil bestaat tussen christelijk en islamitisch Word. Of daar “hoeer” misschien vertaald wordt in “hoofddoek”? Er ontploffen mannen in de neukbare leeftijd om de Westerse zedenloosheid te ontregelen, terwijl ze zelf hopen ongeremd tekeer te kunnen gaan met een leger maagden in het Walallah (Walallah: Word steekt meteen een bestraffende kronkelvinger op; Word houdt niet van grapjes). Die slome duikelaars zijn beslist niet bekend met Word, anders zouden ze weten hoe het ervoor staat met onze zedenloosheid. Beroerd. Het mag niet. Het wordt weggecensureerd door digitale zedenmeesters. Neuken is de drijfveer van elke religie, maar in het digitale tijdperk worden digitale zedenmeesters in stelling gebracht en in woestijngodsdiensten blinde plofkippen die hopen als haantje de eeuwige neukzaligheid te bereiken. En dan word je hier op aarde bezedenmeesterd door een anonieme computerkapelaan, mijn God! (rode kronkel, verbetering: Allah). Je zou in dit digitale tijdperk toch liever werkloze tuinman zijn dan werkloze hoer. Voor tuinman zijn er geen alternatieven, een hoer belandt al gauw in de bos- en lommersector. Hertje, hoedertje. En je hebt niets met natuur, tenzij je daar je afwerkplek had.”

 

Echt-Susteren koopt Plats 1 terug (31-05-2016)

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft in haar vergadering van 26 mei 2016 unaniem ingestemd met het terugkopen van Rijksmonument Plats 1 in het historische centrum van de kern Echt.  In de laatste raadsvergadering (in 2002) van de gemeente Echt heeft de Raad besloten een overeenkomst aan te gaan met Maatschap Cremers-de Boer. Op 4 augustus 2004 is op basis van het Raadsbesluit van de gemeente Echt- Susteren een koopovereenkomst gesloten met betreffende Maatschap. Huurovereenkomsten zijn getekend op 21-11-2007 voor een periode van 10 jaar met opzegtermijn van 1 jaar. Verlenging van de huurverplichtingen en daaraan gekoppelde garantie door de gemeente heeft niet de voorkeur. Met de betrokken partijen en met de eigenaar is overleg gevoerd over de diverse opties voor het pand Plats 1.Na ter zake gevoerde onderhandelingen is de eigenaar bereid het pand te verkopen voor €2.300.000,-per einddatum huurtermijn of €2.700.000,- op peildatum 1-1-2016 met verrekening betaalde en nog te betalen huur. Het pand komt daarmee weer in handen van de gemeente Echt-Susteren en kan daardoor ook voor de toekomst bestemd blijven voor diverse maatschappelijke functies - ook in het belang van de centrumfunctie van Echt. Voorzitter Jos Meeuws van de Fractie M en M Echt-Susteren gaf tijdens de behandeling van het agendapunt onomwonden zijn visie op de in zijn ogen gedreven koehandel met het Rijksmonument. Hij hield het college en de gemeenteraad onder meer het volgende voor: “In de laatste raadsvergadering in de voormalige gemeente Echt op 14 november 2002 heeft de toenmalige gemeenteraad het onzalige besluit genomen een overeenkomst aan te gaan met de Maatschap Cremers-de Boer, met als achterliggende gedachte het in eigendom zijnde Rijksmonument Plats 1 alsnog te verkwanselen. Reeds begin jaren 90 had zich reeds een soortgelijk drama voltrokken. Dankzij de bakken uitwerpselen die hij toen over zich heen kreeg vanuit de bevolking, vakkundig aangestuurd door ondergetekende, heeft de destijds verantwoordelijke wethouder Croughs van Lijst Samenwerking alsnog eieren voor zijn geld gekozen en de verkoop met gierende banden terug gedraaid. Maar niet omdat je als overheid het cultuur-historisch erfgoed principieel in eigendom behoort te houden, maar uit electorale overwegingen. Boze inwoners leveren immers geen stemmen op. Vanavond staat de gemeenteraad van Echt-Susteren in feite met de rug tegen de muur. Nee zeggen tegen het voorliggend voorstel betekent immers de ondergang van Rijksmonument Plats 1 en een onoverkomelijke aderlating voor het toch al in zwaar weer verkerend historisch centrum van Echt. Eigenlijk is het een grof schandaal dat dit punt vanavond op de agenda prijkt. Dat was namelijk helemaal niet nodig geweest als de gemeenteraad van Echt in 1995 zijn verstand had gebruikt. Samen met mijn toenmalige collega Jan Hofkens heb ik in maart 1995 een initiatiefvoorstel ingediend dat rustte op drie pijlers: het Rijksmonument Plats 1, het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt en de bestemming van de voormalige Ursulinenkapel aan de Wijnstraat. De gemeente had destijds plannen om het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt uit te gaan breiden voor maar liefs 10 miljoen Euro. Politiek en ambtelijk Echt en ook het gemeentelijk museum zouden dan in zijn geheel in dat pand worden ondergebracht en het pand Plats 1 zou leeg komen te liggen. Voor de coalitie een uitgelezen mogelijkheid om dat Rijksmonument te verkwanselen aan derden. Reeds in de raadsvergadering van 27-10-1994 heeft ondergetekende de gemeenteraad voorgehouden “dat de manier waarop een overheid omgaat met haar cultuur-historisch erfgoed tekenend is voor het beschavingsniveau van diezelfde overheid.” Met dat beschavingsniveau was het in die jaren derhalve niet al te best gesteld in politiek Echt. Het bedoelde initiatiefvoorstel hield kort samengevat het volgende in: Rijksmonument Plats 1 blijft eigendom van de gemeente. In het pand worden gehuisvest: het college van B en W, de raads- en trouwzaal, het VVV-kantoor en het gemeentelijk museum. Het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt wordt een puur ambtelijk gebouw dat verder niet uitgebreid hoeft te worden. De leegstaande Ursulinenkapel moest volgens het initiatiefvoorstel dienst gaan doen als onderkomen voor de bibliotheek, een multifunctioneel centrum met theaterzaal en horeca en vergaderruimtes. Een zeer realistisch en financieel haalbaar, zelfs geld besparend, voorstel. Helaas koos een onwijze raadsmeerderheid er destijds voor om aan het oerlelijke gemeentehuis aan de Nieuwe Markt een aquarium vast te plakken, de huidige raadszaal, het museum in de kelder weg te moffelen dat aan de Plats al het meest ontoegankelijke museum van West-Europa was gezien de huisvesting op zolder, het totale ambtelijk apparaat te huisvesten aan de Nieuwe Markt en het bestuurlijk gedeelte vanaf de Plats daarnaartoe over te hevelen. Tot overmaat van ramp werd een aantal jaren later ook nog eens een donkerkleurige schoenendoos aan de voorzijde van het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt bevestigd, waardoor het pand een uitstraling kreeg waar zelfs de DDR-architectuur een punt aan kan zuigen. Op 4 augustus 2004 ging op basis van een raadsbesluit van de gemeente Echt- Susteren de kogel door het Rijksmonument en werd een koopovereenkomst gesloten met de Maatschap Cremers-de Boer inzake het pand Plats 1. De Maatschap had daarbij de verplichting gekregen het monumentale pand te restaureren en te verbouwen conform de wensen van de gemeente en de toekomstige huurders, zijnde het Museum van de Vrouw, het VVV-kantoor en biblionova. Als overheid een in eigendom zijnd Rijksmonument van de hand doen, is natuurlijk al een schandaal van de allereerste orde maar het dan ook nog voor een appel en een ei verkwanselen spant helemaal de kroon. Een bedrag van €50.000 vragen en krijgen voor een schitterend en monumentaal stadhuis is natuurlijk compleet van de kamelen besnuffeld. Dat er na renovatie exorbitante huurbedragen op tafel moesten worden gelegd had men vooraf kunnen weten en daarover achteraf krokodillentranen gaan huilen is dan ook volstrekt misplaatst. Zoals gezegd staat de raad van Echt-Susteren vandaag met de rug tegen de muur. Het is van het allergrootste belang dat het pand Plats 1 behouden blijft voor de gemeenschap en als dat kan in eigendom van de overheid is dat mooi meegenomen. Het zou zowel voor het pand zelf maar zeker ook voor de kern Echt rampzalig zijn als het Rijksmonument leeg komt te liggen en aan verloedering ten prooi valt. De Fractie M en M Echt-Susteren zal dan ook instemmen met aankoop van het pand hoewel het ons heel wat waard was als dat niet nodig zou zijn geweest. Wij spreken de hoop uit dat de gemeenteraad van Echt-Susteren zich eindelijk het besef eigen maakt dat een Rijksmonument geen handelswaar is. Dat Rijksmonumenten die eigendom van de overheid zijn ook principieel in handen dienen te blijven van diezelfde overheid. Wij spreken de hoop uit dat het vanavond eens en nooit meer is. Dat wij als gemeenteraad in de toekomst verschoond blijven van onzalige voorstellen om Rijksmonumenten of andere onderdelen van ons cultuur-historisch erfgoed in de verkoop te gooien. Mocht het onverhoopt toch ooit zover komen dan zullen wij er, net als jaren geleden, weer dwars voor gaan liggen. Want waar recht onrecht wordt, wordt verzet een plicht.”

 

Raad keurt bedrijfsvoeringplan MER goed (30-05-2016)

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft in haar vergadering van 26-05-2016 het bedrijfsplan bedrijfsvoering MER goed gekeurd. Het college was voornemens om in te stemmen met het bedrijfsplan bedrijfsvoering voor het Servicecentrum MER. In dit bedrijfsplan is aangegeven dat per 1 april 2017 een afdeling bedrijfsvoering wordt gevormd binnen het Servicecentrum MER voor de taakvelden financiën, inkoop, personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering, post en archief. De bedoeling is om deze taken per die datum vanuit de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen over te dragen. In 2011 hebben de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen een intentieverklaring ondertekend over het gezamenlijk gaan uitvoeren van taken op het gebied van bedrijfsvoering en backoffice dienstverlening. In 2012 heeft dit geleid tot het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER. In september 2013 is de eerste afdeling binnen het Servicecentrum MER gestart, de afdeling Omgevingsdienst. Sinds 1 januari 2016 is hier de afdeling Sociaal Domein aan toegevoegd. Daarnaast wordt sinds medio 2015 binnen het Servicecentrum MER een zogenaamd 4de ICT-omgeving ontwikkeld, die uiteindelijk de enige ICT-omgeving moet worden voor de 3 MER-gemeenten en het Servicecentrum MER. Over de MER en meer speciaal het functioneren daarvan valt volgens de Fractie M en M Echt-Susteren nog wel het een en ander op te merken. Bedoeld om de serviceverlening richting burgerij te verbeteren, moet geconstateerd worden dat de vlag er heden ten dage nog steeds belabberd bij hangt. Het dood geboren kindje MER bevindt zich op dit moment zelfs in vergaande staat van ontbinding. In plaats van dit gedrocht opnieuw uit te gaan breiden ware het verstandiger geweest het functioneren ervan eens kritisch tegen het licht te houden. De Fractie M en M Echt-Susteren kent een aantal willekeurige voorbeelden van waar het de afgelopen tijd ongelooflijk mis is gegaan. Een inwoner uit de kern Echt vraagt, na ambtelijk overleg en advies ten gemeentehuize aldaar, vergunning aan voor de bouw van een woning. Na maanden wachten ontvangt hij via de MER bericht dat de aangevraagde bouwvergunning geweigerd moet worden in verband met strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan. Op advies van de Fractie M en M verzoekt de aanvrager om nadere toelichting. Tot zijn stomme verbazing blijkt zijn bouwaanvraag beoordeeld te zijn aan de hand van een bouwtekening van een inwoner uit de kern Maasbracht. Als je het niet met eigen ogen gezien had zou je het niet geloven. De zaak wordt achteraf recht getrokken, dat dan wel weer, maar dit soort blunders grenzen natuurlijk aan het ongelooflijke. Een inwoner uit Maria-Hoop gaat in beroep tegen een door de gemeente Echt-Susteren verleende vergunning op het perceel van de buren. Tijdens ambtelijk overleg krijgt hij van een MER-medewerker doodleuk te horen: “U kunt procederen tot u een ons weegt, de gemeente heeft toch de langste adem.” Verder commentaar overbodig. Een ondernemer uit Sittard wil in het centrum van Echt een horecagelegenheid heropenen. Keurig op tijd vraagt hij de benodigde vergunningen aan. Ruim voor de geplande opening informeert hij bij de MER hoe het staat met de aangevraagde vergunning. Daar wordt hem fijntjes aan het verstand gepeuterd dat zijn aanvraag en gegevens zijn kwijt geraakt. Of hij effe opnieuw vergunning wil aanvragen. Is op het laatste nippertje recht getrokken, maar toch. Verenigingen en organisaties die in Echt-Susteren evenementen willen organiseren moeten maanden van tevoren vergunning aanvragen en kunnen blij zijn als die gevraagde vergunning op tijd geleverd wordt. Vaak arriveert die pas als de activiteit al achter de rug is. Zelfs als het jaarlijks terugkerende activiteiten betreft, waarvoor in feite alleen de datum aangepast hoeft te worden. Een inwoner van Maria-Hoop procedeert al jaren tegen de gemeente in verband met illegale bouwwerkzaamheden in zijn straat waartegen van gemeenteweg niet handhavend wordt opgetreden. Als hij na een zoveelste gerechtelijke uitspraak, tot op dat moment is hij op alle punten in het gelijk gesteld, contact opneemt met te MER voor het inwinnen van nadere informatie krijgt hij te horen dat zijn dossier daar niet bekend is. Begrijpelijk want de procedures lopen pas ruim 10 jaar. De genoemde voorbeelden zijn helaas geen incidenten. Het mag duidelijk zijn dat de Fractie M en M Echt-Susteren er totaal niets voor voelt om nieuwe taken aan de MER toe te voegen. Sterker, wat die fractie betreft dient de MER onmiddellijk te worden opgeheven en dient men terug te keren op het oude, vertrouwde pad. Immers, de verbetering van de service richting inwoners is faliekant mislukt. Toen de raadsfracties een tijdje geleden werden verzocht suggesties aan te leveren voor een nieuw onderzoek van de Rekenkamer-commissie Echt-Susteren heeft de Fractie M en M Echt-Susteren de MER naar voren geschoven. Het is te hopen dat de RKC dit oppakt en dat na het verschijnen van het ongetwijfeld vernietigende rapport een raadsmeerderheid alsnog tot de conclusie komt dat het gedrocht MER ontbonden dient te worden.

 

Gemeenten verliezen grip op samenwerking (29-05-2016)

Gemeenten in Midden-Limburg, waaronder nadrukkelijk ook Echt-Susteren, dreigen hun grip op samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen) te verliezen. De rol van gemeenteraden (zowel kaderstellend als controlerend) ten aanzien van samenwerkingsverbanden is aan het veranderen. De gemeente Echt-Susteren neemt bijvoorbeeld deel aan maar liefst 8 gemeenschappelijke regelingen (GR) die diverse stukken in het kader van de begrotingsprocedures aan de raad zenden. Het wordt steeds moeilijker voor raadsleden om zich een beeld te vormen van de situatie bij regionale samenwerkingsverbanden. Steeds vaker geven gemeenteraden beslissingsbevoegdheden uit handen aan samenwerkingsverbanden, maar dreigen daarmee ook het zicht en de grip op deze samenwerking te verliezen. Zo is er het voorbeeld van de jeugdzorg, waarover een samenwerkingsverband van gemeenten beslissingen voorbereid. Dat gebeurt anders gezegd buiten de raadszaal van de afzonderlijke gemeenten, die wel bevoegd gezag blijven en vaak niet precies kunnen afwegen of een voorstel oké is, en of er mogelijk (op onderdelen) alternatieven zouden zijn. Daar komt bij, dat er in een keer een vracht informatie over de raadsleden wordt gekieperd, die vervolgens verondersteld worden daar een verstandig besluit over te nemen. Want door een samenwerkingsverband ontstaat een bureaucratische moloch waarmee het moeilijk zaken doen is. Klagen moet via de gemeente, en dan? Die moet met die klachten naar de andere gemeenten, als het ware. GR’s waaraan Echt-Susteren deel neemt zijn onder andere BsGW, Omnibuzz, Westrom, MER en Reinigingsdienst Maasland. Het feit dat de gemeenteraden de grip verliezen op regionale samenwerkingsverbanden vormt onderwerp van een gezamenlijke workshop van de zeven Midden-Limburgse gemeenteraden op donderdag 30 juni in Baexem. Alle Midden-Limburgse raadsleden zijn meermaals opgeroepen zich voor deze bijeenkomst aan te melden. De Fractie M en M Echt-Susteren heeft tijdens de laatste Algemene Beschouwingen nadrukkelijk gewaarschuwd voor het uithollen van het werk van de gemeenteraad door al die GR’s. Fractievoorzitter Jos Meeuws zei destijds onder meer: “De fractie constateert al langere tijd dat er een tendens waarneembaar is die op termijn zal leiden tot het volledig uithollen van het gemeenteraadswerk. Als we de agenda’s voor de raadsvergaderingen van de laatste paar jaar tegen het licht houden dan zal eenieder moeten constateren dat die politiek inhoudelijk flinterdun waren en zijn. Er viel en valt voor de gemeenteraad nog nauwelijks iets te besluiten. Aan de ene kant te wijten aan het onwijze coalitiebesluit van een aantal zittingsperioden geleden om een heleboel zaken te delegeren richting het college van B en W en de laatste tijd vooral veroorzaakt door de, al dan niet ridicule, gemeenschappelijke regelingen waarmee de gemeenteraad permanent om de oren wordt geslagen. Wat de Fractie M en M Echt-Susteren betreft kunnen de raadsvergaderingen vanaf heden gewoon per e-mail worden afgehandeld. Of voor degenen die dat leuker vinden via Twitter. Politiek inhoudelijk stelt het allemaal niets meer voor. Als het gaat om gemeenschappelijke regelingen heeft de raad van Echt-Susteren op dit moment vaak niet eens meer de kans om überhaupt te kiezen tussen voor of tegen. Andere gemeenten hebben al “voor” gestemd en dan is het eventuele “tegen” van Echt-Susteren verder van nul en generlei waarde. De lokale democratie wordt op deze manier volledig ontmanteld en de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad wordt totaal ondermijnd. De Fractie M en M Echt-Susteren is van mening dat deze neerwaartse spiraal een halt moet worden toegeroepen. De fractie roept de gemeenteraad dan ook op zich ernstig te gaan bezinnen over de ontstane situatie. Om te beginnen dienen de delegaties richting het college van B en W in heroverweging genomen te worden en wat onze fractie betreft grotendeels teruggedraaid. Het kan toch niet zo zijn dat in een uitgestrekte gemeente als Echt-Susteren met haar immense en schitterende buitengebied de gemeenteraad helemaal niets meer te vertellen heeft over de vele belangrijke zaken op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het is toch van de zotte dat andere gemeenten, daarbij gedekt door allerlei gemeenschappelijke regelingen, gaan bepalen wat goed is voor de Echt-Susterense bevolking. Wij doen een dringend beroep op de gemeenteraad en met name op de coalitie om een einde te maken aan deze principieel onjuiste ontwikkeling en roepen de fractievoorzitters op deze kwestie minimaal te agenderen in het Seniorenconvent, met als vervolg daarop hopelijk een concreet raadsvoorstel inzake het tot gangbare proporties opwaarderen van het raadswerk.”

 

Uitbreiding AZC Pey-Echt met 160 plekken (28-05-2016)

Op 29 september 2015 is de gemeenteraad van Echt-Susteren geïnformeerd over het besluit dat het college van B en W op 29 september 2015 heeft genomen om medewerking te verlenen aan de tijdelijke uitbreiding van 160 extra opvangplaatsen binnen het AZC Echt. Deze tijdelijke uitbreiding zal plaatsvinden voor de duur van de huidige bestuursovereenkomst (tot 1 januari 2021). Op 28 januari 2016 heeft het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor een tijdelijke uitbreiding van het bestaande AZC aan de Pepinusbrug 2 - 2a te Echt. Op 24 mei 2016 heeft het college de omgevingsvergunning verleend en de huidige bestuursovereenkomst aangepast om de uitbreiding te formaliseren. Om gemeenten te ondersteunen biedt het COA vergoedingen aan gemeenten waar een opvangcentrum is gevestigd. Deze vergoedingen vinden hun wettelijke basis in het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Op basis van het Faciliteitenbesluit kan een gemeente waar een opvanglocatie is gevestigd, aanspraak maken op deze uitkeringen. De hoogte hiervan is gerelateerd aan de capaciteit van het centrum. Het inwonertal van de gemeente wordt met de uitbreiding van het AZC vergroot. Dit verhoogde inwonertal zal veelal niet direct resulteren in een hogere uitkering uit het Gemeentefonds omdat niet alle inwoners staan ingeschreven in de BRP. Het COA verstrekt daarom jaarlijks, gedurende de periode van de bestuursovereenkomst, een uitkering. De uitkering wordt samengesteld op basis van een aantal variabelen (capaciteit AZC, uitkeringsbedrag, bezettingsgraad, aantal ingeschreven asielzoekers). Op basis hiervan heeft de gemeente Echt-Susteren ongeveer €50.000 ontvangen. Hoewel nu nog niet precies te zeggen is welk bedrag de gemeente Echt-Susteren naar aanleiding van de uitbreiding zal ontvangen, wordt dit op basis van de huidige berekening geschat op een bedrag zijn van ongeveer €70.000. De extra uitkering zal worden ingezet om extra formatie uitbreiding te realiseren binnen het Team KCC voor het uitvoeren van de extra BRP inschrijvingen als gevolg van de uitbreiding van het AZC. In de huidige bestuursovereenkomst met het COA is uitgegaan van de huidige capaciteit van maximaal 420 plaatsen. Gezien de uitbreiding is de bestuursovereenkomst aangepast met 160 extra opvangplaatsen. De opvangcapaciteit zoals overeengekomen in de bestuursovereenkomst vormt de basis voor de hoogte van het uitkeringsbedrag van het COA. Het COA is bezig met een optimalisatie van de bedrijfsvoering in de verschillende AZC locaties in Nederland. Tevens is er sprake van een grote vluchtelingenstroom naar Nederland. In dat kader heeft het COA de gemeente Echt-Susteren gevraagd medewerking te verlenen aan een gewijzigde inrichting van het huidige AZC, waarmee tevens een tijdelijke uitbreiding van het aantal opvangplaatsen met 160 kan worden gerealiseerd. Na vergunningverlening zal het COA starten met de werkzaamheden. De verwachte doorlooptijd van de bouw is ongeveer 8 weken. Vervolgens zal het COA zorg dragen voor het plaatsen van de 160 extra asielzoekers. Gedurende welke periode deze geplaatst zullen worden, is echter nog niet te zeggen. In augustus 2016 zal naar verwachting de uitbreiding gerealiseerd zijn en worden de 160 extra asielzoekers opgevangen binnen het AZC Echt. Met het COA is afgesproken dat na de zomer een open dag georganiseerd zal worden. In een op het terrein van het asielzoekerscentrum gelegen schoolgebouw verzorgt openbare basisschool 'De Driepas' het onderwijs van de leerlingen uit het asielzoekerscentrum. Daarnaast wordt in dit schoolgebouw ook het onderwijs van statushouders verzorgd. Het gaat hierbij om kinderen uit onze gemeente en uit de buurgemeenten Maasgouw en Roerdalen. Vanwege de stijgende taakstelling van de gemeenten voor wat betreft de huisvesting van statushouders is dit aantal leerlingen in de afgelopen periode toegenomen. Ook het huidige aantal leerlingen uit het AZC is groot, zodat momenteel het schoolgebouw vol is (circa 80 leerlingen). Indien er onvoldoende capaciteit zal zijn in het schoolgebouw op het terrein van het AZC is de school voornemens een leerlingengroep onder te brengen in het schoolgebouw aan de Mispelstraat, eventueel in samenwerking met het er naast gelegen buurthuis. Naar verwachting gaat het daarbij om de groep oudste leerlingen, te weten groep 7/8. Dit is voor de school praktisch, organisatorisch, onderwijskundig en financieel-economisch gezien de meest wenselijke oplossing. Dit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Echt-Susteren.

 

Conceptbegroting Reinigingsdienst Maasland (27-05-2016)

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft op 4 april 2013 besloten om toestemming te verlenen aan het voornemen van het college om per 1 juli toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reinigingsdienst (RD) Maasland voor het onderdeel milieupark. Op 16 december 2015 heeft de raad vervolgens toestemming verleend aan het college deze regeling te wijzigen. Voordat het Algemeen Bestuur (AB) van de GR RD Maasland de begroting 2017 vaststelt, dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld te worden om hun zienswijze op de conceptbegroting naar voren te brengen. De GR RD Maasland is een van de 8 gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Echt-Susteren deelneemt. T.a.v. de begrotingsprocedure is in de betreffende GR opgenomen in art. 18, dat het DB voor 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten stuurt, het DB de ontwerpbegroting 8 weken voordat zij aan het AB wordt aangeboden, toezendt aan de raden, en dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het DB hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen. Allereerst kan worden geconstateerd dat het bestuur van GR Maasland bij brief d.d. 13 april, géén aparte algemene financiële en beleidsmatige kaders heeft gezonden aan de raad. Hiermee handelt het bestuur dus in strijd met zowel art. 18 lid 1 GR RD Maasland, als met art. 34b van de WGR. Het bestuur zendt wel de begroting 2017 toe, met het verzoek aan de raad hierover voor 3 juni 2016 eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Overigens wordt niet duidelijk gemaakt wanneer het AB wordt geacht de begroting definitief vast te stellen. Het college is verzocht over de conceptbegroting een inhoudelijke reactie aan de raad aan te geven, waarbij de griffier tevens heeft verzocht om het nut, de noodzaak en de effecten van de GR duidelijk te maken, indachtig het eindrapport GR van de rekenkamercommissie d.d. eind 2015. Het bestuur van de GR RD Maasland heeft uw raad bij brief van 13 april tevens de jaarstukken 2015, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, toegezonden. Hiermee voldoet de GR aan het gestelde in art. 21 lid 2 van de eigen gemeenschappelijke regeling en aan het vereiste ingevolge art. 34b van de WGR, waarin is bepaald dat de raden van de gemeenten die deelnemen aan de GR, de voorlopige jaarrekening krijgen toegezonden vóór 15 april. I.t.t. over de begroting, kan de raad over de jaarrekening géén zienswijzen kenbaar maken. Het AB van de GR RD Maasland stelt de begroting 2017 definitief vast. In het AB van de GR heeft de gemeente Echt-Susteren 1 vertegenwoordiger, zijnde wethouder Ruijten.

 

Onderbanken weigert vergunning bomenkap (26-05-2016)

Victorie verdorie! De gemeente Onderbanken toont spierballen en werkt niet mee met de geplande bomenkap in het Schinveldse bos. De gemeente houdt daarmee vast aan hun standpunt dat ze niet wil meewerken aan de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op de NAVO-vliegbasis, vlak over de grens in het Duitse Geilenkirchen. Op dit moment kampt de regio met grote overlast van alle vliegende aftandse NAVO-roestbakken toestellen. Door de kap van de bomen wordt de overlast nóg groter omdat de vliegtuigen lager kunnen gaan vliegen. Iedereen die in de gemeente een boom wil kappen moet daar een vergunning voor aanvragen, dus ook defensie. Voor het Schinveldse bos wil de gemeente Onderbanken geen vergunning verlenen om ruimte te maken voor NAVO-terreur middels AWACS-toestellen. Het huidige idee van defensie past niet in het bestemmingsplan dat Onderbanken voor het gebied heeft. Drie weken geleden maakte defensie bekend opnieuw bomen te gaan kappen in de Schinveldse bossen om zo de aanvliegroute voor de AWACS-gedrochten veiliger te maken. Het was voor het eerst sinds de omstreden bomenkap van 2006 (die achteraf door de Raad van State als illegaal is beoordeeld) dat defensie opnieuw plannen voor floraverwoesting heeft. Destijds waren er felle protesten. Volgens Defensie zijn bomen op bepaalde plekken te hoog gegroeid. Het gaat in totaal om ruim een hectare bos, verspreid over bijna zeven hectare. Daarvan wil Defensie komende tijd elke twee jaar een hectare aanpakken. In ruil daarvoor zouden de overlast en het aantal vluchten verder verminderen. Het aantal vluchten van de NAVO-verkenningstoestellen is al verminderd van 3600 naar 2600 per jaar in verband met de belofte de overlast met 35 procent omlaag te brengen. Onderbanken heeft zich altijd verzet tegen bomenkap. Ook protestgroepen als Stop AWACS (waarvan de Fractie M en M Echt-Susteren lid is) en GroenFront! hebben eerder aangekondigd zich te zullen verzetten tegen het opnieuw kappen of aftoppen van bomen. De actiegroep Stop AWACS laat in een eerste reactie weten het opnieuw kappen van bomen in de bossen van Schinveld onder geen enkele voorwaarde toe te staan. "Als Defensie dit doorzet, gaan we de bossen weer bezetten'', zegt de actiegroep. "Kappen van bomen betekent dat de radarvliegtuigen nog lager kunnen vliegen, nog meer lawaai maken en meer brandstof kunnen lozen boven Schinveld en Brunssum. De bossen zijn onze geluidsbuffer." Stop AWACS vindt dat eerst de vliegbasis moet worden aangepakt. "De landingsbaan verleggen, en stillere motoren. En daar wil de NAVO niet aan", aldus Stop AWACS. Ook GroenFront! gaat opnieuw actie voeren tegen de door Defensie aangekondigde bomenkap in Schinveld. Dat zegt Peter Polder van de actiegroep. In 2006 verschanste Polder zich samen met leden van verschillende actiegroepen tevergeefs in het Schinveldse bos. De ME greep in en de bomenkap ging (gedeeltelijk) door. GroenFront! werkt inmiddels aan een strategie, mocht Defensie, onder leiding van NAVO-hoer Jeanine Hennis-Plasschaert, overgaan tot brute kaalslag ter meerder eer en glorie van de vliegende NAVO-roestbakken.

 

Column Piet Poell: Rattenplaag (25-05-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Een enquête over het geluksgevoel onder de happy few van België, een paar jaar geleden, toonde aan dat maar 7% van die happy few happy was. En de overige 93%? Die zat te huilen in hun achteraf-villa’s met marmeren zwembad of op hun driedekse miljoenjachten aan de Middellandse Zee. Nee hoor, niet echt. Ze zaten te kniezen over de boze wereld buiten omdat hun koters nooit eens gewone vriendjes van school mee naar huis konden nemen want hoe moesten ze hun rijkdom verantwoorden tegenover het gepeupel? Ze voelden zich geïsoleerd van het echte, het spontane leven. Goh zeg! Ik had direct medelijden met het soort. Ik herinnerde mij spontaan een uitspraak van onze koningin-moeder-met-de-kartonnen-pruik, aangehaald door de ons helaas al lang ontvallen eminentie van het vrije woord, Anton Constandse, in diens pamflet “Oranje zonder Franje”. Volgens Constandse zou kartonnen-Ka tijdens een cruise op de Middellandse Zee met gelijkgestemde bobo’s die ook hun werkloosheidsuitkering aan hun status van opperhoofd ontleenden, uitgeroepen hebben: “Eindelijk ben ik weer eens bij mijn eigen volk!” Eilandjes in een zee vol kleine vissen. Maar soms stijgt het water je tot de lippen en dan vreet je ze op. Wat wil je anders. Ach, het is met alles behelpen. Nooit kun je eens echt je vraatzuchtige zelf zijn, behalve dan op zo’n cruise waar je je eindelijk tegoed kunt doen aan copieuze maaltijden waarvoor dat heerlijk spontane plebs een maandloon neer moet tellen. Het is oneerlijk verdeeld in de wereld. 7%, dat is toch om te huilen? In zijn column in de Volkskrant van 20 mei j.l. constateert Peter de Waard dat er sinds de ondergang van de Titanic niets veranderd is. Jawel, toch. Ik citeer De Waard: “Op 24 april stelde de New York Times dat een eeuw nivellering ongedaan was gemaakt aan de hand van een voorpagina-artikel over een nieuw Noors cruiseschip dat in Miami lag afgemeerd. Op dit schip voor 4200 toeristen was een speciaal gedeelte voor een geprivilegieerde klasse gemaakt, “The Haven” geheten. Zo’n 275 passagiers verblijven daar in hun eigen penthouses, met een eigen zwembad en een eigen restaurant. Voor de prijs van duizend dollar per nacht (…) Het Noorse cruiseschip van nu was destijds de Titanic, waarvan iedereen dankzij een aanvaring met een ijsberg weet dat een groot deel van het schip verboden gebied was voor het gepeupel. En toen het schip verging, werden er heel wat meer van de rijke klasse gered dan van de havelozen.” All animals are equal, but some animals are more equal than others. Verderop, dezelfde De Waard: “In Nederland bezat in 2008 de rijkste 1 procent 20 procent van al het vermogen. Vijf jaar later was dat al 27%.” In België gaan de superrijken vrijuit. De notionele interest trekt rijke investeerders. Die hoeven niks aan belasting te betalen. Belasting betalen doet het klootjesvolk, en hoe! Maar liefst 54% graait de staat van hun doorsnee loontje af! In 2011 verminderde de top 20 van bedrijven hun gezamenlijke belastingafdracht met 7 miljard. Zeven miljard! Dat is andere koek dan uw boterham met pindakaas! Die miljarden konden de hele schuldenlast van België dekken! Maar nee, u schraapt uw pindakaas maar van uw brood! En in Nederland? In Nederland heerst de VVD. Dat zegt genoeg. Belastingparadijs, dat zegt nog meer. Panama-papers, zegt dat iemand iets? Hun reet poetsen. Dat is waar het klootjesvolk toe dient. De reet van geldverslindende sultans als Van Rey en Erdogan volstoppen met de boter op het hoofd van hun discipelen. Ik blijf het herhalen: het zijn de kontlikkers die dat soort schrapers aan hun exorbitante macht helpen. Ik ken het soort. Het gaat nooit ten onder. Niet in Roermond, niet in Turkije, niet in de hele wereld. Het is een rattenplaag waar we nooit vanaf komen en die is enkel en alleen te danken aan de pluimstrijkers van het Ancien Régime zoals bijvoorbeeld het kortzichtige uitbatersgilde in Roermond. Is dat cruiseschip geen moderne Bastille? Allons enfants! Aux armes! Nondedju! Wah? Effe wachte… kijk Max Verstappen! Wah wah Max! Wah oohw wah, hee! Ha! Laat maar.

 

Gemeenteraad gaat weer vergaderen (24-05-2016)

Op donderdag 26 mei 2016 vergadert de gemeenteraad van Echt-Susteren. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt in Echt. Iedereen kan deze openbare vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. Ook is de vergadering live te volgen op de televisie en de radio via Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES). Op internet is de vergadering live te beluisteren via www.loesfm.nl. Om 19:00 uur kan men de televisie al inschakelen voor een korte informatieve uitzending van LOES (met medewerking van de gemeente) over de raadsvergadering en een actueel onderwerp op de raadsagenda. De agenda voor de raadsvergadering van donderdag 26 mei bevat onder meer de volgende punten: Regeling presidium 2016 en Reglement van Orde Gemeenteraad 2016. Voorgesteld wordt de benaming van het overleg met alle fractievoorzitters (nu nog Seniorenconvent geheten) te wijzigen in “Presidium”. Voor dit overleg en ook voor de werkzaamheden en vergaderingen van de raad zijn afspraken vastgelegd die geactualiseerd moeten worden. Daarom wordt de raad nu voorgesteld de Regeling presidium 2016 en het Reglement van Orde Gemeenteraad 2016 vast te stellen. Benoeming voorzitter commissie Algemene Zaken en lid Werkgeverscommissie Griffie. In verband met de overstap van raadslid Har Peters van Democraten Echt-Susteren naar Lijst Samenwerking is het wenselijk voor twee functies andere raadsleden te benoemen. Voorgesteld wordt om Jos Meeuws (M en M E-S) te benoemen als voorzitter van de commissie Algemene Zaken en Jan Cremers (DES) als lid van de Werkgeverscommissie Griffe. Benoeming 2e waarnemer burgemeestersambt bij verhindering of ontstentenis college. Tijdens het Neustadt Treffen in juni 2016 zijn zowel de burgemeester, de wethouders als de 1e "waarnemer burgemeestersambt bij verhindering of ontstentenis college", afwezig. Er moet daarom een 2e waarnemer burgemeestersambt worden benoemd. Hiervoor wordt Sjra Dirks (CDA) voorgedragen. Bestemmingsplan Centrum Susteren 2016. In 2013 en 2015 heeft de raad een bestemmingsplan en exploitatieplan voor het gebied vastgesteld om een ruimtelijke kwaliteitsverbetering te bereiken. Daarna zijn de ruimtelijke inzichten echter gewijzigd, waarvoor dit bestemmingsplan Centrum Susteren 2016 is opgesteld. Het plan heeft al ter inzage gelegen en er zijn enkele zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Centrum Susteren 2016 vast te stellen. Gewijzigd bestemmingsplan "Stedelijk gebied”. Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan "Stedelijk gebied" te worden herzien. Het gaat hierbij om het regelen van een Bed & Breakfast op de Kapelstraat 15a te Berkelaar met specifieke voorwaarden. De tussen betrokken partijen gemaakte afspraken dienen daarbij als uitgangspunt. Ontwerpbegroting 2017 en ontwerp-meerjarenraming 2017-2021 GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), Concept-beleidsbegroting 2016-1 en 2017 plus meerjarenraming GR Omnibuzz, Conceptbegroting 2017 en concept-jaarstukken 2015 GR Westrom, Begrotingswijziging 2016-3, ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 GR MER en Conceptbegroting 2017 GR Reinigingsdienst Maasland. De gemeente neemt deel aan 8 gemeenschappelijke regelingen (GR) die diverse stukken in het kader van de begrotingsprocedures aan de raad zenden. De raad wordt geadviseerd deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Voorgenomen besluit bedrijfsplan bedrijfsvoering. Het college is voornemens om in te stemmen met het bedrijfsplan bedrijfsvoering voor het Servicecentrum MER. In dit bedrijfsplan is aangegeven dat per 1 april 2017 een afdeling bedrijfsvoering wordt gevormd binnen het Servicecentrum MER voor de taakvelden financiën, inkoop, personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering, post en archief. De bedoeling is om deze taken per die datum vanuit de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen over te dragen. Formeel is het een bevoegdheid van het college om hiertoe te besluiten. Eerder is echter met de raad afgesproken dat het college over deze taakoverdracht pas definitieve besluiten neemt nadat de raad de gelegenheid is geboden om eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Om die reden ligt dit plan nu voor. Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele en sportaccommodaties 2016. De vorige subsidieverordening dateert uit 2011 en moet nu op onderdelen aangepast worden. De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op begripsomschrijving, duurzaamheid, eigen inbreng en bekostiging, en zijn in de nieuwe verordening verwerkt. De raad wordt gevraagd deze verordening vast te stellen. Ook wordt gevraagd voor het jaar 2016 een subsidieplafond van €62.500 vast te stellen voor het verlenen van subsidies op grond van deze verordening. Aankoop pand Plats 1 Echt. In 2004 is een koopovereenkomst gesloten met Maatschap Cremers-de Boer waarbij de voormalige gemeente Echt het pand aan de Plats 1 verkocht. De koper kreeg daarbij de verplichting het monumentale pand te restaureren en te verbouwen conform de wensen van de gemeente en de toekomstige huurders: het Museum van de Vrouw, Biblionova en VVV. Gezien het belang van een goede invulling voor het centrum van Echt stelt het college voor het pand weer terug te kopen. In handen van de gemeente Echt-Susteren kan het ook voor de toekomst bestemd blijven voor diverse maatschappelijke functies, ook in het belang van de centrumfunctie van Echt. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop en bijbehorende kosten van €2.550.000. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis Nieuwe Markt 55 te Echt. De agenda, alle raadsvoorstellen en conceptbesluiten en alle digitaal beschikbare bijlagen en ter inzage liggende stukken kunt u ook via de website van de gemeente bekijken http://www.echt-susteren.nl/raadsagenda. Voor vragen of informatie over de raad, de raadsvergadering of de raadstukken kunt u contact opnemen met de griffie, Martijntje Hermans of Marloes Geurts, telefoon: 0475 - 478 478.

 

Begroting en jaarstukken GR Westrom (23-05-2016)

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft op 28 juni 2007 besloten deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Westrom. Voordat het Algemeen Bestuur (AB) van de GR BsGW de begroting 2017 vaststelt, dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld te worden om hun gevoelen te doen blijken over de conceptbegroting. Dit stuk ligt nu voor; het college heeft een inhoudelijk advies uitgebracht dat bij dit raadsvoorstel is gevoegd. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de conceptbegroting 2017. Zoals inmiddels gebruikelijk worden raadsvoorstellen die ingaan op verzoeken vanuit GR-en aan de raad om wensen en bedenkingen/zienswijzen in het kader van de financiële cyclus van de betreffende GR, beschouwd als raadseigen voorstellen. Dit betekent dat de griffie het raadsvoorstel voorbereidt, de financiële stukken bij ontvangst meteen doorgeleidt richting raad en het college dienaangaande verzoekt om een inhoudelijke reactie. Het Presidium stelt vervolgens het definitieve raadsvoorstel vast, waaraan de brief van het college als bijlage wordt toegevoegd. T.a.v. de begroting is in de betreffende GR geregeld (art. 31), dat het DB de ontwerpbegroting voor 15 april toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om schriftelijk van hun gevoelens blijk te geven. Het DB zendt de begroting vervolgens voor 1 juni aan het AB ter vaststelling. Doel is, blijkens de aanbiedingsbrief van het DB van de Westrom, dat het AB de begroting op 22 juni definitief vaststelt. Het DB voldoet hiermee zowel aan de termijnen zoals opgenomen in de eigen GR als aan die uit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (waarin is opgenomen dat de conceptbegroting 8 weken voordat deze aan het AB wordt aangeboden, voorlegt aan de gemeenteraden). Ter informatie heeft het DB ook een notitie financiële ontwikkeling aangeboden aan de raad van Echt-Susteren, die nu ook bij de stukken is gevoegd. De griffier heeft het college op 15 april een verzoek gedaan om t.a.v. de inhoud van genoemde begroting een advies uit te brengen. Indachtig de aanbevelingen uit het eindrapport GR van de rekenkamercommissie d.d. eind 2015, werd het college hierbij ook expliciet verzocht om in te gaan op nut, noodzaak en effecten van deze GR. Tegelijk met de verzending van conceptbegroting, heeft het DB van de Westrom de raad ook de jaarstukken 2015 aangeboden. Hiermee voldoet de GR aan het vereiste ingevolge art. 34b WGR, waarin is bepaald dat de raden van de gemeenten die deelnemen aan GR , de voorlopige jaarrekening van het DB ontvangen vóór 15 april. Het DB biedt de conceptjaarstukken nu echter aan, om uw gevoelen hierover te laten blijken. Dit gebeurt op grond van art. 32 GR, maar is in feite in strijd met art. 34b van de WGR. In dit laatste artikel is immers bepaald dat de jaarrekening 'slechts' ter informatie wordt aangeboden, en niet om gevoelens/zienswijzen hierover kenbaar te maken. De GR Westrom is in dit opzicht dus strenger dan de wet. In art. 34b WGR is echter ook opgenomen dat aan de raad door het DB de algemene financiële en beleidsmatige kaders worden aangeboden voor 15 april. Er zijn geen aparte kaders aangeboden, naast de conceptbegroting 2017, waarmee het DB in dit opzicht in strijd handelt met de wet.

                                                           

Beleidsbegrotingen en meerjarenraming GR Omnibuzz (22-05-2016)

Het college van Echt-Susteren heeft op 20 september 2010 besloten deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz. Op 16 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten om toestemming te verlenen tot het wijzigen van deze gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Voordat het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Omnibuzz de begroting 2017 vaststelt, dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld te worden om hun zienswijze op de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen. De financiële stukken liggen nu, overigens zonder een expliciet verzoek om zienswijzen aan de raad, voor. Het college heeft een inhoudelijk advies uitgebracht. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de concept-beleidsbegroting 2016-1, concept-beleidsbegroting 2017 en meerjarenraming GR Omnibuzz. Zoals inmiddels gebruikelijk worden raadsvoorstellen die ingaan op verzoeken vanuit GR-en aan de raad om wensen en bedenkingen/zienswijzen in het kader van de financiële cyclus van de betreffende GR, beschouwd als raadseigen voorstellen. Dit betekent dat de griffie het raadsvoorstel voorbereidt, de financiële stukken bij ontvangst meteen doorgeleidt richting raad en het college dienaangaande verzoekt om een inhoudelijke reactie. Het Presidium stelt vervolgens het definitieve raadsvoorstel vast, waaraan de brief van het college als bijlage wordt toegevoegd. De GR Omnibuzz is een van de 8 gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Echt-Susteren deelneemt. T.a.v. de begroting is in de betreffende GR geen andere bepaling opgenomen dan art. 17, waarin is opgenomen dat de artikelen 34 t/m 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) onverkort van toepassing zijn. In art. 35 WGR is opgenomen, dat de ontwerpbegroting door het DB aan de raad gezonden wordt, 8 weken voor aanbieding aan het AB. Aangezien geen brief aan de raad is bijgevoegd, waarin de raad wordt verzocht zienswijzen uit te brengen (voor enige datum) is nu niet duidelijk of de termijn conform de wet is gerespecteerd. Het ligt in de rede te veronderstellen dat de stukken wel om deze reden nu aan de raad zijn gezonden, vandaar dat de griffier aan het college, bij ontvangst van de stukken, heeft verzocht om een inhoudelijke reactie. Het DB van de GR Omnibuzz heeft de raad tevens een brief toegezonden m.b.t. het concept jaarverslag 2015 alsmede beleidsmatige kaders, evenals de controleverklaring 2015. Hiermee voldoet de GR aan het vereiste ingevolge art. 34b van de WGR, waarin is bepaald dat de raden van de gemeenten die deelnemen aan de GR, de voorlopige jaarrekening alsmede de beleidsmatige en financiële kaders krijgen toegezonden vóór 15 april. I.t.t. over de begroting, kan de raad van Echt-Susteren over de jaarrekening géén zienswijzen kenbaar maken.

 

Echt-Susteren zoekt dialectstemmen (21-05-2016)

In april heeft de gemeente Echt-Susteren inwoners opgeroepen om stemauditie te doen voor het filmpje over Het Smalste Stukje Nederland. Er was al een Nederlandse, Duitse, Engelse en zelfs Italiaanse versie, maar een dialectversie ontbrak nog. Na de auditieronde is de stem van Henk Hover uitgekozen om het dialectfilmpje in te spreken. Het filmpje is tot dusver maar liefst 1300 keer bekeken en 31 keer geliked en gedeeld op sociale media. Door de vele positieve reacties op de stemauditie heeft het college besloten nog meer stemopnames in het dialect te verzamelen. Het Smalste Stukje Nederland kent immers meerdere dialecten, per kern. Deze geluidopnames worden gebruikt op de website van het Smalste Stukje Nederland: www.hetsmalstestukjenederland.nl. Spreekt u onvervalst dialect uit het Smalste Stukje Nederland en omstreken? Heeft u een prettige, mooie stem? Doe dan mee en spreek het filmpje van het Smalste Stukje Nederland in! Aanmelden kan door een mail te sturen naar communicatie@echt-susteren.nl onder vermelding van uw naam en adres. Aanmelden kan t/m 1 juni. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen reserveert de gemeente een (of meerdere) dag(en) waarop u het filmpje kunt komen inspreken. Na uw aanmelding wordt u per mail geïnformeerd over de datum, tijd en locatie. Meedoen is vrijwillig, maar u krijgt sowieso een aardigheidje! Wilt u zich voorbereiden? Download de tekst van het filmpje (www.hetsmalstestukjenederland.nl) want hiermee kunt u alvast een beetje oefenen. U mag de tekst herschrijven naar uw eigen dialect, dat maakt het inspreken makkelijker.

 

Woningbouwontwikkeling Vleutstraat Dieteren (20-05-2016)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren hebben met BurgtBouw uit Deurne een exploitatieovereenkomst gesloten voor de voormalige schoollocatie in de kern Dieteren. Het woningbouwplan voorziet in de realisatie van maximaal 6 grondgebonden starters- en/of seniorenwoningen voor de kopers- dan wel de huurdersmarkt. Het bestemmingsplan zal in 2017 aan uw raad ter vaststelling worden voorgelegd. Start bouw van de woningen is voorzien in de loop van de tweede helft van 2017. Het perceel van de voormalige schoollocatie is eigendom van de gemeente Echt-Susteren. De grondopbrengst is afhankelijk van het aantal en type woningen dat gebouwd wordt. Om woningbouw op het perceel mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. In 2014 is basisschool St. Cornelius aan de Vleutstraat in Dieteren gesloopt. De locatie kan uitstekend als woonbestemming ingevuld worden om aan de vraag in Dieteren, zoals vermeld in de Structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving Midden Limburg van december 2014 en de structuurvisie 2012-2025, te voldoen. BurgtBouw realiseert het openbaar gebied en draagt dit na aanleg over aan de gemeente.

 

Demonstratie "Stop Tihange" in Maastricht (19-05-2016)

Op 22 mei 2016 organiseren GroenLinks Maastricht en het Milieu front Eijsden een demonstratie in Maastricht tegen de Belgische kerncentrales van Tihange en Doel. De demonstratie wordt ondersteund door alle partijen in de Maastrichtse gemeenteraad, de Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie, Nucléaire Stop Kernenergie, de Natuur en Milieufederatie Limburg en WISE Nederland. Kom ook en ondersteun een breed protest tegen de stokoude, gammele en gevaarlijke kerncentrales van Tihange en Doel. De demonstratie zal starten om 14:00 uur op Plein 1992 in Maastricht. Via de Rechtstraat, de Servaasbrug, de Kesselskade en de Hoenderstraat eindigt de demonstratie op de Markt in Maastricht, waar vanaf 15:00 uur een slotmanifestatie zal plaatsvinden. Daarbij zullen in elk geval Liesbeth van Tongeren (Tweede Kamerlid GroenLinks) en vertegenwoordigers van Nucléaire Stop Kernenergie en de Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie spreken.

 

'Gebroker Fiets Challenge' bij L.O.E.S.-radio (18-05-2016)

Radioprogrammamaker bij de Lokale Omroep Echt-Susteren, Jos Meeuws (tevens voorzitter van de Fractie M en M Echt-Susteren in de gemeenteraad aldaar), gaat aanstaande zaterdag 21 mei in zijn wekelijks live-radioprogramma “Op visite bij LOES” aandacht besteden aan de ‘Gebroker Fiets Challenge’. Ad Theuwis en Leon Hinzen zijn die dag op bezoek bij de presentator in de LOES-studio aan de Pr. Bernhardstraat in Echt. Een aantal inwoners van de Echt-Susterense kern Gebroek wil zoveel mogelijk geld bij elkaar fietsen om KWF Kankerbestrijding te steunen in de strijd tegen kanker en de herinnering aan Paul de Loo uit die kern levendig te houden. Paul de Loo overleed in de bloei van zijn leven in augustus 2015 op 19-jarige leeftijd aan kanker. De ziekte kanker raakt ons allemaal en samen kunnen we ervoor zorgen dat de dag dichterbij komt dat we kanker verslaan! Een bont gezelschap van 15 helden uit de dorpskern Gebroek (nabij Echt) gaat een heroïsche uitputtingsslag aan door het maar liefst 450 kilometer lange Pieterpad in drie dagen te fietsen en daarmee zoveel mogelijk geld op te halen in de strijd tegen kanker. Er wordt gestart op woensdag 24 augustus en vrijdag 26 augustus hoopt men om 19.00 uur te finishen in Gebroek tijdens het jaarlijkse buurtfeest! Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te sponsoren. Voor meer info kan men terecht op www.gebrookerfietschallenge.nl of www.facebook.com/gebrookerfietschallenge. De betreffende uitzending van presentator Jos Meeuws gaat zaterdag 21 mei tussen 11.00 en 12.00 uur live de ether in. Woensdag 25 mei wordt het programma tussen 09.00 en 10.00 uur nog eens herhaald. LOES-radio is te ontvangen via FM 106.9 MHz, Kabel 87.5 MHz, Digitaal Ziggo Radiokanaal 919 en KPN Glasvezel kanaal 365 live. De uitzending is ook te beluisteren via de radiostream op www.loesfm.nl.

 

Column Piet Poell: Karakter (17-05-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Stukje gelezen over onze hypocriete lafaards ten tijde van WOII? Het stond op de site Dichtbij.nl, op de vooravond van ons bevrijdingsfeest, een artikel van Arnout van de Bergh en het bracht een beschamende resem feiten aan het licht over de houding van onze voorouders tegenover de Duitse bezetter. Lafaards, onderkruipers, wegkijkers, collaborateurs, passieve handlangers en plichtsgetrouwe dienstkloppers. Het kostte 70 procent van alle joden het leven, terwijl in andere bezette landen dat cijfer beduidend lager lag. Wij spanden de kroon in het kontlikken van de bezetter en brachten na de oorlog films, theaterstukken en musicals uit over het heldhaftig ondergronds verzet dat het nazirijk bijna aan het wankelen zou hebben gebracht. De hypocrisie ten top! Met niet meer dan 50.000 waren ze, onze verzetshelden, onze échte verzetshelden. De andere miljoenen… “De gemiddelde Nederlander had dus in feite tien keer meer de kans een fout familielid te hebben dan iemand die in het verzet zat”, concludeert Van den Bergh. Proficiat jongens! De mythe van de opstandige gewesten die sinds 1568 vreemde overheersers van zich af trachtten te schudden als een bijna verzopen pitbull de zondvloed wordt telkenjare nieuw leven in geblazen. Alsof we sinds Alva elke vreemde smet en elke ongerechtigheid met vereende krachten aanpakken, terwijl de nazaat van de bloedige hertog, duquesa de Alva, een onmetelijke rijkdom aan bezittingen en landgoeden over de hele wereld naliet toen ze onlangs stierf, gebotoxt en gefacelift tot ze eruitzag als een gerecyclede worst bij het slachtafval. Dat is natuurlijk niet de schuld van al die vaderlandslievende Nederlanders, maar het tekent de verhoudingen. Nazi’s weken na de oorlog uit naar Zuid-Amerika waar ze ongestoord hun hobby’s konden voortzetten, liefdevol opgevangen door o.a. dictator Stroessner in Paraguay, of bezetten zonder slag of stoot hoge posten in hun eigen land en bestuurden vrolijk mee, alsof er nooit een oorlog had bestaan. Zo gaat dat, zei Kurt Vonnegut in zijn satirische roman “Slaughterhouse Five”. Zo zal dat altijd gaan. Had het Nederlandse verzet daar iets aan verholpen? Natuurlijk niet. Nergens heeft het verzet ooit iets aan de klassieke verhoudingen tussen de machtigen en de machtelozen kunnen verhelpen. Zelfs niet als machtigen naar het schavot werden gebracht, zoals eind achttiende eeuw in Frankrijk. Toen hadden andere machtigen het al lang overgenomen. Revolutie, het zou wat. Het gaat er niet om de macht te veroveren als je onderdrukt wordt. Het gaat erom karakter te tonen. De Gambiaanse slaaf Kunta Kinte liet nog liever zijn voet afhakken zodat hij niet meer kon vluchten dan gehoorzamen aan zijn slavenmeesters. Er waren in Nederland verzetshelden die liever stierven dan te zwichten voor de bezetter. Twee of drie. De rest was bang voor zijn tere voetjes. Maar je laat je toch niet afslachten voor je ideaal? Nee meneer. U niet. Ik waarschijnlijk ook niet. Alleen een paar mafkezen zoals zelfplofterroristen en andere kermisattracties met een draadje los wel. Het verschil is dat die plofhaantjes zoveel mogelijk andersdenkenden in hun dood willen meeslepen en die paar duizend verzetsstrijders zoveel mogelijk andersdenkenden wilden redden. Joden. Zigeuners. Untermenschen. En er zijn nog wel een paar verschillen op te noemen. Maar ook overeenkomsten tussen vroeger en nu. Joodse vluchtelingen werden, ter afschrikking van andere joden, vlak voor de oorlog naar Duitsland gerepatrieerd. Syrische vluchtelingen worden nu teruggestuurd naar Turkije, dat ze soms de grens met Syrië overzet. Faceboekrapaille roept nu: “Jaag ze naar hun eigen woestijn!” en: “Drijf ze de zee in!” Zouden dat dezelfde soort karakters zijn die toen de oren lieten hangen naar de bezetter en deemoedig de zilverlingen opstreken die dat opleverde? Die zelfs mee hebben geholpen aan de “repatriëring”? We zijn een volk van roeptoeters vanuit onze luie stoel, dat bij elk vreemd geluid denkt dat de poten eronderuit gezaagd worden. Goed, ik zal de eerste zijn die toegeeft dat in sommige buurten, in héél véél buurten in Nederland, de kudde spookgestalten in djellaba en niqaab die vrijdags naar de gebedshuizen trekt, zeer bedreigend overkomt. Zij communiceren met niemand, zij spreken amper Nederlands en zij sluiten zich op in hun enclaves, ondanks allerlei integratiemaatregelen. Zíj leggen een bom onder onze samenleving. Niet zoals de plofhaantjes dat doen, maar zoals de Duitse bezetter dat deed door joodse getto’s te creëren. Af te zonderen. Te stigmatiseren. Toen gebeurde dat van buitenaf, nu gebeurt dat van binnenuit. En ik vrees dat de roeptoeters van nu daar flink aan meehelpen, zoals toen ook al de karakterlozen deden. Voor een paar zilverlingen. Tegenwoordig voor een “like” op facebook. De zwijgende meerderheid, het zou wat.”

 

Ontwerpbegroting en -meerjarenraming BsGW (16-05-2016)

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft op 12 december 2012 besloten deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Voordat het Algemeen Bestuur (AB) van de GR BsGW de begroting 2017 vaststelt, dienen de raden van de deelnemende gemeenten en de algemene besturen van de waterschappen in de gelegenheid gesteld te worden om hun zienswijze op de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen. De betreffende stukken liggen nu voor aan de gemeenteraad; het college van Echt-Susteren heeft een inhoudelijk advies uitgebracht bij dit raadsvoorstel. Voorgesteld wordt aan de gemeenteraad van Echt-Susteren om kennis te nemen van de ontwerpbegroting en - meerjarenraming. Zoals inmiddels gebruikelijk worden raadsvoorstellen die ingaan op verzoeken vanuit GR-en aan de raad om wensen en bedenkingen/zienswijzen in het kader van de financiële cyclus van de betreffende GR in te dienen, beschouwd als raadseigen voorstellen. Dit betekent dat de griffie het raadsvoorstel voorbereidt, de financiële stukken bij ontvangst meteen doorgeleidt richting raad en het college dienaangaande verzoekt om een inhoudelijke reactie. Het Seniorenconvent stelt vervolgens het definitieve raadsvoorstel vast, waaraan de brief van het college als bijlage wordt toegevoegd. De GR BsGW is een van de 8 gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Echt-Susteren deelneemt. T.a.v. de begroting is in de betreffende GR geregeld, dat het DB jaarlijks voor 1 maart een ontwerpbegroting vaststelt en deze binnen 6 weken voordat ze aan het AB wordt aangeboden, zendt aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij deze een zienswijze naar voren kunnen brengen bij het DB van de GR. De tekst van deze GR is overigens strikter dan de wet, aangezien de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) een termijn van 8 weken voordat de stukken worden aangeboden aan het AB hanteert. Geconstateerd moet worden dat het DB de ontwerpbegroting 2017 en ontwerpmeerjarenraming 2017-2021 op 3 maart heeft vastgesteld en bij brief van 3 maart heeft aangeboden aan de raad van Echt-Susteren. Doel is dat het AB de definitieve begroting op 23 juni a.s. zal vaststellen. De gemeenteraad is gelet op de wettelijke termijnen en die genoemd in de GR dus ruimschoots op tijd geïnformeerd. Tegelijk met de verzending van ontwerpbegroting en meerjarenraming, heeft het DB van de BsGW de raad van Echt-Susteren op 3 maart ter kennisname ook de Kadernota 2017 aangeboden. Hiermee voldoet de GR aan het vereiste ingevolge art. 67a van de WGR, waarin is bepaald dat de raden van de gemeenten die deelnemen aan GR tussen gemeenten en waterschappen, de algemene financiële en beleidsmatige kaders (en de voorlopige jaarrekening) van die GR ontvangen vóór 15 april van het betreffende jaar. I.t.t. over de begroting, kan de gemeenteraad over de jaarrekening en de Kadernota géén zienswijzen kenbaar maken. In verband met de onderlinge samenhang enerzijds, maar anderzijds ook het inzicht bij de raad in de gehele financiële situatie bij deze GR, zijn bij het voorstel voor de volledigheid als bijlagen ook de Kadernota 2017 en de Jaarrekening 2015 gevoegd.

 

Gewijzigd bestemmingsplan "Stedelijk gebied" (15-05-2016)

Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan "Stedelijk gebied" van de gemeente Echt-Susteren te worden herzien. Het gaat hierbij om het regelen van een Bed & Breakfast op de locatie Kapelstraat 15a te Berkelaar met specifieke voorwaarden. De tussen betrokken partijen gemaakte afspraken dienen daarbij als uitgangspunt. Het gewijzigd bestemmingsplan komt hieraan tegemoet en kan nu worden vastgesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (voorzieningenrechter) heeft op 4 april 2016 een tussenuitspraak gedaan op een ingesteld beroep inzake het vastgestelde bestemmingsplan "Stedelijk gebied". Dit beroep is ingesteld namens een aantal omwonenden van de locatie Kapelstraat 15a te Berkelaar. Het gaat daarbij om de ter plaatse opgenomen functieaanduiding "recreatiewoning". Het beroep is door de voorzieningenrechter gehonoreerd (wegens schending zorgvuldigheidsbeginsel). De voorzieningenrechter draagt de gemeente op om binnen 12 weken na verzending van de tussenuitspraak het geconstateerde gebrek in het besluit van 16 december 2015 tot het vaststellen van bestemmingsplan "Stedelijk gebied" te herstellen. De raad dient daarbij de tussen betrokken partijen (omwonenden en eigenaar Kapelstraat 15a) gemaakte afspraken te betrekken. Dit leidt concreet tot een andere planregeling voor de beoogde Bed & Breakfast aan de Kapelstraat 15a te Berkelaar (met enkele specifieke voorwaarden en een specifieke functieaanduiding). Het is volgens deze uitspraak niet nodig om opnieuw toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Er hoeft dus geen zienswijzenprocedure meer te worden gevoerd. Het gewijzigd besluit dient wel opnieuw te worden gepubliceerd en bij partijen en de Raad van State kenbaar te worden gemaakt. Bij wijze van voorlopige voorziening is bedoeld besluit verder geschorst voor zover het betreft de opgenomen functieaanduiding "recreatiewoning" ter plaatse van het bijgebouw aan de Kapelstraat 15a te Berkelaar. Bij de einduitspraak wordt te zijner tijd nog beslist over de (proces)kostenveroordeling. Het overeenkomstig de tussenuitspraak gewijzigd bestemmingsplan "Stedelijk gebied" kan nu door de gemeenteraad worden vastgesteld. De kosten voor het aanpassen van dit bestemmingsplan ca. €1.200,- (excl. BTW) drukken op het budget actualisering bestemmingsplannen. Het budget is toereikend. Indien het gewijzigd plan niet in de raadsvergadering van 26 mei 2016 wordt vastgesteld, kan niet (tijdig) worden voldaan aan de tussenuitspraak van de Raad van State. De Raad van State zal dan waarschijnlijk overgaan tot vernietiging van betreffende plandelen. Dit zou in het nadeel zijn van alle betrokken partijen, omdat dan met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht alsnog een nieuwe procedure gevoerd zal moeten worden.

 

Uitbreiding dienstverlening op afspraak (14-05-2016)

Vanaf 1 juni 2016 wordt de dienstverlening op afspraak van de gemeente Echt-Susteren verder uitgebreid. De nieuwe producten die vanaf deze datum uitsluitend op afspraak worden aangeboden zijn: emigratie, hervestiging in Nederland, het inleveren van brondocumenten en het aanvragen van een DigiD voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Sinds september 2015 werkt de gemeente meer op afspraak. Klanten worden op het afgesproken tijdstip geholpen en voorkomt onverwacht lange wachttijden. De ervaringen tot nu toe zijn positief. Om de dienstverlening verder te verbeteren wordt het aanbod op afspraak verder uitgebreid. Vanaf 1 juni 2016 kunnen inwoners van Echt-Susteren uitsluitend op afspraak terecht voor de volgende producten:•Reisdocument niet-ingezetenen •Aanvragen DigiD voor Nederlanders die in het buitenland wonen •Eerste inschrijving in Nederland •Emigratie •Hervestiging in Nederland •Aanvragen Nederlandse nationaliteit •Inleveren brondocumenten •Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk •Erkenning •Geboorteaangifte •APV/Evenement •Alcohol schenken in horecabedrijven, vergunning (Drank- en Horecavergunning) •Bestemmingsplan •Omgevingsvergunning •Inzage archiefstukken •Inzage stukken ruimtelijke ordening. Men kan zelf een afspraak maken via het gemeentelijk digitaal loket. Hier kan men veel zaken digitaal regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een standaarduittreksel uit de basisregistratie. Voor producten als het aanvragen van een paspoort of rijbewijs kan eenieder zonder afspraak vrij inlopen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Bezoek altijd eerst onze website voordat de gang naar het gemeentehuis wordt ondernomen. Zo weet men vooraf de kosten en welke benodigdheden men mee moet nemen. Voor een uitgebreidere omschrijving van bovenstaande producten en alle overige producten en diensten die de gemeente Echt-Susteren levert, kan men eveneens terecht bij het digitaal loket.

 

Gemeenten starten gemeenschappelijke regeling (13-05-2016)

De 32 Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Echt-Susteren, starten een gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz per 11 mei 2016. Tevens hebben ze besloten gezamenlijk de aanbesteding te starten voor het uitvoeren van het doelgroepenvervoer in de provincie Limburg. De uitvoering, die gefaseerd zal gebeuren en begint met de opvolger van het Wmo-vervoer (Regiotaxi), is in handen van Omnibuzz. Het nieuwe doelgroepenvervoer start op 11 december 2016 omdat de huidige overeenkomsten voor Regiotaxidiensten en hun vervoerders eindigen na 10 december. Om voor de periode vanaf 11 december verzekerd te zijn van doelgroepenvervoer is voor een gemeenschappelijke regeling en aanbesteding gekozen. De 32 gemeenten gaan samenwerken in de GR Omnibuzz om gezamenlijk uitvoering te geven aan het doelgroepenvervoer binnen de provincie Limburg. De gemeenten willen zoveel mogelijk samenwerken in het doelgroepenvervoer en brengen de uitvoering onder bij Omnibuzz. Doel van de 32 deelnemende gemeenten is een toekomstbestendig integraal georganiseerd doelgroepenvervoer dat goed aansluit op het openbaar vervoer en beter toegankelijk is voor doelgroepen. Met deze aanpak willen gemeenten een goed kwalitatief en betaalbaar vervoerssysteem aanbieden waar mensen met een mobiliteitsbeperking optimaal gebruik van kunnen maken om te participeren in het dagelijks leven. Daarnaast willen gemeenten de regie voeren over dit vervoer om zo de belangen van de reiziger te behartigen en een MKB-vriendelijk en duurzaam beleid te voeren. De invoering van het totale doelgroepenvervoer zal gefaseerd plaatsvinden. Deze fasering is nodig omdat in het uiteindelijke model verschillende vervoersvormen worden geïntegreerd. Dit is een ingewikkeld proces. Doel hiervan is de vervoersmiddelen voor meerdere vervoersvormen in te zetten waardoor efficiency voordelen worden behaald; daarnaast ontstaat er uiteindelijk één loket voor al het gemeentelijk vervoer. Per 11 december 2016 zal gestart worden met Wmo-vervoer (huidige Regiotaxi), vervolgens met Wmo-begeleid/jeugdzorgvervoer (en mogelijk het WsW vervoer) en als laatste het leerlingenvervoer. Het Algemeen Bestuur (AB) van Omnibuzz bestaat uit 32 wethouders van de deelnemende gemeenten. De samenstelling van het DB is gebaseerd op een regionale vertegenwoordiging, alsmede de betrokkenheid van bestuurders in het ontwikkel-proces van de afgelopen 2 jaar. Sinds 2014 zijn er twee (ambtelijke) projectleiders aangesteld voor de realisatie van het Limburgse doelgroepenvervoer door de 32 gemeenten. Dit zijn Guido Vreuls (directeur Omnibuzz) en Lodewijk Brüll (adviseur gemeente Venlo). De huidige GR Omnibuzz, waarin tien gemeenten al 10 jaar samenwerken op het gebied van Wmo-vervoer, wordt gewijzigd en uitgebreid met de overige 22 Limburgse gemeenten. Vanaf 11 december 2016 werkt Omnibuzz met één klantadministratie en één loket voor ritaanvragen en klachten voor alle klanten in Limburg. De aankondiging van de aanbesteding van het Wmo-vervoer vindt eind mei 2016 plaats.

 

Dieteren gaat op de schop (12-05-2016)

De gemeente Echt-Susteren is gestart met het maken van plannen voor de realisatie van twee belangrijke projecten in de kern Dieteren: het bouwen van woningen op de locatie van de voormalige basisschool en de herinrichting van de Kerkstraat, de Zilstraat en de Vleutstraat. De gemeente hecht er aan om deze projecten zo veel mogelijk in samenwerking met de inwoners van Dieteren voor te bereiden en te realiseren. Daarom vindt er d.d. 25 mei a.s. een informatiebijeenkomst plaats in gemeenschapshuis de Koppel. Deze bijeenkomst zal aanvangen om 19.00 uur. Deze avond zal worden geopend door wethouder Wackers. Aansluitend zal de door de gemeente gekozen projectontwikkelaar een toelichting geven op de bouwplannen op de locatie van de voormalige basisschool. Vervolgens zal wethouder Dijcks het tweede project aankondigen. De inwoners van Dieteren zullen nader worden geïnformeerd over de herinrichting van de Kerkstraat, de Zilstraat en de Vleutstraat. Dit project omvat op de eerste plaats de vervanging van de bestaande riolering door een nieuw vuilwater riool terwijl daarnaast een apart riool voor de afvoer van regenwater wordt aangelegd. Verder wordt het asfalt vernieuwd, worden de trottoirs in een nieuw jasje gestoken en worden de aanwezige lichtmasten vervangen door nieuwe LED-verlichting. Aan de bewoners van Dieteren zal worden gevraagd om mee te denken over een nieuwe weginrichting. Hierbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: groenvoorzieningen, parkeren, eventuele verkeersremmers en de inrichting van de kruisingsvlakken en inritten. De opmerkingen die tijdens deze avond worden gemaakt zullen worden meegewogen bij het opstellen van het voorontwerp. Zodra dit voorontwerp gereed is zal dit met (een vertegenwoordiging van) de aanwonenden worden besproken. Voor dit project worden overigens voorafgaande aan de hierboven genoemde informatiebijeenkomst  al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals landmeetkundige werkzaamheden en milieukundige onderzoeken. T.b.v. deze milieukundige onderzoeken wordt een groot aantal boringen in het wegdek gedaan. De gemeente Echt-Susteren en de stichting Kerncontactgroep Dieteren hopen de inwoners van Dieteren op 25 mei a.s. in grote getale van harte welkom te mogen heten op de genoemde informatiebijeenkomst.

 

Benoeming voorzitter en lid commissies (11-05-2016)

De heer Har Peters, voormalig lid van de fractie DES in de gemeenteraad van Echt-Susteren, heeft op 19 april 2016 te kennen gegeven per direct te zullen overstappen naar Lijst Samenwerking. Een move waar elk enigszins politiek onderlegd iemand de logica niet van inziet, maar dat terzijde. Het is als wenselijk beschouwd om de twee functies die hij op dit moment bekleedt als raadslid, namelijk voorzitter van de commissie Algemene Zaken alsmede lid van de Werkgeverscommissie Griffie, door een ander raadslid te laten invullen. Het college van B en W stelt de gemeenteraad nu voor om: 1. Har Peters per 27 mei 2016 te ontheffen uit de functies van voorzitter commissie Algemene Zaken en lid Werkgeverscommissie Griffie onder dankzegging voor de door hem verrichte werkzaamheden. 2. Jos Meeuws (Fractie M en M Echt-Susteren) per 27 mei 2016 te benoemen als voorzitter commissie Algemene Zaken. 3. Jan Cremers (fractie DES) per 27 mei 2016 te benoemen als lid Werkgeverscommissie Griffie. Op 20 mei 2014 is Har Peters als lid van de Werkgeverscommissie Griffie benoemd, in de raadsvergadering van 26 juni 2014 werd hij tevens benoemd als voorzitter van de commissie Algemene Zaken. In het seniorenconvent van 2 mei is geconstateerd dat de in 2014 gekozen verdeling van de diverse benoemingen over coalitie-oppositie liefst gehandhaafd blijft. Hierbij werd ook besproken hoe de toekomstige invulling van beide functies zou kunnen geschieden en werd duidelijk dat Jos Meeuws het voorzitterschap van de commissie Algemene Zaken op zich wil nemen en Jan Cremers het lidmaatschap van de Werkgeverscommissie Griffie. Met dit voorstel wordt beoogd beide benoemingen te realiseren. De gemeenteraad neemt in haar vergadering van 26 mei 2016 een besluit over het collegevoorstel. In die vergadering moet de gemeenteraad ook een 2e waarnemer burgemeestersambt benoemen. In verband met het Neustadt Treffen in juni 2016 zijn zowel de burgemeester, de wethouders als de 1e "waarnemer burgemeestersambt bij verhindering of ontstentenis college", afwezig. Derhalve dient een 2e waarnemer burgemeestersambt te worden benoemd. 17 t/m 19 juni 2016 zal het voltallige college deelnemen aan het Neustadt Treffen en 3 dagen in het buitenland verblijven. Voor voorkomende gevallen is de heer J. Verheesen door uw raad op 20 mei 2014 aangewezen als 1e waarnemer burgemeestersambt bij verhindering of ontstentenis college. Daar de heer Verheesen ook deelnemer is aan het Neustadt Treffen is het nodig een 2e waarnemer te benoemen. Voorgesteld wordt deze benoeming in algemene zin te laten plaatsvinden. Het belasten van raadsleden met de waarneming van het burgemeestersambt bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester en wethouders gebeurt op basis van artikel 77 van de Gemeentewet. Aan de raad wordt door het college voorgesteld als 2e waarnemer van het burgemeestersambt bij verhindering of ontstentenis college Sjra Dirks (CDA) te benoemen. Dit voorstel is besproken in het seniorenconvent van 2 mei 2016.

 

OM: twee jaar voor Van Rey (10-05-2016)

Twee jaar cel en drie jaar lang geen bestuurlijke functie in overheidsdienst. Dat eist het Openbaar Ministerie tegen oud-wethouder Jos van Rey van Roermond. Medeverdachten Piet van Pol hoorde een eis van twee jaar cel, oud-wethouder Tilman Schreurs een werkstraf van 180 uur en twee jaar geen bestuurlijke functie bij de overheid. Alle drie worden ze verdacht van corruptie: vastgoedontwikkelaar Van Pol kocht volgens het OM de twee toenmalige bestuurders om met reisjes, etentjes en verschillende donaties. In ruil daarvoor werd Van Pol bevoordeeld bij verschillende projecten in Roermond. De grootste projecten waren de ECI Cultuurfabriek en de ontwikkeling van het Kazernevoorterrein. In die laatste zaak is ook Scheurs verdachte. De onderhandse deals met Van Pol kostten de Roermondse belastingbetaler volgens het OM ergens tussen de 5 en 7,4 miljoen euro. Dat geld verdween voor het grootste deel in de zakken van de projectontwikkelaar. Van Rey wordt daarnaast nog verweten dat hij verkiezingsfraude heeft gepleegd met stempassen en volmachten, en dat hij geld heeft witgewassen via Liba BV, een bedrijf van zijn kinderen dat wordt gebruikt om campagne te voeren voor VVD-politici. Tot slot staat Van Rey ook terecht voor het lekken van informatie tijdens de burgemeestersbenoeming in Roermond. Voor dat laatste feit is Ricardo Offermanns al veroordeeld, hij was degene die profiteerde van de tips die Van Rey hem toespeelde vanuit de vertrouwenscommissie. De omkoping van wethouder Jos van Rey van Roermond door projectontwikkelaar Piet van Pol kostte de Roermondse belastingbetaler tussen de 5 en 7,4 miljoen euro. Dat heeft het Openbaar Ministerie uitgerekend, en bekendgemaakt tijdens het requisitoir tijdens de rechtszaak tegen Van Rey, oud-wethouder Tilman Schreurs en vastgoedontwikkelaar Piet van Pol. Het bedrag bestaat uit de 1,8 miljoen euro die de gemeente volgens haar eigen taxatie te veel heeft betaald voor het Stadskantoor op het Kazernevoorterrein, en de strop die de gemeente leed door de ECI Cultuurfabriek. Daarbij ging de gemeente volgens het OM voor een bedrag tussen de 3,14 en 5,6 miljoen de mist in. Alle drie de verdachten staan terecht voor corruptie rond de ontwikkeling van het Kazernevoorterrein. Van Rey en Van Pol staaan ook terecht vanwege de gang van zaken rond de ECI Cultuurfabriek en enkele kleinere projecten. Volgens het OM kocht Van Pol de twee Roermondse wethouders om met reisjes, etentjes en donaties aan de VVD en verenigingen. Jos van Rey belandde in een wereld van vriendjespolitiek, omkoping en corruptie. Dat concludeert het Openbaar Ministerie in de aanloop naar het formuleren van de strafeis tegen de voormalig VVD'er. ,,Het lijkt erop dat de verdachte is meegesleurd in zijn eigen succes en het gevoel heeft verloren wat wel en niet kan'', concluderen de aanklagers. Van Rey staat bij de rechtbank in Rotterdam terecht voor corruptie, verkiezingsfraude en witwassen. Hij was voor de VVD onder meer raadslid en wethouder in Roermond, lid van Provinciale Staten in Limburg en lid van de Eerste en Tweede Kamer. De partij heeft Van Rey vanwege de verschillende verdenkingen tegen hem uit de partij gezet. Volgens het OM heeft Van Rey als wethouder van Roermond goede dingen gedaan ,,die niet ter discussie staan''. Maar hij heeft de stad ook veel schade toegebracht door zijn handelen. Bestuurskundige Arno Korsten is niet verrast door de strafeisen in het pakket Van Rey. Dat zegt hij in het L1-programma AvondGasten. "Je komt hier niet weg met een beetje plantsoenen bijhouden", aldus Korsten. Hij snapt dat het Openbaar Ministerie een celstraf van 2 jaar eist. "Het totale pakket beschuldigingen ziet er gewichtig uit. Dit was te verwachten." Politicoloog Nico Baakman verwacht dat de strafeis afschrikwekkend werkt voor andere lokale bestuurders. "Ik denk dat het besef over integriteitskwesties op dat niveau niet goed ontwikkeld is", zegt Baakman. "Het leeft helemaal niet. Veel lokale bestuurders hebben de neiging om te zeggen 'wij regelen het wel', vaak ook vanwege onkunde." Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet in het proces Van Rey. Jos van Rey is niet verbaasd door de straf die het Openbaar Ministerie tegen hem heeft geëist. "Wat hier gebeurt is in de Nederlandse rechtbank absurd", sprak Van Rey na afloop van de zitting. "Ik ben lamgeslagen door alle leugens en het verdraaien van de feiten." De ex-VVD'er denkt dat hij al veroordeeld is. "Ik kan er met mijn verstand niet bij wat er vandaag gebeurd is." De rechtszaak tegen Jos van Rey kan nog een flinke nasleep krijgen als de rechter bewezen acht dat de samenwerking tussen vastgoedhandelaar Piet van Pol en Jos van Rey, de gemeente Roermond miljoenen heeft gekost. Dat denkt bestuurskundige Arno Korsten. Hij verwacht op politiek gebied spannende tijden voor Roermond, als Van Rey wordt veroordeeld. Het Openbaar Ministerie (OM) rekende dinsdag voor dat de veel te dure verkoop van projecten de gemeente Roermond 5 tot 7,4 miljoen euro gemeenschapsgeld heeft gekost. Het bedrag bestaat uit de 1,8 miljoen euro die de gemeente volgens haar eigen taxatie te veel heeft betaald voor het Stadskantoor op het Kazernevoorterrein, en de strop die de gemeente leed door de ECI Cultuurfabriek. Daarbij ging de gemeente volgens het OM voor een bedrag tussen de 3,14 en 5,6 miljoen de mist in.

 

Column Piet Poell: Nieuwe wereld (09-05-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Eindelijk neemt de overheid maatregelen om terroristen preventief te stoppen! Een nieuw wetsvoorstel maakt het voor inlichtingendiensten mogelijk om datacentra die e-mail, sms, internettelefoon en apps verwerken structureel in de gaten te houden. Dat die diensten daarmee ook toegang kunnen krijgen tot “slimme” apparaten – koelkasten, horloges, auto’s – is mooi meegenomen. Dat wordt lachen als zo’n terrorist straks rap in zijn auto springt om met zijn bommengordel tijdig op Schiphol te raken en het ding start niet. Echt, dat wordt brullen! En de veiligheid is gegarandeerd, want iedereen wordt in de gaten gehouden. En de privacy? Ook daar is onderzoek naar gedaan. Er ligt zelfs een rapport, dat de overheid zeer ernstig neemt. Als het om bescherming van haar burgers gaat, is onze overheid niets teveel. Verdachte personen mag je niet zomaar oppakken, maar nu hack je gewoon hun computers en je krijgt je bewijs. Volkomen toelaatbaar volgens de nieuwe wet. En iedereen is verdacht. We gaan geen buurtwinkeliers, dorpspastoors, autoslopers of vakbondslui vrijwaren, - vooral die laatsten niet! Elke slimme wolf hult zich in schaapskleren, maar wij zijn slimmer! Vrees voor razzia’s? Volkomen ongegrond. Uw overheid blijft als altijd onzichtbaar, verscholen achter uw computer. Dat is een leuke trend, denkt het vijandige kamp en het organiseert een pak meer aanslagen. Dat kan omdat het onder de radar blijft, want het werkt niet meer met telefoons of computers. Het gaat terug naar het spionnensysteem ten tijde van de koude oorlog, toen er geen computers bestonden en geen gsm’s en spionnen de Russen toch wisten te bereiken. Schiphol vliegt de lucht in, van de Ajax Arena komt het dak omlaag en bedelft talrijke slachtoffers en bij DSM ontploft opnieuw een naftakraker, met tientallen doden tot gevolg. Hoe kan dat? Dat wordt onderzocht. Nieuwe maatregelen worden van kracht. Elke internetgebruiker moet zich laten registreren en krijgt een speciale pas met een digitale kaarthouder die alle bewegingen op het net registreert. Er worden digitale no go zones vastgesteld, niet geblokkeerd want we leven in een vrije democratie, maar wie ze betreedt krijgt een gele ster op zijn profiel die verregaande maatschappelijke gevolgen heeft. Een waterdicht systeem. Protestmarsen tegen dat systeem krijgen geen vergunning. De overheid is er voor haar burgers en garandeert hun veiligheid. En hun privacy? De overheid laat wederom een rapport verschijnen dat enthousiast onthaald wordt, behalve door enkele redacteuren van kritische kranten, maar die worden weggezet als linkse clowns en achterhaalde hippies, vooral in programma’s als De Wereld Draait Door en dat is kaasje voor het volk. Elke avond schieten de kijkcijfers omhoog. DWDD wordt de spreekbuis van de overheid en er komen nu ook tele-no-go-zones. Het vijandige kamp vindt dit meer dan een fantastische ontwikkeling en zet langzamerhand de kroon op zijn werk: goed getrainde infiltranten bezetten cruciale posten op luchthavens, treinstations, diverse ministeries en multinationals en zelfs in het DWDD-team en nemen het systeem zonder slag of stoot over. Als dan uiteindelijk IS de regering heeft overgenomen, verschijnt de nieuwe premier bij DWDD en verkondigt daar dat alles bij het oude zal blijven. Een zucht van verlichting gaat door het volk: hun pasjes voor internet zullen niet ingetrokken worden, hun auto’s zullen starten, het contractueel vastgelegde aantal kilometers zal afgelegd kunnen worden en de koelkasten gaan driemaal daags open, om 08.00, 12.00 en 18.00 uur, zodat iedereen aan zijn nachtrust toekomt, alcoholisme wordt tegengegaan en de veiligheid gegarandeerd wordt, mede dankzij de vele camera’s die overal in huis verplicht zijn opgesteld. Al heeft de SGP, de Staatkundig Geïslamiseerden en de enige toegestane partij, gedaan gekregen dat die camera’s alleen werken op de koelkast, behalve bij ongewone bewegingen of rare geluiden. Om dat te vieren stroomt het volk juichend de straat op en brengt een bloemenhulde aan de Zegevierde Leiders en van alle defilés verzorgt DWDD een week lang opgewonden reportages, afgewisseld door interviews met argeloze onderdanen en hun concubines die een nacht op het politiebureau hadden moeten doorbrengen wegens teveel gekreun in vreemde bedden, wat de camera’s onmiddellijk had doen opschrikken, tot grote hilariteit van de studiogasten en de sensatiebeluste kijkers. De goden zijn rechtvaardig. Dat lijdt geen twijfel. Maar hun wetboek wordt in laatste instantie gedicteerd door de mensen die de maatschappij organiseren; de Voorzienigheid reageert op de wenken van mensen. Brave New World. Het beste ermee.”

 

Bestemmingsplan Centrum Susteren 2016 (08-05-2016)

Het bestemmingsplan Centrum Susteren 2016 betreft de nieuwe planologische regeling voor het centrum van Susteren. In 2013 en 2015 heeft de raad een bestemmingsplan en exploitatieplan voor het gebied vastgesteld om een ruimtelijke kwaliteitsverbetering te bereiken. Nadien zijn de ruimtelijke inzichten enigszins gewijzigd, waarvoor het bestemmingsplan Centrum Susteren 2016 is opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan Centrum Susteren 2016 heeft ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ter inzage gelegen; er zijn enkele zienswijzen ingekomen, waarover de raad een standpunt moet innemen waarna het plan kan worden vastgesteld. Het bestemmingsplan Centrum Susteren 2016 heeft vanaf 26 februari 2016 voor zes weken ter inzage gelegen. In die periode zijn twee zienswijzen ingekomen. In het zienswijzenrapport is een standpunt op de ingediende reacties voorbereid. Daarnaast zijn enkele ambtshalve wijzigingen voorgesteld. De raad kan het bestemmingsplan nu vaststellen. De kwaliteitsverbetering van het Susterense centrum staat hoog op de gemeentelijke agenda. In dat kader heeft de raad al in 2013 en 2015 bestemmingsplannen met bijbehorende exploitatieplannen vastgesteld. Door voortschrijdend inzicht en het bereiken van overeenstemming met belangrijke ontwikkelaren in het gebied is een aangepast stedenbouwkundig plan opgesteld, dat nu vertaald moet worden in een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. In het bestemmingsplan Centrum Susteren 2016 blijft de ruimtelijke hoofdstructuur van het vigerende bestemmingsplan overeind, op onderdelen zijn de ruimtelijke uitgangspunten gewijzigd. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan Centrum Susteren is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Susteren. Het bestemmingsplan is deels ontwikkelingsgericht opgezet en deels conserverend van aard, waarbij een drietal wijzigingsbevoegdheden is opgenomen teneinde de gewenste eindsituatie te bereiken. Het te ontwikkelen gedeelte betreft de gronden aan de westzijde, alwaar een nieuwe supermarkt en dagwinkels niet parkeergelegenheid is voorzien; voor dit deel gaat het bestemmingsplan vergezeld van een exploitatieplan. In het kader van de beroepsprocedure is de bestuurlijke lus toegepast. Naar aanleiding daarvan is het bestemmingsplan en exploitatieplan Centrum Susteren op 24-9-2015 opnieuw aan de raad voorgelegd. Deze plannen zijn onherroepelijk. De doelstelling van het bestemmingsplan Centrum Susteren 2016 is gelijk aan die van het vigerende bestemmingsplan, in de ruimtelijke uitgangspunten zijn op onderdelen wijzigingen aangebracht. In het ontwikkelingsgebied wordt enigszins geschoven met de bestemmingen: zo is er een uitbreiding en wijziging in de situering van de supermarkt aan het Willibrordusplein voorzien en komen aan de Marktstraat alleen dagwinkels. Het laden en lossen van de nieuwe super gaat plaatsvinden aan het Willibrordusplein. De voormalige ABN-AMRO-bank wordt gesloopt, de gronden worden als openbare parkeerplaats ingericht. Dit heeft een positief effect op de parkeerbalans. Het vaststellen van een exploitatieplan kan achterwege blijven, omdat overeenstemming met de eigenaar/ontwikkelaar is bereikt (anterieure overeenkomst). Voor de uitbreiding van de PLUS-supermarkt is een omgevingsvergunning afgegeven na het volgen van een planologische procedure. Deze vergunning wordt vertaald in het bestemmingsplan. Door voortschrijdend inzicht wordt de aanvankelijke laad- en losplaats niet gerealiseerd aan de zijkant van de huidige supermarkt, waar nu de verbinding tussen de Feurthstraat en de parkeerplaats ligt. De aanwezige ruimte bleek te klein voor de benodigde draaicirkels van de vrachtwagens. Het laden en lossen gaat nu plaatsvinden aan de voorzijde, aan de Feurthstraat, in het openbaar gebied. Waar de laad- en losplaats aanvankelijk was voorzien, worden uitbreidingsmogelijkheden voor centrumvoorzieningen opgenomen. De verbinding van het Willibrordusplein naar de parkeerplaats op het binnenterrein en de uitbreiding van dit parkeerterrein wordt rechtstreeks bestemd. De wijzigingen hebben in zijn geheel tot gevolg dat de oppervlakte aan detailhandel ten behoeve van de twee supermarkten toeneemt, terwijl de totale oppervlakte aan detailhandel binnen het plangebied afneemt. Ook worden er minder woningen gerealiseerd volgens het nieuwe plan, per saldo is er ingevolge het ontwerpbestemmingsplan sprake van een toename van 9 woningen (12 appartementen ingevolge het vigerende plan). Voorts komt een deel van de wijzigingsgebieden te vervallen door het opnemen van directe bestemmingen. De wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van Mobu blijft gehandhaafd in het nieuwe bestemmingsplan, aangezien op dit moment geen overeenstemming is bereikt met de eigenaar. Er is aanvullend onderzoek verricht naar de geluidemissie van de nieuwe laad- en losplaats aan de Feurthstraat en van de laad- en losplaats bij de nieuwe supermarkt. De conclusie van beide onderzoeken is dat er geen belemmeringen zijn, er kan voldaan worden aan de geluidvoorschriften als opgenomen in het Activiteitenbesluit. Boven de laad- en losplaats aan het Willibrordusplein zal geen woning worden gerealiseerd. Bij de woning boven de laad- en losplaats aan de Feurthstraat worden voorzieningen getroffen. Het voor het bestemmingsplan Centrum Susteren uitgevoerde onderzoek naar parkeren is geactualiseerd met dezelfde uitgangspunten, die door de rechter in het kader van de beroepsprocedure zijn getoetst. De conclusie is dat in voldoende mate wordt voldaan aan de uit dit plan voortvloeiende parkeervraag. Er is een overeenkomst afgesloten met de eigenaar van het te ontwikkelen gebied. Het vaststellen van een exploitatieplan kan daarmee achterwege blijven. Voorts heeft de raad voor de uitvoering van het centrumplan kredieten toegekend in de vergadering van 12-12-2013 en 4-11-2015.

 

Sociaal-culturele en sportaccommodaties (07-05-2016)

De uit 2011 daterende 'Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele en sportaccommodaties' van de gemeente Echt-Susteren behoeft op onderdelen aanpassing. Deze aanpassingen zijn in de nieuwe 'Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele en sportaccommodaties 2016' verwerkt. Bij toepassing van de bij raadsbesluit van 29 juni 2011 vastgestelde 'Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele en sportaccommodaties 2011' is gebleken dat deze verordening op onderdelen moet worden geactualiseerd. Deels is dit een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Anderzijds behoeft de verordening aanpassing waar het gaat om begripsomschrijving en toelichting. Tijdens de behandeling van de 2e bestuursrapportage 2015 in de vergadering van de Commissie Algemene Zaken op 2 december 2015 is aanpassing van het subsidieregime voor investeringsbijdragen reeds aangekondigd. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de uit 2011 daterende subsidieverordening zijn: 1. De subsidieverordening was van meet af aan bedoeld voor het oprichten, aanpassen/uitbreiden en/of groot onderhoud van gebouwen voor sociaal-culturele en sportdoeleinden. In de begripsomschrijving van de huidige verordening is dit niet duidelijk tot uitdrukking gebracht. 2. Tijdens de raadsconferentie op 3 september 2015 rond het thema 'Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen' heeft uw raad er onder meer bij ons college op aangedrongen te bevorderen dat sportverenigingen in navolging van landelijke en provinciale subsidiemogelijkheden ook door de gemeente door middel van het verstrekken van een investeringssubsidie worden gestimuleerd tot en ondersteund bij het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen, led-verlichting ed. Via het Waekblaad en website zijn de sportverenigingen hierop geattendeerd. In de nieuwe verordening worden duurzaamheidsmaatregelen expliciet benoemd en nader toegelicht. 3. Het tarief voor eigen inbreng is in de huidige verordening bepaald op €10 per uur. Vanuit het besef dat dit tarief nimmer is geïndexeerd en verenigingen worden gestimuleerd om hun gebouwen in eigen beheer te realiseren, wordt voorgesteld vorenvermeld tarief te verhogen van €10 naar €18. Bij een subsidie van 25% ontvangt de vereniging namelijk een bedrag van €4,50 per uur welk overeenkomt met het maximum vrijwilligers(uur)tarief zoals dat door de Belastingdienst wordt gehanteerd. 4. In tegenstelling tot de huidige verordening is in de nieuwe verordening, analoog aan de specifieke door het college vastgestelde subsidieregelingen, een bepaling opgenomen waarin een subsidieplafond wordt vastgesteld voor het verlenen van investeringssubsidies. 5. De maximumsubsidie als bedoeld onder artikel 1 van de conceptverordening is, rekening houdend met gebruikelijke prijsstijgingen, als volgt verhoogd: - 25% van de door het college vastgestelde en goedgekeurde subsidiabele investeringskosten tot een maximum van €150.000 (voorheen € 125.000), - 50% van de door het college vastgestelde en goedgekeurde subsidiabele investeringskosten tot een maximum van €250.000 (voorheen €200.000). Nieuw in de conceptverordening is een bepaling (artikel 12) met betrekking tot de eindverantwoording van subsidies van meer dan €50.000, waarbij voor de subsidiabele activiteit een omgevingsvergunning vereist is. Deze bepaling maakt het mogelijk dat bij het indienen van een aanvraag tot vaststelling door het college kan worden volstaan met het overleggen van een bestuursverklaring en een ambtelijke toets op locatie, waaruit blijkt dat de werkzaamheden conform de verleende omgevingsvergunning en het bouwbestek zijn uitgevoerd. De vast te stellen verordening is daar waar nodig voorzien van een artikelsgewijze toelichting. In de meerjarenbegroting 2016-2019 is jaarlijks een bedrag van €12.500 opgenomen voor het verlenen van investeringssubsidies. B en W constateren dat verenigingen in toenemende mate een beroep doen op de subsidieverordening voor het doen van investeringen (bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid). Gemiddeld is in de afgelopen vier jaren €55.000 aan investeringssubsidies verstrekt. Vorenbedoeld budget is niet toereikend om verleende subsidies te betalen, waardoor de gemeenteraad tussentijds via de bestuursrapportages moet worden verzocht het budget tussentijds te verhogen. Verenigingen moeten hierdoor langere tijd dan gewenst wachten op ontvangst van het toegekende subsidiebedrag. Het college stelt de raad derhalve voor dit budget met ingang van het begrotingsjaar 2016 op te hogen van €12.500 naar €62.500. Wanneer de voorgestelde 'Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele en sportaccommodaties 2016' niet wordt vastgesteld kan dit leiden tot problemen bij de toepassing van de huidige verordening, zeker waar het gaat om interpretatie van de begripsomschrijving.

 

Commissievergaderingen Echt-Susteren (06-05-2016)

Op maandag 9 mei vergadert de commissie Omgeving en op dinsdag 10 mei vergadert de commissie Maatschappij. De vergaderingen beginnen om 19:30 uur en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Echt. De vergadering van de commissies Algemene Zaken is (weer eens) afgelast wegens gebrek aan agendapunten. De agenda voor de Commissie Omgeving op maandag 9 mei bevat naast de gebruikelijke, vaste agendapunten als belangrijkste items: Stand van zaken projecten structuurvisie 'Ontwikkelen met kwaliteit 2012-2025’. Bij vaststelling van de structuurvisie 'Ontwikkelen met kwaliteit 2012-2025' heeft de raad een aantal speerpunt- en kwaliteitsverbeterende projecten benoemd en daarbij verzocht om jaarlijks geïnformeerd te worden over de stand van zaken. Middels een raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van deze projecten. Tevens wordt de raad gevraagd de geactualiseerde beschrijvingen van deze projecten vast te stellen. Aankoop pand Plats 1 Echt. In 2004 is een koopovereenkomst gesloten met Maatschap Cremers-de Boer waarbij het oude raadhuis van de voormalige gemeente Echt aan de Plats 1 is verkocht. De koper kreeg daarbij de verplichting het monumentale pand te restaureren en te verbouwen conform de wensen van de gemeente en de toekomstige huurders: het Museum van de Vrouw, Biblionova en VVV. Gezien het belang van een goede invulling voor het centrum van Echt stelt het college voor het pand weer terug te kopen. In handen van de gemeente Echt-Susteren kan het ook voor de toekomst bestemd blijven voor diverse maatschappelijke functies, ook in het belang van de centrumfunctie van Echt. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop en bijbehorende kosten van € 2.550.000. Bestemmingsplan Centrum Susteren 2016. In 2013 en 2015 heeft de raad een bestemmingsplan en exploitatieplan voor het gebied vastgesteld om een ruimtelijke kwaliteitsverbetering te bereiken. Daarna zijn de ruimtelijke inzichten echter gewijzigd, waarvoor dit bestemmingsplan Centrum Susteren 2016 is opgesteld. Het plan heeft al ter inzage gelegen en er zijn enkele zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Centrum Susteren 2016 vast te stellen. Thema: Gemeentelijk rioleringsplan. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een bij wet verplicht plan. Het huidige plan verloopt dit jaar en momenteel lopen de voorbereidingen voor een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Daarnaast wordt er momenteel binnen het samenwerkingsverband Limburgse Peelen gewerkt aan een nieuw, overkoepelend waterketenplan. Dit vormt de basis voor ons lokale gemeentelijke rioleringsplan. Voordat dit plan aan de raad wordt aangeboden, geeft het college graag een toelichting op het waterketenplan en een vooruitblik op het GRP, waarbij het nieuwe GRP op hoofdlijnen wordt geschetst. Op deze manier wil het college het gevoelen van de commissie peilen, zodat dit meegenomen kan worden in de voorbereidingen van het nieuwe GRP. De agenda van de Commissie Maatschappij op dinsdag 10 mei kent de volgende belangrijke bespreekpunten: Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele en sportaccommodaties 2016. De vorige subsidieverordening dateert uit 2011 en moet nu op onderdelen aangepast worden. De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op begripsomschrijving, duurzaamheid, eigen inbreng en bekostiging en zijn in de nieuwe verordening verwerkt. De raad wordt gevraagd de 'Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele en sportaccommodaties 2016' vast te stellen. Ook wordt gevraagd voor het jaar 2016 een subsidieplafond van €62.500 vast te stellen voor het verlenen van subsidies op grond van deze verordening. Thema: Klankbordgroep Cultuur. De Klankbordgroep Cultuur bestaat 10 jaar. Deze gelegenheid wordt aangegrepen om met de commissie terug te kijken naar activiteiten en resultaten die behaald werden en tevens een blik te werpen op de toekomst. De heer Ad Gijzels, voorzitter van de Klankbordgroep, verzorgt een inleiding, waarna leden van de Klankbordgroep dieper op de inhoud ingaan, o.a. op cultuureducatie. Afgesloten wordt met een demonstratie van de website Klankbordgroep Cultuur. Vergadering bijwonen: Commissievergaderingen zijn openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is in de onderwerpen die aan bod komen, is van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Omdat er voor de commissies raadsvoorstellen zijn geagendeerd, kunt u ten aanzien van deze raadsvoorstellen gebruik maken van het spreekrecht. Degene die van dit spreekrecht gebruik wil maken, dient dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering te melden aan de griffie. Alle stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens de reguliere openingstijden inzien. Voor informatie over de agendastukken en het tijdig doorgeven dat u gebruik wil maken van het spreekrecht, kunt u contact opnemen met de griffie, Martijntje Hermans of Marloes Geurts, telefoonnummer: 0475 - 478 478. De agenda en alle digitaal beschikbare bijlagen kunt u ook bekijken via: www.echt-susteren.nl/raadsagenda. Raadsconferentie Sociaal Domein. Het college is verzocht de raad breed te informeren over de stand van zaken van de uitvoering binnen het Sociaal Domein. Op dinsdagavond 10 mei vindt een raadsconferentie plaats voor raadsleden en leden van de commissie Maatschappij. De raadsconferentie vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, aansluitend aan de commissievergadering. Programma: 1. Presentatie: “Wat was dat ook alweer, de 3 D’s? 2. Jeugd: wat is er gebeurd? Stand van zaken, wat moet nog? Feiten, cijfers en uitvoering door het CJG. 3. Wmo: wat is er gebeurd? Stand van zaken, wat moet nog? Feiten, cijfers en uitvoering. 4. Participatie: wat is er gebeurd? Stand van zaken, wat moet nog? Feiten, cijfers en uitvoering. Tot slot is er gelegenheid tot het stellen van vragen door de raads- en commissieleden. Deze raadsconferentie is openbaar. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op de publieke tribune.

 

Weer floramoord in Schinveld (05-05-2016)

Defensie wil weer bomen gaan kappen of inkorten in de Schinveldse bossen in de gemeente Onderbanken. Dat zou nodig zijn om AWACS-toestellen veiliger te laten vliegen en minder overlast te laten veroorzaken. Het is voor het eerst sinds de geruchtmakende bomenkap in 2006 dat Defensie weer bosonderhoud wil gaan doen. Destijds waren er felle protesten. Volgens Defensie zijn bomen op bepaalde plekken te hoog gegroeid. Het gaat in totaal om ruim een hectare bos, verspreid over bijna zeven hectare. Daarvan wil Defensie komende tijd elke twee jaar een hectare aanpakken. In ruil daarvoor zouden de overlast en het aantal vluchten verder verminderen. Het aantal vluchten van de NAVO-verkenningstoestellen is al verminderd van 3600 naar 2600 per jaar in verband met de belofte de overlast met 35 procent omlaag te brengen. Defensie bespreekt de plannen dinsdag met de gemeente Onderbanken, natuurbeheerders en bewonersgroepen. Onderbanken heeft zich altijd verzet tegen bomenkap. Ook protestgroepen als Stop AWACS (waarvan de Fractie M en M Echt-Susteren lid is) en GroenFront! hebben eerder aangekondigd zich te zullen verzetten tegen het opnieuw kappen of aftoppen van bomen. De actiegroep Stop AWACS laat in een eerste reactie weten het opnieuw kappen van bomen in de bossen van Schinveld onder geen enkele voorwaarde toe te staan. "Als Defensie dit  doorzet, gaan we de bossen weer bezetten'', zegt Nico Trommelen van de actiegroep. "Kappen van bomen betekent dat de radarvliegtuigen nog lager kunnen vliegen, nog meer lawaai maken en meer brandstof kunnen lozen boven Schinveld en Brunssum. De bossen zijn onze geluidsbuffer." Stop AWACS vindt dat eerst de vliegbasis moet worden aangepakt. "De landingsbaan verleggen, en stillere motoren. En daar wil de NAVO niet aan", zegt Trommelen. Ook GroenFront! gaat opnieuw actie voeren tegen de door Defensie aangekondigde bomenkap in Schinveld. Dat zegt Peter Polder van de actiegroep. In 2006 verschanste Polder zich samen met leden van verschillende actiegroepen tevergeefs in het Schinveldse bos. De ME greep in en de bomenkap ging (gedeeltelijk) door. GroenFront! werkt inmiddels aan een strategie, mocht Defensie, onder leiding van NAVO-hoer Jeanine Hennis-Plasschaert, overgaan tot brute kaalslag ter meerder eer en glorie van de vliegende NAVO-roestbakken. Circa 180 omwonenden van de omstreden AWACS-basis in het Duitse Geilenkirchen maken alsnog kans op een schadevergoeding voor de overlast door vliegende NAVO-verkenningsroestbakken boven Schinveld. Het actiecomité Stop AWACS heeft een zaak hierover onlangs (half april 2016) bij de Raad van State gewonnen. De hoogste bestuursrechter gelast de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu opnieuw naar de eis tot schadevergoeding te kijken. De staatssecretaris wees die eis eerder op formele gronden af. Ten onrechte, bepaalt de Raad van State nu. Of de schadeclaim nu wel wordt toegekend staat daarmee nog niet vast. Stop AWACS eist voor elk van de 180 omwonenden een schadevergoeding van 1500 euro per jaar overlast. Omdat de vliegbasis net over de grens bij Schinveld al meer dan dertig jaar in bedrijf is, loopt de totale claim op tot ruim acht miljoen euro. Het is de tweede keer sinds maart 2016 dat Stop AWACS een zaak wint. Vorige maand bepaalde de Raad van State dat Defensie opnieuw moet kijken naar maatregelen om de overlast van AWACS te beteugelen. Eerder wees de Minister een dergelijk verzoek af, en werd daarin bijgevallen door de rechtbank. Maar de Raad van State besliste dat de Minister haar huiswerk moet overdoen. Stop AWACS vindt dat de NAVO-radarvliegtuigen teveel herrie maken boven Schinveld en Brunssum. Om die reden had de vereniging de Minister om maatregelen gevraagd zodat het geluid niet meer boven de 88 decibel uit komt. De Minister weigerde. Maar volgens de Raad van State heeft de Minister die weigering niet of onvoldoende onderbouwd. En dus moet ze een nieuwe, goed onderbouwde beslissing nemen. De Minister beweerde onder meer dat ze geen mogelijkheden zou hebben om iets aan de geluidsoverlast te doen. Die heeft ze wel, aldus de Raad van State, die daarbij verwijst naar de zogenoemde NAVO-binnenvliegregeling. Met deze regeling kan de Minister voorwaarden stellen aan het geluidsniveau van de AWACS.

 

Voorgenomen plan bedrijfsvoering (04-05-2016)

Het college van de gemeente Echt-Susteren is voornemens om in te stemmen met het bedrijfsplan bedrijfsvoering voor het Servicecentrum MER. In dit bedrijfsplan is aangegeven dat per 1 april 2017 een afdeling bedrijfsvoering wordt gevormd binnen het Servicecentrum MER voor de taakvelden financiën, inkoop, personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering, post en archief. De bedoeling is om deze taken per die datum vanuit de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen over te dragen. Formeel is het een bevoegdheid van het college om hiertoe te besluiten. Eerder is echter met de gemeenteraad van Echt-Susteren afgesproken dat het college over deze taakoverdracht pas definitieve besluiten neemt nadat de lokale volksvertegenwoordiging de gelegenheid heeft gehad om eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Om die reden legt het college de kadernota bedrijfsplan bedrijfsvoering aan de gemeenteraad voor. In 2011 hebben de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen een intentieverklaring ondertekend over het gezamenlijk gaan uitvoeren van taken op het gebied van bedrijfsvoering en backoffice dienstverlening. In 2012 heeft dit geleid tot het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER. In september 2013 is de eerste afdeling binnen het Servicecentrum MER gestart, de afdeling Omgevingsdienst. Sinds 1 januari 2016 is hier de afdeling Sociaal Domein aan toegevoegd. Daarnaast wordt sinds medio 2015 binnen het Servicecentrum MER een zogenaamd 4de ICT-omgeving ontwikkeld, die uiteindelijk de enige ICT-omgeving moet worden voor de 3 MER-gemeenten en het Servicecentrum MER. Het Servicecentrum MER is opgericht als een shared servicecentrum en bedoeld om uitvoeringstaken voor haar rekening te nemen op het gebied van bedrijfsvoering en backoffice dienstverlening. Allemaal taken waar de deelnemende gemeenten zelfde bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben en houden ten aanzien van te nemen inhoudelijke besluiten. De feitelijke uitvoering wordt echter opgedragen aan het Servicecentrum MER. Wanneer een dergelijke organisatie wordt opgericht, is het gebruikelijk en ook verstandig om eerst de taken op het gebied van bedrijfsvoering in het servicecentrum onder te brengen. Dit was aanvankelijk ook de bedoeling bij de start van het Servicecentrum MER. In 2012 was echter al duidelijk dat nieuwe wetgeving op het terrein van het omgevingsrecht forse kwaliteitseisen stelde aan het uitvoeringsniveau van de taken vergunningverlening, handhaving en toezicht. Deze eisen waren zodanig hoog, dat het (feitelijk en financieel) niet haalbaar bleek om als gemeente alleen hieraan te voldoen. Om die reden is toen besloten om eerst deze taken onder te gaan brengen bij het Servicecentrum MER. Het bleek namelijk mogelijk om bij gezamenlijke uitvoering van deze taken in het Servicecentrum MER voordelen te behalen op het gebied van kosten, kwaliteit en klantgerichtheid. Inmiddels is gebleken dat het op deze gebieden nagenoeg onmogelijk c.q. vele malen duurder zou zijn geweest om deze taken als individuele gemeente te verrichten. Ten tijde van de start van de afdeling Omgevingsdienst werden alle gemeenten in Nederland wederom geconfronteerd met nieuwe regelgeving. Dit keer betrof het de zogenaamde 3 D's, een forse taakuitbreiding voor de gemeenten binnen het Sociaal Domein (participatie, WMO en jeugd). Deze taakuitbreiding ging gepaard met een aanzienlijke reductie van de beschikbare budgetten voor deze taken. De gemeenten moesten dan ook in een relatief korte periode een manier vinden om deze taken op een kwalitatief goede en kosten efficiënte wijze uit te voeren. Ook in de gemeente Echt-Susteren heeft dit ertoe geleid dat de raad het college als kader heeft meegegeven om de nieuwe taken te gaan uitvoeren binnen de door het rijk beschikbaar gestelde budgetten. Om hieraan tegemoet te kunnen komen, heeft het college onder anderen gekozen voor een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein binnen het Servicecentrum MER. Na een aanloopjaar in 2015 heeft dit geleid tot de start van deze uitvoeringsorganisatie per 1 januari 2016. Als gevolg van deze (wettelijke) ontwikkelingen zijn tot nu toe nog steeds geen taken op het gebied van bedrijfsvoering ondergebracht bij het Servicecentrum MER. De ondersteuning voor bedrijfsvoering wordt geleverd door de drie gemeenten, waarbij (op basis van het zogenaamde gesloten beurzen principe) elke gemeente een deel van de taken voor haar rekening neemt. Het gevolg hiervan is een duidelijk verminderde effectiviteit en efficiency in de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken. Daarnaast is dit voor een organisatie met een personele formatie van inmiddels ca. 120 fte erg lastig en niet structureel houdbaar. En dat terwijl het Servicecentrum MER nu juist op deze punten voordelen moet opleveren. De aanloopproblemen binnen de afdelingen Omgevingsdienst en Sociaal Domein zijn meestal terug te voeren op het ontbreken van een goed op elkaar afgestemde bedrijfsvoeringondersteuning. Gelet hierop is het college van mening dat het wenselijk, maar ook noodzakelijk is, dat voor de uitvoerende taken financiën, inkoop, personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering, post en archief binnen het Servicecentrum MER een gemeenschappelijke afdeling bedrijfsvoering wordt ingericht. Daarbij onderkennen B en W van Echt-Susteren het belang van een geleidelijke overgang van deze taken van de gemeenten naar het Servicecentrum MER. Om die reden wordt nu al intensief samengewerkt tussen de medewerkers van de drie gemeenten op deze taakvelden. De medewerkers zijn zoveel mogelijk bij elkaar gehuisvest, de aansturing ligt per taakveld in één hand, de ICT wordt geüniformeerd en gecentraliseerd en de processen en werkwijzen worden zo veel mogelijk afgestemd. Het college gaat ervan uit dat hiermee geborgd is, dat een overgang van de medewerkers bedrijfsvoering per 1 april 2017 en dus de start van de afdeling Bedrijfsvoering binnen het Servicecentrum MER per die datum, op een goede wijze zal verlopen. In het bedrijfsplan afdeling bedrijfsvoering is aangegeven welke financiële middelen gemoeid zijn met de inrichting van deze afdeling. Uitgangspunt is dat de benodigde structurele middelen binnen de bestaande budgetten worden gevonden en dat op termijn een structureel kostenvoordeel wordt gerealiseerd. In het bedrijfsplan is aangegeven dat dit voordeel in 2019 voor de drie gemeenten € 350.000 bedraagt (afhankelijk van een nog vast te stellen verdeelsleutel betekent dit voor Echt-Susteren een structureel voordeel van ca. €140.000). Iedere gemeente zal de benodigde middelen middels een raadsbesluit met begrotingswijziging beschikbaar moeten stellen aan het Servicecentrum MER in de vorm van een bijdrage gemeenschappelijke regeling. Daarnaast zal voor de jaren 2017 en 2018 incidenteel budget nodig zijn voor zogenaamde frictiekosten. Nadat een definitief besluit is genomen over het bedrijfsplan en een afdeling bedrijfsvoering wordt gevormd, zal het college de raad van Echt-Susteren een apart voorstel hierover voorleggen.

 

Meerkosten accountantscontrole (03-05-2016)

De gemeente Echt-Susteren zal meer moeten gaan neertellen voor de accountantscontrole dan in eerste instantie begroot. Eind november 2015 heeft de accountant die belast is met de gemeentelijke jaarrekeningcontrole voor de jaren 2014 en 2015, EY, ambtelijk laten weten om diverse redenen met een claim aan meerkosten te willen komen met betrekking tot de controle van zowel de jaarrekening 2014 als 2015.  Na afstemming met de accountantscommissie, is in een eveneens ambtelijk overleg medio december 2015 aan de accountant te kennen gegeven, dat van meerkosten over 2014 geen sprake kan zijn nu dit jaar en de door EY uitgevoerde jaarrekeningcontrole 2014, reeds geruime tijd is afgesloten. Ten aan zien van 2015 is de accountant te kennen gegeven dat eventuele meerkosten én bij het goede gremium moeten worden aangekaart (lees: de accountantscommissie), én goed zouden moeten worden onderbouwd willen deze überhaupt aan de raad kunnen worden voorgelegd. Op 19 januari 2016 heeft de accountant aan de raad bij brief bericht dat het contractueel overeengekomen bedrag van €29.000 voor de controle van de jaarrekening over zowel 2014 als 2015, om diverse redenen, in hun ogen niet voldoende is. De (ambtelijk aangekaarte) claim over 2014 werd hierbij ingetrokken, maar die over 2015 gehandhaafd, waarbij de meerkosten werden ingeschat op €20.625, in totaal resulterend in een budget van €49.625 accountantskosten voor de controle van de jaarrekening 2015. Met instemming van de accountantscommissie heeft uw raad bij brief van 11 februari 2016 de accountant laten weten dat van ophoging van het budget over 2015 om diverse redenen geen sprake kan zijn. Ook deze brief is bij de stukken gevoegd. Op verzoek van de accountantscommissie, die door de accountant om nader overleg over de brief van de raad werd gevraagd, heeft de accountant zijn reactie op de brief van de raad opnieuw bij brief verwoord, en wel in de brief van 31 maart 2016. Ook deze brief is nu bij de stukken gevoegd. In deze brief is het bedrag van meerkosten nog verhoogd naar in totaal €54.625. Na interne ambtelijke en bestuurlijke afstemming is de accountantscommissie op 19 april jl. het gesprek hierover aangegaan met de accountant. In dit gesprek is overeenstemming bereikt over een bedrag van €10.000 meerkosten waarbij er een in bepaalde opzichten beperktere controle door de accountant wordt uitgevoerd over de jaarrekening 2015. Ook is in dit gesprek geconcludeerd dat er een raadsbesluit nodig is om een en ander te effectueren. De accountant beroept zich bij de claim om meerkosten op een tweetal gebeurtenissen. Ten eerste zijn daar de verscherpte vereisten vanaf 2014 aan de accountantscontrole door gewijzigde wetgeving. De accountant wil zijn controle zo goed mogelijk hierop inrichten. Daarnaast zijn de taken van de gemeenten vanaf 2015 uitgebreid vanwege de 3 decentralisaties, waardoor er meer controlewerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Feit is echter dat de taken die bij de gemeenten zijn neergelegd in het sociaal domein, veelal zijn weggezet bij externe zorgaanbieders. Door fouten en onzekerheden in dit sociale domein die voor een groot deel vanuit de gehele keten op de gemeenten kunnen neerslaan en deels ook uit de eigen contractuele relatie met zorgaanbieders kunnen voortkomen, wordt daarom verwacht dat bij veel gemeenten niet-goedkeurende accountantsverklaringen moeten worden afgegeven. De vraag die zich nu voordoet is, in hoeverre extra kosten aan de accountantscontrole jaarrekening 2015 moeten worden besteed, nu er een gerede kans bestaat dat er - zelfs bij het wél vergoeden van meerkosten – een niet-goedkeurende verklaring van de accountant zal worden afgegeven, al dan niet alleen voor het sociale domein. De VNG is hierover duidelijk. In de ledenbrief van de VNG d.d. 21 december 2015 worden hierover richting gemeenten 2 zaken geadviseerd: 1. Zet het inregelen van de beheersorganisatie ten bate van de controle 2016 en 2017 voorop, en 2. Beperk de administratieve lasten voor het jaar 2015 zoveel mogelijk, inclusief eventuele extra accountantskosten ten behoeve van de jaarrekening 2015. Deze brief is als uitgangspunt genomen bij de brief van de raad richting accountant waarbij meerkosten in het geheel werden afgewezen. Overleg op 19 april met de accountant heeft uitgewezen dat zowel gemeente als accountant willen meedenken over een oplossing. Resultante van dit overleg is geweest dat de gevraagde uitbreiding van het honorarium door EY als disproportioneel wordt gezien, en dat een meerbedrag van €10.000 aanvaardbaar werd geacht door zowel de gemeente als de accountant. Hierbij gaf deze laatste wel aan de controle dan in enige opzichten te moeten beperken. De inhoudelijke gevolgen hiervan voor de controle heeft de accountant bericht bij brief van 29 april 2016. Geconstateerd kan worden dat hiermee een andere invulling wordt gegeven aan het eerder op 17 december 2014 door de raad vastgestelde controleprotocol 2015. Om deze reden wordt de gemeenteraad van Echt-Susteren nu, naast de ter beschikbaarstelling van een extra krediet van €10.000 uit de post onvoorziene uitgaven, ook voorgesteld om in aanvulling op het controleprotocol 2015 een aantal besluiten te nemen. Naast deze besluiten zal de raad een raadsinformatiebrief ontvangen met betrekking tot een tweetal door ons college te nemen besluiten. Als de raad van Echt-Susteren niet besluit tot het vergoeden van meerkosten is het risico aanwezig dat de accountant helemaal geen jaarrekeningcontrole uitvoert, dat tot gevolg heeft dat de gemeente niet kan voldoen aan de eis van het overleggen van een verklaring van de accountant over de jaarrekeningcontrole, bij het aanreiken van de jaarrekening 2015 aan de provincie.

 

“Stop Tihange”: informatie en demonstratie (02-05-2016)

Mei staat voor Maastricht in het teken van het protest tegen de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel. Op woensdagavond 11 mei 2016 vindt in De Muziekgieterij een burgerinformatieavond plaats. Op zondagmiddag 22 mei 2016 is er een demonstratie van Plein 1992 naar de Markt. Het afgelopen jaar regen de incidenten bij de stokoude, gammele Belgische kerncentrales zich weer aaneen. Tot overmaat van ramp werden de scheurtjesreactoren opnieuw opgestart en kwam de terrorismedreiging er nog eens bij. Nadat we in 2013 met 1500 mensen demonstreerden tegen de tikkende tijdbom Tihange, werd de roep om een nieuwe Zuid-Limburgse demonstratie dan ook steeds luider. De initiatiefnemers Milieu front Eijsden en GroenLinks Maastricht vinden het belangrijk dat mensen niet onnodig schrik wordt aangejaagd, maar dat ze goed geïnformeerd de straat op gaan om de sluiting van de Belgische kerncentrales te eisen. Vandaar de demonstratie van 22 mei is gekoppeld aan een informatieavond op 11 mei. De burgerinformatieavond (11 mei van 19:00 – 22:00 uur, entree vanaf 18:30 uur) staat open voor alle geïnteresseerde burgers uit Zuid-Limburg en zal worden geopend door burgemeester Penn-te Strake en Städteregionsrat Helmut Etschenberg. Aanwezigen zullen worden voorgelicht over wat er aan de hand is bij de Belgische kerncentrales, wat Maastricht en Zuid-Limburg hieraan doen en wat burgers zelf kunnen doen. Achtereenvolgens zullen er vertegenwoordigers spreken van Belgian Nuclear Forum, Greenpeace België, Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW), GGD/Veiligheidsregio Zuid-Limburg, WISE Nederland en het Milieu front Eijsden. Mogelijkheid tot het stellen van vragen wordt zo ruim mogelijk geboden. Als nevenprogramma is er een informatiemarkt, met standjes van onder andere EMEC, de Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie en de Natuur en Milieu federatie Limburg. Organisatoren van de informatieavond zijn GroenLinks Maastricht, het Milieu front Eijsden, de Natuur en Milieu federatie Limburg en WISE Nederland. De demonstratie “Stop Tihange & Doel” van 22 mei start om 14:00 uur op Plein 1992 en eindigt met een podiumprogramma op de Maastrichtse Markt waar vertegenwoordigers uit Duitsland, België en Nederland zullen spreken o.a.: Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie, Nucléaire Stop Kernenergie en Liesbeth van Tongeren (Tweede Kamerlid GroenLinks). Zowel de informatieavond als de demonstratie worden – naast de organisatoren – breeduit ondersteund door alle Maastrichtse politieke partijen (Seniorenpartij, CDA, D66, SP, PvdA, PVM, VVD, MV en LPM), het Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie Aachen, Natuur en Milieu federatie Limburg, Nucléaire Stop Kernenergie en WISE Nederland.

 

Dag van de Arbeid (01-05-2016)

De Internationale is op de Tweede Internationale in 1892 als officieel strijdlied van de Internationale Arbeidersbeweging geproclameerd. Tekst:

 

Ontwaakt! verworpenen der Aarde

Ontwaakt! verdoemd in hong'ren sfeer

Reed'lijk willen stroomt over de Aarde

en die stroom rijst al meer en meer

Sterft, gij oude vormen en gedachten

Slaaf geboor'nen, ontwaakt! ontwaakt!

De wereld steunt op nieuwe krachten

begeerte heeft ons aangeraakt;

 

Makkers! ten laatste male

tot de strijd ons geschaard

en de Internationale

zal morgen heersen op Aard'

 

De staat verdrukt; de wet is logen

de rijkaard leeft zelfzuchtig voort

Tot 't merg wordt d'arme uitgezogen

en zijn recht is een ijdel woord

Wij zijn 't moe naar and'rer wil te leven

Broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt:

Geen recht waar plicht is opgeheven

geen plicht leert zij waar recht ontbreekt

 

De heersers door duivelse listen

bedwelmen ons met bloed'gen damp

Broeders! strijdt niet meer voor and'rer twisten

breekt de rijen hier is uw kamp

Gij die ons tot helden wilt maken

o! Barbaren denkt wat gij doet

Wij hebben waap'nen hen te raken,

die dorstig schijnen naar ons bloed

 

Column Piet Poell: Drugsbeleid (30-04-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Stel, je hebt nog oude guldens waar je vanaf wilt, maar de overheid verbiedt plotseling de handel in oude guldens. Mag jij zeggen of dat jouw handel om zeep helpt of juist versterkt. Wie zegt “om zeep helpt” is een blinde rolmops die braaf in zijn potje moet blijven tot de wereld hem opvreet. Laten we ons richten tot de realisten. Jij gnuift en gniffelt bij zo’n verbod. Jij probeert nog meer guldens te pakken te krijgen in het illegale circuit en verkoopt die met gigantische winst aan hebzuchtige verzamelaars. Iedereen begrijpt dat het zo gaat, behalve precies de overheid. Wil dat zeggen dat bij de overheid alleen maar domme jongens zitten? Nee, ook domme meiden. Gefocust op maar één doel: herverkiezing. Het volk wil van de guldens af, dus beloven we het volk “the war on guildens”. Die domme redenering. Het gaat hier natuurlijk niet om guldens, maar om dollars. Drugsdollars. Even wat getallen. “The war on drugs” levert 300 miljard dollars op, 265 miljard euro’s. Jaarlijks! En niet aan overheidsdumbo’s, maar aan criminelen. Die bouwen er paleizen voor luxueuzer dan Erdogans gloednieuwe optrekje van 444 miljoen. Een lachertje. Veel van zijn onderdanen buigen voor Erdogans megalomanie. Ook een lachertje. Maar dat terzijde. Die lachertjes zijn te danken aan onze overheidsdumbo’s en de kudde janklaassens die de dumbo’s toeschreeuwt: “Pak ze! Knoop ze op! Doodstraf!’ Landen als China en Singapore hebben de doodstraf al. Beetje handel, kopje kleiner. Ha! Dat is nog eens optreden! Jawel mevrouw, criminaliteit groeit vooral in landen waar ze criminelen rigoureus opknopen. Grotere winsten, ziet u. De geschiedenis herhaalt zich. Ik haat clichés, maar het zouden geen clichés zijn als er niet enige waarheid in stak. De drooglegging in de V.S. werd 5 december 1933 officieel opgeheven, omdat het moorden, afpersen en uitroeien van elkaar bestrijdende bendes onhoudbare vormen aannam – net zoals nu in Mexico! Legale alcoholproducenten konden de markt weer controleren en de supermarkten bevoorraden en dat leverde ook de overheidsdumbo’s miljarden op en niet de criminelen. En nog wel zonder moord en doodslag! Althans niet openlijk. Eindelijk een beetje licht in die houten koppen. Cocaïne, heroïne, xtacy, hasj en wiet gewoon te koop in de supermarkt en niet bij de dealer om de hoek? Dat is toch het laatste wat God op aarde zal toestaan! Goddeloos, u zegt het, mevrouw, al die gore, uitgeteerde en agressieve verslaafden ongehinderd langs de rekken zien sluipen op zoek naar de dagelijkse portie om hun honger te stillen, terwijl u vreedzaam uw winkelkarretje voortduwt op zoek naar peentjes! Ach mevrouw, en die hordes haveloze alcoholisten dan die u nu al de weg versperren op de wijnafdeling, hebt u daar dan geen last van nu alcohol gewoon weer mag? Een verminkt lijk aan een brug, een afgehakt hoofd op het strand, Mexicanen kijken er nauwelijks meer van op. Felipe Calderon beloofde in 2006, toen hij president van Mexico werd, onder luid gejuich van de V.S. de war on drugs in zijn eigen land. Die leverde sinds zijn aantreden zo’n tweehonderdduizend doden op. En uitbreiding van de drugskartels over heel Mexico. In Brazilië, de V.S., Peru en Engeland puilen de gevangenissen uit van de kleine drugsdealers. Dat kost ons miljarden! Op dit moment voert Calderon, president af en inmiddels gedesillusioneerde ervaringsdeskundige, campagne voor het regulieren van drugs. Er zijn ook dumbo’s die alsnog tot de jaren des verstands zijn gekomen. Ja maar en al dat gespuis dan, al die stelende en verkrachtende junks? Ach mevrouw, koop een spuitbus, gang 3 achter de coke, spuit ze plat en blijf braaf. Vorige week dinsdag is een VN-top begonnen over het wereldwijde drugsbeleid, die eigenlijk gepland was voor 2019. Maar Colombia, Guatemala en Mexico hebben er in een brandbrief op aangedrongen om de top te vervroegen, omdat de situatie onhoudbaar is. Ze stellen zelfs voorzichtig legalisering voor. De eindverklaring is al opgesteld, want zo gaat dat. En die rept met geen woord over regulering of decriminalisering, laat staan legalisering. De geschiedenis is nog niet toe aan 5 december 1933. U kunt gerust zijn, mevrouw. U treft vooralsnog geen hordes verslaafden in uw supermarkt. U treft ze rond uw eigen huis, in uw eigen straat, waar ze elkaar de keel afsnijden, neerschieten of anderszins uit de weg ruimen en uw kindertjes van hun schommel in het speelparkje afknallen. Met een verdwaalde kogel. Who cares.”

 

Pand Plats 1 weer terug waar het thuishoort? (29-04-2016)

Met het voormalige raadshuis aan de Plats in het historische centrum van Echt is in de loop der jaren heel wat heen en weer gesold. In de 90-er jaren werd het Rijksmonument in de voormalige gemeente Echt voor de eerste keer in de verkoop gegooid onder aanvoering van toenmalig Samenwerking-wethouder Croughs. Dit zeer tegen de zin van raadslid Jos Meeuws (de huidige raadsnestor) die principieel van mening was en is dat Rijksmonumenten in handen dienen te blijven van de overheid/gemeenschap en nooit speelbal mogen worden van/op de kapitalistische (woning)markt. Mede dankzij verzet vanuit de Echter samenleving trok de onwijze raadsmeerderheid die destijds had ingestemd met het verkwanselen van het rijksmonument de keutel weer. Een paar jaar later was het onder de bezielende leiding van CDA-wethouder Dirks weer mis en ging het Rijksmonument, ondanks protesten, opnieuw de verkoop in. Maar het tij lijkt nu ten goede te keren. Het oude raadhuis van de voormalige gemeente Echt aan de Plats aldaar wordt, als het aan het college van B en W van Echt-Susteren ligt, weer eigendom van de gemeente. Het gemeentebestuur wil zo voorkomen dat het pand aan de Plats leeg komt te staan. Op dit moment zijn in het gebouw het Museum van de Vrouw, de bibliotheek, het VVV-kantoor en een aantal incidentele verenigingen gevestigd. De huurcontracten met de pandeigenaar lopen in november 2017 af. Al langere tijd probeerden de huurders samen met de gemeente voor de nieuwe contractperiode een lagere huurprijs af te spreken, maar daar ging de eigenaar niet in mee. Er liggen op dit moment eigenlijk vier opties voor. Een nieuwe huurperiode tegen dezelfde prijs zou te duur worden. De huurprijs verlagen lukte niet. Als het museum en de bieb elders zouden worden ondergebracht dan komt het pand leeg te staan en dat zou voor het centrum van Echt niet goed zijn. De optie om het te kopen is het meest voordelig. Het is de bedoeling dat de gemeente 2,3 miljoen euro neertelt voor het gebouw. De eigenaren uit Munstergeleen kochten het in slechte staat verkerende pand aan het begin van deze eeuw voor 50.000 euro, waarna er voor ruim 2,5 miljoen euro werd verbouwd, onder de voorwaarde dat het een maatschappelijke functie zou krijgen. Waar de gemeente bij een nieuw contract tegen dezelfde voorwaarden jaarlijks 210.000 euro kwijt zouden zijn, is dat in de eigendomssituatie ruwweg de helft. Vooral de lage rentestand op de kapitaalmarkt helpt daarbij. Als die hoger zou zijn geweest was de koopoptie een onhaalbare kaart geweest. Als de gemeenteraad in mei akkoord gaat met het voorstel, biedt dat kansen. Het museum en de bieb kunnen blijven. Maar daarnaast zou de gemeente Echt-Susteren na kunnen gaan of in het gebouw ook andere culturele instellingen kunnen worden ondergebracht. Ook kan bekeken worden of het pand deels een promotionele functie kan krijgen of dat een gedeelte een commerciële functie krijgt. Dat zijn echter zaken die op een later moment uitgewerkt kunnen worden. Waar het nu om gaat is dat de gemeente Echt-Susteren een beeldbepalend monumentaal pand weer in bezit kan krijgen, een Rijksmonument dat een maatschappelijke functie blijft vervullen.

 

Kernenergie? Omdenondejunie! (28-04-2016)

Vandaag (26 april 2016) 30 jaar geleden ontplofte de kerncentrale in Tsjernobyl. Door het ongeluk op 26 april 1986 kwam zo veel radioactieve straling vrij dat een groot gebied in Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne onbewoonbaar werd. Meer dan 100.000 mensen moesten verhuizen. Alle reden om nog eens stil te staan bij de recente ontwikkelingen rond de kerncentrale in Tihange. Als daar een ramp gebeurt, kunnen we met zijn allen emigreren. En wel razendsnel. Ook de inwoners van de gemeente Echt-Susteren. Nog afgezien van het feit dat de Belgische kerncentrales zelf zwaar onderverzekerd zijn en onmiddellijk failliet zouden gaan als er iets ernstigs gebeurt. Geen nood: de Belgen zelf lappen bij, probeert de Belgische minister van energie ons gerust te stellen. Een door onze minister van Volksgezondheid Edith Schippers voorzien pilletje is volgens critici een lapmiddel. En als klap op de vuurpijl: uit een gepubliceerd rapport blijkt dat de ,,onafhankelijke'' organisatie die toezicht moet houden op de gammele kerncentrale, aan de leiband van de Belgische overheid loopt. De Belgische atoomwaakhond mag zich dan wel als ,,onafhankelijk’’ portretteren, in feite lijkt deze club makkelijk te beïnvloeden door de politiek, en dan met name door de Belgische machthebbers. De Fanc ziet ook toe op de veiligheid van de kerncentrale in Tihange. Uit een kritische doorlichting van de Fanc blijkt nu dat medewerkers zich afvragen of er wel altijd rekening wordt gehouden met hun aanbevelingen. De indruk bestaat dat de directie de oren naar de Belgische machthebbers laat hangen en ,,compromissen’’ sluit. Met name waar het gaat om de veiligheid van de kerncentrales in Doel en Tihange. Dat schrijft de Belgische krant De Standaard. De krant citeert uit het zogenoemde audit-rapport: ‘Er heerst een indruk dat de onafhankelijkheid van het Agentschap vis-à-vis de politieke en economische wereld geleidelijk vermindert. Deze indruk roept vragen op bij de medewerkers die zich afvragen of er wel degelijk altijd rekening wordt gehouden met hun werk en hun aanbevelingen, en of de directie niet onder druk gezet wordt om bepaalde compromissen te sluiten (deze opmerking geldt vooral voor de dossiers die betrekking hebben op de kerncentrales). Verantwoordelijk minister Jan Jambon van de ultrarechtse partij N-VA verwijst graag naar de ,,onafhankelijke’’ adviezen van Fanc waar het gaat om onder meer Tihange. Maar het lijkt er sterk op dat deze adviezen zijn voorgekookt. Nog meer reden dus om ons ernstige zorgen te maken over de kerncentrale in Tihange. Want nu weten we helemaal niet meer hoe veilig deze centrale is, nu zelfs de ,,toezichthouder’’ aan het lijntje van Jambon lijkt te lopen. Op de achtergrond spelen grote economische en politieke belangen mee. ,,Het Fanc lijkt zwak en gevoelig voor politieke en economische invloed’’, citeert De Standaard uit het onderzoeksrapport. Bij Fanc werken zo’n 150 mensen. De organisatie is opgesplitst in vijf onderdelen. Tussen de directieleden van deze bedrijfsonderdelen is de communicatie slecht zijn en zou er volgens het rapport sprake zijn van een ,,gebrek aan collegialiteit en afstemming’’. Fanc is dus geen ,,ondeelbare eenheid die met een enkele stem spreekt, maar vijf deelorganisaties die elk eigen en soms aan elkaar tegengestelde visies hebben’’. Bovendien zou er sprake zijn van een wat genoemd wordt ,,complexe woordenschat’’,. Lees taalgebruik waarvan buitenstaanders niks begrijpen - dat zal dan ook wel de bedoeling zijn. En de krant vervolgt: ,,De communicatie tussen de top en de communicatieverant-woordelijken is volgens dit document rampzalig.’’ De audit kwam aan het licht door toedoen van de Belgische partij Groen. Daarmee voorkwam de partij dat ook deze feiten weer onder de vloermat geveegd werden. Inmiddels neemt het verzet tegen het langer openhouden van de kerncentrale steeds bredere vormen aan. Er zijn klachten ingediend bij de Europese Commissie en de Verenigde Naties. Luxemburg eiste eergisteren sluiting van de scheurtjesreactor Tihange 2. En de gemeenteraad van Visé nam als eerste in België een motie aan die pleit voor sluiting van de centrale. Intussen bereiden onder meer Maastricht, Aken en Mönchengladbach samen met andere Limburgse en Duitse steden en regio's en met Greenpeace een juridische procedure voor die tot de sluiting van de centrale moet leiden. De juridische actie voor sluiting van de scheurtjesreactor Tihange 2 wordt inmiddels gesteund door maar liefst 60 gemeenten in Luxemburg, Duitsland en Limburg. Greenpeace intussen richt zijn pijlen op de reactor Tihange 1. De centrale in Tihange is al lang over zijn uiterste houdbaarheidsdatum heen. Maar de Belgische regering houdt de gammele reactoren draaiende. Vanuit Nederland zou de heropstart van de Clauscentrale in Maasbracht een zinvol alternatief zijn ten behoeve van de Belgische stroomvoorziening.

 

Muizen, ratten en eikenprocessierups (27-04-2016)

Nu het voorjaar is begonnen en we weer lekker in de tuin werken (nou ja), kunnen we ratten en muizen tegenkomen. Omdat er in het veld en in de bossen nog geen voer is, zoeken ze dat bij mensen en onze dieren. Het bestrijden van ratten en muizen buitenshuis mag niet meer met vergif. Dit is verboden omdat er in het verleden ook vogels en andere beschermde dieren door het vergif dood gingen. Daarom mag vergif alleen nog binnenshuis gebruikt worden. Wat kunnen de inwoners van de gemeente Echt-Susteren buiten zelf doen? •Rommel opruimen (schuilplekken) •Grote struiken tegen muren vrij maken (schuilplekken) •Gaten dicht maken •Afval opruimen in dichte bakken (geen zakken laten staan) •Kapot riool repareren •Klemmen plaatsen. Let op: iedereen moet de dode rat of muis zelf verwijderen uit de klem. •Geen compost of mesthopen met etensresten laten liggen •Geen open voer laten liggen (zoals vogelvoer) •Gooi geen (oud) brood buiten. Bij aanwezigheid van muizen en ratten in en om het huis is eenieder zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. De gemeente geeft dan alleen advies wat men kan doen. Meestal is het advies om een afspraak te maken met een deskundig ongediertebestrijder. Men kan wel een melding doen bij de gemeente, wanneer men overlast ervaart. De gemeente stelt een onderzoek in en geeft advies wat gedaan kan/moet worden. Komen de muizen en ratten voor in de openbare ruimte, dan voert de gemeente de bestrijding uit. Als er meerdere meldingen zijn uit dezelfde wijk of buurt, doet de gemeente een buurtonderzoek. Meldingen kunnen gedaan worden via info@echt-susteren.nl, het e-formulier op www.echt-susteren.nl of via 0475-478478. Dit voorjaar start ook de bestrijding van de eikenprocessierups weer in de gemeente Echt-Susteren. Ieder voorjaar zorgt deze rups voor overlast in een groot deel van Nederland, niet in de laatste plaats in de gemeente Echt-Susteren met haar uitgestrekte buiten- en bosgebieden. Door de relatief warme winter zal de eikenprocessierups weer volop aanwezig zijn. De verwachting is dat de gemeente eind april/begin mei start met de bestrijding. Over het exacte startmoment worden de inwoners nog geïnformeerd. De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. De haren van de processierups kunnen overlast veroorzaken, in de periode eind mei, begin juni. Klachten die men kan hebben, zijn pijnlijke jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of de luchtwegen. Ook landbouwdieren en huisdieren kunnen klachten krijgen. Zo zijn paarden zijn heel gevoelig voor brandharen van de rupsen. Honden kunnen door het happen in afgevallen rupsennesten pijnlijk mondslijmvlies krijgen. Het advies is om vee niet te laten grazen onder aangetaste eikenbomen. Laat een straal van 4 meter vrij rondom een aangetaste boom. Gebruik ook geen gras of hooi als veevoer uit de buurt van deze bomen. De eikenbomen die eigendom zijn van de gemeente worden behandeld op een milieuvriendelijke, maar doelmatige wijze. De gemeente spuit alle eikenbomen preventief met het biologische middel XenTari, om zo de overlast te beperken. Ook wordt er specifiek bestreden langs kritische locaties zoals schoolroutes, scholen, speeltuinen en ouderencentra. Hierbij wordt rekening gehouden met beschermde flora en fauna. De inzet van het spuitkanon kan binnen de bebouwde kom voor enige geluidshinder zorgen. Hiervoor vraagt de gemeente Echt-Susteren dan ook begrip. Mocht men overlast hebben van de eikenprocessierups op eigendom(men), dan kan men contact opnemen met meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in bestrijding. De kosten voor de bestrijding op perceel en privé-opdracht, worden rechtstreeks tussen de betreffende inwoner en de aannemer verrekend. Specifieke informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups is te vinden op de gemeentelijke website. Voor gezondheidsinformatie kan men terecht bij de GGD Limburg-Noord: www.ggdlimburgnoord.nl. Algemene informatie over de eikenprocessierups is te vinden bij het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit: www.nvwa.nl, zoek op “eikenprocessierups”.

 

College antwoordt Fractie M en M (26-04-2016)

De Fractie M en M Echt-Susteren heeft bij brief van 14 maart 2016 dringend de welwillende aandacht van het college gevraagd voor de ontwikkelingen in het centrum van Echt en naar aanleiding daarvan een aantal concrete vragen gesteld. De winkelleegstand in Nederland liep in de afgelopen jaren op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten is de winkelleegstand zelfs meer dan 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op. Detailhandel Nederland trekt daarom aan de bel. De winkeliers roepen gemeenten op in actie te komen door het detailhandelsklimaat te verbeteren en leegstand te bestrijden. Ook in het centrum van de kern Echt begint de winkelleegstand desastreuze vormen aan te nemen. Veel winkels liggen al (langer) leeg en op korte termijn dreigen daar meerdere panden bij te komen. De winkeliers van Echt-Centrum zijn in overleg getreden met de gemeente maar die kan eigenlijk niet veel doen. Alle winkelpanden zijn in handen van particulieren en die bepalen de (vaak schandalig hoge) huurprijzen. Ook het internetshoppen speelt de ondernemers in het Echter centrum in negatieve zin in de kaart. Leegstaande panden tasten de aantrekkingskracht van binnensteden en winkelgebieden ernstig aan. Detailhandel Nederland vraagt daarom in een open brief aan gemeenten actie te ondernemen om de verloedering van binnensteden een halt toe te roepen. Gemeenten spelen een sleutelrol bij het vestigingsklimaat in de winkelcentra. Om spooksteden te voorkomen moeten zij maatregelen nemen. Een maatregel die alle gemeenten eenvoudig kunnen nemen is het verlagen van de parkeertarieven (in de gemeente Echt-Susteren is nog steeds sprake van gratis parkeren). Daarnaast kunnen ze actie ondernemen door het terugdringen van het aantal leegstaande winkelpanden en het verlichten van lokale lasten en regelgeving. De winkelleegstand liep in de afgelopen jaren, zoals gezegd, op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten (zoals Heerlen, Assen en Weert) is de winkelleegstand zelfs rond de 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op. Bovendien zijn er in veel gemeenten nog plannen om het winkelareaal fors uit te breiden. Op 19 maart is het voor de meeste gemeenten twee jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Volgens Detailhandel Nederland is dit een geschikt moment om de balans op te maken. De belangenorganisatie geeft in een open brief handvatten aan gemeenten om haar detailhandelsbeleid aan te passen. Het college van Echt-Susteren beantwoordde de vragen van de Fractie M en M Echt-Susteren als volgt: Vraag 1: Heeft het college kennis genomen van de open brief met handvaten van Detailhandel Nederland? Zo ja, op welke wijze denkt het college dan om te gaan met de aangereikte handvaten? Antwoord: Wij hebben kennisgenomen van deze brief. Na overleg en in samenspraak met de winkeliersverenigingen, de vastgoedeigenaren en de horeca is inmiddels aan In-Retail opdracht gegeven tot het uitvoeren van een scan voor het winkelcentrum Echt op basis van het platform "De Nieuwe Winkelstraat". Hierbij wordt vanuit de huidige situatie bekeken hoe het winkelgebied naar de toekomst toe goede keuzes kan maken, te focussen of nieuwe inzichten toe te passen om te komen tot een toekomstbestendig winkelgebied. Uit deze scan volgen aanbevelingen die omgezet moeten worden in een actieplan. Samen met alle betrokken partners, zijn we reeds gestart om het winkelcentrum te trachten toekomstbestendig te maken. De startbijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden en op 21 april worden alle belanghebbenden uitgenodigd voor een voorlichtings- en werkbijeenkomst op basis van het genoemde platform "De Nieuwe Winkelstraat". Vraag 2: Deelt het college de opvatting van de Fractie M en M Echt-Susteren dat de situatie in het Echter centrum waar het gaat om leegstaande winkelpanden alarmerend begint te worden? Antwoord: Zoals uit het antwoord op vraag 1 reeds blijkt hebben wij met Winkelhart Echt, Ondernemersvereniging De Plats en de vastgoedeigenaren reeds initiatief genomen om onder meer de leegstandsontwikkeling zoveel mogelijk een halt toe te roepen. Vraag 3: Vindt er over de ontstane situatie overleg plaats tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de neringdoenden in het centrum van Echt? Antwoord: Zie antwoord 1 en 2. Vraag 4: Indien een dergelijk overleg plaatsvindt, wat is dan op dit moment de stand van zaken? Antwoord: Zie antwoord 1. Vraag 5: Indien een dergelijk overleg op dit moment nog niet plaatsvindt, is het college dan bereid om initiatieven in die richting te ontplooien? Antwoord: Zie 1 en 2.

 

Ook Luxemburg wil sluiting Tihange (25-04-2016)

De regering van Luxemburg wil dat kernreactor Tihange 2 wordt stilgelegd. Dat meldt de Belgische krant De Morgen. Het land sluit zich aan bij de vraag van Duitsland om Tihange 2, zo’n 30 kilometer van de grens bij Eijsden, stil te leggen. Er heerst al lange tijd ongerustheid over de veiligheid van Tihange 2. In 2012 werden in de stalen reactorwand scheurtjes ontdekt. Onder meer Aken en Sittard-Geleen bereiden juridische stappen voor tegen de kerncentrale. De Belgische kerncentrales in Tihange en Doel vallen om de haverklap uit. In de nacht van 12 op 13 april was het weer raak: Doel 1 werd stilgelegd toen een nog onbekend mankement werd ontdekt. Op 7 april maakte dezelfde reactor een noodstop door een defect in het nucleaire gedeelte van de reactor. Het aantal incidenten en ongelukken is -ook vergeleken met andere landen- heel hoog. De eigenaar van de centrales, Electrabel/Engie, blijft zeggen dat er niets aan de hand is. Sterker nog, "het feit dat de reactoren zo vaak een noodstop maken of gecontroleerd worden stilgelegd is een goed teken, dat geeft aan dat er goed wordt opgelet". Maar een kerncentrale is geen koekjesfabriek die je zonder nadelige effecten de hele tijd uit en aan kunt zetten. De grote hoeveelheid problemen is een teken aan de wand en doet een te groot beroep op de systemen en de waakzaamheid van het personeel. De Gouverneur van Antwerpen maakt zich ook grote zorgen en dringt aan op nieuw onderzoek door de Belgische toezichthouder, de FANC. De grote aantallen incidenten en ongelukken leiden tot steeds meer ongerustheid onder de Belgische bevolking. De Belgische Hoge Gezondheidsraad heeft gezegd dat de huidige plannen op geen enkele manier voldoen. De regering voelt zich nu gedwongen om de bestaande noodplannen totaal te herzien. Er wordt gewerkt aan een nieuw noodplan ‘dat alles omhelst, van evacuaties tot en met jodiumpillen en veiligheid’. Het plan moet in juni klaar zijn. Ook nieuwe inzichten naar aanleiding van de dreiging van terroristische aanslagen worden meegenomen. Uit een groot nieuw internationaal onderzoek blijkt dat het aantal ongelukken in kerncentrales iets afneemt maar dat ze wel steeds ernstiger zijn en een grotere impact hebben. De grondige analyse van 216 incidenten en ongelukken is de grootste die ooit heeft plaatsgevonden. Volgens de onderzoekers moeten de bevindingen leiden tot een herziening van de (internationale) veiligheidseisen. Overigens zijn er helemaal geen internationaal (of zelfs Europees) geldende criteria om de veiligheid van kerncentrales te beoordelen. En zo kan het gebeuren dat onder Duitse wetgeving de centrales Tihange 2 en Doel 3 (de 'scheurtjesreactoren') al lang gesloten zouden zijn en dat ze in Belgie nog 10 jaar langer open mogen blijven. Overigens hebben de onderzoekers het grote aantal ongelukken en incidenten in België van de laatste 18 maanden nog niet meegenomen in het onderzoek. Op 17 april wordt er gedemonstreerd in Luik, België. De regio maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de kerncentrales in Tihange (als het daar goed mis gaat zijn ook de inwoners van de gemeente Echt-Susteren de pineut). Een tiental Duitse, Belgische en Nederlandse gemeenten eist dat de gevaarlijke kerncentrales worden gesloten. De demonstratie is bedoelt om deze eis kracht bij te zetten. Ook de Brabantse gemeente Bergen op Zoom gaat alles uit de kast trekken om Tihange (en Doel) gesloten te krijgen. De gemeenteraad van Echt-Susteren had zich in haar februari-raadsvergadering ook eindelijk bemoeid met de verontrustende ontwikkelingen in en rond de kerncentrale in het Belgische Tihange. GroenLinks diende in de vergadering van 18 februari een motie in aangaande deze problematiek. Een motie die vlees noch vis was. In de GroenLinks-motie werd aan het college gevraagd de minister van I& M te verzoeken in te zetten op betere samenwerking van de Belgische, Nederlandse, Luxemburgse en Duitse nucleaire inspectiediensten om zo te komen tot gezamenlijke inspecties van elkaars centrales. Ook werd gevraagd de minister van I&M dringend te verzoeken in dat kader aansluiting te zoeken bij de gesprekken die de Duitse Bundesminister Hendricks voert, om te komen tot een Duits-Belgische overeenkomst over nucleaire veiligheid, naar voorbeeld van soortgelijke Duits-Franse overeenkomsten. En tenslotte werd het college verzocht een verbindende rol te spelen en met de genoemde partners te komen tot eenduidige en gelijkwaardige informatievoorziening aan inwoners van de gehele Euregio en eenduidige en gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen voor inwoners van de gehele Euregio. De GroenLinks-motie ging de Fractie M en M Echt-Susteren niet ver genoeg en die diende dan ook een aanvullende motie in. Daarin werd het college verzocht als gemeente Echt-Susteren aan te sluiten bij de Euregionale alliantie die naar de rechter stapt om sluiting van de kerncentrale in het Belgische Tihange af te dwingen. De motie van de Fractie M en M Echt-Susteren werd verworpen met alleen de stem van de indieners voor. De nietszeggende GroenLinks-motie werd aangenomen. In tegensteling tot de gemeenteraad van Echt-Susteren neemt het CDA Limburg wel stelling tegen de aftandse kerncentrale in het Belgische Tihange. Het CDA Limburg wil namelijk dat de Belgen de kerncentrale in Tihange sluiten en de stroomproductie aldaar beëindigen. Daarvoor is wat betreft de christendemocraten alle aanleiding, mede in het licht van de recente aanslagen in Brussel. Het CDA Limburg wil dat de kernreactor in Tihange uit veiligheidsoverwegingen zo spoedig mogelijk wordt gesloten. De kernreactor Tihange 2 is daarbij het meest urgent. De combinatie van scheurtjes in de oude centrale, herhaaldelijke incidenten en de kans dat terroristen de centrale uitkiezen als doelwit is voor CDA Limburg reden om voor directe sluiting te pleiten.

 

Cittaslow Nederland steunt Douwe Bob (23-04-2016)

In zijn songfestival-lied ‘Slow Down’ roept Douwe Bob op om eens de tijd te nemen en los te komen van de haast en snelheid van onze maatschappij. De Cittaslow-gemeenten in Nederland zijn blij met deze boodschap. Cittaslow Nederland, een netwerk van acht gemeenten, waar ook de gemeente Echt-Susteren deel van uitmaakt, streeft naar kwaliteit van leven, waar je ook de tijd moet nemen om ervan te kunnen genieten. Namens de Cittaslow-gemeenten is er een brief naar Douwe Bob gestuurd, waarin ze hem van harte succes wensen tijdens het Eurovisie Songfestival. Ze geven daarin ook aan, dat ze blij zijn met de boodschap die hij uitdraagt in zijn lied. “Niet alleen muzikaal, maar ook inhoudelijk een topper”, schrijven ze. Cittaslow is een netwerk van gemeenten wereldwijd, waar het leven goed is. Gemeenten die streven naar de hoogste kwaliteit van leven voor hun inwoners en bezoekers. Traditie, cultuurhistorie en kwaliteit zijn kernbegrippen in de filosofie van Cittaslow. En dat we tijd moeten nemen om te kunnen genieten en vrij te komen van onze gehaaste samenleving spreekt voor zich. In Nederland hebben acht gemeenten het Cittaslow-keurmerk: Midden-Delfland, Borger-Odoorn, Alphen-Chaam, Vaals, Heerde, Bellingwedde, Vlagtwedde en Echt-Susteren. Wereldwijd zijn ruim 200 gemeenten in 30 landen bij het netwerk aangesloten. Sinds november 2015 heeft de gemeente Echt-Susteren het keurmerk Cittaslow. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. De betreffende gemeenten, waaronder Echt-Susteren, profileren zich met een kwalitatieve manier van leven. Door toe te treden tot de Cittaslow-familie wordt de gemeente onderdeel van een internationaal gezelschap van kleine gemeenten (< 50.000 inwoners) van over de hele wereld (Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Scandinavische landen, Zuid-Korea, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Turkije). Zij delen een passie voor hun leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en garanderen op een duurzame manier een hoge levenskwaliteit. Cittaslow –van oorsprong een Italiaanse ‘carpe diem’ uitvinding- is een netwerk van steden over de hele wereld die een bepaalde filosofie uitdragen en zo werken. Zijn ze ‘slow’? Zeker niet. Slow leven betekent goed leven: kunnen genieten van de faciliteiten, diensten en voorzieningen die het leven gemakkelijk en plezierig maken. En voor Echt-Susteren als Cittaslow-gemeente: ervoor zorgen dat de inwoners dat geboden krijgen. Op die manier staat Cittaslow voor kwaliteit en aandacht voor mensen en omgeving. Op 7 november 2015 heeft burgemeester Jos Hessels het keurmerk officieel in ontvangst genomen in het Zweedse Fallköping. De commissie roemt de manier waarop Echt-Susteren haar kernen leefbaar houdt (ondersteuning verenigingsleven), hoe we met onze groengebieden omgaan, hoe die gemeente werkt aan duurzaamheid (bijvoorbeeld gemeenschapshuizen met zonnepanelen) en hoe men de inwoners betrekt bij projecten en besluitvorming. Door het verkrijgen van het Cittaslow-keurmerk heeft Echt-Susteren nu een kapstok waar dit aan kan worden opgehangen. Een keurmerk waarmee Echt-Susteren zich goed kan profileren als woon-, werk- en recreatiegemeente. De gemeente is al hartstikke goed bezig. Nu is het zaak om dat te behouden én uit te bouwen naar de gebieden waarop de gemeente nog beter kan worden. Doel van dit alles is om de inwoners een nog fijnere woonplek te geven, toeristen te mobiliseren Echt-Susteren te bezoeken en bedrijven te interesseren om zich te vestigen.

 

Gemeente Echt-Susteren als eerste op DROP (22-04-2016)

De gemeente Echt-Susteren heeft als eerste gemeente in Nederland de applicatie Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) in gebruik genomen. Ter gelegenheid van de landelijke primeur is de eerste publicatie, die in DROP is ingevoerd, uitgereikt aan burgemeester Jos Hessels. Gemeenten zijn wettelijk verplicht gemeentelijke bekendmakingen en kennisgevingen over vergunningen te publiceren. Op dit moment gebeurt dit in twee gescheiden systemen (CVDR en GVOP). Het bedrijf Daadkracht verzorgt voor de gemeente Echt-Susteren deze publicaties. UBR|KOOP heeft in samenwerking met de gebruikers van de decentrale overheden een nieuwe applicatie ontwikkeld die deze processen in één systeem integreert. Daadkracht heeft namens de gemeente in een pilot groep meegedraaid. DROP integreert de bestaande invoerapplicaties voor regelgeving. DROP voorkomt zo dubbele en foutieve invoer en bespaart de gemeente veel tijd bij het bekendmaken en beschikbaar stellen van haar regelgeving. Het vermindert administratie en verbetert het publicatieproces. Daarnaast geeft het inzicht in het wettelijk verplichte publicatieproces, zodat er controle kan plaatsvinden. Organisaties die het bekendmakingsproces niet goed op orde hebben, lopen het risico dat regelgeving niet in werking treedt. Via DROP kunnen de decentrale overheden voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen rondom het publiceren van wet- en regelgeving. Voor meer informatie over UBR|KOOP en DROP: koop.overheid.nl en koop.overheid.nl/producten/drop.

 

Echt-Susteren kiest duurzame onkruidbestrijding (21-04-2016)

De gemeente Echt-Susteren start met duurzame onkruidbestrijding en stopt met chemische bestrijding van onkruid op stoepen, wegen en bestratingen. Het huidige chemische bestrijdingsmiddel Round Up is inmiddels verboden, vanwege de schadelijke stof Glyfosaat. Als gemeente vindt Echt-Susteren het belangrijk goed met de omgeving om te gaan. Zo ook bij het beheer en onderhoud van de buitenruimte. Daarom kiezen de gemeente Echt-Susteren voor chemievrije onkruidbestrijding. Vanaf nu bestrijdt de gemeente het onkruid met hete luchttechniek. Hierdoor springt de celstructuur van het onkruid stuk en wordt deze in een vroeg stadium verdreven. Het onkruid blijft daardoor wel een beetje zichtbaar. Ook worden wegen extra geveegd, zodat de voedingsbodem voor onkruid vroegtijdig wordt verwijderd. Met de hulp van de inwoners zorgt de gemeente er voor dat de buitenruimte nog beter onderhouden wordt. Een bijdrage van de inwoners stelt Echt-Susteren dan ook zeer op prijs. Denk aan het onkruidvrij houden van het trottoir voor de eigen woning. Samen kunnen Echt-Susteren en zijn inwoners de gemeente schoon en mooi houden!

 

Column Piet Poell: Geneuk (20-04-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Als vrije westerse samenleving bieden wij een open podium aan andersdenkenden. Iedereen moet zijn zegje kunnen doen. Salafiste Samira Dahri doet haar zegje in het opiniekatern van de NRC in januari: “De islamitische normen en waarden zijn een volwaardig onderdeel van de westerse samenleving, of men dat nou wil of niet. Degene die er problemen mee heeft dat een vrouw een niqaab draagt, of een man een vrouw geen hand schudt, moet zichzelf heropvoeden door deze zaken te leren accepteren.” Asjeblieft. Dat u het weet. In de NRC! Degene die er problemen mee heeft dat vrouwenbesnijdenis en kindbruidjes langzamerhand tot de dagelijkse realiteit beginnen te horen, moet zichzelf heropvoeden door deze zaken te leren accepteren. Die normen en waarden zijn toch onderhand ook een volwaardig onderdeel van onze westerse samenleving aan het worden; er zijn al -tig kindbruidjes geïmporteerd. Andere dingen die we maar moeten accepteren. Een eigen cultuur. Iedereen heeft recht op zijn eigen cultuur. Limburg ook, met name Roermond. Onze bestuurders bezweren die cultuur zelfs met een mantra, waarmee ze andersdenkenden de pas afsnijden: “Hier in Limburg doen we dat zo.” Kous af. Als Jos van Rey terugkomt van zijn zoveelste vakantie in St. Tropez, waar hij in het nederige hutje van vriendje Piet van Pol heeft kunnen bijkomen van alle smaad die de Nederlandse pers en het O.M. hem aandoen, dan doet hij graag iets terug voor vriendje Piet. Hij gunt hem de verkoop van diens onrendabele en foeilelijke kantoormastodont aan de gemeente zonder welke partij dan ook in de deal te kennen. Dat is geen vriendjespolitiek, “Hier in Limburg doen we dat zo”. De gemeente betaalt en richt de droevige steenklomp dan maar in als gemeentehuis, ver van de burger, ver van het stads gewoel. Zo doen we dat hier. Strijk op je winst. Het lijkt wel Turkije aan de Maas met sjeyk Van Rey die de norm bepaalt. Wee de goddeloze die zich bezondigt aan majesteitschennis! Jos slaat om zich heen tot bij de Hoge Raad en die stelt hem straks in het gelijk, bang niet genoeg geheropvoed te zijn in de normen en waarden van vreemde culturen. De Europese watjescultuur. Een ergere Turk is Erdogan. Die is beledigd. De Duitse cabaretier Jan Böhmermann heeft hem een geitenneuker genoemd. Een exponent van onze niet in de islamitische cultuur geïntegreerde westerse samenleving heeft Erdogan een geitenneuker genoemd. Dat is hij natuurlijk niet. De geiten zouden zich dood schamen. Alhoewel, Erdogans vrouw is geboren in 1955, het jaar van de geit. Hij is een zielige kippenneuker die zijn over Europa uitgefladderde kippetjes wil opfokken binnen een groot-Turkse kippenren. Kippetje Merkel heeft al braaf haar ei gelegd in zijn schoot. Want haantje Erdogan heeft een pik van jewelste waarmee hij heel Europa bedreigt. Wee degene die erop trapt! Wie er problemen mee heeft, moet zichzelf heropvoeden door de normen en waarden van een bevriend staatshoofd te leren accepteren. Wij moeten openstaan voor het vreemde. “Hier in Limburg doen we dat zo” is natuurlijk heel vreemd. Turkse normen en waarden vertaald naar Roermond, zoiets. De sjeyk van Roermond beroept zich op zijn eigen cultuur en dus op het gewoonterecht te kunnen blijven besturen met gekonkelfoes en vriendjespolitiek. Dat is onze cultuur. Cultuur in Roermond is zoiets als een politiek-economische gezelligheidsvereniging met gigantisch winstoogmerk die schijt heeft aan de burger en die schijt op het hoofd van diezelfde burger stapelt onder het mom van weldoen. Hoeveel bescheten koppen lopen er niet rond in Roermond, geheropvoed en bedwelmd door de geur die de koning afscheidt! Zelfs de Hoge Raad zal ruiken dat het goed is, als ook zij eenmaal is geheropvoed in de normen en waarden van de Roermondse cultuur. Turkse normen en waarden. Kom er niet aan of we slepen je voor de rechter! De onschendbare sjeyk een geytenneuker? Dat is een understatement. Zet hem in een dierentuin en je houdt geen beest meer over, behalve de krokodillen. Dus kun je die salafiste uit de NRC niet meer inruilen voor kamelen en voert zij straks met haar reptielenbrein de horden aan bij de verovering van het heilige land, - óns land! Terwijl onze bestuurders verdraagzaamheid preken. De verlamde konijnen! In plaats van dat zij kippen en geyten neukende paljassen hun eigen stront onder de neus wrijven tot ze zichzelf uit hun stank hebben gehesen en geheropvoed door ónze normen en waarden te accepteren! Wij likken hier niet allemaal de reet van Merkel! En nog minder die van kleinsteedse clowns!

 

Politieke klucht in Echt-Susteren (19-04-2016)

De gezapige politiek in Echt-Susteren kan weer een klucht bijschrijven in haar analen: Har Peters, op dit moment raadslid voor oppositiepartij Democraten Echt-Susteren (DES), stapt over naar coalitiefractie Lijst Samenwerking (LS). Har Peters bevestigt de partijwissel, maar wil die pas toelichten nadat hij burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren op de hoogte heeft gebracht van zijn beweegredenen. De stap van Peters is opmerkelijk omdat hij in het verleden regelmatig botste met Lijst Samenwerking. Over de coalitievorming in 2014 tussen LS, CDA en PNES zei hij dat het ‘een farce’ was en dat alles ‘vooraf was bekonkeld’. Tijdens de geruchtmakende Sinterklaasaffaire steunde hij als fractievoorzitter van toenmalig coalitiepartij Algemeen Belang een motie om LS-wethouder Jo Verheesen, nu raadslid voor LS, naar huis te sturen. Overigens gebeurde dat destijds op puur persoonlijke en emotionele ‘argumenten’, die gespeend waren van iedere politieke ideologie. Lijst Samenwerking verwijst voor een reactie naar partijvoorzitter Henk Maessen. De onderkoning van Echt-Susteren laat weten dat partijbestuur, raadsleden en wethouders van Lijst Samenwerking unaniem akkoord gaan met de toevoeging van Peters aan hun fractie, die nu uit acht man gaat bestaan. DES laat weten dat Peters en de fractie als ‘goede vrienden’ uit elkaar gaan. „Hij heeft aangegeven dat hij vooruit wil en dat hij in zijn huidige rol te weinig kan bereiken. Dat kan en dat hebben we te respecteren.” DES telt voortaan drie raadsleden.

 

LOES-aandacht voor Kindermarkt Echt (18-04-2016)

Radioprogrammamaker Jos Meeuws van de Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES) gaat in zijn wekelijkse live-uitzending “Op visite bij LOES” aanstaande zaterdag 23 april tussen 11.00 en 12.00 uur aandacht besteden aan een tweetal grote evenementen dat binnenkort gaat plaatsvinden in het centrum van Echt. Op zondag 24 april wordt voor de 3e keer op rij een grote braderie gehouden die wordt uitgestreken over het totale centrum van Echt. Raymond Smeets, een van de organisatoren van de braderie komt in de LOES-studio uit de doeken doen wat de bezoekers zoal tegemoet kunnen zien. Op woensdag 27 april vindt in het kader van Koningsdag de jaarlijkse Kindermarkt plaats in het centrum van Echt. Joep Konings, voorzitter van de organiserende Werkgroep Kindermarkt Echt, komt in de uitzending van presentator Jos Meeuws op zaterdag 23 april een en ander toelichten. De jaarlijkse Kindermarkt in het centrum van Echt (die georganiseerd wordt door de Jeugdclubs De Wienhaof, Stichting Menswel Echt en Stichting Culturele Kring Echt) gaat op woensdag 27 april alweer voor de 28e keer de lucht in. Het festijn gaat op woensdag 27 april om 14.00 uur van start en zal tot circa 17.00 uur duren. Uiteraard is er weer voldoende plaats ingeruimd voor de traditionele Kindermarkt. Net als in voorgaande jaren kunnen de leerlingen van de Echter basisscholen in een zelf gemaakte stand oud speelgoed en zelf gefabriceerde spullen te koop aanbieden aan het ongetwijfeld weer talrijke publiek. Naast de Kindermarkt wordt er op woensdag 27 april in het centrum van Echt een zeer gevarieerd programma geboden. Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om, onder het motto ‘Straatartiest voor één Dag’, je kunsten te vertonen in het centrum van Echt. Kinderen die als straatmuzikant of kunstenaar willen optreden mogen ook nog met de pet rondgaan. Ook de Leuzen- en Spreukenwedstrijd staat dit jaar weer op het programma. Bedenk een leuke spreuk of leuze voor jouw verkoopstandje en maak kans op een mooie prijs. En natuurlijk staan er door het hele centrum allerlei attracties opgesteld waar de kinderen gratis gebruik van mogen maken. LOES-radioprogrammamaker Jos Meeuws is tevens al 34 jaar lid van de gemeenteraad, eerst in de voormalige gemeente Echt en sinds 01-01-2003 in de fusie gemeente Echt-Susteren. Ook is hij al 28 jaar medeorganisator van de jaarlijkse Kindermarkt in het Echter centrum.

 

Dodenherdenking in Echt-Susteren (17-04-2016)

Ook in 2016 zal in de gemeente Echt-Susteren de jaarlijkse Dodenherdenking gaan plaatsvinden en wel op woensdag 4 mei. Vanaf 19.45 uur verzorgen Harmonie De Groosblaozers uit Berkelaar en Zangvereniging Vriendenkoor Echt inleidende muziek in de burgerhal van het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt in Echt. Vervolgens zal rond de klok van 20.00 uur 2 minuten stilte in acht worden genomen. Na een inleiden woord van Jules Stassen, voorzitter van de Stichting 4 Mei Herdenking, draagt David Jetten een gedicht voor en zal burgmeester Jos Hessels van de gemeente Echt-Susteren een toespraak houden. Vervolgens verzorgen Harmonie De Groosbla0zers en Zangvereniging Vriendenkoor koraalmuziek. Na een door deken Lauvenberg van Susteren uitgesproken gebed lezen de dames Heijnen en Roufs-Tummers de namen voor van de oorlogsslachtoffers zoals die op de blokken bij het Vredesmonument op de Nieuwe Markt staan. Tijdens dit appèl zorgen leden van schutterij St. Antonius Slek-Echt voor de erewacht en leden van scouting Jeanne d’Arc Susteren houden een fakkelwacht. Het lied ‘Stand up for England’ zal ten gehore worden gebracht door Harmonie De Groosblaozers en Zangvereniging Vriendenkoor. De herdenking zal vervolgens buiten bij het Vredesmonument worden voortgezet met een muzikale hulde van Zangvereniging Vriendenkoor en een gedicht door Anmar Jongstra. Na de kranslegging door een afvaardiging van het gemeentebestuur Echt-Susteren speelt een lid van De Groosbloazers ‘The Last Post’ Gedurende dit muzikaal intermezzo zullen kransen gelegd worden door de Stichting 4 Mei Herdenking, de Stichting Edith Stein, de Stichting Op Vleugels der Vrijheid, leerlingen van Basisschool De Violier (die het Vredesmonument jaren geleden geadopteerd hebben) en de Fractie M en M Echt-Susteren. Deze fractie of de voorlopers hiervan leggen al sinds de onthulling van het Vredesmonument (begin jaren 80 van de vorige eeuw) ieder jaar een krans met daarop de tekst “Nooit meer oorlog, nooit meer fascisme.” Tijdens get gezamenlijk uitvoeren van het ‘Wilhelmus’ worden de vlaggen gehesen door leden van schutterij St. Antonius Slek-Echt en leden van Scouting Jeanne d’Arc Susteren.

 

Sluit de Belgische kerncentrales nu! (16-04-2016)

De Belgische kerncentrales in Tihange en Doel vallen om de haverklap uit. In de nacht van 12 op 13 april was het weer raak: Doel 1 werd stilgelegd toen een nog onbekend mankement werd ontdekt. Op 7 april maakte dezelfde reactor een noodstop door een defect in het nucleaire gedeelte van de reactor. Het aantal incidenten en ongelukken is -ook vergeleken met andere landen- heel hoog. De eigenaar van de centrales, Electrabel/Engie, blijft zeggen dat er niets aan de hand is. Sterker nog, "het feit dat de reactoren zo vaak een noodstop maken of gecontroleerd worden stilgelegd is een goed teken, dat geeft aan dat er goed wordt opgelet". Maar een kerncentrale is geen koekjesfabriek die je zonder nadelige effecten de hele tijd uit en aan kunt zetten. De grote hoeveelheid problemen is een teken aan de wand en doet een te groot beroep op de systemen en de waakzaamheid van het personeel. De Gouverneur van Antwerpen maakt zich ook grote zorgen en dringt aan op nieuw onderzoek door de Belgische toezichthouder, de FANC. De grote aantallen incidenten en ongelukken leiden tot steeds meer ongerustheid onder de Belgische bevolking. De Belgische Hoge Gezondheidsraad heeft gezegd dat de huidige plannen op geen enkele manier voldoen. De regering voelt zich nu gedwongen om de bestaande noodplannen totaal te herzien. Er wordt gewerkt aan een nieuw noodplan ‘dat alles omhelst, van evacuaties tot en met jodiumpillen en veiligheid’. Het plan moet in juni klaar zijn. Ook nieuwe inzichten naar aanleiding van de dreiging van terroristische aanslagen worden meegenomen. Uit een groot nieuw internationaal onderzoek blijkt dat het aantal ongelukken in kerncentrales iets afneemt maar dat ze wel steeds ernstiger zijn en een grotere impact hebben. De grondige analyse van 216 incidenten en ongelukken is de grootste die ooit heeft plaatsgevonden. Volgens de onderzoekers moeten de bevindingen leiden tot een herziening van de (internationale) veiligheidseisen. Overigens zijn er helemaal geen internationaal (of zelfs Europees) geldende criteria om de veiligheid van kerncentrales te beoordelen. En zo kan het gebeuren dat onder Duitse wetgeving de centrales Tihange 2 en Doel 3 (de 'scheurtjesreactoren') al lang gesloten zouden zijn en dat ze in Belgie nog 10 jaar langer open mogen blijven. Overigens hebben de onderzoekers het grote aantal ongelukken en incidenten in België van de laatste 18 maanden nog niet meegenomen in het onderzoek. Op 17 april wordt er gedemonstreerd in Luik, België. De regio maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de kerncentrales in Tihange (als het daar goed mis gaat zijn ook de inwoners van de gemeente Echt-Susteren de pineut). Een tiental Duitse, Belgische en Nederlandse gemeenten eist dat de gevaarlijke kerncentrales worden gesloten. De demonstratie is bedoelt om deze eis kracht bij te zetten. Ook de Brabantse gemeente Bergen op Zoom gaat alles uit de kast trekken om Tihange (en Doel) gesloten te krijgen.

 

Stop Awacs wint zaak schadevergoeding (15-04-2016)

Circa 180 omwonenden van de omstreden Awacs-basis in Geilenkirchen maken alsnog kans op een schadevergoeding voor de overlast door vliegende Navo-verkenningsroestbakken boven Schinveld. Het actiecomité Stop Awacs, waarvan ook de Fractie M en M Echt-Susteren lid is, heeft een zaak hierover bij de Raad van State gewonnen. De hoogste bestuursrechter gelast de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu opnieuw naar de eis tot schadevergoeding te kijken. De staatssecretaris wees die eis eerder op formele gronden af. Ten onrechte, bepaalt de Raad van State nu. Of de schadeclaim nu wel wordt toegekend staat daarmee nog niet vast. Stop Awacs eist voor elk van de 180 omwonenden een schadevergoeding van 1500 euro per jaar overlast. Omdat de vliegbasis net over de grens bij Schinveld al meer dan dertig jaar in bedrijf is, loopt de totale claim op tot ruim acht miljoen euro. Het is de tweede keer in korte tijd dat Stop Awacs een zaak wint. Vorige maand bepaalde de Raad van State dat Defensie opnieuw moet kijken naar maatregelen om de overlast van Awacs te beteugelen. Eerder wees de Minister een dergelijk verzoek af, en werd daarin bijgevallen door de rechtbank. Maar de Raad van State besliste dat de Minister haar huiswerk moet overdoen. Stop AWACS vindt dat de NAVO-radarvliegtuigen teveel herrie maken boven Schinveld en Brunssum. Om die reden had de vereniging de Minister om maatregelen gevraagd zodat het geluid niet meer boven de 88 decibel uit komt. De Minister weigerde. Maar volgens de Raad van State heeft de Minister die weigering niet of onvoldoende onderbouwd. En dus moet ze een nieuwe, goed onderbouwde beslissing nemen. De Minister beweerde onder meer dat ze geen mogelijkheden zou hebben om iets aan de geluidsoverlast te doen. Die heeft ze wel, aldus de Raad van State, die daarbij verwijst naar de zogenoemde NAVO-binnenvliegregeling. Met deze regeling kan de Minister voorwaarden stellen aan het geluidsniveau van de AWACS.

 

Infobijeenkomst De Nieuwe Winkelstraat (14-04-2016)

De gemeente Echt-Susteren gaat samen met Winkelhart Echt, Ondernemersvereniging De Plats en vastgoedeigenaren aan de slag om het winkelcentrum in Echt aan te pakken. Daarvoor wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 april van 18.00 - 21.30 uur. Locatie: Café Stoba, Bovenste Straat 34 in Echt. Tijdens de bijeenkomst wordt het concept van De Nieuwe Winkelstraat toegelicht. Er is daarna gelegenheid voor het stellen van vragen. De bijeenkomst is bedoeld voor vastgoedeigenaren, ondernemers en winkeliers binnen het kernwinkelgebied Echt. De Nieuwe Winkelstraat is een concept, dat winkelgebieden helpt zich voor te bereiden op de toekomst. Om zo de aantrekkingskracht van winkelgebieden te verbeteren. De Nieuwe Winkelstraat werkt samen met de gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren aan een actieplan. Belangstellenden die graag aanwezig willen zijn bij deze bijeenkomst worden verzocht zich vóór 15 april aan te melden via info@echt-susteren.nl. De Fractie M en M Echt-Susteren vroeg eerder al dringend aandacht van het College van B en W voor de negatieve ontwikkelingen in het centrum van Echt. De winkelleegstand in Nederland liep in de afgelopen jaren op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten is de winkelleegstand zelfs meer dan 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op. Detailhandel Nederland trok daarom aan de bel. De winkeliers roepen gemeenten op in actie te komen door het detailhandelsklimaat te verbeteren en leegstand te bestrijden. Ook in het centrum van de kern Echt begint de winkelleegstand desastreuze vormen aan te nemen. Veel winkels liggen al (langer) leeg en op korte termijn dreigen daar meerdere panden bij te komen. De winkeliers van Echt-Centrum zijn in overleg getreden met de gemeente maar die kan eigenlijk niet veel doen. Alle winkelpanden zijn in handen van particulieren en die bepalen de (vaak schandalig hoge) huurprijzen. Ook het internetshoppen speelt de ondernemers in het Echter centrum in negatieve zin in de kaart. Leegstaande panden tasten de aantrekkingskracht van binnensteden en winkelgebieden ernstig aan. Detailhandel Nederland vraagt daarom in een open brief aan gemeenten actie te ondernemen om de verloedering van binnensteden een halt toe te roepen. Gemeenten spelen een sleutelrol bij het vestigingsklimaat in de winkelcentra. Om spooksteden te voorkomen moeten zij maatregelen nemen. Een maatregel die alle gemeenten eenvoudig kunnen nemen is het verlagen van de parkeertarieven (in de gemeente Echt-Susteren is nog steeds sprake van gratis parkeren). Daarnaast kunnen ze actie ondernemen door het terugdringen van het aantal leegstaande winkelpanden en het verlichten van lokale lasten en regelgeving. De winkelleegstand liep in de afgelopen jaren, zoals gezegd, op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten (zoals Heerlen, Assen en Weert) is de winkelleegstand zelfs rond de 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op. Bovendien zijn er in veel gemeenten nog plannen om het winkelareaal fors uit te breiden. Op 19 maart is het voor de meeste gemeenten twee jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Volgens Detailhandel Nederland is dit een geschikt moment om de balans op te maken. De belangenorganisatie geeft in een open brief handvatten aan gemeenten om haar detailhandelsbeleid aan te passen. De Fractie M en M Echt-Susteren heeft het College van B en W een aantal concrete vragen voorgelegd: 1. Heeft het college kennis genomen van de open brief met handvaten van Detailhandel Nederland? Zo ja, op welke wijze denkt het college dan om te gaan met de aangereikte handvaten? 2. Deelt het college de opvatting van de Fractie M en M Echt-Susteren dat de situatie in het Echter centrum waar het gaat om leegstaande winkelpanden alarmerend begint te worden? 3. Vindt er over de ontstane situatie overleg plaats tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de neringdoenden in het centrum van Echt? 4. Indien een dergelijk overleg plaatsvindt, wat is dan op dit moment de stand van zaken? 5. Indien een dergelijk overleg op dit moment nog niet plaatsvindt, is het college dan bereid om initiatieven in die richting te ontplooien?

 

Activiteiten voor senioren St. Joost (13-04-2016)

Onder de titel ‘Sint Joas Broesj’ wordt de komende maanden een aantal nieuwe activiteiten opgestart in óf vanuit ’t Patronaat in de Echt-Susterense kern Sint Joost. Binnen het project gaan Stichting Gemeenschapsbelangen St. Joost, de gemeente Echt-Susteren, Stichting Menswel en Zuyderland samen met verenigingen en (potentiële) vrijwilligers uit Sint Joost deze activiteiten vormgeven. Het project is zó breed dat er voor iedereen die dat wil wel iets te doen is. Er staan diverse activiteiten op de planning en in sommige gevallen ‘draaien’ ze al. Onder het motto “Samen Koken en Samen Eten” koken op dit moment zo’n 14 vrijwilligers wekelijks een 3-gangen menu in ‘t Patronaat voor gemiddeld zo’n 20 gasten. Dit gebeurt nu in de even weken op dinsdag en in de oneven weken op donderdag. Het “Huiskamer- en Huiskamer Plus-project” is bedoeld om te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement raken en ook om mantelzorgers enigszins te ontlasten. In een gezellige omgeving maken vrijwilligers het mogelijk om in een ontspannen sfeer andere ouderen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Ook kunnen er samen leuke dingen worden gedaan als kaarten, creatief bezig zijn of samen gezelschapsspelen te doen. De plus staat onder andere voor professionele begeleiding en de mogelijkheid voor een warme maaltijd tussen de middag. Voor de persoonlijke verzorging komt de zorgorganisatie naar de huiskamer plus. Ook het vervoer voor senioren is/wordt geregeld in de kern St. Joost. Vrijwilligers vervoeren in een personenbusje van de gemeente senioren tegen een betaalbaar tarief van en naar activiteiten en een aantal andere bestemmingen. Tijdens het “Spreekuur’ Wijkteams” organiseren professionals een laagdrempelig spreekuur en/of contacten tussen voor/met ouderen en proberen zo eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en samen naar oplossingen te zoeken. Verder worden er in St. Joost al naar gelang behoefte worden nieuwe activiteiten voor senioren georganiseerd. Bijvoorbeeld laagdrempelig leren werken met een computer, creatieve activiteiten, uitstapjes, ontmoetingsactiviteiten, enzovoort. Het Oranje Fonds heeft hiervoor een subsidie van 4.000 euro beschikbaar gesteld. De streefdatum om met deze activiteiten te starten is 1 juni a.s.

 

Kerncentrale Tihange geblokkeerd (12-04-2016)

Belgische vakbondsleden hebben de toegang tot de kerncentrale in Tihange geblokkeerd. Zo'n 20 mensen hebben zich verzameld bij het Waalse complex; ze laten alleen mensen binnen die reactoren moeten bedienen. Anderen, zoals onderhoudspersoneel, administratieve medewerkers en mensen van externe bedrijven, worden tegengehouden. Militairen die de centrale bewaken worden wel toegelaten. Het personeel is al maanden ontevreden over de bedrijfsvoering, reden voor de vakbonden om in actie te komen. Er wordt onder andere geklaagd over de reorganisatie en het onderhoud van de centrale. De directie van de kerncentrale aan de Maas zegt verrast te zijn door de actie. Bonden en directie gaan in de loop van dinsdag in gesprek. De kerncentrale in Tihange, op zo'n 50 kilometer van Maastricht, houdt de gemoederen in onze provincie al tijden bezig. De gemeenteraad van Echt-Susteren had zich in haar februari-raadsvergadering ook eindelijk bemoeid met de verontrustende ontwikkelingen in en rond de kerncentrale in het Belgische Tihange. Als het daar een keer goed mis gaat, zijn de rampzalige gevolgen voor de inwoners van Echt-Susteren niet te overzien. GroenLinks diende in de vergadering van 18 februari een motie in aangaande deze problematiek. Een motie die vlees noch vis was en die door de betrokkenen met hoongelach zal worden ontvangen. In de GroenLinks-motie werd aan het college gevraagd de minister van I& M te verzoeken in te zetten op betere samenwerking van de Belgische, Nederlandse, Luxemburgse en Duitse nucleaire inspectiediensten om zo te komen tot gezamenlijke inspecties van elkaars centrales. Ook werd gevraagd de minister van I&M dringend te verzoeken in dat kader aansluiting te zoeken bij de gesprekken die de Duitse Bundesminister Hendricks voert, om te komen tot een Duits-Belgische overeenkomst over nucleaire veiligheid, naar voorbeeld van soortgelijke Duits-Franse overeenkomsten. En tenslotte werd het college verzocht een verbindende rol te spelen en met de genoemde partners te komen tot eenduidige en gelijkwaardige informatievoorziening aan inwoners van de gehele Euregio en eenduidige en gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen voor inwoners van de gehele Euregio. De GroenLinks-motie ging de Fractie M en M Echt-Susteren niet ver genoeg en die diende dan ook een aanvullende motie in. Daarin werd het college verzocht als gemeente Echt-Susteren aan te sluiten bij de Euregionale alliantie die naar de rechter stapt om sluiting van de kerncentrale in het Belgische Tihange af te dwingen. De motie van de Fractie M en M Echt-Susteren werd verworpen met alleen de stem van de indieners voor. De nietszeggende GroenLinks-motie werd aangenomen. Aan deze gang van zaken kan de conclusie verbonden dat het de gemeenteraad van Echt-Susteren (op de Fractie M en M Echt-Susteren na) verder worst zal wezen wat de kernenergiemaffia (en niet alleen in België) allemaal uitspookt. En afgaande op de inhoud van haar eigen motie is GroenLinks (een van de voorgangers, de PSP, was in de 70-er jaren de grote motor achter de anti-kernenergiebeweging in Nederland!) blijkbaar niet langer principieel tegen kernenergie. In tegensteling tot de gemeenteraad van Echt-Susteren neemt het CDA Limburg wel stelling tegen de aftandse kerncentrale in het Belgische Tihange. Het CDA Limburg wil namelijk dat de Belgen de kerncentrale in Tihange sluiten en de stroomproductie aldaar beëindigen. Daarvoor is wat betreft de christendemocraten alle aanleiding, mede in het licht van de recente aanslagen in Brussel. Het CDA Limburg wil dat de kernreactor in Tihange uit veiligheidsoverwegingen zo spoedig mogelijk wordt gesloten. De kernreactor Tihange 2 is daarbij het meest urgent. De combinatie van scheurtjes in de oude centrale, herhaaldelijke incidenten en de kans dat terroristen de centrale uitkiezen als doelwit is voor CDA Limburg reden om voor directe sluiting te pleiten. Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft besloten in te stemmen met het aansluiten bij de door Städteregion Aachen en de gemeente Maastricht geïnitieerde juridische procedure gericht op het verminderen van de risico’s van de kerncentrale Tihange 2. Dit kan in ultieme vorm sluiting betekenen. Sittard-Geleen levert daartoe een eenmalige financiële bijdrage van 3000 euro. Door het aansluiten bij de procedure wordt nadere uitvoering gegeven aan de eerder aangenomen motie, waarin het college wordt verzocht helderheid te geven over het objectieve feitenmateriaal omtrent de risico’s van Tihange 2. Het veiligheidsgebied rond de kerncentrale in het Belgische Tihange, ten zuidwesten van Maastricht, wordt uitgebreid naar 100 kilometer. Ook de gemeente Echt-Susteren valt binnen die straal. Mocht er zich een kernramp voordoen, dan krijgen alle jongeren onder de achttien jaar en zwangeren jodiumtabletten. Ze worden dan beschermd tegen radioactief jodium, dat schildklierkanker kan veroorzaken. Tot nu toe hadden alleen inwoners binnen een straal van 10 tot 25 kilometer rond een kerncentrale recht op jodiumpillen. Dat gebied wordt nu dus uitgebreid. Dit voorjaar komen alle zwangeren en kinderen tot 18 jaar binnen 100 kilometer afstand van de kerncentrale in Tihange in aanmerking voor de tabletten. Met name die groep moet bij een kernramp extra beschermd worden, zegt de minister. De jodiumpillen liggen opgeslagen op het bedrijventerrein in Stein. Minister Schippers laat nog onderzoeken hoe ze verspreid zouden moeten worden.

 

Column Piet Poell: Landjepik (11-04-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Dat hotel aan de Loesbleik komt er, want dat wordt democratisch geregeld. Onze democratie is een fantastische uitvinding, het beste systeem op aarde, een goddelijk geschenk dat iedereen gelijk maakt, de verheffing des volks. Jouw stem telt! Jij kunt het verschil uitmaken! Als Van Rey bijvoorbeeld 3981 stemmen vergaart, dan weet jij zeker dat jij de 3981e bent. Anders had hij er maar 3980 gehad. Nee, vertel mij niets over de democratie! Gelijke kansen voor iedereen, waar ter wereld vind je dat nog? Er zijn landen waar je een kopje kleiner gemaakt wordt als je in de rij voor het stembureau staat. Daar halen ze de 3981 niet, ze komen niet eens tot de helft, dan ben je al lijk. Maar in die landen kun je wel profiteren van het systeem. Je kunt geld toegestopt krijgen om een pak melk voor je kindertjes te kopen of je vrouw een wasbord te geven of om een extravagante villa in Panama te realiseren. Nee, democratie is een mooi spel. En zoals elk spel kent het zijn spelregels: iedereen is vrij. Als je er miljoenen tegenaan wilt gooien, dan onttrek je die gerust aan de belastingen en als je nog geen nagel hebt om je reet te krabben, dan mag je er ook tegenaan gooien wat je wilt, al loop je dan de kans dat er schuldsaneringsgeboefte op je afkomt en je reet uitkrabt tot op je ziel. Een heerlijk spel! Natuurlijk staan er straffen op overtreden van de regels. Omkopen mag niet, chanteren ook niet en als je het toch doet, dan moet je wel erg veel geld hebben. En dan kun je ook een heleboel meer dan anderen bereiken en dat is nou democratie: je kunt boven iedereen uitstijgen! Bijna onschendbaar! Als je maar weet hoe je met de regels moet omspringen. Democratie is eigenlijk kinderspel. Je mag niets maar je probeert het toch en degene die het lukt is de baas. Je mag natuurlijk wel keurig stemmen en dat deden we dan ook op school. Wie de meeste stemmen kreeg, was de klasse-oudste. Maar op de speelplaats lagen die verhoudingen anders. Daar was de jongen met het grootste mes de baas. Je mocht geen messen meenemen naar school, maar hoe wilde je landjepik spelen zonder mes? Grote jongens trotseerden de meester en als ze verloren van jou, pikten ze jouw mes in en veegden ze eenvoudig jouw landje uit. Van de meester moest die grote lummel het mes teruggeven en hij zou het rapporteren en dat rapport zou slecht uitpakken voor de lummel, want messen, oeioei! En dan kwamen de ouders van die lummel op school met de meester praten en dat pakte heel slecht uit voor de meester, want waarom hun zoon straf en dat andere kind niet? Ze hadden toch allebei een mes! Gelijke monniken, gelijke kappen, want discriminatie, meester, oeioei! En zo werd het kinderspel volwassen. Kleine lummels werden groot en zandbakken werden gebouwen en toen moesten ze weer aan andere regels voldoen. Heel vervelend. Er werd ineens gelet op hoogte, brandveiligheid, bestemming van het bouwwerk, overlast voor omwonenden, vergunningen die moesten kloppen, financiële plannen die in orde moesten zijn, noem al die flauwekul maar op. Dus komt het hotel aan de Loesbleik er. Want het is te hoog, het is niet brandveilig, het heeft bestemmingen die niet mogen (appartementen, horeca), de overlast wordt te groot, met de vergunning is gesjoemeld en het financiële plan klopt niet. Maar het is van ondernemer Victor Adams en die speelt landjepik zoals hij dat geleerd heeft. Hij komt natuurlijk niet met zijn ouders aankakken want hij heeft sterkere argumenten: geld en relaties. Als jij dat landje aan de Loesbleik wilt, dan gaat hij naar een democratisch verkozen bovenmeester en die zorgt ervoor dat jij van de kaart wordt geveegd. Anders kiezen ze hem niet meer. Zou die Adams ook een zoon hebben? Eentje met een mes? Ach kom, tegenwoordig worden die dingen online uitgevochten. Met hetzelfde resultaat: alleen de ouders van de grootste lummels komen opspelen op school en de afgepakte smartphones op hoge toon terugeisen. Democratie is kinderspel. Vraag het maar aan die grote lummels.

 

Verkeers- en Vervoersplan 2016-2025 (10-04-2016)

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft in haar laatste vergadering het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2016-2025 vastgesteld. Het huidige Gemeentelijk Verkeersplan dateert uit 2006. De focus in dit plan voornamelijk op de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste maatregelen uit het verkeersplan zijn gerealiseerd. Naast het Gemeentelijk Verkeersplan uit 2006 wordt in het nieuwe GVVP ook rekening gehouden met de structuurvisie van Echt-Susteren. De in 2012 vastgestelde visie geeft koers en richting aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente Echt-Susteren. Op het gebied van infrastructuur wordt gestreefd naar een goede doorstroming van goederen en personen, vooral rond woon- en werklocaties. De kwaliteit van de bestaande wegen dient waar nodig te (blijven) verbeteren. Voor langzaam verkeer wil Echt-Susteren kernen en waardevolle (recreatieve) punten en voorzieningen met elkaar verbinden en bereikbaar maken. Verder zijn het streven naar toegankelijk openbaar vervoer, de bereikbaarheid voor hulpdiensten en het bieden van voldoende parkeergelegenheid aandachtspunten in de visie. Belangrijk onderdeel van het GVVP vormt de onveilige situatie aan de Fahrenheidweg en Nobelstraat op Industrieterrein De Berk. De Fahrenheitweg/Nobelstraat is een gebiedsontsluitingsweg waar fietsvoorzieningen ontbreken. Deze wegen maken onderdeel uit van een school-thuisroute voor fietsende scholieren. Daarnaast zijn het belangrijke verbindingswegen voor het vrachtverkeer van en naar de bedrijventerreinen in Echt. Een vrij-liggend fietspad langs de Fahrenheitweg/Nobelstraat, gelegen door de groenstrook, te realiseren. Snelheidsverlaging van de route gewenst door het beeld van de weg aan te passen naar een weg binnen de bebouwde kom. De in- en uitgang voor vrachtverkeer bij het distributiecentrum (aan de Fahrenheitweg) is op korte afstand gelegen van de in- en uitgang voor personenauto’s (naar het parkeerterrein voor personeel). Daarbij staan er rond 05.30-06.00 uur regelmatig vrachtauto-opleggercombinaties geparkeerd omdat het hek/de slagboom van het distributiecentrum rond deze tijd nog is gesloten. Met name deze geparkeerde opleggers zorgen voor een onveilige en onduidelijke situatie. Vraag is of het wenselijk is om een parkeerstrook langs de Fahrenheitweg te realiseren waarop deze opleggers kunnen parkeren. Het is ongewenst dat vrachtwagens parkeren op de Fahrenheitweg. Een parkeerstrook aanleggen langs de rijbaan is echter (ook) ongewenst. Bedrijven dienen eventuele knelpunten ten aanzien van (vracht)verkeer op eigen terrein op te lossen. Geadviseerd wordt dan ook dat de Action (betere) afspraken maakt met de transporteur, waarbij bijvoorbeeld de mogelijkheid bekeken wordt dat het hek/de slagboom voor het vrachtverkeer (naar de laad- en losplaats) eerder geopend wordt. Nog dit jaar krijgt de gemeenteraad van Echt-Susteren een voorstel over de aanleg van een fietspad langs de Fahrenheitweg/Nobelweg in Echt. Die toezegging deed verkeerswethouder Peter Ruijten aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 7 april. Hij kon echter niet beloven dat ook dit jaar al gestart zal worden met de aanleg ervan. De weg wordt veel gebruikt door scholieren van het Connect College. De school en ouders dringen er al langer bij de gemeente op aan dat er een fietspad komt dat los ligt van de weg. Aan de weg ligt namelijk ook het distributiecentrum van winkelketen Action en door het vele vrachtverkeer is de situatie voor fietsers onveilig. De gemeente stelde vorig jaar een veiligere omleidingsroute in, maar die wordt door scholieren nauwelijks meer gebruikt. Directeur Albert Nuss van het Connect College bood de gemeenteraad voorafgaande aan de raadsvergadering een petitie aan namens school, ouders en leerlingen. Daarin wordt gepleit voor een versnelde aanleg van het fietspad. In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan staat aanleg gepland voor 2017/2018. Tijdens de raadsvergadering gaven verschillende fracties, waaronder de Fractie M en M Echt-Susteren, aan dat het fietspad topprioriteit moest krijgen. Daarop beloofde wethouder Ruijten nog dit jaar met een voorstel te komen. Hij wees wel op het feit dat er nog gezocht moet worden naar geld om de kosten van het fietspad, geschat op ruim negen ton, te kunnen betalen.

 

Nieuwe dojo In de Bandert (09-04-2016)

De gemeente Echt-Susteren en meer speciaal de kern Schilberg is een van de locaties die aangewezen is als opleidingstraject van Judo Bond Nederland (JBN). Judoclub (JC) Hercules uit Pey is voornemens om bij sportpark In de Bandert te Schilberg een nieuwe dojo te bouwen. Toevallig heeft de gemeente Echt-Susteren op dit moment een enquête uitgeschreven over de toekomst van Leisurepark In de Bandert. De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheden om Leisurepark In de Bandert door te ontwikkelen. Met de enquête wil de gemeente te weten komen hoe inwoners van de gemeente denken over mogelijkheden voor Leisurepark In de Bandert. Wat zijn de wensen en behoeften van de inwoners van Echt-Susteren op het gebied van sport, bewegen en vrijetijdsbesteding? De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de strategische visie van het leisurepark. Alle inwoners (van alle leeftijden) krijgen de kans de enquête in te vullen. Het invullen van de enquête kost maximaal 5 minuten en wordt automatisch naar de gemeente geretourneerd. De enquête kan tot uiterlijk vrijdag 22 april 2016 worden ingevuld. Link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/ BHWVBGK Na de Olympische Spelen vervallen de regionale Judo Topsport Steunpunten, waaronder Eindhoven. Getalenteerde judoka’s, die in het internationale circuit zitten, worden geacht naar het nationaal centrum in Papendal te verhuizen. Voor de talenten tot 18 jaar komen vijf RTC’s (regionale talenten centra). Een ervan komt in Eindhoven, met Echt-Susteren als steunpunt. Het project heeft een duur van vijf jaar. JC Hercules heeft zich het afgelopen jaar ingespannen om als opleidingscentrum opgenomen te worden. In samenwerking met de provincie, de gemeente Echt-Susteren en Topsport Limburg werd begin dit jaar een bid aangeboden. JBN heeft het vertrouwen uitgesproken in de plannen in Echt. Met Eindhoven als regisseur gaat JC Hercules trainingen verzorgen voor de categorieën onder 18 en tot 21 jaar. Als JTOL (Judo Talent Opleidingen Limburg) gaan we Limburgse judoka’s een volwaardig programma aanbieden. Graat Weber van JC Hercules wordt samen met Martin Schonewille trainer van JTOL.

 

Nieuw hotel in Echt? (08-04-2016)

Er is kans dat de gemeente Echt-Susteren een hotel rijker wordt. De mogelijkheden voor hotelovernachtingen zijn op dit moment niet bijster groot in die gemeente. Initiatiefnemers lopen met plannen rond om een hotel met restaurant en speelautomatenhal aan de Aasterbergerweg, pal langs de A2 in de kern Echt. Het plan in Echt omhelst de bouw van een hotel met tachtig kamers, een restaurant en een speelautomatenhal. Nadat initiatiefnemer Fortis in Mattis bv zich vorig jaar had gemeld bij de gemeente Echt-Susteren zijn er verschillende onderzoeken naar de haalbaarheid gestart. Die onderzoeken lopen nog steeds, vandaar dat de gemeente Echt-Susteren nog geen ruchtbaarheid heeft gegeven aan het initiatief. Maar de gemeente staan er wel positief tegenover. Er is ook al overleg geweest met de provincie en ook die was positief. Maar zoals gezegd, er moeten nog onderzoeken worden afgerond. Daarbij komt dat wil het plan gerealiseerd worden er ook nog verschillende bestemmingsplannen moeten worden aangepast. Dat de onderzoeken nog lopen is ook de reden dat de man achter Fortis in Mattis bv, Roel Roelofs, nog niet wil ingaan op de plannen. Ook de gebroeders Traarbach, die de speelautomatenhal voor hun rekening nemen, willen weinig kwijt over de plannen. Het hotelplan langs de A2 is het tweede plan voor een groot hotel in de gemeente Echt-Susteren. In Koningsbosch wordt werk gemaakt van het omvormen van het oude klooster tot een hotel. In heel Midden-Limburg zijn er op dit moment een achttal plannen voor hotels. De provincie Limburg heeft al eerder aangegeven dat de regiogemeenten gezamenlijk moeten kijken of er behoefte is aan zoveel hotels en waar die dan het beste kunnen worden gebouwd. Het klooster in Koningsbosch wordt verbouwd (althans daar zijn plannen toe) tot een hotel met 86 kamers, een beautysalon, wellness en een restaurant. In de tuin komen 45 voornamelijk uit hout opgetrokken woningen met maximaal twee bouwlagen. Het ontwerp komt op naam van architect Harrie van Helmond van Van-Helmond-Zuidam architecten. Het college van B&W van Echt-Susteren staat positief tegenover de ontwikkeling en eigenaar Saïd Bouharrou van RockvestWonen uit Nijmegen kan aan de slag met zijn plan. De financiering van het project is in handen van een consortium van voornamelijk Duitse investeerders, onder wie ook horecaondernemers. Duidelijk is dat met het opknappen en verbouwen van het klooster en de bouw van de woningen miljoenen euro’s zullen zijn gemoeid. Het oorspronkelijke idee om in de tuin huizen en in het klooster appartementen te bouwen kon niet op instemming van het gemeentebestuur rekenen, omdat dat veel meer huizen zou opleveren dan waaraan in de regio behoefte is. Bouharrou ging in conclaaf met zijn investeerders, waarna het hotelplan werd geboren. Nu het college van B en W zijn fiat heeft gegeven kan de planontwikkeling verder gaan. Er zullen nog bestemmingsplannen moeten worden aangepast, vergunningen worden aangevraagd en vooral heel veel arbeidsuren moeten worden gestoken in het project. Voor de inwoners van Koningsbosch zal de tuin met daarin ook de Lourdesgrot weer toegankelijk worden. Het claustrum, het Latijnse woord voor afgesloten plaats, zal worden doorbroken. Ook staat het bouwen van een buurtwinkel op het terrein in de plannen.

 

CDA Limburg wil sluiting Tihange (07-04-2016)

In tegensteling tot de gemeenteraad van Echt-Susteren neemt het CDA Limburg wel stelling tegen de aftandse kerncentrale in het Belgische Tihange. Het CDA Limburg wil namelijk dat de Belgen de kerncentrale in Tihange sluiten en de stroomproductie aldaar beëindigen. Daarvoor is wat betreft de christendemocraten alle aanleiding, mede in het licht van de recente aanslagen in Brussel. Het CDA Limburg wil dat de kernreactor in Tihange uit veiligheidsoverwegingen zo spoedig mogelijk wordt gesloten. De kernreactor Tihange 2 is daarbij het meest urgent. De combinatie van scheurtjes in de oude centrale, herhaaldelijke incidenten en de kans dat terroristen de centrale uitkiezen als doelwit is voor CDA Limburg reden om voor directe sluiting te pleiten. De gemeenteraad van Echt-Susteren had zich in haar februari-raadsvergadering ook eindelijk bemoeid met de verontrustende ontwikkelingen in en rond de kerncentrale in het Belgische Tihange. Als het daar een keer goed mis gaat, zijn de rampzalige gevolgen voor de inwoners van Echt-Susteren niet te overzien. GroenLinks diende in de vergadering van 18 februari een motie in aangaande deze problematiek. Een motie die vlees noch vis was en die door de betrokkenen met hoongelach zal worden ontvangen. In de GroenLinks-motie werd aan het college gevraagd de minister van I& M te verzoeken in te zetten op betere samenwerking van de Belgische, Nederlandse, Luxemburgse en Duitse nucleaire inspectiediensten om zo te komen tot gezamenlijke inspecties van elkaars centrales. Ook werd gevraagd de minister van I&M dringend te verzoeken in dat kader aansluiting te zoeken bij de gesprekken die de Duitse Bundesminister Hendricks voert, om te komen tot een Duits-Belgische overeenkomst over nucleaire veiligheid, naar voorbeeld van soortgelijke Duits-Franse overeenkomsten. En tenslotte werd het college verzocht een verbindende rol te spelen en met de genoemde partners te komen tot eenduidige en gelijkwaardige informatievoorziening aan inwoners van de gehele Euregio en eenduidige en gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen voor inwoners van de gehele Euregio. De GroenLinks-motie ging de Fractie M en M Echt-Susteren niet ver genoeg en die diende dan ook een aanvullende motie in. Daarin werd het college verzocht als gemeente Echt-Susteren aan te sluiten bij de Euregionale alliantie die naar de rechter stapt om sluiting van de kerncentrale in het Belgische Tihange af te dwingen en de motie verder te leiden naar de gemeenteraden van alle overige Limburgse gemeenten. De motie van de Fractie M en M Echt-Susteren werd verworpen met alleen de stem van de indieners voor. De nietszeggende GroenLinks-motie werd aangenomen. Aan deze gang van zaken kan de conclusie verbonden dat het de gemeenteraad van Echt-Susteren (op de Fractie M en M Echt-Susteren na) verder worst zal wezen wat de kernenergiemaffia (en niet alleen in België) allemaal uitspookt. En afgaande op de inhoud van haar eigen motie is GroenLinks (een van de voorgangers, de PSP, was in de 70-er jaren de grote motor achter de anti-kernenergiebeweging in Nederland!) blijkbaar niet langer principieel tegen kernenergie. Op 25 februari heeft de Europese Volkspartij (EVP) in de Euregio-Maas-Rijn onder leiding van de Europarlementariërs Pascal Arimont uit de Duitstalige regio in België en Sabine Verheijen uit Aken zich in een resolutie al uitgesproken voor sluiting van Tihange II. Het CDA is lid van de EVP. Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft besloten in te stemmen met het aansluiten bij de door Städteregion Aachen en de gemeente Maastricht geïnitieerde juridische procedure gericht op het verminderen van de risico’s van de kerncentrale Tihange 2. Dit kan in ultieme vorm sluiting betekenen. Sittard-Geleen levert daartoe een eenmalige financiële bijdrage van 3000 euro. Door het aansluiten bij de procedure wordt nadere uitvoering gegeven aan de eerder aangenomen motie, waarin het college wordt verzocht helderheid te geven over het objectieve feitenmateriaal omtrent de risico’s van Tihange 2. De Städteregion Aachen heeft 100.000 euro vrijgemaakt voor het inwinnen van juridisch advies en het voeren van diverse procedures. De Städteregion heeft een beroep gedaan op alle betrokken gemeenten en regio’s om per gemeente een bijdrage van 1000 euro en per (grote) stad 3000 euro bij te dragen in de kosten voor deze procedures.

 

Uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken (06-04-2016)

De gemeente Echt-Susteren heeft in samenwerking met een adviesbureau het Uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken 2016-2020 opgesteld. Onder civieltechnische kunstwerken verstaan we onder anderen bruggen, viaducten en grote duikers. Het doel van het plan is inzicht te krijgen in de te nemen beheersmaatregelen en alle kosten die noodzakelijk zijn om de civiel-technische kunstwerken in stand te houden. De algemene onderhoudstoestand is als volgt: 43 van de 63 kunstwerken verkeren in een goede onderhouds-toestand, 18 van de 63 kunstwerken in een matige onderhoudstoestand en 2 kunstwerken (Doorderweg en Baakhoverweg/Duivelsgraaf) verkeren in een slechte onderhoudstoestand. Bij enkele kunstwerken is het noodzakelijk om eerst een nader onderzoek te doen naar eventuele verborgen gebreken en de technische staat van constructieve onderdelen. De totale kosten over de planperiode bedragen €297.300 excl. BTW, zijnde gemiddeld €59.450 per jaar. Jaarlijks wordt een bedrag ad €30.000 in de begroting van de gewone dienst voor het onderhoud van kunstwerken opgenomen. Omdat de civieltechnische kunstwerken onderdeel uit maken van wegen wordt via de eerste bestuursrapportage voorgesteld deze post ad €30.000 vanaf 1-1-2017 niet meer apart op te nemen in de begroting, maar te storten in de Voorziening Wegen. De jaarlijkse verhoging ad €30.000 in de planperiode 2016-2020 kan opgevangen worden binnen de Voorziening Wegen. Uit het financieel overzicht dat onderdeel uit maakt van het uitvoeringsplan blijkt dat de totale kosten, inclusief aanvullend onderzoek ad €24.000 excl. BTW, over de planperiode 2016-2020 geraamd worden op €297.300 excl. BTW. De gemiddelde kosten per jaar bedragen €59.460 excl. BTW, waarbij aangetekend dat de jaren 2016, 2017 en 2018 hoger zijn in verband met het uit te voeren onderzoek. Een van de uitgangspunten van het door de raad d.d. 30 juni 2005, vastgestelde beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2006-2010 is de civieltechnische kunstwerken om de vijf jaar te inspecteren en aan hand van de nieuwe inspectiegegevens telkens een nieuw uitvoeringsplan op te stellen. Binnen de gemeente zijn er meerdere civieltechnische kunstwerken welke een vijftal jaar geleden zijn geïnspecteerd en waarvan de inspectieresultaten inclusief de financiële gevolgen zijn vastgelegd in het uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken 2011-2015. Een van de uitgangspunten is dat een (her)inspectie van de kunstwerken om de vijfjaar dient te gebeuren en aan hand van deze gegevens is een nieuw uitvoeringsplan voorde komende jaren 2016-2020 opgesteld. Het doel van het plan is inzicht te verkrijgen in de te nemen beheersmaatregelen en alle kosten inzichtelijk te krijgen die noodzakelijk zijn om de kunstwerken in stand te houden. De gehele kunstwerken met bijbehorende onderdelen, zoals bijvoorbeeld leuningen, zijn geïnspecteerd. Op basis van deze risicogerichte inspectie is de onderhoudstoestand vastgelegd en de risico's bepaald ten aanzien van de veiligheid en het functioneren van het kunstwerk. Tijdens de inspectie is per gebrek beoordeeld wat de eventuele risico's en gevolgen zijn op beheer en gebruik. Op basis van een risicoanalyse is bepaald binnen welke termijn beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Bij de visuele inspectie is in het bijzonder gelet op gebreken die van invloed zijn op de constructieve sterkte van het kunstwerk. In het uitvoeringsplan zijn de inspectieresultaten en benodigde beheersmaatregelen beschreven en aan de hand van een meer jaren onderhoudsplanning wordt inzicht gegeven in de benodigde kosten voor onderhoud en reparaties voor de komende jaren. Om inzicht te krijgen in bepaalde verborgen gebreken en de technische staat van bepaalde constructieve onderdelen is het noodzakelijk om bij een vijftal kunstwerken nader onderzoek te doen. Eveneens is het nodig om bij een drietal kunstwerken te monitoren. Deze monitoring betreft de periodieke beoordeling van geconstateerde onvolkomenheden die nog niet te kwalificeren zijn als gebreken. Het doel van deze monitoring is het evalueren van de onvolkomenheden de komende 5 jaar. Dit zijn de kunstwerken: Baakhovenweg (nutsgebouw), Neerveldsweg, Holtummerweg fietsbrug, Funkelweideweg, Hoge Weg, Hoge Weg fietsbrug, Doorderweg en Baakhoverweg/Duivelsbrug.

 

BsGW verhuist naar Westrompand (05-04-2016)

Na grondig onderzoek en afweging van verschillende mogelijkheden voor herhuisvesting van BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) heeft het dagelijks bestuur van die instantie besloten dat de organisatie verhuist naar het pand van de Westrom aan de Kerkeveldlaan 2 te Roermond. Deze verhuizing zal direct na 1 november 2016 plaatsvinden. Momenteel is BsGW als huurder gehuisvest in het pand van het Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond. BsGW moet dit pand verlaten omdat het nieuwe gefuseerde Waterschap Limburg intrek wil nemen in dit gebouw. Nu het bestuur van BsGW een definitief besluit genomen heeft, zal de organisatie het nieuwe pand als huurder betrekken nadat het volledig is gemoderniseerd en aangepast aan de wensen en eisen van BsGW. Na deze aanpassingen is deze nieuwe huisvesting voor BsGW op vergelijkbaar niveau als op de huidige locatie, maar dan tegen lagere kosten. De huisvestingskosten voor BsGW dalen met ca €300.000,- over 10 jaar. In het voorstel aan het dagelijks bestuur van BsGW werden twee panden, Westrom en Moutfabriek, voorgelegd ter afweging voor herhuisvesting. Beide panden werden geschikt geacht als nieuwe kantoorlocatie voor BsGW. Voor de definitieve keuze van het bestuur was zeer bepalend dat het pand Westrom kwalitatief goede huisvesting biedt met een uitstraling die past bij de belastingorganisatie en dat dit een gebouw is van medeoverheden. BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. 30 van de 33 Limburgse gemeenten en de twee Limburgse waterschappen werken samen in BsGW. Deelnemers in BsGW zijn de gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert, het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas. Deze samenwerking betekent dat de uitvoeringstaken van de waterschapbelastingen, de gemeentelijke belastingtaken en administratieve taken van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), worden verzorgd door BsGW Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen. De verzelfstandiging beoogt een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en -inning. De samenwerking wordt ook aangegaan als groeimodel gericht op uitbreiding van de samenwerking met andere gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft de heer Wim van den Beucken, wethouder van de gemeente Venlo, benoemd tot voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. Directeur van de belastingorganisatie BsGW is de heer Wim Fiddelaers, voormalig gemeenteraadslid in de gemeente Echt-Susteren. De ondernemingsraad van BsGW is teleurgesteld in de keuze van het bestuur om naar het pand van Westrom in Roermond te verhuizen. Met deze keuze gaat het bestuur van BsGW in tegen het advies van de directie en de ondernemingsraad. Die zagen liever een verhuizing naar de Moutfabriek in Roermond.

 

Bestemmingsplan Grensmaas (04-04-2016)

Momenteel is de actualisatie van het bestemmingsplan Grensmaas in voorbereiding. In het bestemmingsplan worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden in het gebied tussen het Julianakanaal en de Maas (met uitzondering van de kern Roosteren) geregeld. De gemeente Echt-Susteren wil graag, dat inwoners en ondernemers het ontwerp plan kunnen inzien en vragen stellen. Dat kan tijdens de inloopmiddag op woensdag 6 april van 16.00 tot 19.00 in de raadzaal in het gemeentehuis (Nieuwe Markt 55 in Echt). Het ontwerp bestemmingsplan Grensmaas ligt vanaf 1 april 2016 t/m 13 mei 2016 ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl Het Consortium Grensmaas ging in 2015 van start met de stroomgeulverbreding in Trierveld en Koeweide. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan met de aanleg van groen en het opknappen van paden aan de rand van Schipperskerk. In goede samenwerking met de omgeving werd daarom besloten de bevolking uitgebreid te informeren over de actuele stand van zaken. Vragen die opborrelden hadden te maken met het nieuwe noordelijk tracé van de werkweg, het behoud van de weg tussen Visserweert en Roosteren, de rapportage van de bouwkundige staat van de woningen in de drie dorpen die het Consortium laat uitvoeren en de bestrijding van stofoverlast. De gemeente Echt Susteren steunt als portefeuillehouder het betoog van de bewoners van Visserweert en Illikhoven om de recreatieve verbinding tussen Roosteren en Visserweert in stand te houden, liefst via het bestaande tracé de weg van Illikhoven naar Roosteren en als het niet anders kan via een aanvaardbare alternatieve route. Verder wenst de gemeente Echt-Susteren dat landschappelijke beplantingen die noodzakelijkerwijs verwijderd moeten worden voor de uitvoering van het project op enigerlei wijze wordt gecompenseerd. De idyllische uitstraling van de grensmaasdorpen moet haar waarde behouden voor de bewoners maar ook voor de bezoekers. Hierover zal de gemeente Echt-Susteren nadere afspraken proberen te maken met het Consortium Grensmaas. Vanaf maart 2015 tot eind oktober 2016 is de weg Visserweert tussen Illikhoven en Visserweert zowel in zuidelijke als noordelijke richting voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Ruitersbaan. De verkeersmaatregel is een gevolg van de uitvoering van het project Grensmaas. Dat is de grootschalige rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning in Zuid-Limburg, die ook op de locatie Illikhoven/Visserweert van start gaat. Uitvoerder Consortium Grensmaas begint met het verleggen van rioolleidingen en de aanleg van een hoogwaterbrug. Het autoverkeer en fietsers vanuit Illikhoven worden via de weg Illikhoven omgeleid naar de Ruitersbaan. Visserweert blijft via de weg van Illikhoven naar Roosteren wel bereikbaar. Het doorgaande verkeer vanuit noordelijke richting moet echter van de Ruitersbaan gebruik maken. De omleidingsroute wordt aangegeven via borden.

 

Column Piet Poell: Gehaktballen (03-04-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Als je jezelf opblaast, vliegt je pik eraf. En wat moeten die zeventig maagden bij Allah met jou zonder pik? Geen wonder dat die meiden nog steeds maagd zijn, want al hun droomprinsen hebben hun maagdenspies eraf gemartelaarschapt. Daar is niet goed over nagedacht, jongens. Prima dat jullie je vrouwen onder zwarte tenten verbergen, dat wordt dan in het Walallah een bandeloze openbaring! Maar als je pik eraf geploft is, sta je met lege handen en daar worden die meiden echt niet nat van! Lieve gelovigen, koester je heilige pietje toch wat meer, hoofddoel van jullie verheven religie is immers produceren, martelaren scheppen. Daar heb je geile wijven voor nodig en deugdelijk gereedschap! En daar zit ‘m de kneep. Dat gereedschap van jullie is naar de kloten. Een bomgordel net boven je edele delen, dat is vragen om moeilijkheden. Want die meiden hierboven willen een stevige portie vlees naar binnen kunnen schuiven, geen suf prakje halfom. Je haalt je de woede van Allah op je hals. “Heb ik jullie daarom mijn uitverkoren volk gemaakt! Heb ik jullie daarom mijn geilste meiden beloofd! Dat je mijn godsgeschenk er zomaar vanaf knalt! Stumperds! Koelies! Kakkerlakken!’ Er is gewoon niet over nagedacht. Je kunt als lijk nog een heleboel, getuige jullie geloof en vele andere geloven (opstijgen ten hemel en van die hemel in potentie hoerenkast maken, maar dan moet je natuurlijk wel potentie hébben) en dus vraag ik mij af hoe jullie dat rijmen met een eeuwige zaligheid. Zonder pik. Wat is daar zalig aan? Of is dat moment van ontploffen zo zalig? Snuff movies, zoals ze dat noemen in de pornowereld. Martelen tot de dood erop volgt. Tot de stukken eraf vliegen in dit geval en dan dag zeggen tegen je pietje. Lijkt me geen aantrekkelijk orgasme. Ik snap het niet. Jullie willen over de wereld heersen en precies het instrument dat Allah jullie daartoe gegeven heeft, helpen jullie naar de eeuwige verdommenis! Gelukkig onderkennen jullie dat gevaar: een van jullie jongste martelaren – het jong was geloof ik amper zestien – had zijn kostbare trompetter gewikkeld in het duurste wc-papier dat hij kon vinden, voordat hij zich naar de hemel plofte. Nou heb ik mijn twijfels bij wc-papier als klotenkuras – je schuilt toch ook niet onder een paraplu bij een bommenregen - maar het tekent jullie vrees dat jullie pietje wellicht de eeuwigheid niet haalt. Toch, het is jullie geloof, dus plof maar raak, jullie pik is immers in Allah’s handen! Als die hem tenminste tijdig vangt. Maar gebruik iets anders dan w.c.-papier. De pik van de jeugdige martelaar is na zijn plofdaad voor het laatst gezien aan de westelijke hemel, koersend in noordelijke richting, voorbij de derde wolk van rechts waar net op dat moment Wodan zitting hield met zijn Walkuren – ook leuke hoeren, maar die lusten alleen Germanen, mét! Wilde wijven die alles aan gort hakken en je moet er toch niet aan denken dat jullie gehaktballen straks – o ironie! – voor heidense zwijnen worden gegooid! O ja, en dan explodeert er nog een aantal ongelovigen met jullie mee. Ik denk dat die beter af zijn. Die gaan rechtstreeks naar de hemel. Dat is in hun christenhondengeloof een rijkelijk gedekte tafel waar ze niet zo’n last hebben van maagden. Daar hoeven ze niemand te naaien want hun god heeft een andere kijk op de wereld dan Allah. Die laat alleen vrome zieltjes toe en zieltjes hebben zoals bekend geen voortplantingsdrift. Zieltjes zweven. Daar heeft die god wel goed over nagedacht, want zo heeft hij geen geneuk aan tafel. Maar ik vrees het ergste voor jullie. Is het niet mogelijk dat jullie een hemelvaart met pik en al organiseren? Dat hebben ze bij de katholieken ook klaar gekregen, maar ja, die krijgen alles klaar. Let maar een beetje op Allah, straks loopt hij nog over naar de katholieken, als hij niet genoeg zaad kan krijgen voor de explosieve verbreiding van zijn eeuwige zaligheid. Rome ziet hem volgaarne komen met zijn maagden, want Rome staat bekend om zijn hemelse orgies.”

 

Gemeente past bijstands- en minimabeleid aan (02-04-2016)

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft enkele wijzigingen doorgevoerd aan het bijstands- en minimabeleid. De aanpassingen gaan, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2016 in. De inkomensgrens van het bijstands- en minimabeleid is verhoogd van 110% naar 120%. Mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor de regelingen. Komt uw inkomen boven de 120% uit? Dan kunt u geen gebruik maken van de regeling. Er is eerder al beslist, dat mensen met een inkomen tot 110%, in een aantal situaties, in aanmerking kunnen komen voor een individuele inkomenstoeslag. Ook voor deze regeling is het percentage verhoogd naar 120%. Vanaf 1 januari is het voor pensioengerechtigden niet meer mogelijk de individuele inkomenstoeslag te ontvangen. Ze kunnen wel aanspraak maken op het Persoonlijk Participatiebudget Pensioengerechtigden, om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten, zoals lid worden van een vereniging of de bibliotheek. Per 1 januari kunnen mensen die collectief verzekerd zijn bij CZ via de gemeente aangesloten blijven bij de collectieve zorgverzekering via de gemeente. Óf een vergoeding aanvragen voor een aanvullende zorgverzekering bij een verzekeraar naar keuze om het verzekeringspakket beter af te stemmen op de behoeften van de persoon. De vergoeding voor de aanvullende zorgverzekering is maximaal €25 per verzekerde per maand, afhankelijk van de kosten van de aanvullende verzekering. Door de collectieve zorgverzekering worden de belangrijkste medische kosten voor een groot deel gedekt. Daarom wordt de bijzondere bijstand voor medische kosten vanaf 1 januari 2017 niet meer toegekend. Alleen in uitzonderlijke situaties kan van deze regel worden afgeweken. 2016 geldt als overgangsjaar waarin mensen zich kunnen oriënteren op een, bij hen passende, aanvullende zorgverzekering.

 

College beantwoordt vragen M en M (01-04-2016)

Op 14 maart 2016 heeft de Fractie M en M Echt-Susteren het College van B en W op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over de overgang van de brandweer van de gemeenten naar de Veiligheidsregio's. Het brandweerpersoneel valt onder directe verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. Om de gestelde vragen toch van een antwoord te kunnen voorzien, heeft het College deze doorgeleid naar de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Onderstaand het antwoord van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op de vragen. Vraag 1: Herkent u het beeld dat een groot deel van de vrijwilligers is gestopt of dit overweegt? Zo ja, welke stappen denkt het college in deze dan te gaan ondernemen? Antwoord: Wij herkennen ons niet in dit beeld. Als we kijken naar het verloop van vrijwilligers zien we in 2014 op regionaal niveau een instroom van 60 vrijwilligers en een uitstroom van 67 vrijwilligers. In 2015 was de instroom 49 en uitstroom 21. Per saldo dus een stijging van 21 vrijwilligers over de laatste 2 jaar. De gemiddelde uitstroomleeftijd was in beide jaren 45 jaar. De regio hanteert voor basisposten een gewenst aantal van 20 vrijwilligers, voor een robuuste post 30. In de praktijk fluctueert dit aantal vanwege de specifieke postsituatie. Dit levert momenteel geen repressieve problemen op. Het totaal aantal vrijwilligers is dus momenteel niet het probleem. De daadwerkelijke beschikbaarheid van de vrijwilliger wordt wel steeds moeilijker. Dit met name in de (doordeweekse) overdag- en vakantiesituatie. Vrijwilligers werken steeds vaker buiten het dorp/stad, hebben vaak (meer dan vroeger) zorgtaken voor gezin en familie en kunnen minder gemakkelijk weg bij hun werkgevers. Daarnaast is het steeds lastiger nieuwe vrijwilligers te werven. De nieuwe generatie vrijwilligers heeft een andere levensinstelling (verandering van baan, verhuizingen, niet meer plaats gebonden) dan de generatie die je nu ziet uitstromen (wonen en werken in dezelfde plaats, gezin wordt gebouwd rondom de brandweer). De nieuwe generatie blijft niet 'voor het leven' bij de vrijwillige brandweer, iets wat in het verleden wel vaak de insteek was van de vrijwillige brandweerlieden. Daarnaast wordt de brandweer steeds professioneler, wat ervoor zorgt dat er meer aandacht is voor kwaliteit en dat zorgt weer voor meer belasting van de brandweervrijwilliger. De nieuwe generatie kiest hier wel bewust voor aangezien ze weten wat er van hen wordt verwacht als ze vrijwilliger worden. Voor de oudere generatie zijn dit veranderingen die bij kunnen dragen tot hun keuze om hun werkzaamheden bij de vrijwillige brandweer te beëindigen. Vraag 2: Herkent u het beeld dat een groot deel van de vrijwilligers de reorganisatie als negatief ervaart? Zo ja, welke stappen denkt het college in deze dan te gaan ondernemen? Antwoord: Wij herkennen ons niet in dit beeld. De vorming van de veiligheidsregio's en de regionalisering van de brandweer gaat gepaard met wijzigingen in aansturing en bedrijfsvoering. Het betekent ook afscheid nemen van zaken die jarenlang op een bepaalde wijze waren georganiseerd. Vanzelfsprekend brengt dat onrust en onzekerheid met zich mee. Sinds maart 2015 is onder leiding van onze nieuwe directeur gestart met het door ontwikkelen van de brandweer in onze regio. Er zijn 3 nieuwe afdelingen gevormd (Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid, Materieel en Ontwikkeling, en Risicobeheersing) en de indeling in noord en midden is verdwenen. De Brandweer Limburg-Noord hanteert 4 clusters met elk een eigen teamleider die dicht tegen de vrijwillige postcommandanten aan staat. Hierdoor is de verbinding tussen het werkveld en management zo goed mogelijk gevormd. Eind 2015 is er aan alle postcommandanten gevraagd in hoeverre ze tevreden zijn met de doorontwikkeling sinds maart 2015. De postcommandanten gaven terug dat het vertrouwen langzaam terug keert, de Brandweer Limburg-Noord weer op de goede weg is en dat de vrijwilliger gehoord wordt. Daarnaast blijven de postcommandanten kritisch. Eerst zien, dan geloven en met name de verbinding tussen Incidentbestrijding en Vakbekwaamheid, Materieel en Ontwikkeling verdient zeker nog de nodige aandacht. Vraag 3: Herkent u het beeld dat een groot deel van de vrijwilligers het uitrukken in kleinere teams als negatief ervaart? Zo ja, welke stappen denkt het college in deze dan te gaan ondernemen? Antwoord: Wij herkennen ons niet in dit beeld. In 2014 is variabele voertuigbezetting in onze regio ingevoerd in de vorm van de inzet van een Snel Interventie Voertuig (SIV). Hiervoor is een uitgebreid traject doorlopen, waarbij alle belanghebbenden als bestuur, vrijwilligers/beroeps medewerkers, management, OR, etc. zijn betrokken. Tijdens het eerste jaar zijn alle inzetten geëvalueerd en zijn er waar nodig aanpassingen doorgevoerd. Gedurende het gehele traject is uitgebreid gecommuniceerd. Dat gebeurt nu nog steeds waar nodig. In het nieuwsitem van Een Vandaag wordt geschetst dat het onverantwoord is dat er bijvoorbeeld wordt uitgerukt naar een woningbrand met 2 of 4 personen waarbij er een redding moet worden uitgevoerd. Binnen onze regio gelden er inzetprocedures waarop al ons SlV-personeel apart is bijgeschoold en getraind. We kennen specifieke scenario's (zeer klein incident) waar de SIV zelfstandig naar kan uitrukken. Bij overige scenario's wordt altijd een tankautospuit gealarmeerd. Hiermee voldoet de Brandweer Limburg-Noord aan het landelijk kader rondom variabele voertuigbezetting. Met andere woorden: bij maatgevende incidenten (zoals woningbrand met slachtoffer) staan er altijd minimaal 6 man en een tankautospuit bij het incident. Daarnaast geldt dat er op zowel de SIV als de tankautospuit een opgeleid en gediplomeerde bevelvoerder zit. Ook geldt dat een bevelvoerder of centralist bij twijfel of als het incident daar om vraagt altijd kan opschalen. Bij het invoeren van het SlV-concept was er vanzelfsprekend sprake van onrust en waren meningen verdeeld. We voerden immers iets geheel nieuws in onze organisatie in terwijl al ons brandweerpersoneel "van huis uit" met een tankautospuit en 6 mans-bezetting was opgeleid en getraind. Momenteel zijn naast de beroepsmedewerkers een substantieel deel van de vrijwilligers (280 vrijwilligers, 33%) opgeleid voor de SIV en een groot deel daarvan draait met regelmaat SIV-diensten. Vraag 4: Herkent u het beeld dat een groot deel van de vrijwilligers vindt dat de veiligheid die de brandweer aan burgers biedt is afgenomen? Zo ja, welke stappen denkt het college in deze dan te gaan ondernemen? Antwoord: Deze vraag is niet specifiek voorgelegd aan de vrijwillige- en beroepsmedewerkers. In lijn met de beantwoording op vraag 2 kan wel gesteld worden dat er momenteel geen directe repressieve problemen zijn. Zoals reeds aangegeven is repressieve paraatheid in onze regio wel kwetsbaar aangezien de beschikbaarheid van onze vrijwilligers met name in doordeweekse overdagsituaties en vakantieperiodes een steeds groter probleem vormt. Vraag 5: Wat doet u om het brandweerpersoneel te betrekken bij de reorganisatie en te blijven motiveren en behouden voor de organisatie? Antwoord: Het organiseren van een goede repressieve paraatheid die minder kwetsbaar is, is de uitdaging voor de toekomst. De Brandweer Limburg-Noord is inmiddels bezig met beleid op het gebied van werving en selectie van vrijwilligers. Daarmee worden posten bij de werving van vrijwilligers ondersteund. Daarnaast is de Brandweer Limburg-Noord gestart met een pilot waarmee ze willen onderzoeken hoe ze de banden met het bedrijfsleven aan kunnen halen. Hiervan hebben de burgemeesters in de Algemene Bestuursvergadering van 18 december 2015 een presentatie gehad. De lessen die hieruit getrokken worden, gaan ze inzetten in de hele regio. Voor het verminderen en verbeteren van de kwetsbaarheid van repressieve paraatheid wordt in het eerste kwartaal 2016 een plan van aanpak opgesteld. Zoals dit inmiddels gebruikelijk is zullen de postcommandanten hierbij betrokken worden. Als laatste kan vermeld worden dat teamleiders incidentbestrijding samen met de (vrijwillig) postcommandanten gezamenlijk werken aan het operationaliseren van diverse onderwerpen die de posten dagelijks raken. Eerste resultaten daarvan zullen er april dit jaar liggen en met alle postcommandanten besproken worden. Het is de overtuiging van de Brandweer Limburg-Noord dat ze op die wijze SAMEN de reorganisatie en doorontwikkeling van de brandweer op de juiste weg voortzetten.

 

Volle bak in LOES-studio in Echt (31-03-2016)

Zaterdag 2 april aanstaande zal de LOES-studio aan de Pr. Bernhardstraat in Echt hutjemutje vol zitten. LOES-radioprogrammamaker Jos Meeuws, tevens voorzitter in de gemeenteraad van de Fractie M en M Echt-Susteren, ontvangt dan in zijn live-uitzending “Op visite bij LOES” tussen 11.00 en 12.00 uur een aantal mensen dat over een paar weken op sportieve wijze gaat proberen zoveel mogelijk geld bijeen te sprokkelen voor de kankerbestrijding. Op donderdag 02 juni 2016 zal Team Newwave Echt (bestaande uit de renners Frank Thoolen, Bob Duijs en Leon Renet en begeleidster Patricia Frenken-Knieps) namelijk 6x de bekende Franse berg Alpe d'Huez gaan bedwingen, om zo, in het kader van de actie Alpe D’HuZes, hun steentje bij te dragen voor KWF kankerbestrijding. Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto ’opgeven is geen optie’ op een dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker. Maar Alpe d’HuZes is nog veel meer dan dat! Alpe d’HuZes bevordert en ondersteunt (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker in alle mogelijke vormen. De organisatie voelt een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de kankerpatiënten en haar sponsoren. De opgehaalde sponsorgelden gaan direct naar KWF Kankerbestrijding en komen voor 100% ten goede aan de benoemde doelen. Alpe d’HuZes hanteert een strikt antistrijkstokbeleid. Patricia Frenken-Knieps, Bob Duijs, Frank Thoolen en Leon Renet van het Team Newwave Echt schuiven zaterdag 2 april tussen 11.00 en 12.00 uur in de LOES-studio dus aan bij presentator Jos Meeuws om haarfijn uit de doeken te doen wat hun plannen zijn tijdens de aanstaande actie Alpe D’HuZes. De uitzending “Op visite bij LOES” wordt op woensdag 6 april tussen 09.00 en 10.00 uur nog eens herhaald. LOES-radio is te ontvangen via FM 106.9 MHz, Kabel 87.5 MHz, Ziggo Digitaal Radio kanaal 919 en KPN Glasvezel kanaal 365 live. Ook te beluisteren via de radiostream op www.loesfm.nl

 

Aanbevelingen Rekenkamercommissie Echt-Susteren (30-03-2016)

In november 2013 heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Echt-Susteren een onderzoek gedaan naar de juridische kwaliteitszorg. De Rekenkamercommissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Op 13 februari 2014 heeft de raad van Echt-Susteren een motie aangenomen waarbij is besloten dat er vóór het zomerreces in 2016 een raadsvoorstel voorzien van een evaluatie van de implementatie van de aanbevelingen ter bespreking zou worden voorgelegd. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de juridische kwaliteitszorg en -procesgang. Het onderzoek bestond uit twee delen. Een feitenonderzoek naar de juridische kwaliteitszorg en een onderzoek naar de beleving van burgers die in een procesgang betrokken zijn, dan wel zijn geweest. De belangrijkste conclusie van het rekenkameronderzoek was dat het college zich al lange tijd bewust is van een gedegen (projectmatige) aanpak van de juridische kwaliteitszorg in de gemeente. Kwaliteitszorg is reeds goed georganiseerd en ingebed in de organisatie. De basis is op orde en de randvoorwaarden zijn ingevuld. Voor wat betreft het onderzoek naar de beleving van de burgers die betrokken waren bij een bezwaarschriftprocedure, merkt de rekenkamer op dat de meningen van de bij een procedure betrokken burgers verdeeld zijn. Dit is ook logisch omdat sommige besluiten burgers nadelig kunnen raken. De rekenkamer heeft ten aanzien van dit deel van het onderzoek dan ook geen conclusies getrokken. Wel zijn er over de twee onderdelen aanbevelingen gedaan. Aanbevelingen 1 t/m 5 hebben betrekking op de organisatie. Aanbevelingen 6 t/m 14 hebben betrekking op de bezwaarprocedure. I. Aanbevelingen ten aanzien van de organisatie van de juridische kwaliteitszorg. 1. Voer aan de hand van dit onderzoek en de bij Team Juridische Zaken aanwezige juridische expertise van de organisatie een juridische risicodoorlichting van de organisatie uit in de vorm van een quick scan. Betrek daarbij nadrukkelijk de afdelingen en vooral de medewerkers. Op deze wijze ontstaat er betrokkenheid en zicht op het eigen werk binnen het perspectief van het gedachtengoed van juridische kwaliteitszorg. 2. Stel aan de hand van de uitkomst van deze doorlichting een korte "Notitie juridische kwaliteitszorg 2014" op waarbij de huidige praktijk wordt geactualiseerd of herbevestigd. 3. Ontwerp op basis van de uitkomsten van de risicodoorlichting op concern- en afdelingsniveau een stappen- en ontwikkelprogramma dat de verbeterpunten/ aandachtspunten in een meerjarig perspectief plaatst. Monitoring kan dan via afdelingsplannen en/of de beleids- en budgetcyclus plaatsvinden. 4. Stel in het verlengde daarvan een jaarverslag juridische kwaliteitszorg op dat de jaarlijkse juridische staat van de organisatie beschrijft. Naast de gewenste bestuurs- en managementinformatie die dit oplevert, geeft een dergelijk jaarverslag ook 'profiel' aan het Team Juridische Zaken en de werkzaamheden waar men voor staat. 5. Neem in dit jaarplan de ontwikkelingen en kengetallen op. Dit ter compensatie omdat deze niet meer in het burgerjaarverslag worden opgenomen. Evaluatie implementatie aanbevelingen 1 t/m 5: Vooropgesteld wordt dat het hier om bedrijfsvoerings-aspecten gaat, waarvan de verantwoordelijkheid primair bij ons college berust. Zoals de rekenkamer al constateerde is juridische kwaliteitszorg reeds goed ingebed in de organisatie. Het is dus vooral van belang om deze kwaliteit te handhaven. Evaluerend kan het college vaststellen dat er een aantal goede stappen is gezet om kwaliteitszorg nog verder in te bedden in de organisatie. Daardoor is de juridische kwaliteit nog beter geborgd. Er is bewust gekozen voor een 'handen uit de mouwen aanpak' in plaats van het opstellen van notities/ rapporten en jaarverslagen. De basisdocumenten die nodig zijn voor een goede juridische kwaliteitszorg waren en zijn reeds aanwezig. Daarom is ervoor gekozen om over de belangrijkste juridische ontwikkelingen jaarlijks aan de gemeenteraad te rapporteren. Ten aanzien van de implementatie van de aanbevelingen is het van belang dat de interne 'klant' weet waar hij met zijn juridische vragen terecht kan, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium van een project of procedure. Hoe heeft de gemeente Echt-Susteren daarvoor gezorgd? Door de organisatie pro-actief te benaderen. Met ieder team heeft er een gesprek plaatsgevonden over de mogelijke juridische risico's binnen dat team. Per team zijn vervolgens afspraken gemaakt over de wijze waarop de ondersteuning en advisering over juridische vraagstukken zal plaatsvinden. Op die manier kunnen risico's worden beperkt. Deze afspraken worden (indien nodig) jaarlijks bijgewerkt. Aan het consulentschap is zo op een heel praktische wijze uitvoering gegeven. Verder is er een zogenaamde 'menukaart' ontwikkeld waarop is aangegeven in welke gevallen ondersteuning van juridische zaken noodzakelijk en dringend gewenst is. Deze kaart is voor alle medewerkers beschikbaar. Bij de afhandeling van klachten wordt op een vergelijkbare wijze gewerkt. Eerst wordt met de klager contact opgenomen om de klacht te bespreken. Vaak heeft dit gesprek en het feit dat klagers zich 'gehoord' voelen al tot gevolg dat de klacht naar tevredenheid wordt afgehandeld. In al die gevallen blijkt persoonlijk contact en een goede uitleg van wat wel en niet haalbaar is van groot belang. Ook is het zogenaamde 'ambtelijk horen' geïntroduceerd. Bepaalde categorieën bezwaarschriften zijn uitermate geschikt voor deze werkwijze. Wat houdt ambtelijk horen in? In plaats van dat de bezwaarschriftencommissie de hoorzitting houdt, wordt de hoorzitting gehouden door de teamleider en de medewerkers van juridische zaken. Bij de herindicaties in het kader van de hulp bij het huishouden heeft dit uitstekend gewerkt. Er was sprake van een bijzonder grote hoeveelheid bezwaren. Het betreft dan procedures die burgers heel direct raken. Omdat er in die gevallen geen andere (derde)belanghebbende bij betrokken zijn, lenen dit soort zaken zich er heel goed voor om bezwaarmaker in een kleine setting te horen. De hoorzitting wordt dan voorgezeten door de teamleider Juridische Zaken in aanwezigheid van een medewerker van het team en een vertegenwoordiger van het college. Op die manier kon, daar waar dat nodig was, echt maatwerk worden geleverd. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan zijn zeer positief. De procedure is laagdrempelig, efficiënt, kostenbesparend én uiterst klantvriendelijk. Ook op andere terreinen wordt hiermee gewerkt (denk aan Wob verzoeken). Voor wat betreft het lerend vermogen van de organisatie kan worden opgemerkt dat daar waar blijkt dat er gebreken kleven aan een besluit, daarover terugkoppeling met de betrokkenen meteen plaatsvindt om zo herhaling te voorkomen. Uit jaaroverzicht van de bezwaar- en beroepschriften blijkt dat het aantal gegrond verklaarde bezwaren en beroepen beperkt is. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit van de besluiten over het algemeen goed is. Aandachtspunt blijft de samenwerking met de MER Omgevingsdienst en sinds 1 januari jl. ook met de MER Sociaal Domein. Gezien het voorgaande is het college van Echt-Susteren van mening dat er concrete stappen zijn gezet die in de praktijk goed blijken te werken. De ingezette koers zal de komende jaren worden voortgezet. Ook in een kleinere organisatie waarbij meer taken 'op afstand' worden gezet zal het college ervoor zorgen dat de juridische kwaliteitszorg in de moederorganisatie geborgd blijft en de juridische regierol richting het Servicecentrum MER adequaat wordt ingevuld.

 

Tarieven waterschappen bij laagste Nederland (29-03-2016)

Deze maand is bij veel mensen de belastingaanslag voor de waterschapsbelasting op de mat gevallen. De tarieven van de Limburgse waterschappen horen –net als voorgaande jaren- tot de laagste van Nederland. Dat is te zien in het boekje van de Unie van Waterschappen 'Waterschapsbelastingen 2016 - Het hoe en waarom'. Waterschappen heffen belastingen om Nederland droog, veilig en leefbaar te houden. Ze zorgen er met hun investeringen voor dat er wordt ingespeeld op ontwikkelingen als zeespiegelstijging, droogte, regenwateroverlast, bodemdaling en verzilting. Waterschappen financieren hun taken vrijwel volledig uit eigen belastingheffing. De waterschappen gebruiken het belastinggeld voor het beheer van bijna 18.000 kilometer waterkeringen, 225.000 kilometer sloten, rivieren en andere watergangen en 7.500 kilometer wegen. Bovendien zuiveren de waterschappen jaarlijks zo’n 2 miljard kubieke meter afvalwater. Dit is vergelijkbaar met de inhoud van 800.000 Olympische zwembaden. De Unie van Waterschappen inventariseert elk jaar de tarieven van de waterschappen. In het boekje 'Waterschapsbelastingen 2016 - Het hoe en waarom´ is te lezen dat de belasting voor een gezin van 4 personen en een koopwoning van 200.000 euro in 2016 is gestegen met gemiddeld 4 euro. Met 1,5% is dat een half procent boven de inflatie. Gemiddeld betaalt een gezin dit jaar 315 euro aan waterschapsbelasting. Bij de Limburgse waterschappen ligt dit een stuk lager: bij Waterschap Roer en Overmaas is dit € 222,20 (29,5 % lager) en bij Waterschap Peel en Maasvallei € 252,48 (19,8% lager). Door samenwerking, efficiencyverbetering en innovaties houden de waterschappen de rekening zo laag mogelijk. Het eerste exemplaar van het boekje werd op 19 februari aangeboden aan per 1 april 2016 aftredend bestuurslid van de Unie van Waterschappen, Huub Hieltjes. Hieltjes zat op 19 februari voor de laatste keer de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën van de Unie van Waterschappen voor.

 

Wateroverlast gezamenlijk aangepakt (28-03-2016)

De Limburgse gemeenten, waaronder ook de gemeente Echt-Susteren, hebben een convenant getekend met Waterschap Roer en Overmaas om samen regenwateroverlast aan te pakken. Dit als reactie op de steeds hevigere regenbuien en de wateroverlast die daardoor ontstaat, zoals in de zomer van 2014. Samen met Waterschap Roer en Overmaas brengen de gemeenten in kaart waar er problemen bij hevige buien ontstaan en hoe zij de wateroverlast kunnen beperken. Door klimaatverandering zijn er steeds meer hevige buien. Dit heeft eerder tot grote wateroverlast geleid; gehele straten en woningen stonden blank. Met een bestuurlijke bijeenkomst op 24 maart in kasteel Hoensbroek bekrachtigden de Limburgse gemeenten de afspraken die zijn gemaakt om actie te ondernemen. Gemeenten brengen in kaart hoe regenwater stroomt en waar dit eventueel tot problemen kan leiden. Naast maatregelen die worden genomen, toetsen gemeenten ook of bestemmingsplannen ‘waterproof’ zijn. De bestuurders bezochten tijdens een excursie praktijkvoorbeelden. Zo zijn er in Schinveld meerdere straten zo ontworpen dat regenwater gemakkelijk in de grond infiltreert in daarvoor ontworpen kratten. In Kerkrade zijn verschillende wijken ‘kolkenvrij’. Regenpijpen zijn losgekoppeld van het riool waardoor het regenwater in de bodem kan infiltreren. Alle gemeenten die het convenant hebben getekend, gaan nu zelf aan de slag om hun gemeente zo in te richten dat wateroverlast bij hevige regen wordt beperkt.

 

Digitaal zaken doen en afspraken maken (27-03-2016)

Digitaal zaken doen met de gemeente is makkelijk, snel en efficiënt, wanneer het u uitkomt. Via uw persoonlijke internetpagina ‘Mijn Echt-Susteren’ (uw persoonlijke pagina in ons Digitaal Loket) kunt u uw zaken digitaal met de gemeente regelen. U kunt daarnaast via ons Digitaal Loket voor diverse producten een afspraak maken. Wist u dat u veel zaken ook zelf thuis via ons digitaal loket www.echt-susteren.nl/digitaalloket kunt regelen? Zoals het doorgeven van een verhuizing binnen de gemeente of een klacht/melding over de openbare ruimte binnen de gemeente? Een bezoek aan het gemeentehuis is lang niet altijd noodzakelijk. U kunt van thuis uit meer regelen dan u denkt! Het is slim om eerst op de website van de gemeente te kijken voor u naar het gemeentehuis komt. Voor diverse zaken dient u vooraf digitaal een afspraak te maken met de gemeente. U hoeft dan niet aan de balie te wachten, maar bent op het afgesproken tijdstip direct aan te beurt. Via ons digitaal loket kunt u een afspraak maken voor de volgende producten: •1e inschrijving in Nederland •Aanvraag van de Nederlandse nationaliteit (via optie- of naturalisatieprocedure) •Aanvraag reisdocument niet-ingezetenen •Aangifte geboorte •Erkenning ongeboren vrucht •Omzetting van een partnerschap in een huwelijk •Omgevingsvergunning (bouw- en milieuvergunning) •Bestemmingsplan, inzage •Evenement organiseren, melding en vergunning (APV-vergunning) •Alcohol schenken in horecabedrijven, vergunning (Drank- en Horecavergunning). Voor de eenvoudige zaken zoals paspoorten, rijbewijzen en uittreksels kunt u als vanouds terecht zonder afspraak. ‘Mijn Echt-Susteren’ is uw persoonlijke internetpagina voor zaken met de gemeente. Als u inlogt met uw DigiD kunt u zien met welke gegevens u staat ingeschreven in de gemeente. Het gaat hierbij om uw persoonsgegevens, adresgegevens en identiteitsbewijzen. Op deze pagina kunt u zelf uw contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres aanpassen. Daarnaast kunt u via uw persoonlijke pagina uw zaken digitaal met de gemeente regelen én de afhandeling van uw (aan)vragen of meldingen volgen. U kunt uw aangevraagde producten op een veilige manier betalen met iDeal. Voor het digitaal zaken doen met de gemeente via ‘Mijn Echt-Susteren’ is een DigiD inlogcode nodig. De toegang met DigiD garandeert dat alleen die persoon bij zijn of haar persoonlijke gegevens kan. Een DigiD inlogcode is aan te vragen via www.digid.nl. Voor het maken van een afspraak via onze website heeft u geen DigiD nodig. Voor een uitgebreidere omschrijving van bovenstaande producten en alle overige producten en diensten die uw gemeente levert, kunt u eveneens terecht bij het digitaal loket op www.echt-susteren.nl/digitaalloket. Heeft u nog vragen? Stel uw vraag aan de gemeente via het contactformulier op uw persoonlijke pagina.

 

ier om een tekst te typen.

Uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken (26-03-2016) 

De gemeente Echt-Susteren heeft in samenwerking met een adviesbureau het Uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken 2016-2020 opgesteld. Onder civieltechnische kunstwerken verstaan we onder anderen bruggen, viaducten en grote duikers. Het doel van het plan is inzicht te krijgen in de te nemen beheersmaatregelen en alle kosten die noodzakelijk zijn om de civiel-technische kunstwerken in stand te houden. De algemene onderhoudstoestand is als volgt: 43 van de 63 kunstwerken verkeren in een goede onderhouds-toestand, 18 van de 63 kunstwerken in een matige onderhoudstoestand en 2 van de 63 kunstwerken (Doorderweg en Baakhoverweg/Duivelsgraaf) verkeren in een slechte onderhoudstoestand. Bij enkele kunstwerken is het noodzakelijk om eerst een nader onderzoek te doen naar eventuele verborgen gebreken en de technische staat van constructieve onderdelen. De totale kosten over de planperiode bedragen €297.300 excl. BTW, zijnde gemiddeld €59.450 per jaar. Jaarlijks wordt een bedrag ad €30.000 in de begroting van de gewone dienst voor het onderhoud van kunstwerken opgenomen. Omdat de civieltechnische kunstwerken onderdeel uit maken van wegen wordt via de eerste bestuursrapportage voorgesteld deze post ad €30.000 vanaf 1-1-2017 niet meer apart op te nemen in de begroting, maar te storten in de Voorziening Wegen. De jaarlijkse verhoging ad €30.000 in de planperiode 2016-2020 kan opgevangen worden binnen de Voorziening Wegen. Uit het financieel overzicht dat onderdeel uit maakt van het uitvoeringsplan blijkt dat de totale kosten, inclusief aanvullend onderzoek ad €24.000 excl. BTW, over de planperiode 2016-2020 geraamd worden op €297.300 excl. BTW. De gemiddelde kosten per jaar bedragen €59.460 excl. BTW, waarbij aangetekend dat de jaren 2016, 2017 en 2018 hoger zijn in verband met het uit te voeren onderzoek. Een van de uitgangspunten van het door de raad d.d. 30 juni 2005, vastgestelde beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2006-2010 is de civieltechnische kunstwerken om de vijf jaar te inspecteren en aan hand van de nieuwe inspectiegegevens telkens een nieuw uitvoeringsplan op te stellen. Binnen de gemeente zijn er meerdere civieltechnische kunstwerken welke een vijftal jaar geleden zijn geïnspecteerd en waarvan de inspectieresultaten inclusief de financiële gevolgen zijn vastgelegd in het uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken 2011-2015. Een van de uitgangspunten is dat een (her)inspectie van de kunstwerken om de vijfjaar dient te gebeuren en aan hand van deze gegevens is een nieuw uitvoeringsplan voorde komende jaren 2016-2020 opgesteld. Het doel van het plan is inzicht te verkrijgen in de te nemen beheersmaatregelen en alle kosten inzichtelijk te krijgen die noodzakelijk zijn om de kunstwerken in stand te houden. De gehele kunstwerken met bijbehorende onderdelen, zoals bijvoorbeeld leuningen, zijn geïnspecteerd. Op basis van deze risicogerichte inspectie is de onderhoudstoestand vastgelegd en de risico's bepaald ten aanzien van de veiligheid en het functioneren van het kunstwerk. Tijdens de inspectie is per gebrek beoordeeld wat de eventuele risico's en gevolgen zijn op beheer en gebruik. Op basis van een risicoanalyse is bepaald binnen welke termijn beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Bij de visuele inspectie is in het bijzonder gelet op gebreken die van invloed zijn op de constructieve sterkte van het kunstwerk. In het uitvoeringsplan zijn de inspectieresultaten en benodigde beheersmaatregelen beschreven en aan de hand van een meer jaren onderhoudsplanning wordt inzicht gegeven in de benodigde kosten voor onderhoud en reparaties voor de komende jaren. Om inzicht te krijgen in bepaalde verborgen gebreken en de technische staat van bepaalde constructieve onderdelen is het noodzakelijk om bij een vijftal kunstwerken nader onderzoek te doen. Eveneens is het nodig om bij een drietal kunstwerken te monitoren. Deze monitoring betreft de periodieke beoordeling van geconstateerde onvolkomenheden die nog niet te kwalificeren zijn als gebreken. Het doel van deze monitoring is het evalueren van de onvolkomenheden de komende 5 jaar. Dit zijn de kunstwerken: Baakhovenweg (nutsgebouw), Neerveldsweg, Holtummerweg fietsbrug, Funkelweideweg, Hoge Weg, Hoge Weg fietsbrug, Doorderweg en Baakhoverweg/Duivelsbrug. Naar aanleiding van bovenstaand heeft het college van Echt-Susteren besloten het Uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken 2016-2020, d.d. 10 november 2015, vast te stellen.

 

Stop AWACS wint bij RvS (25-03-2016)

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie moet opnieuw een besluit nemen over een verzoek van de Vereniging Stop AWACS (waarvan ook voorzitter Jos Meeuws van de Fractie M en M Echt-Susteren lid is) in Schinveld en Brunssum om het vliegtuiglawaai van AWACS-toestellen te reduceren. Eerder wees de Minister een dergelijk verzoek af, en werd daarin bijgevallen door de rechtbank. Maar de Raad van State besliste dat de Minister haar huiswerk moet overdoen. Stop AWACS vindt dat de NAVO-radarvliegtuigen teveel herrie maken boven Schinveld en Brunssum. Om die reden had de vereniging de Minister om maatregelen gevraagd zodat het geluid niet meer boven de 88 decibel uit komt. De Minister weigerde. Maar volgens de Raad van State heeft de Minister die weigering niet of onvoldoende onderbouwd. En dus moet ze een nieuwe, goed onderbouwde beslissing nemen. De Minister beweerde onder meer dat ze geen mogelijkheden zou hebben om iets aan de geluidsoverlast te doen. Die heeft ze wel, aldus de Raad van State, die daarbij verwijst naar de zogenoemde NAVO-binnenvliegregeling. Met deze regeling kan de Minister voorwaarden stellen aan het geluidsniveau van de AWACS. Stop AWACS had haar uitdrukkelijk gewezen op die bevoegdheid, maar in haar beslissing was de Minister daar niet op ingegaan. Ten onrechte, aldus de Raad van State. Zij had dat moeten uitleggen en onderbouwen. Verder is de Minister in het besluit niet dan wel onvoldoende ingegaan op het aantal mensen dat last heeft van de herrie, de mate van ondervonden geluidhinder en de kosten en consequenties van mogelijke maatregelen ter beperking van geluidhinder, aldus de Raad van State. De vereniging is blij met de uitspraak. ,,Nederland blijft bevoegd over haar eigen luchtruim en de Minister kan zich niet verschuilen achter de verplichtingen die in NAVO-verband zijn aangegaan om AWACS-vliegtuigen op Nederlands grondgebied toe te laten'', aldus de vereniging.  Overigens piekte het vlieglawaai van de vliegende AWACS-roestbakken afgelopen jaar weer vaker. In 2015 kwam het geluidsniveau 418 keer boven de 99,9 decibel, het hoogste aantal in vijf jaar. Met name in Onderbanken hebben inwoners last van pieken. Hier deden zich 357 uitschieters voor, een enkele keer tot 110 decibel. In Brunssum waren 49 pieken tot 103 Db, in Schinnen twee van 102 en 104 Db. Dat blijkt uit onderzoek dat de drie gemeenten lieten doen. Recent boog de Comissie Awacs Limburg zich erover. Daarin overleggen gemeenten en omwonenden met provincie en twee ministeries. Het Rijk noemt de resultaten bijzonder, maar heeft er geen verklaring voor. De resultaten zijn niet in lijn met cijfers uit onderzoeken die de ministeries doen. De betrokken ministeries willen de cijfers bestuderen voor ze reageren. De gemeenten verschillen van mening met de ministeries over de effecten van bomenkap. Volgens Defensie is bomenkap nodig omdat een aantal stammen in de aanvliegroute te hoog is. Defensie wil bosonderhoud laten doen. Hoeveel bomen moeten worden aangepakt is onduidelijk. Eerder hield Defensie het op veertien bomen, nu zouden het er meer zijn. Begin volgende maand komt er een plan. Na de kap zouden toestellen volgens Defensie met minder lawaai overvliegen en minder vluchten nodig zijn.

 

Column Piet Poell: Circus (24-03-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger,

kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

‘Je mag geen kort rokje meer dragen. En geen laarzen tot de knie.’ ‘Wie zegt dat?’ ‘Onze circusdirecteur.’ ‘Moeten we dan aan de trapeze werken in avondjurk en op klompen of wat?!’ ‘Jij knipt de kaartjes. Jij doet niks met trapeze.’ ‘Aan het kassaloket ziet niemand wat ik draag onder de navel. Bij die trapezewerkers kun je bijna in hun blote reet kijken!’ ‘We moeten ons publiek niet meteen al bij de kassa afschrikken!’ Twee uur later. ‘Ik heb hier een petitie tegen de circusdirecteur dat we geen trapezewerkers meer willen wegens onfatsoenlijk aanzien.’ ‘Prima. Waar moet ik tekenen?’ ‘Hier. Je draagt nog steeds dat mini-jurkje!’ Vier uur later. ‘Ik heb hier een petitie van de Circusvrienden. Geen olifanten, leeuwen of andere katachtigen meer in de piste.’ ‘Prima. Waar moet ik tekenen? Die dompteurs zijn toch alleen maar vuile macho’s met seksistische opmerkingen over mijn jurkjes!’ ‘Heb ik ook een petitie tegen.’ ‘Hier tekenen?’ Zes uur later. ‘Jongleurs toveren ons publiek een wereld voor met goddeloze krachten!’ ‘Hier tekenen?’ Acht uur later. ‘Clowns zijn kritische en dus gevaarlijke gekken. Hier tekenen.’ Vlak voor de voorstelling. ‘Je draagt nog steeds dat mini-jurkje. En het circus begint zo!’ ‘Met wat?’ ‘Met ons programma!’ ‘Welk programma? Er is geen hond meer over! Wie ben jij trouwens?’ ‘Ik ben jouw afgevaardigde Truus Trampoline, zie je dat niet?’ ‘Ik zie amper iets van jou, alleen jouw ogen door die belachelijk nauwe spleet. Waarom heb je je zo ongelooflijke laten inpakken als een wandelende lappentent?’ ‘Ik laat me niet inpakken, door niemand! Ik heb het hier overgenomen en van nu af aan draaien we hier míjn programma!’ ‘Jouw programma? Je hebt niet eens artiesten! Die heb je allemaal verjaagd!’ ‘Wacht maar eens af! Laat het publiek maar aantreden!’ De tent stroomt vol met mannen in kaftans en circusknechten plaatsen hoge hekken om ons heen. Plotseling bevinden we ons in de leeuwenkooi, Truus en ik. Truus heeft een zweep in haar hand en commandeert mij een stier van wit hout op, die de knechten hebben binnengereden: “Berijd het beest, wulpse Europa!” Onmiddellijk begint het gevaarte te wippen en het publiek applaudisseert. Ik voel mij in mijn hemd gezet zo midden in de schijnwerpers. Het deurtje van de toegangssleuf voor leeuwen gaat open en er kruipen mannen in keurige pakken de kooi in. Ze gaan rondom me heen zitten, halen hun smartphones tevoorschijn en beginnen driftig boodschappen in te tikken, ondertussen stiekem onder mijn rokje glurend. De kaftans op de tribune tikken terug. Het keurigste pak veert plotseling overeind en schreeuwt verontwaardigd: “Alles uit? Nooit! Smerige Turk!” Een ander pak trekt hem omlaag en fluistert: “Geef nou toe! Het zijn vrienden!” Een derde vreest dat ze het circus willen overnemen. Truus lacht een zeer schelle lach. “En een eigen programma!” roept ze. Ineens ontstaat er een enorme chaos. De kaftans stormen van de tribunes af en rammelen vervaarlijk aan de hekken. Ze eisen onvoorwaardelijke overgave. De keurige pakken, in paniek, beloven hen alles wat ze willen, als ze hun smartphones maar mogen behouden met alle porno die erop staat en films van omkiepende vluchtelingenbootjes. Woedend halen de kaftans de hekken neer en Truus gooit de zweep in de ring, mij verwijtend dat ik het schuld ben, had ik me maar niet zo uitdagend moeten kleden en me meer aan hun normen en waarden moeten aanpassen! Geholpen door de keurige pakken, die daarin een laatste hoop op een vergelijk zien, rukken de kaftans me de kleren van het lijf en in een oogwenk ben ik bedolven onder wilde beesten. Net voordat ik bezwijk zie ik vanuit een ooghoek een affiche: “Komt dat zien! Circus Eurazië!” Er zit natuurlijk een moraal aan dit verhaal en die luidt: als je niet wilt dat tuig je circus overneemt, dan moet je je niet verlaten op kortzichtige dompteurs.

 

Nieuwe goederenspoorlijn voldongen feit? (23-03-2016)

Autofabriek VDL Nedcar in Born wordt zo goed als zeker aangesloten op de spoorlijn Roermond-Maastricht. Daarvoor wordt een railterminal aangelegd bij de fabriek die verbonden wordt met die spoorlijn. Die aansluiting op de bestaande spoorlijn moet ergens tussen de kernen Nieuwstadt en Susteren in de gemeente Echt-Susteren gaan plaatsvinden. Het gaat om een investering van 22 miljoen euro. De provincie betaalt de helft en rekent erop dat het Rijk de andere helft voor zijn rekening neemt. Volgens VVD-gedeputeerde Twan Beurskens versterkt de investering de concurrentiepositie van VDL Nedcar. Het kan daardoor gemakkelijker nieuwe opdrachten van BMW of andere klanten binnen halen. Want dat is geen vanzelfsprekendheid, aldus de gedeputeerde. Directeur Joost Govaarts van VDL Nedcar is zeer tevreden met de voorgenomen investering. We moeten nu voor waarborgen zorgen voor de toekomst, zo zegt hij. Hij verwacht dat in de toekomst zo'n 60 procent van de auto's via het spoor zal worden vervoerd. Dat is ook vele maken beter voor het milieu dan vervoer over de weg. BMW is er ook een groot voorstander van, stelt Govaarts. De spooraansluiting heeft wel consequenties voor de leefbaarheid van de inwoners van met name Nieuwstadt. Ook wordt een deel van een natuurgebied aangetast. Maar in de nu gekozen variant wordt geprobeerd die gevolgen zoveel mogelijk te beperken. De komende tijd wordt het plan voor de spooraansluiting precies uitgewerkt. Ook gaat gezocht worden naar een exploitant voor de railterminal. Daarvoor is wel nodig dat die duidelijkheid heeft over de toekomstige orderportefeuille van VDL Nedcar zodat zijn investering rendabel is. Het inrichten van de terminal kost zo'n zes tot zeven miljoen euro. In de huidige opzet wordt uitgegaan van zes treinen per dag, drie heen en drie terug. Het gaat om 200 auto's per vertrekkende trein. In het najaar van 2017 wordt definitief de knoop doorgehakt. Bij een 'ja' wordt in 2019 gestart met de bouwwerkzaamheden. In het derde kwartaal van dat jaar moeten dan de eerste treinen gaan rijden. De gemeenteraad van Echt-Susteren is maandagavond 23 maart ingelicht over de plannen. Een dag later waren er twee info-bijeenkomsten voor omwonenden. Eentje in Susteren, de andere in Holtum.

 

Gemeenten positief over spoor Nedcar (22-03-2016)

De gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen staan welwillend tegenover de aanleg van een railterminal bij autofabriek VDL Nedcar in Born. Die terminal wordt verbonden met de spoorlijn Roermond-Maastricht. Daarvoor is circa één kilometer nieuwe rails nodig. De terminal en spooraansluiting worden als essentieel gezien voor de groei en de toekomst van de autofabriek. Maar wethouder Jos Wackers van Echt-Susteren eist wel dat bij de precieze uitwerking van het plan ook rekening wordt gehouden met de leefbaarheid. "Vanuit economisch perspectief zijn we positief. Maar de spoorlijn heeft wel gevolgen voor de inwoners van Nieuwstadt. En er wordt een deel van een natuurgebied aangetast", stelt Wackers. "Bij de precieze uitwerking moet daar zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden." Bij de spooraanleg gaat het om een investering van 22 miljoen euro. De provincie betaalt de helft en rekent erop dat het Rijk de andere helft voor zijn rekening neemt. Van de twee betrokken gemeenten wordt geen financiële bijdrage gevraagd. Wethouder Pieter Meekels van Sittard-Geleen vindt dat ook logisch. "Het Rijk en de provincie gaan over dit soort infrastructuur. Wij doen veel om mensen weer aan het werk te krijgen, de extra OZB-opbrengst van Nedcar vloeit voor de helft terug naar de fabriek voor nieuwe ontwikkelingen en we reserveren gronden", zegt Meekels. Gedeputeerde Twan Beurskens heeft er ook geen probleem mee dat Sittard-Geleen en Echt-Susteren niet meebetalen. Volgens hem zijn die gemeenten heel actief bezig met de arbeidsmarkt. Laat ze daar maar hun centjes aan besteden, aldus Beurskens. Stichting De Groene Sporenwolf betwijfelt de noodzaak van een aansluiting van VDL Nedcar op het spoorwegennet. Ze vrezen met deze verbinding voor grote overlast in Nieuwstadt en Susteren. Dat laat Henk Bril, secretaris van stichting De Groene Sporenwolf, weten. "We waren onaangenaam verrast door de uitspraken van Joost Govaerts (directeur van VDL Nedcar) over de noodzaak van een aansluiting op de spoorlijn tussen Sittard en Roermond”, zegt Bril. "De kernen Susteren en Nieuwstadt krijgen hierdoor behoorlijke geluids- en lichtoverlast.” De nieuwe goederenspoorlijn zou moeten lopen vanaf de haven in Born, via Nedcar en Nieuwstadt, naar de bestaande spoorlijn Roermond- Sittard. Bril noemt de reeds bestaande goederenspoorlijn door Holtum, Born en Limbricht als alternatief. "Deze ligt er immers al Waarom kan deze niet intensiever worden gebruikt? Pas als dat duidelijk is, snappen we misschien de urgentie van een nieuwe rails.” Bril vertelt dat de stichting in 2004 ongeveer 700 bezwaarschriften van omwonenden heeft ingediend. "Destijds is het plan in de ijskast gezet, maar het begint nu weer serieuze vormen aan te nemen. Wij willen daarom in overleg met betrokken partijen.” Verantwoordelijk wethouder Pieter Meekels (GOB) van Sittard-Geleen laat weten dat er onderzoek wordt gedaan. Voor de aanleg wordt een bedrag van om en nabij de zestig miljoen euro gereserveerd. "We gaan nog in overleg met de gemeente Echt-Susteren aangezien de lijn deels over haar grondgebied komt te lopen. Zij zijn hier ook bij gebaat omdat er veel mensen uit die gemeente bij Nedcar werken.” De gemeente Echt-Susteren heeft in 2011, na een unaniem aangenomen motie (ingediend door raadslid Jos Meeuws), nadrukkelijk laten weten geen medewerking te verlenen aan de nieuwe spoorlijn. Een gemeentewoordvoerster laat weten dat er nog geen ander standpunt is ingenomen.

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (21-03-2016)

In haar vergadering van 7 april aanstaande gaat de gemeenteraad van Echt-Susteren zich buigen over de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Geadviseerd wordt om voor het doelgroepenvervoer op Limburgse schaal een regiemodel te kiezen. Het regiemodel omvat een mobiliteitscentrale waarin klantenservice, reizigersinformatie, ritaanname en ritplanning zijn samengevoegd. Het beleid voor het doelgroepenvervoer ligt en blijft bij gemeenten. Geadviseerd wordt om het regiemodel publiekrechtelijk door middel van een gemeenschappelijke regeling (GR) in te richten. Er wordt gestart met de voortzetting van de huidige Regiotaxi. Op een later tijdstip zullen andere vervoersvormen gefaseerd worden toegevoegd aan de mobiliteitscentrale. De uitwerking van het regiemodel en de voorbereiding van de aanbesteding Regiotaxi zal worden uitgevoerd door de nieuwe publiekrechtelijke organisatie van het doelgroepenvervoer. Hiertoe zijn 22 gemeenten voornemens toe te treden tot de gewijzigde GR Omnibuzz en zullen daartoe een verzoek tot toetreding richten aan het AB van Omnibuzz. Omdat Echt-Susteren al onderdeel is van de GR Omnibuzz, zal zij een gewijzigde GR moeten vaststellen en toestemming moeten verlenen voor de voorgenomen toetreding van de overige 22 Limburgse gemeenten. Het college van Echt-Susteren stelt gemeenteraad de raad voor haar toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz met terugwerkende kracht tot 1 april 2016 en haar toestemming te verlenen tot toetreding van 22 gemeenten, (de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) tot de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omnibuzz met terugwerkende kracht tot 1 april 2016. Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het brede doelgroepenvervoer. Dit vervoer bestaat uit: Wmo-vervoer (Regiotaxi), het leerlingenvervoer, vervoer naar de dagbesteding, vervoer in het kader van de Jeugdwet en tenslotte, in beperkte vorm, het WsW-vervoer. Om een kwalitatief hoogstaande vervoersvoorziening te blijven bieden, is er vanwege beperkte budgetten als gevolg van de decentralisaties, een flexibele en toekomstbestendige organisatie van het doelgroepenvervoer nodig die direct door gemeenten wordt aangestuurd. vervoerscapaciteit en een gezamenlijke uitvoering van vervoer levert bovendien op termijn een effectiever en efficiënter vervoerssysteem op. Door samenwerking zijn synergievoordelen te behalen en kunnen de systeemkenmerken van vervoer (de kenmerken van de vervoersmiddelen, planning, eisen, materieel, telefoonnummer en klantenservice) overal gelijk zijn. Dit bevordert de kwaliteit. De door de deelnemende gemeenten vastgestelde visies en planaanpak doelgroepenvervoer hebben als uitgangspunt dat gemeenten gaan samenwerken op basis van een specifiek aansturingsmodel, namelijk het regiemodel met een mobiliteitscentrale waarbij ritaanname en planning los worden gekoppeld van de rituitvoering. Hierdoor krijgen gemeenten veel meer zeggenschap over het vervoer en kunnen zij het vervoer beter aansturen. Daardoor kan er flexibel worden gereageerd op (tussentijdse) veranderingen in het vervoer en kan aangesloten worden op andere vervoersvormen zoals het openbaar vervoer en de transformatie in de zorg. De stuurgroep doelgroepenvervoer adviseert de Limburgse gemeenten om te kiezen voor een mobiliteitscentrale op Limburgse schaal, die publiekrechtelijk wordt ingericht en waarbij sprake is van een gefaseerde instroom van de verschillende vervoersvormen. Limburgse gemeenten dienen op 11 december 2016 te starten met een opvolger voor Regiotaxi, omdat op 10 december 2016 het huidige contract met de vervoerder van Regiotaxi, Veolia, afloopt. Dit contract is nu nog onderdeel van de provinciale concessieovereenkomst voor het openbaar vervoer (OV). De provincie Limburg besteedt alleen nog het openbaar vervoer aan zonder Regiotaxi. Op een later tijdstip zullen andere vervoersvormen gefaseerd worden toegevoegd aan de mobiliteitscentrale.

 

Leidraad regionale mestverwerking (20-03-2016)

De "Leidraad regionale mestverwerking" is een product van de zeven Midden Limburgse gemeenten (waaronder Echt-Susteren) in opdracht van het bestuurlijk overleg van het werkveld Landbouw en Natuur (POL uitwerking) en is bedoeld om initiatieven voor mestbewerking en mestverwerking (die afwijken van het vigerende bestemmingsplan) in de regio op een uniforme manier te beoordelen. Het college van Echt-Susteren heeft de gemeenteraad in juli 2015 door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de regionale POL visies die opgesteld worden door de werkvelden van de Samenwerking Midden Limburg. De werkvelden wonen, landbouw en natuur, economie en energie en vrijetijdseconomie hebben bestuursafspraken opgesteld die leiden tot een regionale invulling van de POL uitwerkingen. Over de bestuursafspraken heeft het college via een aparte raadsinformatie-brief in februari 2016 de gemeenteraad geïnformeerd. Een van de bestuursafspraken binnen het werkveld POL uitwerking 'landbouw en natuur1 is dat de "Leidraad regionale mestverwerking", die door de zeven SML gemeenten zijn opgesteld, aan de gemeenteraden ter vaststelling wordt voorgelegd. De Leidraad kan worden toegepast wanneer initiatieven niet passen binnen de geldende bestemmingsplannen. Uitgangspunt bij verzoeken voor het realiseren van mestverwerking of mestbewerking blijft het vigerende bestemmingsplan. In het bestemmingsplan "Buitengebied Echt-Susteren" (2012) is be- en verwerking van mest van het eigen bedrijf mogelijk als onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering (mits 1 inrichting). Mestinname van derde bedrijven is als nevenactiviteit mogelijk (onder voorwaarden) in een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) via een afwijkingsprocedure. Een zelfstandige mestbe- of verwerker (hoofdactiviteit) kan in een LOG (maximale bebouwing 500 m2) onder voorwaarden worden toegestaan (via een wijziging van een agrarisch bedrijf naar mestverwerker). Grootschalige industriële mestverwerking is in het LOG niet toegestaan. Wanneer een initiatief niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, dan biedt de "Structuurvisie Echt-Susteren, ontwikkelen met kwaliteit" het ruimtelijk toetsingskader. De structuurvisie geeft aan dat zelfstandige mestbe- en verwerkingsbedrijven thuis horen in de landbouwontwikkelingsgebieden. Elders in het buitengebied is zelfstandige nieuwvestiging in principe alleen mogelijk als er een duidelijke relatie ligt tussen het bedrijf en de aanwezige omliggende agrarische bedrijven. Doorgroei tot een industrieel bedrijf is op die locaties niet toegestaan. De Leidraad regionale mestverwerking is een wijziging van het bestaand beleid dat is opgenomen in de "Structuurvisie Echt-Susteren, ontwikkelen met kwaliteit". De leidraad is een product van de zeven Midden-Limburgse gemeenten in opdracht van het Bestuurlijk Overleg van het werkveld Landbouw en Natuur en is bedoeld als regionaal ruimtelijk kader om initiatieven voor mestbe- en verwerking in de regio op een uniforme manier te beoordelen. Op deze manier wordt 'shopgedrag' voorkomen en wordt kennis over dit thema gebundeld. De leidraad is (naast interne afstemming) tot stand gekomen in overleg met de regiogemeenten, LLTB, milieufederatie Limburg, het waterschap Peel en Maasvallei en werkgroep Natuurlijk Leudal. Gebleken is dat de technische (innovatieve) en wettelijke ontwikkelingen op het gebied van mestverwerking en mestbewerking razendsnel gaan. Om hierop te kunnen inspelen en vooral ook om maatwerk te kunnen leveren is er voor gekozen om geen voorgeschreven beleidskader op te nemen, maar enkel onderverdeling te maken in 3 categorieën en een deskundigenpool. Het betreft de volgende onderverdeling: 1. mestbewerking en verwerking op eigen bedrijf < 15000 m3; 2. mestbewerking en verwerking van eigen locatie of van derden tot maximaal 25000 m3; 3. industriële verwerking groter dan 25000 m3 op daarvoor geschikte bedrijventerreinen in Midden-Limburg (o.a. Zevenellen). Alle initiatieven binnen de categorieën 2 en 3 worden voor advies voorgelegd aan een deskundigenpool (initiatieven binnen categorie 1 worden niet voorgelegd aan de deskundigenpool). Deze deskundigenpool kan per locatie en situatie van samenstelling veranderen, afhankelijk van de situatie (ligging, omvang e.d.) en de gevraagde deskundigheid. Door een deskundigenpool te gebruiken, die onder andere bestaat uit stakeholders, wordt het maatschappelijk veld betrokken bij de aanvragen. De deskundigenpool adviseert de gemeente waar het initiatief ligt aan de hand van een aantal in de Leidraad regionale mestverwerking opgenomen uitgangspunten (installatie, locatie, omgeving (o.a. landschap, milieuaspecten, ligging, gezondheid), uitvoerbaarheid, innovatie enz). Het advies is niet bindend. De gemeente waar het initiatief zich voordoet besluit uiteindelijk of er medewerking wordt verleend aan een initiatief. De werkwijze die wordt voorgesteld in de leidraad, namelijk het inschakelen van een (regionale) deskundigenpool, is nieuw. Voorgesteld wordt daarom om deze werkwijze als 'proef te hanteren tot 1 april 2017. De deskundigenpool wordt voor die tijd geëvalueerd. De verwachting is dat eind 2016 de regionale landbouw- en natuurvisie in procedure wordt gebracht. Hierin wordt de definitieve versie van deze leidraad meegenomen. De raad stelt de regionale visie Landbouw en Natuur vast.

 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (19-03-2016)

De gemeente Echt-Susteren dient conform de “Planwet verkeer en vervoer” een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid te voeren. Het voorstel daartoe kijkt terug op het vigerende beleid en behandelt het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2016-2025 (GWP) met de uitvoeringsmaatregelen en de financiële consequenties. Het vigerende verkeers- en vervoersbeleid, zoals door de raad in 2006 is vastgesteld, heeft er voor gezorgd dat het aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk is afgenomen en de bereikbaarheid van de gemeente is toegenomen. De verkeersveiligheid blijft echter ook in het nieuwe beleid het belangrijkste thema, aangevuld met de thema's fiets en verkeerseducatie. Het nieuwe verkeers- en vervoersbeleid heeft een looptijd van 2016 tot en met 2025. De bestaande begroting is niet toereikend en het voorstel is om het voor dit nieuwe beleid structureel benodigde budget van €60.000, binnen de beschikbare begrotingsmiddelen, op te nemen in de meerjarenbegroting 2017 en verder. Het vigerende verkeersbeleid is in 2006 opgesteld en heeft een looptijd tot 2016. De focus van dit beleid lag voornamelijk op de bereikbaarheid en de veiligheid in relatie tot de infrastructuur. Een groot deel van de uitvoeringsmaatregelen (88%) zijn gerealiseerd. De resterende maatregelen zijn geactualiseerd en in het nieuwe GWP opgenomen. In 2004 werden 22 ziekenhuis-ongevallen geregistreerd en in de periode tot 2014 is dit aantal gedaald naar ca 3 ziekenhuis-ongevallen per jaar. In 2004 waren 5 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren en in de periode tot 2014 is dit aantal gedaald naar 2 slachtoffers per jaar. De belangrijkste maatregelen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd zijn hieronder samengevat. De aanleg van de randweg Echt, de aansluiting van het regionaal bedrijventerrein Midden-Limburg op de provinciale weg (N276), de verbeteringen van de verkeersveiligheid op de kruispunten van de N276 met de Wilhelminalaan, de Houtstraat, de Hoogstraat, de Oude Rijksweg Noord en Zuid, de uitbreiding van de auto- en fietsparkeerplaatsen bij de stations Echt en Susteren, het natuurtransferium bij de A2 in Echt, de fietspaden langs de Susterderweg, de Lange Akkersweg, de Hoge weg-Aasterbergerweg, de Waldfeuchterbaan, de Annendaalderweg en de Boekhorstweg, de herinrichting van de Julianatunnel, de herinrichting van de Schrevenhofsweg, de snelheidsremmers op de N276 in Echt en Susteren en op de N274 in Echterbosch, de herinrichting Maaseikerweg N296 en Pepinusbrug N572 en tot slot de structurele samenwerking met alle basisscholen en het Connect college over verkeersveiligheid. Concluderend kan worden gesteld dat ten gevolge van het vigerende verkeersbeleid de gemeente geen zogenaamde "black spots" meer heeft, het aantal ziekenhuis-ongevallen en het aantal dodelijke verkeersslachtoffers aanzienlijk is afgenomen en de bereikbaarheid van de gemeente Echt-Susteren is verbeterd. Helaas is het afgelopen jaar gebleken dat verkeersveiligheid ook voor de komende periode aandacht blijft vragen. De gewenste situatie in het nieuwe GWP gaat uit van een integrale benadering, waarbij niet zozeer het voertuig centraal staat, maar vooral de mens. Hierbij zal het accent liggen op het verder verbeteren van het leefklimaat, een slimme mobiliteit en een duurzaam verkeerssysteem, ofwel een plan waarbij de mens meer centraal staat en niet alleen het voertuig. Dit is ook conform het internationale Cittaslow keurmerk dat in november 2015 aan de gemeente is toegekend. Om te komen tot een GWP zijn drie fasen doorlopen. In de eerste fase is de visie en de ambitie van de gemeente opgesteld. In de tweede fase hebben de interne en externe stakeholders meegedacht over de bestaande knelpunten, het wensbeeld en de ambitie van de gemeente. Op basis hiervan zijn deze geanalyseerd en zijn concrete uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In de derde stap is het uiteindelijke GWP met de stakeholders besproken. Deze fasen vormen samen de basis van het nieuwe verkeers- en vervoersbeleid. De doorlooptijd van het GWP is van 2016 tot en met 2025 met een tussentijdse evaluatie in 2020. De belangrijkste thema's met de hoogste prioriteit uit het beleidsplan zijn verkeersveiligheid, fietsers en educatie. Uit de ongevallenregistratie blijkt dat de meeste ongevallen op de A2 en A73 ter hoogte van Roosteren en het Vonderen plaatsvinden en dat het aantal ongevallen op deze rijkswegen met bijna de helft is toegenomen. De ongevallen zorgen niet alleen voor slachtoffers, maar zorgen ook ervoor dat het smalste stukje Nederland niet bereikbaar is. Verder heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu besloten om de snelheid op de A2 te verhogen naar 130 km per uur. De verbreding van de A2 is in 2022 voorzien en zal een structurele oplossing moeten bieden en verder moet er voor de calamiteitenroutes structurele maatregelen worden bedacht. De samenwerking met de diverse wegbeheerders is gestart. Door de ontwikkeling van de bedrijventerreinen de Berk en Business Park Midden-Limburg hebben de Nobelweg en de Fahrenheitweg een belangrijke ontsluitende functie gekregen. De intensiteit van het vrachtverkeer is toegenomen en er wordt met Langere en Zwaardere Vrachtauto-combinaties (LZV) gereden. Uit de landelijke ongevallencijfers blijkt dat de conflicten tussen vrachtauto's en fietsers nog steeds groeien. De Nobelweg en Fahrenheitweg maken onderdeel uit van de school-thuisroute en het kwaliteitsnetwerk Goederenvervoer. Verder worden deze wegen gebruikt als er een calamiteit is op de A2 en A73. De aanleg van een fietspad is inmiddels onderzocht en heeft de hoogste prioriteit. Verder wordt in dit plan verbetermaatregelen voorgesteld voor het oversteken van de provinciale wegen ter hoogte van Brachterzijde, de Holtummerweg, Kokkelert, de Kleefstraat en de Limbrichterstraat. De bestaande fietsvoorzieningen worden bezien en waar nodig geoptimaliseerd voor het gebruik van elektrische fietsen door ouderen. Uit de ongevallenregistratie blijkt dat jongeren en ouderen relatief vaker het slachtoffer zijn. Het voortzetten van de samenwerking met de basisscholen en het Connectcollege is hierdoor noodzakelijk. De verkeersregels en -borden zijn de afgelopen jaren sterk veranderd en in de komende jaren komt de snelle elektrische fiets (45 km/u) op de rijbaan en zal de snelheid van het landbouwverkeer met kenteken toenemen. De gemeente gaat met Veilig Verkeer Nederland (WN) samenwerken. WN zal verkeerseducatie voor ouderen en andere belangstellenden verzorgen. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook de moeilijke verkeerssituaties in de gemeente geïnventariseerd en besproken. De gemeente zal deze situaties bezien en in overleg met WN verbeteren. Andere belangrijke thema's gaan over bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. De toekomstige ontwikkelingen vragen in dit kader om een herinrichting van de entree van de kern Echt. Vanaf de A2 via de Aasterbergerweg tot aan de Zuiderpoort zijn aanpassingen van verschillende kruispunten en inritten noodzakelijk. De overlast van het vrachtverkeer in de kernen wordt aangepakt en de groei van de elektrische voertuigen vraagt om een gemeentelijke en regionale aanpak voor duurzame mobiliteit. Tot slot zijn ook de thema's parkeren, landbouwverkeer en openbaar vervoer in het plan opgenomen.

 

Participatieplatform Sociaal Domein Echt-Susteren (18-03-2016)

Leefbare kernen, actieve inwoners, een rijk verenigingsleven, goede zorg en ondersteuning. Het zijn allemaal speerpunten voor de gemeente Echt-Susteren. Maar dat kan de gemeente niet realiseren zonder nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het sociaal domein. Die vertegenwoordigers vormen samen het Participatieplatform Sociaal Domein. Samen met de gemeente Echt-Susteren wordt gewerkt aan het realiseren en behouden van de leefbaarheid in ieder dorp, buurt en wijk. Daar waar nodig met ondersteuning van professionals. Sociale wijkteams zijn hierbij erg belangrijk. Maar nog belangrijker is de eigen kracht van de inwoners en hun sociale netwerken, zodat iedereen zolang mogelijk kan blijven meedoen aan onze maatschappij. Het platform ziet hier ook een taak voor de inwoners om zichzelf te informeren en ontmoetingsmomenten met elkaar te creëren. Of door activiteiten mee te ontplooien in hun wijk om samen goed voorbereid te zijn op de veranderingen. Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zorgt de gemeente Echt-Susteren ervoor dat iedereen zo goed mogelijk kan meedoen in de samenleving. Ook ouderen, jongeren, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Daar zet het Participatieplatform Sociaal Domein Echt-Susteren zich ook voor in. De gemeente Echt-Susteren is sinds 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen, zoals hulp bij het huishouden, scootmobielen, trapliften en taxivervoer. Sinds 2015 is de Wmo uitgebreid met zorg die onderdeel was van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), waaronder begeleiding in groeps- of individueel verband. Echt-Susteren wil dat mensen hun leven zo goed mogelijk kunnen leiden, door bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Er wordt altijd gekeken naar wat de mensen wél kunnen, liefst op eigen kracht, of met hulp van anderen zoals buren, vrienden en familie. Misschien zijn er diensten in de buurt waar gebruik van gemaakt kan worden, zoals een maaltijdservice, boodschappen- of klussendienst. Als het echt nodig is, ondersteunt de gemeente Echt-Susteren met bijvoorbeeld een maatwerkvoorziening. Via het Wmo-loket of het sociaal wijkteam kunnen inwoners een melding maken van hun vraag of probleem. Het Participatieplatform brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente Echt-Susteren over het sociaal domein. Daarnaast komt het platform op voor de belangen van de inwoners en wil het inwoners informeren over veranderingen in het sociaal domein. Met vragen kunnen inwoners altijd bij het Participatieplatform terecht. Neem contact op met voorzitter Jan van Neer via jan.van.neer@ziggo.nl of ga voor meer informatie naar www.echt-susteren.nl/participatieplatform.

 

M en M: aandacht voor leegstand in Echt (17-03-2016)

De Fractie M en M Echt-Susteren vraagt dringend aandacht van het College van B en W voor de negatieve ontwikkelingen in het centrum van Echt. De winkelleegstand in Nederland liep in de afgelopen jaren op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten is de winkelleegstand zelfs meer dan 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op. Detailhandel Nederland trekt daarom aan de bel. De winkeliers roepen gemeenten op in actie te komen door het detailhandelsklimaat te verbeteren en leegstand te bestrijden. Ook in het centrum van de kern Echt begint de winkelleegstand desastreuze vormen aan te nemen. Veel winkels liggen al (langer) leeg en op korte termijn dreigen daar meerdere panden bij te komen. De winkeliers van Echt-Centrum zijn in overleg getreden met de gemeente maar die kan eigenlijk niet veel doen. Alle winkelpanden zijn in handen van particulieren en die bepalen de (vaak schandalig hoge) huurprijzen. Ook het internetshoppen speelt de ondernemers in het Echter centrum in negatieve zin in de kaart. Leegstaande panden tasten de aantrekkingskracht van binnensteden en winkelgebieden ernstig aan. Detailhandel Nederland vraagt daarom in een open brief aan gemeenten actie te ondernemen om de verloedering van binnensteden een halt toe te roepen. Gemeenten spelen een sleutelrol bij het vestigingsklimaat in de winkelcentra. Om spooksteden te voorkomen moeten zij maatregelen nemen. Een maatregel die alle gemeenten eenvoudig kunnen nemen is het verlagen van de parkeertarieven (in de gemeente Echt-Susteren is nog steeds sprake van gratis parkeren). Daarnaast kunnen ze actie ondernemen door het terugdringen van het aantal leegstaande winkelpanden en het verlichten van lokale lasten en regelgeving. De winkelleegstand liep in de afgelopen jaren, zoals gezegd, op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten (zoals Heerlen, Assen en Weert) is de winkelleegstand zelfs rond de 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op. Bovendien zijn er in veel gemeenten nog plannen om het winkelareaal fors uit te breiden. Op 19 maart is het voor de meeste gemeenten twee jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Volgens Detailhandel Nederland is dit een geschikt moment om de balans op te maken. De belangenorganisatie geeft in een open brief handvatten aan gemeenten om haar detailhandelsbeleid aan te passen. Onder verwijzing naar artikel 33 van het Reglement van Orde had de Fractie M en M Echt-Susteren per omgaande graag antwoord van het College van B en W op de volgende vragen: 1. Heeft het college kennis genomen van de open brief met handvaten van Detailhandel Nederland? Zo ja, op welke wijze denkt het college dan om te gaan met de aangereikte handvaten? 2. Deelt het college de opvatting van de Fractie M en M Echt-Susteren dat de situatie in het Echter centrum waar het gaat om leegstaande winkelpanden alarmerend begint te worden? 3. Vindt er over de ontstane situatie overleg plaats tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de neringdoenden in het centrum van Echt? 4. Indien een dergelijk overleg plaatsvindt, wat is dan op dit moment de stand van zaken? 5. Indien een dergelijk overleg op dit moment nog niet plaatsvindt, is het college dan bereid om initiatieven in die richting te ontplooien?

 

Naamgeving binnen Centrumplan Susteren (16-03-2016)

Op 8 maart is door het college besloten om de 2 pleinen en de straat binnen Centrumplan Susteren te benoemen als Willibrordusplein, Wigibaldplein en Wigibaldpad. De Dorpsraad Susteren heeft op 21-01-2016 voorgesteld om de namen: Willibrordusplein, Wigibaldplein en Wigibaldloper in ovenweging te nemen bij de 2 te benoemen pleinen en de straat binnen Centrum Plan Susteren. Voor de procedure tot het toekennen van namen in de openbare ruimte heeft de gemeenteraad van Echt-Susteren op 13 mei 2004 de 'Verordening naamgeving en nummering (adressen)' vastgesteld. In het kader van het duale stelsel vindt de uitvoering van deze verordening plaats door het college van Burgemeester en wethouders. Het college wordt hierbij geadviseerd door de Straatnaamcommissie. Na vaststelling wordt de gemeenteraad over de nieuwe naamgeving geïnformeerd. Op 15 februari jl. is de Straatnaamcommissie bijeengekomen om tot een advies te komen inzake de benoeming van 2 pleinen en een straat binnen Centrumplan Susteren. Tot overeenstemming is gekomen dat de voorgestelde namen aansluiten bij het thema legendarische personen dat ook gebruikt is voor de naamgeving van omliggende straten, zoals de Swentiboldstraat die vernoemd is naar koning Swentibold en de Willibrordusstraat die vernoemd is naar Bisschop Willibrordus. Daarbij is aangegeven dat deze personen onderdeel zijn van de Heiligdomsvaart Susteren. Ook Wigibald speelt hierin een rol als krijgsheer van Suëstra. Voor de te benoemen straat die de 2 pleinen verbindt, wordt de benaming pad in plaats van loper meer geschikt bevonden. Door het benoemen van het Willibrordusplein zal het gedeelte van de Willibrordusstraat tussen de Feurtherpoort en de Reinoud van Gelderstraat vervallen en overgaan in Willibrordusplein. Dit vormt echter geen probleem voor de adressering, omdat alle gebouwen aan dit gedeelte van de huidige Willibrordusstraat gesloopt worden.

 

M en M stelt vragen over brandweerreorganisatie (15-03-2016)

De Fractie M en M in de gemeenteraad van Echt-Susteren heeft het college een brief met vragen gestuurd inzake de reorganisatie bij de brandweer. Het televisieprogramma ‘Een Vandaag’ en de regionale zender RTV NH onderzochten de mening van het brandweerpersoneel over onder andere de overgang van de brandweer van de gemeenten naar de veiligheidsregio’s. 1.100 vrijwilligers, aangesloten bij de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, deden mee met het onderzoek. Ook werden er verschillende gesprekken gevoerd met brandweerpersoneel. Voor het onderzoek werden ook 400 beroeps- brandweerlieden ondervraagd onder de leden van FNV, CNV en CMHF. Enkele opvallende resultaten: * De afgelopen jaren stapten 2.000 vrijwilligers op. Dit is 10% van het totale bestand. In sommige regio’s gaat het om een vertrek van 30% van de vrijwilligers in 5 jaar. 18% overweegt regelmatig serieus om ermee te stoppen en 7% heeft de beslissing al genomen en gaat binnenkort stoppen. * 67% van de ondervraagde vrijwilligers ervaart de reorganisatie van de afgelopen jaren als negatief. * 25% staat positief tegenover de maatregel om met minder dan zes manschappen uit te rukken. 69% uit het onderzoek vindt dit een slechte zaak. * 40% van de ondervraagde vrijwilligers vindt de veiligheid die de brandweer aan burgers biedt de afgelopen jaren afgenomen. 52% vindt deze gelijk gebleven en slechts 6% ziet een verbetering. De Fractie M en M Echt-Susteren maakt zich zorgen over deze cijfers en is benieuwd wat de situatie is in de veiligheidsregio Limburg-Noord. Onder verwijzing naar artikel 33 van het Reglement van Orde had de Fractie M en M Echt-Susteren van het College van B en W graag antwoord op de volgende vragen: 1. Herkent u het beeld dat een groot deel van de vrijwilligers is gestopt of dit overweegt? Zo ja, welke stappen denkt het college in deze dan te gaan ondernemen? 2. Herkent u het beeld dat een groot deel van de vrijwilligers de reorganisatie als negatief ervaart? Zo ja, welke stappen denkt het college in deze dan te gaan ondernemen? 3. Herkent u het beeld dat een groot deel van de vrijwilligers het uitrukken in kleinere teams als negatief ervaart? Zo ja, welke stappen denkt het college in deze dan te gaan ondernemen? 4. Herkent u het beeld dat een groot deel van de vrijwilligers vindt dat de veiligheid die de brandweer aan burgers biedt is afgenomen? Zo ja, welke stappen denkt het college in deze dan te gaan ondernemen? 5. Wat doet u om het brandweerpersoneel te betrekken bij de reorganisatie en te blijven motiveren en behouden voor de organisatie?

 

Column Piet Poell: Deals (14-03-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Ik zeg nog zo tege die goser laat me vriend los klootzak en ik duw ‘m me mes onder se fok maar niks loslate niks dus steek ik me nijf tusse se ribbe en toen lietie los, ja kassiewijle, dus hij moest wel. Heb ik een jaar voorwaardelijk voor gekrege en dat kwam zo. Me vriend was een echte No Limit Soldier wat wil zegge dat se vechte tot het eind van hun leven en over zijn hele arm een slang getatoeweert en daar zou ik bijkomen, mijn naam dan met een hartje en op zijn rug een adelaar, machtig mooi man! Echt een spetter van een vent met zijn mooie zwarte haren en zijn bieseps waar wel tien slangen op kunnen en een dikke roje BMW zo’n open blitscar waarin iedereen me zag zitte en toen hij die superauto in de prak reed omdat die goser hem geen voorrang gaf en me vriend gek van woede die vent naar de keel vliegt toen heb ik die knul een lesje geleert dat ‘m lang zal heuge maar helaas is ie dood. Een jaar is niks natuurlijk ik had zes jaar maar een goeie advokaat, ja allicht, me vriend zit heel hoog in de Soldiers en dan heb je poen voor advokate man, ech veel poen en het was noodweer en dan krijg je dus voorwaardelijk. Dan mag je dus een jaar niemand koud maken. Ik hou harstikke harstikke veel van me vriend en ik zeg ik doe alles voor je wat kan mij dat jaar schele en dan krijg ik een gouden halsketting van em echt goud en ik zit met em in de duurste restaurants, een toffe peer ech een toffe peer. En dan krijg ik ook nog een watje van de reclassering, niet ech reclassering maar iets voor heropvoeding want dat moet bij voorwaardelijk met dodelijke afloop. Zo’n bleekscheet met een ruige lere jas maar niks daaronder dan een schijterig hartje. Kwam me toekoms bespreke, cursussen en zo ik was er bijna van gaan grienen dus ik ga met me benen wijd zitten tegenover watje en ik had niks aan onder me rokje voor het geval dat en watje was een geval. Kantoorjuf worre zeker zei ik, zie jij mij een kantoorjuf worre en ik trok me rokje omhoog. Nou dat zag ie niet en hij zou het raportere maar ik denk dat ie zich stiekem heeft afgetrokke want ik heb niks meer gehoort. Ik ga een kind krijge van me vriend en we gaan op Curaçao wonen in een joekel van een villa met een joekel van een zwembad die hij pas heef gekoch en das andere toekoms dan cursussen. Gesprek opgevangen in l’Aigle d’Or, etablissement voor de fine fleur op de Willem II Singel: ‘Ik kan Piet vragen of hij een leuk bestek opmaakt en dan subsidie loskrijgen van de gemeente. Dan koop ik jouw hotel voor pakweg twee miljoen, als jij het opknapt voor laten we zeggen drie miljoen, Sjra?’ ‘Kan ook voor vier miljoen. Ligt eraan wat de gemeente dokt.’ ‘Als we dat in één deal doen met het restaurant van Sjang en zijn huizen op de Swalmerstraat, monumentenzorg en zo, dan hebben we wel wat te verdelen. En dan kunnen we de hele handel weer aan de gemeente verkopen voor zeg vijftien, twintig miljoen, moet kunnen.’ ‘Jij hebt echt politiek talent, Sjors! Geen wonder dat jij de grootste partij bent! Van heel Nederland straks, tot de Caraïben!’ ‘Ha ha! Die zijn voor m’n broer!’ Meldingen op Facebook: ‘Geen enkele bruinjoekel meer toelate in dit land dat naar de klote gaat door die vrouweverkrachters en hun crimenaliteit!’ (een kiezer) ‘Ophange! Het is jammer datse de dootstraf hebbe afgeschafd!’ (een boze kiezer) ‘In onze stad loopt het de spuwgate uit met de criminaleteit dus heb ik het college gevraagt paal en perk te stellen aan Antillianen die hier alleen hun drugs komen slijten, dus daarom stem op ons want het college doet niets!’ (de partijvoorzitter van de lokale meerderheidspartij) ‘Het gaat er niet om die jongeren te veroordelen, daarmee duw je ze nog dieper in hun isolement. Het gaat erom betere condities te scheppen, betere scholing, betere voorwaarden voor maatschappijparticipatie, integratie in onze cultuur met behoud van elementen uit hun eigen cultuur en ze ervan te doordringen dat zulks een verrijking betekent voor de toekomst van iedereen! En ze aldus te laten zien dat misdaad niet loont! ’ (een reclasseringsambtenaar) Like. Jij vindt dit leuk. Jij schrijft: ‘Kom eens naar Curaçao schatje.’”

 

Veiligheidsgebied Tihange vergroot (13-03-2016)

Het veiligheidsgebied rond de kerncentrale in het Belgische Tihange, ten zuidwesten van Maastricht, wordt uitgebreid naar 100 kilometer. Dus ook de gemeente Echt-Susteren komt hierdoor in de risicozone te liggen. Mocht er zich een kernramp voordoen, dan krijgen alle jongeren onder de achttien jaar en zwangeren jodiumtabletten. Ze worden dan beschermd tegen radioactief jodium, dat schildklierkanker kan veroorzaken. Tot nu toe hadden alleen inwoners binnen een straal van 10 tot 25 kilometer rond een kerncentrale recht op jodiumpillen. Dat gebied wordt nu dus uitgebreid. Dit voorjaar komen alle zwangeren en kinderen tot 18 jaar binnen 100 kilometer afstand van de kerncentrale in Tihange in aanmerking voor de tabletten. Met name die groep moet bij een kernramp extra beschermd worden, zegt de minister. De jodiumpillen liggen opgeslagen op het bedrijventerrein in Stein. Minister Schippers laat nog onderzoeken hoe ze verspreid zouden moeten worden. GroenLinks in Maastricht vindt de distributie van jodiumpillen aan alleen jongeren tot 18 jaar en zwangeren onvoldoende. Het moet niet worden beperkt tot alleen die groepen. De jodiumtabletten worden opgeslagen in een loods in Stein. GroenLinks Maastricht zegt dat ze beter op scholen kunnen liggen, zodat ze direct voorhanden zijn mocht zich een ramp voordoen. Heel Zuid-Limburg en het grootste deel van Midden-Limburg (gemeente Echt-Susteren e.o.) liggen binnen 100 kilometer van de centrale in het Belgische Tihange. Volgens de minister zijn er in mei voldoende jodiumtabletten beschikbaar om te beginnen met de distributie van de pillen. Tot nu toe kregen alleen inwoners in een straal van 10 tot 25 kilometer rond een kerncentrale jodiumpillen. Krabbendam heeft ook weinig begrip voor het feit dat de pillen nu pas beschikbaar zijn, 5 jaar na de ramp in Fukushima. Over de leeftijdsgrens van 18 jaar gaat hij vragen stellen aan de burgemeester van Maastricht, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio. Jodiumtabletten bieden bescherming tegen schildklierkanker. Wie een pil slikt, verzadigt het lichaam met 'ongevaarlijk' jodium. De schildklier sluit zich af, waardoor er geen radioactief jodium meer bij kan. Vooral bij jonge mensen kunnen de pillen effect hebben. Bij ouderen is de kans op schildklierkanker door radioactieve straling kleiner. De omstreden Belgische kernreactoren in Tihange en Doel bij de Nederlands grens, missen volgens de Duitse regering filtersystemen als er hoge druk moet worden verminderd. Dit heeft de Duitse regering in een antwoord aan de fractie van de Groenen in de Bondsdag gezegd, meldde de Rheinische Zeitung. Een gefilterd overdrukventiel werd in Duitse kernreactoren ingebouwd snel na de ramp in de Sovjet-Russische centrale van Tsjernobyl in 1986. In andere landen werden de reactoren uiterlijk in 2011, na de ramp in het Japanse Fuskushima, uitgerust met zulke filters die voorkomen dat radioactieve lucht ongefilterd naar buiten gaat. Maar op basis van de informatie die de Duitse regering heeft, missen de oude Belgische reactoren die filtersystemen. De reactoren worden ook ,,scheurtjesreactoren'' genoemd wegens andere problemen. Tal van partijen proberen de Belgische staat ertoe te bewegen ze te sluiten. België wil ze open houden om aan de energiebehoefte te voldoen.

 

College beantwoordt vragen M en M (12-03-2016)

Nu de oorspronkelijke ontwikkelaar van het omstreden project Hof van Witham in de kern Nieuwstadt, Van der Looy Projectontwikkeling B.V., failliet is verklaard wil de gemeente Echt-Susteren voor de afronding van het bouwplan in zee gaan met MVJ Ontwikkelingen BV (een BV van Mulleners Vastgoed waarin eigendommen die in exploitatie of in voorbereiding zijn worden ondergebracht). De Fractie M en M Echt-Susteren plaatst daar grote vraagtekens bij en heeft in een brief aan het college en de gemeenteraad dan ook om opheldering gevraagd. Het schrijven van de Fractie M en M Echt-Susteren richting gemeente kende destijds onder meer de volgende inhoud: “Laat ons voorop stellen dat de Fractie M en M Echt-Susteren, net als Stichting De Groene Sporenwolf en de Stichting Nieuw Platform Witham, nooit overtuigd is geweest van de noodzaak en wenselijkheid om de huisweide bij Huize Witham in de landelijke kern te gaan bebouwen. Dat kwaad is inmiddels (deels) geschied en is helaas niet meer terug te draaien. Het gegeven dat het beoogde bouwplan (de eerste aanzet daartoe dateert alweer uit 2007) anno 2016 nog steeds niet voltooid is, geeft duidelijk aan dat de behoefte aan nieuwbouw ter plaatse in twijfel mag worden getrokken. Daar doet het faillissement van Van der Looy Projectontwikkeling B.V. niets aan af. Niet onopgemerkt mag blijven dat ten tijde van het starten van het nieuwbouwproject bij Huize Witham in de kern Nieuwstadt circa 80 particuliere woningen te koop stonden. Merkwaardig om in zo’n situatie op een ongewenste locatie 26 nieuwbouwwoningen (volgens het allereerste bouwplan) uit de grond te gaan stampen. In zijn algemeenheid wil de Fractie M en M Echt-Susteren nog opmerken dat alle zaken die vallen onder het hoofdstuk ‘ruimtelijke ordening’ aan de gemeenteraad ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd. Het jaren geleden door een onwijze raadsmeerderheid genomen besluit om dat soort zaken te delegeren aan het college van B en W dient dan ook met onmiddellijke ingang te worden terug gedraaid. Op dat vlak zijn er de laatste jaren te veel blunders begaan in de gemeente Echt-Susteren.” De Fractie M en M Echt-Susteren legde het gemeenbestuur in haar brief ook een tiental vragen voor inzake Hof van Witham. Het college van B en W heeft deze vragen inmiddels beantwoord en die antwoorden luiden als volgt: Vraag 1: MVJ Ontwikkelingen BV neemt de gronden over. Maken de groenvoorzieningen en nog aan te leggen weggedeelten deel uit van de overname? Antwoord: MVJ Ontwikkelingen BV realiseert het openbaar gebied zoals indertijd met Van der Looy Projectontwikkeling BV overeengekomen. Vraag 2: Zo ja, onder welke voorwaarden vindt die overname plaats? Immers Van der Looy Projectontwikkeling B.V. zou de kosten van aanleg van wegen en groenvoorziening dragen en 6 maanden na projectoplevering in eigendom overdragen aan de gemeente met een onderhoudssom. Is dat bij de nieuwe projectontwikkelaar bekend en zo overeengekomen? Antwoord: In grote lijnen houdt de tussen MVJ Ontwikkelingen BV en de gemeente gesloten exploitatieovereenkomst in dat MVJ Ontwikkelingen BV de 13 nog te bouwen woningen realiseert, op haar kosten het openbaar gebied aanlegt en dit na aanleg aan de gemeente tegen € 1 vrij op naam overdraagt (zoals gebruikelijk is bij projectmatige ontwikkelingen). Vraag 3: Zo nee, wie verwerft dan het eigendom van de infrastructuur en de huisweide en wie draagt de kosten van aanleg daarvan? Antwoord: Zie antwoord 2. Vraag 4: Worden de nog te bouwen 13 huizen gebouwd conform de bouwtekeningen zoals in het plan van Van der Looy Projectontwikkeling B.V. is bepaald? Antwoord: De 13 nog te bouwen woningen worden in principe gebouwd conform de indertijd aan Van der Looy Projectontwikkeling verleende bouwvergunning. MVJ Ontwikkelingen BV is voornemens uit oogpunt van verkoopbaarheid enkele aanpassingen aan de woningen te doen. Vraag 5: Zijn de verleende bouwvergunningen uit 2008 nog geldig of moet een nieuwe procedure opgestart worden? Antwoord: Ja, de verleende vergunningen zijn nog geldig. Vraag 6: Zo ja, bedoelde bouwvergunningen zijn verleend aan Van der Looy Projectontwikkeling B.V., zijn die dan overdraagbaar? Antwoord: De verleende bouwvergunning geldt voor het project. De curator heeft bij de gemeente gemeld dat de bouwvergunning overgaat naar MVJ Ontwikkelingen BV. Vraag 7: Zo ja, kan de gemeente die bouwvergunningen alsnog intrekken en is de gemeente voornemens dit te doen, omdat niet binnen een bepaalde termijn na vergunningverlening is begonnen en/of de bouw tussentijds langer dan een bepaalde termijn heeft stilgelegen? Antwoord: Wij vinden het uit ruimtelijk oogpunt gewenst dat het plan volledig wordt gerealiseerd en zijn dan ook niet voornemens de bouwvergunning in te trekken. Vraag 8: Zo nee (vraag 6: de vergunning is niet overdraagbaar) of zo ja (vraag 7: de gemeente trekt de vergunning in), dan moet de nieuwe projectontwikkelaar nieuwe bouwvergunningen aanvragen. Waaraan worden die nieuwe vergunningaanvragen getoetst? Het provinciaal omgevingsplan (POL) wijkt tegenwoordig af van het beleid uit 2008, zoals 1 sloop voor 1 nieuwbouw. Antwoord: Zie antwoorden 6 en 7. Vraag 9: Krijgt de gemeenteraad als hoogste orgaan in dit hele verhaal ook nog de gelegenheid om haar zegje te doen of hebben we hier (weer) te maken met een gelopen race? Antwoord: Het betreft een bestaand project dat bij de gemeenteraad bekend is, en dat deel uitmaakt van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan "Stedelijk Gebied". Het enige dat wijzigt is de projectontwikkelaar. De uitvoering van het project is een bevoegdheid van het college. Vraag 10: Zo ja, is het college dan ook bereid de aan haar gedelegeerde RO-zaken terug te herleiden naar de plaats waar ze thuis horen: bij de gemeenteraad? Antwoord: Neen, zie antwoord 9.

 

Visserweert afgesloten voor doorgaand verkeer (11-03-2016)

Vanaf maandag 14 maart tot eind oktober 2016 is de weg Visserweert tussen Illikhoven en Visserweert zowel in zuidelijke als noordelijke richting voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Ruitersbaan. De verkeersmaat-regel is een gevolg van de uitvoering van het project Grens-maas. Dat is de grootschalige rivierbeveiliging, natuurontwik-keling en grindwinning in Zuid-Limburg, die ook op de locatie Illikhoven/Visserweert van start gaat. Uitvoerder Consortium Grensmaas begint met het verleggen van rioolleidingen en de aanleg van een hoogwaterbrug. Het autoverkeer en fietsers vanuit Illikhoven worden via de weg Illikhoven omgeleid naar de Ruitersbaan. Visserweert blijft via de weg van Illikhoven naar Roosteren wel bereikbaar. Het doorgaande verkeer vanuit noordelijke richting moet echter van de Ruitersbaan gebruik maken. De omleidingsroute wordt aangegeven via borden. In het kader van de uitvoering van het project Grensmaas, waar het project Visserweert voor Echt-Susteren deel van uitmaakt, dient de Weg van lllikhoven naar Roosteren, groot 4.582 m2, aan het openbaar verkeer te worden onttrokken. Het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan Grensmaas voorziet in de omgeving van lllikhoven en Visserweert in grindwinning in combinatie met natuurontwikkeling (het project Visserweert 2016-2018). Deze planologisch vastgestelde herontwikkeling dient in de periode 2016-2018 te worden gerealiseerd. De weg van lllikhoven naar Roosteren heeft reeds de bestemming "natuur naar ontgronding/ opvulling" gekregen. Ter realisatie van voornoemd bestemmingsplan dient onderhavige weg formeel aan de openbaarheid te worden onttrokken. Het onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer, is ingevolge artikel 9 van de Wegenwet, een uitsluitende bevoegdheid van de raad. De onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer kan pas geschieden als daartoe overwegende redenen aanwezig zijn en het algemeen belang zich niet daartegen verzet. In het kader van de belangenafweging wordt het volgende opgemerkt. De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft in 2006 het bestemmingsplan Grensmaas vastgesteld, hetgeen voorziet in de omgeving van lllikhoven en Visserweert in grindwinning in combinatie met natuurlijkontwikkeling (project Visserweert). Dit project maakt onderdeel uit van het project Grensmaas, het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland over een traject van 43 km tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering geschiedt door Consortium Grensmaas. Het project Grensmaas levert beduidend meer bescherming op tegen hoogwater. Het risico op overstroming wordt vijf keer zo klein door de verbreding van het stroombed van de Maas en verlaging van de oevers. Tevens krijgen de aanliggende dorpen een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo'n duizend hectare. Op het grondgebied van Echt-Susteren staat het project Visserweert thans op stapel. Dit project bevat de realisatie van een forse stroomgeulverbreding en de aanleg van een nevengeul ten oosten van Visserweert. Door de verlaging van de oevers aan weerszijden van deze geul ontwikkelt zich een natuurlijk rivierlandschap. Visserweert en lllikhoven worden met elkaar verbonden door een hoogwaterbrug. Beide dorpen worden na afloop van de werkzaamheden omzoomd door nieuwe natuur. In het te herontwikkelen gebied bevindt zich de Weg van lllikhoven naar Roosteren. In het vastgestelde bestemmingsplan heeft deze weg reeds geen bestemming 'weg' meer gekregen. Deze weg had als hoofdfunctie: toegangsweg ter ontsluiting van de aanliggende landbouwpercelen. Deze landbouwpercelen zijn inmiddels door het Grensmaasconsortium verworven. Met het Grensmaasconsortium is regelmatig over de voorbereiding van het project Visserweert overleg gevoerd. In het project Grensmaas is voorzien in de realisatie van zgn. hoogwater-kaden. In Echt-Susteren betreft dit de kade van de Ruijtersdijk over een lengte van 1.292 meter. De gemeente heeft de wens om een verhard fietspad van 2,30 meter breed over deze Ruijtersdijk aan te leggen. De gemeente heeft in overleg met het Grensmaasconsortium ingebracht dat, nu de Weg van lllikhoven naar Roosteren ook als recreatieve fietsroute komt te vervallen, de kosten voor de aanleg van het verharde fietspad voor rekening van het Grensmaasconsortium dienen te komen. Hiermee is het Grensmaasconsortium akkoord gegaan. De aan de openbaarheid te onttrekken weg gaat ingericht worden als zgn. struinpad. Natuurmonumenten wordt eigenaar van het gebied inclusief het struinpad.

 

LOES-aandacht voor George Martin (10-03-2016)

LOES-radiomaker Jos Meeuws gaat zaterdag 12 maart in zijn programma “En ze neumdje hem/häör/hun…” een uur lang aandacht besteden aan de onlangs op 90 jarige leeftijd overleden musicus en producer George Martin. De uitzending is zaterdagmiddag te beluisteren tussen 12.00 en 13.00 uur via de Lokale Omroep Echt-Susteren. LOES is te ontvangen via FM 106.9 MHz, Kabel 87.5 MHz, Digitaal Ziggo-Radio kanaal 919 en KPN Glasvezel kanaal 365 live. De uitzending is ook te ontvangen via www.loesfm.nl George Henry Martin (Holloway in Londen, 3 januari 1926 - Islington in Londen, 8 maart 2016) was een Engels muziekproducent. Hij werd soms gezien als 'de vijfde Beatle' door zijn werk als producer en vaak ook arrangeur van (op één na) alle platen van The Beatles. Uit waardering voor zijn verdiensten aan de muziekindustrie kreeg hij in 1996 de titel 'Sir' als Commander of the Order of the British Empire. Hij werd in 1955 binnen EMI manager van het platenlabel Parlophone. In 1962 zette hij op verzoek van Brian Epstein een auditie op voor de Beatles, nadat die door het concurrerende Decca waren afgewezen. Het werd het begin van een lange relatie, waarin Martins gedegen muzikale opleiding hielp het gat te overbruggen waardoor de band uiteindelijk het geluid kreeg waar ze naar streefde. In 1970 gingen de Beatles uit elkaar en hun laatste album Let It Be, oorspronkelijk geproduceerd door George Martin, werd afgemaakt door Phil Spector. Na zijn periode als producer van de Beatles componeerde Martin filmmuziek voor onder meer de James Bondfilm Live and Let Die en produceerde hij diverse albums van onder anderen Paul McCartney, de groep America en Jeff Beck. In 1997 produceerde hij het nummer Candle in the Wind van Elton John. Om zeker te zijn welk album het laatste zou zijn dat hij ooit produceerde bracht hij in 1998 het album In My Life uit. Hiervoor bracht hij artiesten bij elkaar die hij, naast de Beatles, altijd al had gewaardeerd, onder wie Jeff Beck, Phil Collins en Céline Dion. Het project leverde een aantal ongebruikelijke coverversies van Beatlenummers op.

 

Informatieavond spooraansluiting VDL Nedcar (09-03-2016)

Het gemeentebestuur van Echt-Susteren houdt op dinsdag 22 maart een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Nieuwstadt en Susteren over de ruimtelijke ontwikkelingen rondom VDL Nedcar. De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 maart 2016 in zaal Mirage (Stationsstraat 7 in Susteren). Aanvang: 20.00 uur. Na de opening door wethouder Jos Wackers verzorgt VDL Nedcardirecteur Joost Govaarts een korte inleiding over nut en noodzaak van de spooraansluiting van het bedrijf in de huidige automotive-markt. Voordat er gelegenheid is tot het stellen van vragen, geven de betrokken overheden (gemeente Echt-Susteren en Provincie Limburg) aan wat er gebeurd is sinds de presentatie van de Verkenningennota, begin vorig jaar. Stichting De Groene Sporenwolf (DGS) is allerminst verrast over de uitspraak van topman Govaerts van NedCar over de noodzakelijkheid van aansluiting van VDL-NedCar op de spoorlijn Sittard-Roermond. Reeds jaren zijn er plannen voor een nieuwe spoorlijn die industrieterrein Holtum-Noord en VDL-NedCar moet verbinden met de bestaande spoorlijn Sittard-Roermond. Genoemde Stichting zijn echter geen concrete rapporten bekend waaruit de economische noodzaak hiervan blijkt of een MKBA (“maatschappelijke kosten-batenanalyse”) zodat zij de economische belangen niet kan toetsen op realiteitszin, laat staan afwegen tegen het verlies van leefbaarheid in de kernen Nieuwstadt en Susteren. Voor beide kernen betekent een spooraansluiting het doorkruisen van de ecologische hoofdstructuur, horizonvervuiling, het inperken van recreatiemogelijkheden in de 'groene taille', aantasting van de luchtkwaliteit en geluid- en lichtoverlast. Nederland is letterlijk op zijn smalst in de ‘groene taille’ en laat dat nou net ter hoogte van Nieuwstadt zijn. Het is gewoon onacceptabel dat op dat smalle strookje Nederland nog nieuwe infrastructurele voorzieningen worden aangelegd. De gemeente Echt-Susteren heeft Sittard-Geleen nadrukkelijk laten weten op geen enkele wijze te zullen meewerken aan een nieuwe spoorlijn. Na een unaniem aangenomen motie, ingediend door de toenmalige M en M-raadsleden (en DGS-bestuursleden) Evert Masthoff en Jos Meeuws. Stichting De Groene Sporenwolf is altijd mordicus tegen elke nieuwe aanval op de leefbaarheid van de kernen Nieuwstadt en Susteren geweest en zal derhalve elk initiatief kritisch tegen het licht houden. De Stichting heeft in het verleden reeds vaker de hoop uitgesproken dat bij het ontwikkelings- en besluittraject in gesprek wordt gegaan met belangengroeperingen als Stichting De Groene Sporenwolf om zo ook de belangen van omwonenden van het voorgenomen tracé te belichten en mee te wegen. Zij wachten echter nog steeds op een eerste uitnodiging.

 

Sloganbedenker opent expo Gijsen (08-03-2016)

Jos Meeuws, voorzitter van de Fractie M en M Echt-Susteren in de gemeenteraad, is een van de sprekers tijdens de opening van de expositie “Gijsen flikker op” in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Die opening vindt plaats op vrijdag 11 maart om 16:00uur. Iedereen is daarbij welkom! Overige sprekers zijn: Peter van Loon (directeur anti-discriminatie voorziening Limburg en initiator van de expo), Petra Stienen (publiciste en zelfstandig adviseur) en Ferdinand Pleyte (Wethouder Cultuur gemeente Roermond). Op 14 april 1979 vond in Roermond een opmerkelijke en indrukwekkende demonstratie plaats. Ruim 4000 mensen protesteerden daar tegen de uitspraken van oerconservatief Joannes Gijsen. De bisschop van Roermond had zich met name de woede van homo’s en lesbiennes op de hals gehaald door deze bevolkingsgroep weg te zetten als tweederangs burgers die niet in de katholieke kerk thuis hoorden. Een van de deelnemers aan de tocht was hetero Jos Meeuws, sinds 1978 raadslid in de toen nog zelfstandige gemeente Echt (en sinds 2003 in de fusiegemeente Echt-Susteren) en lokaal, provinciaal en landelijk zeer actief binnen de PSP, een van de voorlopers van het huidige GroenLinks. Aan zijn brein ontsproot de slogan “Gijsen flikker op”, een slogan die hij op een groot spandoek meedroeg en die door de duizenden deelnemers luid gescandeerd werd tijdens de protesttocht door Roermond. De in 2015 geproduceerde tentoonstelling over de problematiek kreeg dan ook als titel de door Jos Meeuws bedachte slogan. De tentoonstelling ,,Gijsen flikker op’’, die werd ontwikkeld door Centre Céramique Maastricht op initiatief van de Anti-discriminatie Voorziening Limburg, staat vanaf 11 maart tot en met 17 april in de ECI. In Roermond, de plek waar het ,,Gijsen flikker op’’ in 1979 door de straten weerklonk. In dat jaar jaagt de Roermondse bisschop Joannes Gijsen heel progressief Nederland de stuipen op het lijf met zijn oerconservatieve en dogmatische uitspraken over het 'echte' katholieke geloof. Een grote groep homoseksuelen en sympathisanten besluit te gaan demonstreren in de bisschopsstad Roermond tijdens het paasweekend. Na Witte Donderdag en Goede Vrijdag ontstaat daar op 14 april 1979 de eerste Roze Zaterdag.

 

Nieuwe speelplekken in kern Slek (07-03-2016)

Anderhalf jaar geleden klopte Inge Crijns uit de kern Slek aan bij de gemeente Echt-Susteren. Ze miste een speelplek voor kinderen. De gemeente wilde helpen op voorwaarde dat er een breed draagvlak voor is. Initiatiefnemer Inge Crijns bleek niet de enige te zijn die een speelplek wilde voor de kinderen in Slek. Samen met Marjan Maassen, Marcel Aben, Wim Peeters en Thom Smeets richtte ze de Stichting Spelen Oppe Slek (SOS) op. SOS oriënteerde zich vervolgens op de mogelijkheden en hield een marktonderzoek onder kinderen van basisschool Op de Slek. De kinderen zijn met de school een dagje naar de speeltuin in Hingen geweest. Vervolgens hebben de kinderen tekeningen gemaakt van de leukste speeltoestellen. Op basis daarvan heeft SOS een schetsontwerp laten maken. Het gaat om speelplekken op de Holthuysenweg en Rutsekovenstraat. De eerste speelplek is bedoeld voor jonge kinderen. De tweede voor de wat oudere basisschoolkinderen. Maar de omwonenden wilden meer. Tijdens een infobijeenkomst werd het idee geopperd voor een jeu-de-boulesbaan. De stichting vond dat een goed idee. Aan de Rutsekovenstraat komen naast speeltoestellen ook een klein voetbalveldje en een crossbaan in een parkachtige omgeving te liggen. Voordat de eerste schep de grond in kan, wacht SOS nog op een aantal subsidieaanvragen. Van de benodigde 72. 500 euro heeft de stichting nu 38.630,08 binnen. Ruim 35.000 euro komt van de gemeente Echt-Susteren. Met allerlei eigen acties heeft SOS al 3630,08 euro opgehaald. De gemeente probeert met speelplekken de leefbaarheid in de kernen te vergroten. De kern Slek is de enige kern waar nog geen speelplek is voor kinderen. Na de presentatie van de stichting en de gemeente, blijkt uit vragen van omwonenden dat ze zich zorgen maken over overlast van hangjongeren. In het verleden kwamen groepen jongeren samen bij de bankjes op het grasveldje aan de Rutsekovenstraat. SOS zal erop toezien dat jongeren niet voor overlast zullen zorgen. Anderen maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Automobilisten rijden hier volgens omwonenden als gekken. SOS en de gemeente beloven een onderzoek in stellen en indien nodig verkeersremmende maatregelen te nemen. Stichting Spelen Oppe Slek hoopt in april al te beginnen met de eerste werkzaamheden. De speelplekken moeten nog voor de zomervakantie klaar zijn.

 

Column Piet Poell: Boodschap (06-03-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Het gemak dient de mens. Computers zijn een gemak. Telefoons ook. Waar zouden we zijn zonder die dingen. Je kunt elk moment van de dag 112 bellen als je iets overkomt, je kunt je kinderen, die op vakantie zijn in Benidorm of wat voor Hollands friet- , vrij- en vreetparadijs dan ook bellen om te controleren of hen iets overkomt – dochters die verkracht worden, zoons die in de goot liggen – en je kunt bovendien zelf gebeld worden. Dat laatste is het ergste. Je staat onder de douche en dan gaat de telefoon. Je hebt net je eten klaar en dan gaat de telefoon. Je zit te schijten en dan gaat de telefoon. Iemand zet de deur op een kier en steekt je de telefoon toe. Dat moet dus belangrijk zijn. Een vriendelijke juffrouw die allerlei voordelen van Telenet begint te neuzelen en het kost je tien minuten om haar af te wimpelen. Waarom heb ik in godsnaam de deur niet afgesloten? Ik zit te schijten, trut! Dat zeg je natuurlijk niet, je blijft vriendelijk, het is tenslotte haar werk en misschien veegt ze er liefst haar reet aan af, maar ze kweelt in mijn oor alsof ze mij een blijde boodschap brengt. Ik wil graag met jou naar een pornofilm kijken op jouw voordeelkanaal, lieve engel, en hem vervolgens met jou naspelen, maar ik zit hier te broeden op een heel andere boodschap. Dat zeg ik natuurlijk niet, al probeer ik haar in bedekte termen duidelijk te maken hoe haar telefoontje mij gegijzeld houdt en ontlast mij met een zucht van verlichting als ze me een prettige voortzetting van mijn bezigheden wenst. Alsof ze het ruikt! Ook mijn computer kan mij vreten. Mijn computer is net zo’n terrorist als de telefoon. Je kunt ze allebei aan de deur zetten, maar dan krijg je je hele familie tegen. “De telefoon! De telefoon godverdomde dove idioot! Pak ‘m op! De telefoon!” Ik pak hem op en smijt hem de straat op. Ja mooi niet, dan vlieg ik er zelf achteraan! Mijn computer heeft het op mij voorzien. Hij pest je met de nieuwste ontwikkelingen. Probeer geen bijlagen in je mail te verzenden, of hij haalt alles overhoop. Plakken en verzenden, dat is er niet meer bij. Onmiddellijk bemoeit zich ene OneDrive of ene Cloud zich met jouw activiteiten en stuurt je het bos in. Alsof het rancuneuze schoonmoeders zijn die mijn leven willen verzieken. Je krijgt niets anders verzonden dan ouwe troep die iedereen moet kunnen bewerken, volgens een treiterige pop-up, en waar het werkelijk om gaat, je nieuwe column, die laten ze niet toe. Dat zijn geen programma’s voor jouw gemak, dat zijn heksen die die de vloer willen aanvegen met jouw nitwitterigheid. Laad eens iets af, dan kun je ook lachen (“downloaden”, voor ingewijden). Dan komen diezelfde heksen weer aangevlogen en melden dat het afladen mislukt, omdat jouw lading al op een andere plaats klaar staat. Niets heb ik klaar staan, nergens heb ik een lading liggen, maar mijn schoonmoeders maken een dikke neus. Terroristen! Ingebouwde digitale terroristen! Het hoort erbij, het zijn de moderne verworvenheden, net als de democratie, maar iemand die je uitlegt hoe die dingen werken, - no way! Ik voel mee met de arme zielen die naar hun stemhokje sloffen en kijken of opa ook op de lijst staat. Of hun schoonmoeder. En dan driftig haar bolletje rood maken. En waarom? Omdat het hun schoonmoeder is. Iemand die ze kennen, ook al is ze een heks. Schoonmoeders en lijsttrekkers die hun aanhang terroriseren. Wat heet aanhang. Die begrijpt niets van lijsttrekkers en hun drang naar macht, al zou ze dat van hun schoonmoeders moeten kennen. Die begrijpt nog minder van computers en haar favoriete programma’s, pakweg Facebook, al geilen ze zich er dagelijks aan op. “Vieze hoer, steek een paal in je stinkkut!” Of: “Hak ‘m ze fikke af dat em niet meer kan schrijve!” Democratie, dat is zoiets als Facebook in het echt. Ik begrijp ook niets van computers. Maar van dat soort “facebookvrienden” begrijp ik nog het minst. Schijten op alles en zichzelf intussen te kakken zetten. En toch hebben ze stemrecht. Kan ik het helpen dat ik aan al die democratische verworvenheden, waar we nooit op gestemd hebben, een vies luchtje ruik? “The medium is the message”, zei Marshall McLuhan. Inderdaad. Een grote boodschap."

 

Tentoonstelling “Gijsen Flikker op” in ECI (05-03-2016)

Op 14 april 1979 vond in Roermond een opmerkelijke en indrukwekkende demonstratie plaats. Ruim 4000 mensen protesteerden daar tegen de uitspraken van oerconservatief Joannes Gijsen. De bisschop van Roermond had zich met name de woede van homo’s en lesbiennes op de hals gehaald door deze bevolkingsgroep weg te zetten als tweederangs burgers die niet in de katholieke kerk thuis hoorden. Een van de deelnemers aan de tocht was hetero Jos Meeuws, sinds 1978 raadslid voor de Initiatiefgroep ’78 in de toen nog zelfstandige gemeente Echt en lokaal, provinciaal en landelijk zeer actief binnen de PSP, een van de voorlopers van het huidige GroenLinks. Aan zijn brein ontsproot de slogan “Gijsen flikker op”, een slogan die hij op een groot spandoek meedroeg en die door de duizenden deelnemers luid gescandeerd werd tijdens de protesttocht door Roermond. De in 2015 geproduceerde tentoonstelling over de problematiek kreeg dan ook als titel de door Jos Meeuws bedachte slogan. De tentoonstelling ,,Gijsen flikker op’’, die werd ontwikkeld door Centre Céramique Maastricht staat vanaf 11 maart tot en met 17 april in de ECI. In Roermond, de plek waar het ,,Gijsen flikker op’’ in 1979 door de straten weerklonk. In dat jaar jaagt de pijp lurkende Roermondse bisschop Joannes Gijsen heel progressief Nederland de stuipen op het lijf – en veel katholieken de kerk uit – met zijn oerconservatieve en dogmatische uitspraken over het 'echte' katholieke geloof. De katholieke fundamentalist moest elke kritiek op de kerkelijke hiërarchie met wortel en tak uitroeien. Hij is tegen de pil, tegen abortus, tegen echtscheiding, vóór het gezin en vooral heel erg tegen homoseksualiteit. Behoudende katholieken zijn het vaak met hem eens. Een grote groep homoseksuelen besluit te gaan demonstreren in de bisschopsstad Roermond tijdens het paasweekend. Na Witte Donderdag en Goede Vrijdag ontstaat daar op 14 april 1979 de eerste Roze Zaterdag. Meer dan 4000 mensen lopen mee, waaronder ook geestelijken en priesters. De spandoeken met uitspraken als ‘Gijsen Flikker op’ en ‘Gijsen heeft de pik op ons’ zijn niet van de lucht. De solidariteit met de verguisde homoseksuelen is groot en veel katholieken scharen zich achter het protest. Er komen vele honderden steunbetuigingen uit het land: van de partijbesturen van de PVDA, PSP en CPN, van de katholieke VVD-leden en CDA Limburg, maar ook van privé personen als Albert Mol, Liesbeth List en de Zangeres zonder Naam. De tentoonstelling vertelt verhalen over de homobeweging en emancipatie toen en nu. Er zijn filmverslagen te zien, een speciaal door L1 gemaakte documentaire, heel veel foto's uit privéarchieven, interviews, verhalen van persoonlijk betrokkenen en originele steunbetuigingen van bekende Nederlanders en politici. Opmerkelijk is een foto van een homofiele demonstrant die cynisch in de camera kijkt en een bord omhoog houdt met de tekst: 'Gijsen moet blijven!' Zonder de conservatieve bisschop was er dat jaar geen eerste Roze Zaterdag in Limburg geweest, die uiteindelijk mede aan de basis heeft gestaan aan de emancipatie van homoseksuelen in Nederland.

 

België onvoldoende voorbereid op kernramp (04-03-2016)

Enkele weken nadat de gemeenteraad van Echt-Susteren een niets zeggende motie aannam met betrekking tot de zorgwekkende gang van zaken in en rond de kerncentrales in het Belgische Tihange, komt het zoveelste rapport op de markt dat aangeeft dat er wel degelijk redenen zijn voor grote zorgen. GroenLinks in Echt-Susteren diende in de raadsvergadering van 18 februari jongsteleden een motie in aangaande de problematiek in Tihange. Een motie die vlees noch vis was en die door de betrokkenen met hoongelach zal worden ontvangen (zie elders op deze website). De GroenLinks-motie ging de Fractie M en M Echt-Susteren niet ver genoeg en die diende dan ook een aanvullende motie in. Daarin werd het college verzocht als gemeente Echt-Susteren aan te sluiten bij de Euregionale alliantie die naar de rechter stapt om sluiting van de kerncentrale in het Belgische Tihange af te dwingen en de motie verder te leiden naar de gemeenteraden van alle overige Limburgse gemeenten. De motie van de Fractie M en M Echt-Susteren werd verworpen met alleen de stem van de indieners voor. De nietszeggende GroenLinks-motie werd aangenomen. Aan deze gang van zaken kan de conclusie verbonden dat het de gemeenteraad van Echt-Susteren (op de Fractie M en M Echt-Susteren na) verder worst zal wezen wat de kernenergiemaffia (en niet alleen in België) allemaal uitspookt. België is onvoldoende voorbereid op een ongeluk in een van de kerncentrales. De crisisplannen zijn niet op orde, oordeelt de Hoge Gezondheidsraad dinsdag in een rapport naar aanleiding van de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima. Een ernstig nucleair ongeval kan zich werkelijk voordoen in België, aldus de raad. De gevolgen blijven dan niet beperkt tot de directe omgeving. In plaats van 10 kilometer zou een gebied van 20 kilometer rondom de plek van het incident moeten worden ontruimd. Verder moet in een straal van 100 kilometer (en daarbinnen valt ook de gemeente Echt-Susteren) snel jodium kunnen worden uitgedeeld om de schildklier te beschermen tegen radioactiviteit. Dat is nu 20 kilometer. De raad pleit voor een uitbreiding van de risicoanalyse, die alle kwetsbaarheden moet blootleggen. Alle mogelijke scenario’s, inclusief de minst waarschijnlijke, moeten grondig worden onderzocht. Ook moet er opener worden gecommuniceerd met de bevolking. De Belgische kernreactoren (zoals die in Tihange) haperen geregeld en liggen niet ver van de Nederlandse grens.

 

Zwemsportdag voor mensen met beperking (03-03-2016)

Sport en beweging doet een mens goed. Het bevordert de gezondheid, vergroot participatie en voorkomt dat je in een isolement raakt. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Gemeente Echt-Susteren is één van de Limburgse gemeenten die gezamenlijk participeren in Iedereen Kan Sporten (IKS) Midden Limburg. IKS heeft als doel ervoor te zorgen dat in heel Midden-Limburg mensen met een beperking ook kunnen sporten en bewegen. IKS zet zich in voor mensen met een visuele, auditieve, lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen zoals autisme. Mensen met een chronische ziekte, die kunnen deelnemen aan het reguliere sport- en beweegaanbod (eventueel afgestemd op hun ziekte), vallen niet binnen deze groep. Op zaterdag 9 april wordt voor het 6e jaar op rij de Zwemsportdag in Weert gehouden. De Zwemsportdag wordt door Zwembad de IJzeren Man, PSW Vrije Tijd en IKS georganiseerd. Mensen met een beperking en kinderen in het speciaal onderwijs (gezinnen) uit de gemeente Echt-Susteren zijn van harte welkom op deze sportieve zwemdag. Tijdens deze dag worden verschillende zwemsportactiviteiten georganiseerd: een glijbaanrace, aquaspinning, aqua zumba, ijzeren wedstrijd, ijzeren estafette, waterpolo en snorkelen. Dit jaar is er ook een stormbaan en een mattenrace. Bezoekers die niet mee willen doen met de activiteiten kunnen in de overige baden vertoeven. De dag wordt afgesloten met discozwemmen. Begeleiding mag mee het water in. Deelname is gratis. Inschrijven voor 31 maart. Voor informatie over sportstimulering in het algemeen kunt u terecht bij Stichting Menswel. Neem contact op met Yvonne Damen via telefoonnummer: 0475-484848 of per e-mail bind@menswel.nl.

 

Spreekuur sociaal wijkteam in Maria Hoop (02-03-2016)

Het sociaal wijkteam houdt sinds kort ook spreekuur in Maria Hoop. De inwoners van Maria Hoop kunnen maandelijks bij het sociaal wijkteam terecht op dinsdag tussen 15.30 en 16.30 uur. Data van het spreekuur zijn te vinden op www.echt-susteren.nl/sociaalwijkteammariahoop. Het sociaal wijkteam is te vinden in het gemeenschapshuis Annendaal (Annendaalderweg 12 in Maria-Hoop). Heeft u vragen over uw gezondheid, wonen, werk, dagbesteding, voorzieningen of dagelijkse dingen? Dan kunt u daarvoor terecht bij bijvoorbeeld de huisarts, de maatschappelijk werker of het welzijnswerk. Maar u kunt uw vraag ook bespreken met een van de sociale wijkteams bij u in de buurt. De gemeente Echt-Susteren wil samen met haar partners dat inwoners met een ondersteuningsvraag snel worden geholpen, zodat ze zelfredzaam blijven. Inwoners moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving, ook als er sprake is van bepaalde belemmeringen. Het sociaal wijkteam draagt daar aan bij door ondersteuning te bieden dicht bij huis, in de wijk. U kunt bij het sociaal wijkteam terecht met allerlei vragen over zorg en ondersteuning, zoals vragen over eenzaamheid, dagbesteding, voorzieningen of mantelzorg. Het wijkteam denkt met u mee en gaat met u op zoek naar de best passende oplossing voor uw vraag of probleem. Uw vraag staat centraal. Daarbij wordt gekeken wat u samen met buren, vrienden, kennissen en familie zelf kunt doen en of er algemene voorzieningen, zoals was- en strijkservice, huiskamerprojecten of eetpunten, ingezet kunnen worden. Wanneer dat niet voldoende is, regelt het sociaal wijkteam professionele ondersteuning. Een medeweker van het wijkteam komt bij voorkeur bij u thuis langs om de vraag te bespreken, het zogenaamde keukentafelgesprek. Of op een andere plek die voor u vertrouwd is. U kunt zich bij het gesprek laten bijstaan door iemand die u vertrouwt of uw situatie goed kent, bijvoorbeeld door een familielid, mantelzorger of goede kennis. In het sociaal wijkteam werken Wmo-consulenten van de gemeente Echt-Susteren en professionele hulpverleners zoals de wijkverpleegkundige en een welzijnswerker samen. Ieder met specifieke deskundigheid en ervaring. U heeft te maken met een contactpersoon die zorgt voor een goede afstemming tussen de deskundigen. Dit geldt ook wanneer meerdere gezinsleden hulp nodig hebben. In Echt-Susteren zijn verschillende wijkteams in diverse kernen actief. De wijkteams zijn bereikbaar via spreekuren. Echt-Susteren is al gestart met een proef in de kernen Koningsbosch, Maria Hoop, Nieuwstadt en Susteren-Dieteren-Roosteren. De gemeente kijkt samen met de inwoners wat werkt. De pilotfase duurt tot juli 2016. Dan wordt besloten of het sociaal wijkteam ook op andere plekken in de hele gemeente ingezet wordt.

 

Actie gevraagd tegen winkelleegstand (01-03-2016)

De winkelleegstand liep in de afgelopen jaren op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten is de winkelleegstand zelfs meer dan 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op. Detailhandel Nederland trekt daarom aan de bel. De winkeliers roepen gemeenten op in actie te komen door het detailhandels-klimaat te verbeteren en leegstand te bestrijden. Ook in het centrum van de kern Echt begint de winkelleegstand desastreuze vormen aan te nemen. Veel winkels liggen al (langer) leeg en op korte termijn dreigen daar meerdere panden bij te komen. De winkeliers van Echt-Centrum zijn in overleg getreden met de gemeente maar die kan eigenlijk niet veel doen. Alle winkelpanden zijn in handen van particulieren en die bepalen de (vaak schandalig hoge) huurprijzen. Ook het internetshoppen speelt de ondernemers in het Echter centrum in negatieve zin in de kaart. Leegstaande panden tasten de aantrekkingskracht van binnensteden en winkelgebieden ernstig aan. Detailhandel Nederland vraagt daarom in een open brief aan gemeenten actie te ondernemen om de verloedering van binnensteden een halt toe te roepen. Gemeenten spelen een sleutelrol bij het vestigingsklimaat in de winkelcentra. Om spooksteden te voorkomen moeten zij maatregelen nemen. Een maatregel die alle gemeenten eenvoudig kunnen nemen is het verlagen van de parkeertarieven (in de gemeente Echt-Susteren is nog steeds sprake van gratis parkeren). Daarnaast kunnen ze actie ondernemen door het terugdringen van het aantal leegstaande winkelpanden en het verlichten van lokale lasten en regelgeving. De winkelleegstand liep in de afgelopen jaren op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten (zoals Heerlen, Assen en Weert) is de winkelleegstand zelfs rond de 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op. Bovendien zijn er in veel gemeenten nog plannen om het winkelareaal fors uit te breiden. Naar verwachting komt er in de komende jaren 1,2 miljoen m2 winkelruimte bij. “De gemeenten moeten direct aan de slag”, benadrukt Detailhandel Nederland. “Het is twee voor twaalf geweest. In de afgelopen jaren maakten gemeenten bewust of onbewust verkeerde keuzen. Neem bijvoorbeeld de gemeente Assen. Daar stegen de parkeertarieven met 45 procent, nam de winkelleegstand toe tot 17,5 procent en als klap op de vuurpijl nam Assen ook nog eens het besluit om een gigantisch outletcentrum buiten de stad te realiseren.”

 

Huren in Echt-Susteren vaak te hoog (29-02-2016)

De afgelopen 5 jaar kregen huurders in gemeente Echt-Susteren die naar de Huurcommissie gingen in 52,2% van de gevallen gelijk. Buurtfacts bekeek 23 zaken in deze gemeente met een uitspraak. In 12 gevallen kreeg de huurder gelijk, in 11 gevallen de verhuurder. In 0 gevallen werden beide partijen in het gelijk gesteld. Het vaakst klagen huurders over huurverlaging in verband met gebreken. De huur ging weliswaar omlaag maar de gebreken werden niet verholpen. Dat gaat om 43% van de verzoeken. Klagen over de hoogte van je huur loont. In meer dan 60 procent van de gevallen kregen mensen die bij de Huurcommissie een klacht neerlegden gelijk. Dat blijkt uit onderzoek van uitspraken van de Huurcommissie. Wie de huur van zijn woning te hoog vindt en in een woning woont die onder de sociale huurgrens van 710 euro per maand valt, kan naar de Huurcommissie stappen om een verlaging te vragen. Er werden 21.000 uitspraken geanalyseerd, in 62 procent van de gevallen kreeg de huurder gelijk. Een derde van de huurders bepleitte een huurverlaging omdat er gebreken waren aan de woning. De bedragen waarmee de huur wordt verlaagd, zijn flink. Bij permanente verlagingen gaat het gemiddeld om 142 euro. Minister Blok van Wonen gaat de regels aanpassen om de bouw van duizenden betaalbare huurwoningen in de vrije sector mogelijk te maken. De maatregel is bedoeld voor singles en jonge stellen die in de stad willen wonen en te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor de vaak zeer hoge huren in de vrije sector. Kern van de maatregel is dat voor kleine nieuwbouwapparte-menten en studio's op goede locaties meer huur mag worden gevraagd dan nu wordt berekend op basis van het huurpuntenstelsel. Goed gesitueerde woningen van 40 m2, die vanwege hun kleine oppervlak al snel in de sociale huursector zouden vallen, krijgen extra huurpunten toegekend en komen zo beschikbaar voor de vrije sector. De grens ligt op 710 euro. Op die manier wordt het voor beleggers ook interessant om te investeren in de bouw van huurwoningen, denkt Blok. De sociale woningbouw valt grotendeels onder de woningcorporaties; de vrije markt heeft er weinig belangstelling voor. Volgens Capital Value, een adviesbureau voor woningbeleggingen, zijn beleggers bereid om 5,5 miljard te steken in betaalbare huurwoningen in de vrije sector. Om de huren werkelijk betaalbaar te houden, krijgt de gemeente de bevoegdheid om een bovengrens aan de huurprijs te stellen. Blok wil met zijn maatregel ook stimuleren dat leegstaande verzorgingshuizen en kantoren in de stad worden verbouwd tot kleine appartementen. De bewindsman zegt dat de bal nu bij de gemeenten ligt, want zij moeten de grond beschikbaar stellen. De aanpassing van het huurbeleid moet op 1 oktober ingaan.

 

Gemeente wint rechtszaak in hoger beroep (28-02-2016)

Over het jaar 2010 werd door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bedrag van de gemeente Echt-Susteren teruggevorderd omdat het niet tijdig was verantwoord. In hoger beroep heeft de Centrale Raad van Beroep uitgesproken dat de gemeente de omstreden middelen wel tijdig heeft verantwoord en heeft de Staatssecretaris opdracht gegeven het omstreden bedrag aan de gemeente terug te betalen. De raad worden voorgesteld het terugontvangen bedrag toe te voegen aan de reserve vermindering kapitaallasten. Dit wordt meegenomen bij het raadsbesluit inzake de jaarrekening 2015. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft het hoger beroep dus gegrond verklaard, de bestreden uitspraak vernietigd, de beslissing op bezwaar vernietigd én het primaire besluit tot terugvordering herroepen. Dat betekent dat geen nader besluit zal volgen en de zaak is afgewikkeld. De Staatssecretaris zal er voor zorgen dat het bedrag van €278.912 zal worden teruggestort. Ook heeft de CRvB de vordering tot schadevergoeding toegewezen. Deze bestaat uit de wettelijke rente van ongeveer €29.000 die de gemeente heeft gemist als gevolg van het feit dat de gelden uit haar vermogen zijn verdwenen als gevolg van het onrechtmatig handelen van de Staatssecretaris. De kern van de uitspraak is dat de Staatssecretaris de nadien ingezonden verantwoordingsinformatie ten onrechte niet heeft betrokken bij zijn besluitvorming. Op 2 februari 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan inzake het geschil tussen de gemeente Echt-Susteren en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de controle van de jaarrekening 2010 heeft de accountant in het Rapport van Bevindingen bij de jaarrekening 2010 opgemerkt dat er een onzekerheid bestaat ten aanzien van de besteding van het participatiebudget dat aan Gilde Opleidingen is verstrekt. Het betreft een bedrag van €278.912 dat via de Single Information, Single Audit (Sisa) is verantwoord. De accountant heeft deze onzekerheid in het rapport opgenomen omdat ten tijde van de gemeentelijke jaarrekeningcontrole nog niet kon worden beschikt over de jaarrekening van Gilde Opleidingen. De Sisa verantwoording 2010 dient vóór 15 juli 2011 aan het ministerie verzonden te zijn. Van de accountant heeft Echt-Susteren op 28 september 2011 bericht ontvangen dat de onzekerheid is weggenomen en dat het participatiebudget door Gilde Opleidingen rechtmatig is besteed. Hiervan is op 29 september 2011 melding gemaakt bij de Staatssecretaris met het verzoek de rechtmatige besteding van de participatiegelden in zijn oordeelsvorming mee te nemen. De Staatssecretaris stelde zich op het standpunt dat hij alleen de gegevens hoefde te beoordelen die vóór 15 juli 2011 aan hem waren verstrekt en op grond daarvan vorderde de Staatssecretaris het bedrag van de gemeente onverwijld terug. Deze kwestie heeft de gemeente aangevochten en uiteindelijk heeft de Centrale Raad van Beroep op 2 februari 2016 uitspraak gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld.

 

Column Piet Poell: Wilsbekwaam (27-02-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Ik loop door een park in Echt met geurige hazelaars en brede wandelpaden vol witte kiezel en mijn moeder vindt mij een grote jongen omdat ik haar meehelp de kinderwagen duwen waarin mijn broertje ligt. Mijn moeder streelt mij over mijn hoofd en dat doet pijn, verschrikkelijk pijn! ‘Goed zo, vent!’ zegt ze, terwijl ik de pijn verbijtend terugkeer tot een helse werkelijkheid. ‘Eventjes’, hoor ik de dokter zeggen, ‘Een prikje maar en dan is de pijn weer over.’ Ik voel het prikje amper maar onmiddellijk glij ik weg in een roze wolk. Ik ben misdienaar. Ik heb een stukje geschreven in het misdienaarsblaadje. De kapelaan strijkt mij over mijn hoofd en wil “Goed zo, vent” zeggen, maar mijn haren zitten vol brillantine en zijn hand glijdt erop af. Hij trekt een vies gezicht en de hele misdienaarsclub lacht. Dan kan de kapelaan ook niet anders meer dan lachen. Heerlijke vrolijkheid dankzij mij! We gaan op reis naar Amsterdam, naar mijn opa en oma. Mijn broertje ligt in de reiswieg en ik help mijn moeder dragen. Ik hou een hengsel van de wieg vast, ik ben een grote vent. Ik win koersen rond de kerk op een oude fiets. Ik heb wilde vrijpartijen in grote rioolbuizen in de Roermondse Weert. Ik ben in de wolken met de publicatie van mijn eerste roman. Ik smeer hardboardplaten vol verf in mijn atelier in het Brouwershuis in Beegden en mensen komen ernaar kijken en kopen zelfs zo’n schilderij. ‘De man van een miljoen!’ zegt de dokter en spuit mij nog eens vol.

Pas later, als ik weer bij zinnen ben en even uit mijn zaligmakende verbeelding duik, realiseer ik mij dat hij het over mijn kostprijs heeft. Een miljoen voor mijn verzorging, hij met zijn humoristische overdrijving. Dat kan niet eeuwig zo doorgaan. Ik lijd ondraaglijk. Dat heeft de arts vastgesteld. Een arts is iemand anders dan jouw dokter. Dat is iemand die erbij moet, anders is jouw ondraaglijk lijden niet geldig. Hij gaat over de geldigheid. Ik wil niet meer ondraaglijk lijden, ik ben gelukkig als ik mijn moeder kan helpen met de kinderwagen duwen, als ik geprezen word vanwege mijn verhalen, ik …mijn hand laat los en onverbiddelijk glij ik weg… de kinderwagen hobbelt het witte grindpad af naar beneden en ik zie mijn moeder niet meer… het ging hier toch niet naar beneden? Ik glij weg in iets onbestemds en ik begrijp dat het iets anders is dan morfine, iets wat mijn ondraaglijk lijden voorgoed opheft. ‘Even maar’, zegt de dokter. Ik had wel kunne leven met elke dag morfine en al die gelukkige momenten die ik herbeleefde, maar dat is duur en zoveel ben ik nou ook weer niet waard. Wat boeken geschreven, wat onzin uitgekraamd op exposities en manifestaties, hier en daar een column, daar help je de mensheid ook niet mee vooruit. Een leven in verbeelding en er ook nog voor betaald worden, tja, dat kan in een moderne samenleving niet meer. De zorg is al duur genoeg. Neemt u een voorbeeld aan uw collega Hugo Claus, mijnheer Poell. Die was ook nog wilsbekwaam. Tekent u hier maar. Toen de verzekering geen morfine meer vergoedde, tekende ik. Met innig medeleven werd ik de wereld uit geholpen. Hebt u een begrafenisverzekering, meneer? Mevrouw? Dat zal u natuurlijk een zorg zijn, meneer, waar praten we over. U gaat lekker dood en die begrafenisverzekering zou mij ook mijn reet roesten in uw geval, maar u bent niet mijn geval, ik heb mijn verzekeringen netjes op orde en ik kan rustig doodgaan, als u begrijpt wat ik bedoel, no hard feelings! Maar goed, gaat u maar effe lekker liggen, dan is het zo gebeurd. Huppekee de eeuwigheid in! Hebt u de hel al eens overwogen, misschien een priester… Nee? Niet gelovig? Tja, ikzelf vind het iets onafs hebben, zo zonder priester… achgut, tegen wie praat ik nou, hij is al weg…! Nou, sterkte, mevrouw, en nog bedankt dat ik alles mocht filmen. “Live killing” is een kaskraker op t.v. en dan is DWDD ook niet ver weg. Daar gaan ze natuurlijk moord en brand schreeuwen maar ja, spektakel, mevrouw, daar moeten we het tegenwoordig helaas van hebben, dus laat ze asjeblieft schreeuwen! Wij moeten meegaan met de massa want wij moeten ook leven, hè! Nou ajuus, en als u nog eens iets hebt, wij zijn er voor u! Ik heb zijn laatste woorden nog net meegekregen. En ik kan u verzekeren dat ik op dat moment ontzettend blij was dat ik nog een zeer wilsbekwame beslissing heb kunnen nemen.”

 

Agenda voor Midden-Limburg (26-02-2016)

De Midden-Limburgse gemeenten werken samen binnen het netwerk Samenwerking Midden-Limburg (SML). De ambities voor deze regionale samenwerking zijn beschreven in de Agenda voor Midden-Limburg, voor de periode 2016-2020 (met een doorkijk naar 2025). In de bestuursovereenkomst GOML is destijds afgesproken dat de gemeenten jaarlijks een bijdrage van €1,50 leveren voor de proces- en organisatiekosten van de samenwerking op het niveau van de regio Midden-Limburg, inclusief financiële ondersteuning van Keyport2020 (organisatie en uitvoeringsprogramma). Gedurende de GOML-periode werd deze €1,50 door de provincie verdubbeld. Bij de beëindiging van de GOML heeft de provincie aangegeven geen financiële bijdrage meer te leveren aan de proces- en organisatiekosten, maar is het voorstel om de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten van € 1,50 in stand te houden. De financiële consequenties voortvloeiende uit dit samenwerkingsverband worden middels de 1e bestuursrapportage 2016 verantwoord in de begroting. Sinds 2015 werken de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert samen binnen het netwerk Samenwerking Midden-Limburg (SML). De uitgangspunten voor deze samenwerking zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst SML die in februari 2015, na goedkeuring door de gemeentebesturen, is ondertekend. De ambities voor de regionale samenwerking zijn beschreven in de Agenda voor Midden-Limburg zoals. Deze agenda kan worden gezien als een strategisch beleidsdocument dat aangeeft waar de gemeenten in Midden-Limburg in de komende jaren samen de schouders onder willen zetten. Het is een agenda die richting geeft aan de intergemeentelijke samenwerking en die beschrijft op welke thema's deze samenwerking zich kan richten. Het perspectief van de Agenda voor Midden-Limburg ligt in het verlengde van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) als voorloper van de SML. Dat betekent dat de agenda is geschreven vanuit een ruimtelijk-economische invalshoek. De focus ligt hierbij op drie centrale thema's: Aantrekkelijk, Verbindend en Groen. Deze thema's worden verder uitgewerkt binnen de werkvelden van de Samenwerking Midden-Limburg. Op 16 september 2014 is door het College van Echt-Susteren ingestemd met het voorstel over de beëindiging van de GOML en de start van de Samenwerking Midden-Limburg. Op basis van de besluitvorming in de overige gemeenten in Midden-Limburg is op 2 februari 2015 de bestuursovereenkomst SML ondertekend door de burgemeesters van de SML-gemeenten. Binnen het SML-netwerk hebben zich in 2015 zes werkvelden ontwikkeld: Energie & Economisch Beleid, Landbouw & Natuur, Recreatie & Toerisme, Mobiliteit & Infrastructuur, Wonen, Zorg & Woonomgeving en Euregionale Samenwerking. Vanuit de werkvelden wordt ook afstemming gezocht met de Keyport 2020 organisatie. Binnen ieder werkveld fungeert een bestuurlijk en ambtelijk overlegplatform dat is bedoeld voor afstemming van gemeentelijke activiteiten binnen het betreffende werkveld. Ook wordt binnen de werkvelden gewerkt aan regionale beleidsvorming. In de afgelopen maanden is vanuit de verschillende werkvelden gewerkt aan het opstellen -en het bestuurlijk vastleggen- van werkprogramma's. Voor een deel betreft het regionale uitwerking van beleidsopties opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) en de aanpak van de Woonvisie Midden-Limburg, evenals het uitvoeren van trajecten en projecten ingezet onder de GOML. Tevens wordt per werkveld gewerkt aan actuele en toekomstige opgaven voor de regionale samenwerking. De verschillende werkplannen zijn getransformeerd tot een concept dat de strategische visie van de regio weergeeft op een wijze die de verschillende werkvelden overstijgt.

 

Raad Echt-Susteren neemt flutmotie aan (25-02-2016)

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft zich in haar laatste raadsvergadering ook eindelijk bemoeid met de verontrustende ontwikkelingen in en rond de kerncentrale in het Belgische Tihange. Als het daar een keer goed mis gaat, zijn de rampzalige gevolgen voor de inwoners van Echt-Susteren niet te overzien. GroenLinks diende in de vergadering van 18 februari jongsteleden een motie in aangaande deze problematiek. Een motie die vlees noch vis was en die door de betrokkenen met hoongelach zal worden ontvangen. In de GroenLinks-motie werd aan het college gevraagd de minister van I& M te verzoeken in te zetten op betere samenwerking van de Belgische, Nederlandse, Luxemburgse en Duitse nucleaire inspectiediensten om zo te komen tot gezamenlijke inspecties van elkaars centrales. Ook werd gevraagd de minister van I&M dringend te verzoeken in dat kader aansluiting te zoeken bij de gesprekken die de Duitse Bundesminister Hendricks voert, om te komen tot een Duits-Belgische overeenkomst over nucleaire veiligheid, naar voorbeeld van soortgelijke Duits-Franse overeenkomsten. En tenslotte werd het college verzocht een verbindende rol te spelen en met de genoemde partners te komen tot eenduidige en gelijkwaardige informatievoorziening aan inwoners van de gehele Euregio en eenduidige en gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen voor inwoners van de gehele Euregio. De GroenLinks-motie ging de Fractie M en M Echt-Susteren niet ver genoeg en die diende dan ook een aanvullende motie in. Daarin werd het college verzocht als gemeente Echt-Susteren aan te sluiten bij de Euregionale alliantie die naar de rechter stapt om sluiting van de kerncentrale in het Belgische Tihange af te dwingen en de motie verder te leiden naar de gemeenteraden van alle overige Limburgse gemeenten. De motie van de Fractie M en M Echt-Susteren werd verworpen met alleen de stem van de indieners voor. De nietszeggende GroenLinks-motie werd aangenomen. Aan deze gang van zaken kan de conclusie verbonden dat het de gemeenteraad van Echt-Susteren (op de Fractie M en M Echt-Susteren na) verder worst zal wezen wat de kernenergiemaffia (en niet alleen in België) allemaal uitspookt. En afgaande op de inhoud van haar eigen motie is GroenLinks (een van de voorgangers, de PSP, was in de 70-er jaren de grote motor achter de anti-kernenergiebeweging in Nederland!) blijkbaar niet langer principieel tegen kernenergie. Een trieste maar ware constatering. In Limburg is al langere tijd beroering over de aftandse kerncentrale in het Belgische Tihange. Als het daar een keer goed mis gaat, en daar kun je op wachten, zullen grote delen van Limburg met de rampzalige gevolgen geconfronteerd worden. Het front tegen de Belgische kernreactoren wordt steeds breder. Onlangs stemden de gemeenteraden van Gulpen-Wittem na een motie van Marion van der Kleij van GroenLinks, en Meerssen na een oproep van Paul Janssen van de fractie Kijk, in met deelname aan de juridische procedures tegen Tihange. Ook burgemeester Reg van Loo van Vaals heeft aan zijn Maastrichtse collega Annemarie Penn laten weten dat ook zijn gemeente zich aansluit. De gemeente Maastricht sloot zich eerder al aan bij de gang naar de rechter door de Kreis Aachen, evenals Heerlen en Kerkrade. Roermond heeft nog geen beslissing genomen, maar onderzoekt wel de mogelijkheid om zich alsnog aan te sluiten. Net over de grens doet onder meer de Kreis Heinsberg mee. Ook veel Duitse gemeenten schaarden zich achter de procedure die twee advocatenbureaus in Düsseldorf en Brussel namens de Kreis Aachen gaan voeren. Het doel is het stil leggen van de kerncentrale, die zoals bekend al lang over zijn uiterste houdbaarheidsdatum heen is maar door de Belgen steeds weer gereanimeerd wordt om uitval van stroomtoevoer naar het Belgische net te beperken. De Kreis Aachen verwacht dat zich tijdens de procedure nog meer deelnemers aanmelden. Het verzet tegen het langer openhouden van de kerncentrales in Tihange en Doel bij Antwerpen groeit dus. Greenpeace bereidt een juridische procedure voor tegen beide centrales, de Kreis Aachen zoekt aansluiting hierbij. Inmiddels zijn ook AVAAZ en WISE handtekeningenacties begonnen tegen het openhouden van beide aftandse centrales. Op Change.org loopt al langer een handtekeningenactie tegen Tihange. De drie kerncentrales van Tihange liggen aan de Maas, 60 kilometer van Maastricht, in Belgisch Limburg. Deze nucleaire hotspot is eigendom van energiebedrijf Electrabel, het tegenwoordige Engie. Het zijn reactoren van het drukwater type (PWR, pressurized water reactor), en behoren tot de zogenaamde 2e generatie kerncentrales. Rond de kerncentrales is een zone bepaald waarbinnen de mogelijke beschermingsmaatregelen voor de bevolking door de verschillende overheden en interventiediensten worden voorbereid. Binnen de noodplanningszone van Tihange wonen bijna 500.000 mensen, verspreid over 71 gemeenten in de provincies Luik, Namen, Luxemburg en Limburg. Wat als het een keer misgaat? Als de wind naar het noorden blaast komen Limburg en Brabant aan de beurt. De provincies kunnen voor tientallen jaren onbruikbaar worden voor bewoning en economische activiteiten. Als er in Tihange een kernramp plaatsvindt zouden grote delen van Nederland, waaronder de gemeente Echt-Susteren, ernstig besmet raken. Natuurlijk is elk ramp anders; windrichting, neerslag, de hoeveelheid en soort radioactieve stoffen die daadwerkelijk vrijkomen, tal van factoren zijn van invloed. Maar zowel Tsjernobyl als Fukushima tonen aan: een ramp is niet uit te sluiten en de gevolgen zijn onvoorstelbaar groot.

 

AED’s vaak slecht onderhouden (24-02-2016)

Het onderhoud van hartdefibrillators (AED’s) laat vaak te wensen over. Hiervoor waarschuwen de grootste leveranciers van de reanimatie-apparaten. Door hoge kosten en onwetendheid worden veel automatische externe defibrillators slecht onderhouden. Eigenaren hangen het levensreddende schokapparaat wel in of aan hun pand op, maar kijken er daarna nauwelijks meer naar om, stellen leveranciers Medisol en Vivon. Medisol hield een jaar geleden een actie onder klanten om de AED's gratis te keuren. Met grofweg de helft van de apparaten bleek toen iets mis. Vaak werkten de elektroden niet meer of waren de batterijen leeg. De oorzaak is vaak onwetendheid, maar ook de hoge onderhoudskosten die de klanten niet willen betalen. Het risico van slecht onderhoud is dat slachtoffers niet snel genoeg geholpen kunnen worden. Dit overkwam recent nog een vrouw die in een winkelcentrum in Bergen op Zoom een hartstilstand kreeg. Een aanwezige verpleegkundige begon te reanimeren en winkelpersoneel spoedde naar een wijkcentrum om een AED te halen. De politie nam de reanimatie over, maar kreeg de AED niet aan de praat. Later bleek dat het kastje in een ruimte had gehangen waar vochtoverlast was. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kreeg in 2013 diverse meldingen van leveranciers over falende AED's. De Inspectie verzocht fabrikanten destijds een brief naar de gebruikers te sturen om aandacht voor preventief onderhoud te vragen. De Hartstichting roept eigenaren van AED's op zich te registreren bij de oproepsystemen HartVeiligWonen of HartslagNu, die gekoppeld zijn aan de 112-meldkamer. Slechts 10 duizend van de 60 duizend tot 80 duizend AED's zijn nu geregistreerd. Ook in de gemeente Echt-Susteren wordt gewerkt met AED’s. Een en ander is het initiatief van de Stichting Hart voor Echt-Susteren. De Stichting zet zich in om Echt-Susteren “hart-safe” te maken. Wat wil dat zeggen? Elk jaar lopen 25 tot 30 inwoners van die gemeente het risico een hartstilstand of hartinfarct te krijgen. De meeste daarvan vinden plaats in de huiselijke kring. De afloop is vaak fataal. Reanimatie door daarvoor opgeleide mensen leidt in slechts 10 % van de gevallen tot succes. Dat percentage kan en moet volgens de Stichting omhoog. Om succesvol te kunnen reanimeren, is snelheid zeer belangrijk. We hebben maar 6 minuten om zonder schade te kunnen reanimeren. Na die 6 minuten neemt de kans op succes, en de kans op een reanimatie zonder veel schade, snel af. Daarom is er een waarschuwingssysteem -Reanimatie Oproep Netwerk genaamd- dat via de melding aan 112 zorgt voor SMS’jes aan speciaal opgeleide vrijwilligers in de buurt, die dan heel snel kunnen ingrijpen, en kunnen beginnen met reanimeren. Inzet van een AED verhoogt de kans op succes met 70 %. Zo’n apparaat kost €3500. Duur? De kosten van een AED staan in geen enkele verhouding tot een paar dagen ziekenhuis. In eerste aanleg zijn 30 AED’s nodig om de hele gemeente Echt-Susteren te kunnen bestrijken en dat aantal is inmiddels door de Stichting gerealiseerd. Grotendeels eigen AED’s, maar ook AED’s van instellingen, verenigingen, bedrijven etc. zijn beschikbaar. De meeste hangen buiten, in de openbare ruimte, en dat heeft uiteraard de voorkeur, maar ook de AED’s die niet buiten hangen spelen een belangrijke rol. Die dertig AED’s moeten natuurlijk wel ingezet kunnen worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. EHBO’ers, bedrijfshulpverleners, mensen uit de zorg, zeer bij de zaak betrokken vrijwilligers, gezinsleden en familie, buurtgenoten. De Stichting Hart voor Echt-Susteren is al langere tijd bezig die vrijwilligers te werven en op te leiden (indien nodig).

 

Gemeente Echt-Susteren verliest €388.000 (23-02-2016)

De gemeente Echt-Susteren moet een behoorlijk bedrag gaan ophoesten voor een nieuwbouwproject in de kern Nieuwstadt. De financiële tegenvaller is het gevolg van het faillissement van de projectontwikkelaar die het plan zou gaan realiseren. De bouw van de resterende dertien woningen op de locatie Hof van Witham in Nieuwstadt gaat alsnog definitief door. Mulleners Vastgoed heeft het woningbouwproject overgenomen van de failliete Van der Looy Projectontwikkeling BV. Het is de bedoeling dat de woningen in maart, in prijs verlaagd, in de verkoop gaan. Als 50 procent van de dertien huizen verkocht is, start de bouw. Het streven is na de bouwvak te beginnen. Al in 2008 sloot Van der Looy een exploitatieovereenkomst met de gemeente Echt-Susteren voor Hof van Witham. De ontwikkelaar zou 26 woningen bouwen, maar slechts de helft is daadwerkelijk gerealiseerd. Door het faillissement van Van der Looy in juni 2015 leek afbouw van het project er niet meer van te komen. De gemeente Echt-Susteren is blij dat de curator met Mulleners een partij heeft gevonden die Hof van Witham overneemt en afmaakt. De gemeente zegt dat Mulleners alle eerder met Van der Looy gemaakte afspraken nakomt. Bijvoorbeeld over het aanleggen van groenvoorzieningen en infrastructuur. Doordat Mulleners ook de eerder verleende bouwvergunningen overneemt, kan de ontwikkelaar direct aan de slag. Het aanzicht van de woningen blijft hetzelfde als op de tekeningen van Van der Looy aangegeven. Wel worden er inpandig nog verbeteringen doorgevoerd. Het project Hof van Witham heeft Echt-Susteren door het faillissement van Van der Looy een smak geld gekost. Bijna 4 ton (€388.000) om precies te zijn. Het betreft vooral bedragen voor planschade, infrastructuur en ambtelijke kosten die Van der Looy niet heeft betaald. De Fractie M en M in de gemeenteraad van Echt-Susteren is net als Stichting De Groene Sporenwolf en de Stichting Nieuw Platform Witham, nooit overtuigd is geweest van de noodzaak en wenselijkheid om de huisweide bij Huize Witham in de landelijke kern te gaan bebouwen. Dat kwaad is inmiddels (deels) geschied en is helaas niet meer terug te draaien. Het gegeven dat het beoogde bouwplan (de eerste aanzet daartoe dateert alweer uit 2007) anno 2016 nog steeds niet voltooid is, geeft duidelijk aan dat de behoefte aan nieuwbouw ter plaatse in twijfel mag worden getrokken. Daar doet het faillissement van Van der Looy Projectontwikkeling B.V. niets aan af. Niet onopgemerkt mag blijven dat ten tijde van het starten van het nieuwbouwproject bij Huize Witham in de kern Nieuwstadt circa 80 particuliere woningen te koop stonden. Merkwaardig om in zo’n situatie op een ongewenste locatie 26 nieuwbouwwoningen (volgens het allereerste bouwplan) uit de grond te gaan stampen. Maar zoals gezegd, de teerling is geworpen.

 

Aandacht voor cultuurhistorie en welstand (22-02-2016)

Het behouden van de cultuurhistorie vindt de gemeente Echt-Susteren belangrijk. Men wil de cultuurgeschiedenis behouden voor toekomstige generaties. Daarom werkt de gemeente aan een bestemmingsplan Cultuurhistorie. De gemeente is gestart met een bestemmingsplanprocedure om te komen tot een bestemmingsplan Cultuurhistorie. Hierin staat hoe de gemeente wil omgaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden. Het gaat om cultuurhistorisch waardevolle gebieden (zoals De Doort tussen Dieteren en Echt, en Spaanshuisken) en beeldbepalende panden (zoals een pastorie, boerderij, schoolgebouw of gemeenschapshuis). Rijksmonumenten worden via dit bestemmingsplan niet beschermd. Deze worden al van rijkswege beschermd. Het ontwerpplan ligt vanaf 26 februari 2016 ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is dan ook te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Eigenaren van beeldbepalende panden in de gemeente zijn hierover aangeschreven per brief. Daarnaast heeft de gemeenteraad afgelopen jaar de Welstandsnota Echt-Susteren 2016 vastgesteld. Deze bevat beleidsregels (en criteria) die de gemeente toepast bij de beoordeling van bouwplannen. Voor monumentale of beeldbepalende panden, cultuurhistorische ensembles en gebieden waar een beeldkwaliteitsplan geldt, geldt nog steeds de welstandstoets.

 

Bestuursafspraken POL (21-02-2016)

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) wordt binnen de netwerkorganisatie Samenwerking Midden Limburg (SML) nader uitgewerkt voor de thema's wonen, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, energie, landbouw en natuur en vrijetijdseconomie. Provincie Limburg en de Midden Limburgse colleges van burgemeester en wethouders bekrachtigen de nadere uitwerking van deze thema's door middel van bestuursafspraken. Op 12 december 2014 hebben Provinciale Staten het POL2014 vastgesteld. Het is een integrale visie op wat er nodig is om de kwaliteit van onze fysieke omgeving te verbeteren, met als centrale ambitie het realiseren van een voortreffelijk grensoverschrijdend leef- en vestigingsklimaat. In het POL is beschreven hoe we als overheden samen met marktpartijen en maatschappelijke organisaties ervoor moeten zorgen dat we kansen daadwerkelijk benutten en grote uitdagingen samen aanpakken (o.a. het wegnemen van de mismatch tussen vraag en aanbod van wonen, winkels, kantoren, bedrijventerreinen en verblijfsaccommodaties en het realiseren van de energietransitie in Midden-Limburg). Een van de belangrijkste uitvoeringslijnen van het POL2014 is de totstandkoming van POL uitwerkingen per regio voor de eerder genoemde thema's. De provincie heeft gekozen om de POL uitwerkingen niet eenzijdig op te leggen in de vorm van provinciaal beleid, maar om de uitwerking in regionaal verband uit te werken. In Midden-Limburg worden de POL uitwerkingen door de Midden Limburgse gemeenten (in nauw overleg met provincie Limburg) nader uitgewerkt onder de vlag van het Samenwerkingsverband Midden Limburg (SML). De POL- uitwerkingen vormen een belangrijke bouwsteen voor de Agenda van Midden Limburg. De uitwerking van het POL en de samenwerking met de provincie wordt door middel van de bestuursafspraken tussen de zeven colleges van burgemeester en wethouders van de Midden-Limburgse gemeenten en het college van gedeputeerde staten van provincie Limburg bekrachtigd. De provincie neemt de bestuursafspraken vervolgens als voorzorgsbepaling op in de Omgevingsverordening Limburg die door provinciale staten wordt vastgesteld. Hetzelfde proces vindt plaats in de regio's Zuid en Noord Limburg. Landbouw en Natuur: In het werkveld LEN zijn afspraken gemaakt over de thema's die in de POL uitwerking opgenomen moeten worden: samenwerking binnen de regio en met provincie, schone stallen en latente ruimte, mestverwerking, vrijkomende agrarische bebouwing en agglomeratielandbouw. Deze thema's worden verwerkt in een regionale visie landbouw en natuur die ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraden. Daarnaast is afgesproken om in de visie tevens de ontwikkeling van natuur en landschap in de regio op te nemen en een visie over toepassing van teeltondersteunende voorzieningen. De afspraken zijn met name procesmatig van aard (wie doet wat en wat is het te verwachten resultaat) met uitzondering van het thema mestverwerking. Hiervoor is een "Leidraad regionale mestverwerking" opgesteld die ter instemming aan de raad wordt voorgelegd door middel van een separaat voorstel. Vriietijdseconomie: Binnen het werkveld is afgesproken dat er een gezamenlijke toeristische visie wordt opgesteld voor Midden-Limburg (aanpassing visie 2012) welke sturend is voor nieuwe ontwikkelingen en de aanpak van problemen in de sector. Er worden procesafspraken gemaakt rondom dynamisch voorraadbeheer en toepassing van de Ladder van duurzame verstedelijking en tevens over de aanpak van de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector. Tot slot wordt aangegeven dat een adequaat handhavingsbeleid belangrijk is om onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen aan te pakken. Onderzocht wordt of het handhavingsbeleid aangepast, aangescherpt of geharmoniseerd moet worden om oneigenlijk gebruik in de toekomst te voorkomen. Energie: Als gezamenlijke uitgangspunten voor het werkveld Energie zijn bestuursafspraken gemaakt over de nulmeting en de regionale kansenkaarten waarop de mogelijkheden voor zonne- en windenergie, aardwarmte en biomassa in beeld worden gebracht. Er zijn procesafspraken gemaakt om samen met stakeholders te komen tot een regionaal uitvoeringsprogramma in een cafetariamodel om daarmee zoveel mogelijk een bijdrage te leveren aan de energietransitie ambities uit het POL 2014. Werklocaties: Voor wat betreft het werkveld werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkels) in Midden-Limburg wordt als uitwerking van het POL2014 een gezamenlijke visie en aanpak ontwikkeld en geoperationaliseerd, die moet leiden tot een toekomstbestendige, gezonde en concurrerende regionale economische structuur. Daarbinnen moet afstemming over huisvestingsinitiatieven en de principes van dynamisch voorraadbeheer gestalte gaan krijgen. Wonen, zorg en woonomgeving: In de bestuursafspraken is opgenomen dat partijen uitvoering zullen geven aan de Structuun/isie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg op de wijze en binnen de termijnen zoals beschreven in de daarin opgenomen uitvoeringsparagraaf. De provincie neemt in de Omgevingsverordening Limburg voorzorgsbepalingen op om te borgen dat er geen bestemmingsplannen worden vastgesteld die in strijd zijn met gemaakte afspraken. Er worden tot slot procesafspraken gemaakt hoe te handelen wanneer partijen afspraken niet nakomen.

 

Uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken (20-02-2016) 

De gemeente Echt-Susteren heeft in samenwerking met een adviesbureau het Uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken 2016-2020 opgesteld. Onder civieltechnische kunstwerken verstaan we onder anderen bruggen, viaducten en grote duikers. Het doel van het plan is inzicht te krijgen in de te nemen beheersmaatregelen en alle kosten die noodzakelijk zijn om de civiel-technische kunstwerken in stand te houden. De algemene onderhoudstoestand is als volgt: 43 van de 63 kunstwerken verkeren in een goede onderhouds-toestand, 18 van de 63 kunstwerken in een matige onderhoudstoestand en 2 van de 63 kunstwerken (Doorderweg en Baakhoverweg/Duivelsgraaf) verkeren in een slechte onderhoudstoestand. Bij enkele kunstwerken is het noodzakelijk om eerst een nader onderzoek te doen naar eventuele verborgen gebreken en de technische staat van constructieve onderdelen. De totale kosten over de planperiode bedragen €297.300 excl. BTW, zijnde gemiddeld €59.450 per jaar. Jaarlijks wordt een bedrag ad €30.000 in de begroting van de gewone dienst voor het onderhoud van kunstwerken opgenomen. Omdat de civieltechnische kunstwerken onderdeel uit maken van wegen wordt via de eerste bestuursrapportage voorgesteld deze post ad €30.000 vanaf 1-1-2017 niet meer apart op te nemen in de begroting, maar te storten in de Voorziening Wegen. De jaarlijkse verhoging ad €30.000 in de planperiode 2016-2020 kan opgevangen worden binnen de Voorziening Wegen. Uit het financieel overzicht dat onderdeel uit maakt van het uitvoeringsplan blijkt dat de totale kosten, inclusief aanvullend onderzoek ad €24.000 excl. BTW, over de planperiode 2016-2020 geraamd worden op €297.300 excl. BTW. De gemiddelde kosten per jaar bedragen €59.460 excl. BTW, waarbij aangetekend dat de jaren 2016, 2017 en 2018 hoger zijn in verband met het uit te voeren onderzoek. Een van de uitgangspunten van het door de raad d.d. 30 juni 2005, vastgestelde beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2006-2010 is de civieltechnische kunstwerken om de vijf jaar te inspecteren en aan hand van de nieuwe inspectiegegevens telkens een nieuw uitvoeringsplan op te stellen. Binnen de gemeente zijn er meerdere civieltechnische kunstwerken welke een vijftal jaar geleden zijn geïnspecteerd en waarvan de inspectieresultaten inclusief de financiële gevolgen zijn vastgelegd in het uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken 2011-2015. Een van de uitgangspunten is dat een (her)inspectie van de kunstwerken om de vijfjaar dient te gebeuren en aan hand van deze gegevens is een nieuw uitvoeringsplan voorde komende jaren 2016-2020 opgesteld. Het doel van het plan is inzicht te verkrijgen in de te nemen beheersmaatregelen en alle kosten inzichtelijk te krijgen die noodzakelijk zijn om de kunstwerken in stand te houden. De gehele kunstwerken met bijbehorende onderdelen, zoals bijvoorbeeld leuningen, zijn geïnspecteerd. Op basis van deze risicogerichte inspectie is de onderhoudstoestand vastgelegd en de risico's bepaald ten aanzien van de veiligheid en het functioneren van het kunstwerk. Tijdens de inspectie is per gebrek beoordeeld wat de eventuele risico's en gevolgen zijn op beheer en gebruik. Op basis van een risicoanalyse is bepaald binnen welke termijn beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Bij de visuele inspectie is in het bijzonder gelet op gebreken die van invloed zijn op de constructieve sterkte van het kunstwerk. In het uitvoeringsplan zijn de inspectieresultaten en benodigde beheersmaatregelen beschreven en aan de hand van een meer jaren onderhoudsplanning wordt inzicht gegeven in de benodigde kosten voor onderhoud en reparaties voor de komende jaren. Om inzicht te krijgen in bepaalde verborgen gebreken en de technische staat van bepaalde constructieve onderdelen is het noodzakelijk om bij een vijftal kunstwerken nader onderzoek te doen. Eveneens is het nodig om bij een drietal kunstwerken te monitoren. Deze monitoring betreft de periodieke beoordeling van geconstateerde onvolkomenheden die nog niet te kwalificeren zijn als gebreken. Het doel van deze monitoring is het evalueren van de onvolkomenheden de komende 5 jaar. Dit zijn de kunstwerken: Baakhovenweg (nutsgebouw), Neerveldsweg, Holtummerweg fietsbrug, Funkelweideweg, Hoge Weg, Hoge Weg fietsbrug, Doorderweg en Baakhoverweg/Duivelsbrug. Naar aanleiding van bovenstaand heeft het college van Echt-Susteren besloten het Uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken 2016-2020, d.d. 10 november 2015, vast te stellen.

 

Column Piet Poell: Zwijg (19-02-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Meer dan 90 procent van de mensen die ik ken, kan niet luisteren. Niet eens naar een antwoord op een vraag die ze zelf stellen. Meer dan vijf woorden kunnen ze niet verdragen, dan zijn ze zelf alweer aan het praten. Bang dat jouw woorden afleiden van wat ze werkelijk willen: kwekken. Zichzelf opblazen. Zie mij, hoor mij. Daar moet een bang hart vol miskenning achter zitten, een schoolmeester die hen voortdurend vernederd heeft ten overstaan van de hele klas, gemene vaders die hardvochtig schreeuwden: “Zwijg!” als ze protesteerden tegen onrechtvaardig ingrijpen, priesters die hen voorover lieten knielen en hen achterwaarts doordrongen van Gods Vleesgeworden Woord, - je zou voor minder een hekel krijgen aan welk woord dan ook. Behalve het jouwe. Jij klinkt als een gorilla die brullend op zijn bast trommelt. Hol, hard, maar stevig. Heeft de ander er iets tegenin te brengen, wel, vijf woorden, dan trommel je hem overhoop. Anders dringt het misschien ook nog door in je kop en intelligentie is niet jouw sterkste zijde. Jij moet het hebben van grootspraak, niet van argumenten, - jouw argumenten zijn jouw geluid. Je wilt geen antwoord op jouw vraag, je stelt die om grenzen te trekken – kom mij niet te na! – zoals een hond dat doet met pissen tegen paaltjes. Jouw pispaal is de ander. Als die er iets van zegt, pis je hem in zijn gezicht. Vijf woorden, dan pis je hem omver.  

Kent u zo’n type? Dat moet wel, want 90 procent is veel. En van de overige 10 procent droomt vijf procent weg zonder je te horen. Die zijn groot in hun verbeelding en hun dromen zijn zoet, daar verandert geen enkel antwoord iets aan. Het fenomeen is wijd verbreid onder politici. Dat zijn meestal getraumatiseerde carrièrejagers die bang zijn het woord te verliezen. Je voelt in interviews hun urineringsdrang. Je raadt de dominante autoriteit uit hun jeugd achter hun gekwek en je hoort het Vleesgeworden Woord hun de keel uit komen. En hun reet. “Zwijg!” Kwajongens zijn het, die eindelijk durven te schijten op alles. U kent ze vast wel. In elke gemeenteraad zit er wel een. De rest van de toehoorders, pardon, geachte afgevaardigden zijn ondermaatse befbavianen die braaf de reet van de brulboei vlooien en soms ook iets in het midden mogen brengen. Drie woorden. Vijf is wat veel, daar moet je een hele zin voor kunnen bouwen. Neem nou de Roermondse gemeenteraad. De grootste gorilla krijgt ook niet van vijf woorden een fatsoenlijke zin aan elkaar geregen, maar hij heeft een volumineuze holle bast en die klinkt harder dan de rest. Het dwingende “Zwijg!” en “Buk!” echoot overal in na. Traditioneel katholiek opgevoed, dan krijg je dat. Hij zal ze leren wie er moet zwijgen! Autoriteiten aanvaarden we steeds minder. Maar politici blijven, vooral dorpspolitici, apenkoppen die zichzelf moeten bewijzen. En er is een nieuwe generatie gorilla’s op komst. Een column van Asha ten Broeke in de Volkskrant van 12 februari doet mij het ergste vrezen. Ten Broeke trekt van leer tegen het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, dat een “gezonde slaaphygiëne” propageert. Je ouders leggen je in bed en zeggen: bekijk het maar, hoe hard je ook schreeuwt, wat voor spoken of griezels er ook onder je bed vandaan duiken, wij komen niet. Jij moet leren zelfstandig te zijn. Een uk van nog geen jaar. Je hoort het borstgeklop al aankomen. Maar het is modern en het is een trend. Dat werkt het brulboeidebat soepel in de hand.”

 

Smalste Stukje Nederland op beurs Utrecht (18-02-2016)

In het weekend van 20 en 21 februari is het Smalste Stukje Nederland met een stand aanwezig op de jaarlijkse Fiets- en Wandelbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Met bijna 20.000 bezoekers en 500 exposanten in 2015 is deze beurs met recht dé plek waar wandelen en fietsen centraal staat. Het Smalste Stukje Nederland is de fiets- en wandelregio bij uitstek. Vele Nederlanders zijn niet bekend met deze Limburgse regio. Het platte karakter van de gemeente Echt-Susteren, de uitgestrekte, weidse en gevarieerde landschappen plús het uitgebreide netwerk aan wandel- en fietsroutes bieden volop mogelijkheden voor genieten en onthaasten! Tijdens de beursdagen is het Smalste Stukje Nederland aanwezig om onze regio bij bezoekers op de kaart te zetten. Zij kunnen kennis maken met de mooiste plekken van het Smalste Stukje Nederland. En de bijzondere fiets- en wandelroutes ontdekken. Wilt u een bezoekje brengen aan de beurs? U kunt ons vinden op standnummer 3.a.85. Meer informatie over de beurs kunt u vinden op: www.fietsenwandelbeurs.nl. Mooie wandelroutes en fietsroutes kunt u vinden op de website van het Smalste Stukje van Nederland: www.hetsmalstestukjenederland.nl. De gemeente Echt-Susteren kent ruim 160.000 overnachtingen per jaar en een toeristische inkomensstroom van 40 miljoen euro per jaar. Toch wil Echt-Susteren de onontdekte plekken van de gemeente voor de inwoners en toeristen nog beter voor het voetlicht brengen onder één herkenbaar begrip: het Smalste Stukje Nederland, want dat is wat die gemeente onmiskenbaar is: een plek die smal genoeg is om binnen- en buitenland dicht in de buurt te hebben en breed genoeg om volop te genieten. Samen met een aantal ondernemers, is de gemeente Echt-Susteren gekomen tot het Smalste Stukje Nederland. Dit concept vormt een leidraad voor bewoner en bezoeker en laat in één oogopslag zien op welke plekken in de gemeente het goed toeven is. Op de website www.hetsmalstestukjenederland.nl zijn alle mooie plekken, restaurants, campings en cafés te vinden. Op die manier laat Echt-Susteren de sitebezoekers in één oogopslag zien wat de gemeente te bieden hebben en wordt alle relevante informatie overzichtelijke aangeboden.

 

Digitaal zaken doen en afspraken maken (17-02-2016)

Digitaal zaken doen met de gemeente is makkelijk, snel en efficiënt, wanneer het u uitkomt. Via uw persoonlijke internetpagina ‘Mijn Echt-Susteren’ (uw persoonlijke pagina in ons Digitaal Loket) kunt u uw zaken digitaal met de gemeente regelen. U kunt daarnaast via ons Digitaal Loket voor diverse producten een afspraak maken. Wist u dat u veel zaken ook zelf thuis via ons digitaal loket www.echt-susteren.nl/digitaalloket kunt regelen? Zoals het doorgeven van een verhuizing binnen de gemeente of een klacht/melding over de openbare ruimte binnen de gemeente? Een bezoek aan het gemeentehuis is lang niet altijd noodzakelijk. U kunt van thuis uit meer regelen dan u denkt! Het is slim om eerst op de website van de gemeente te kijken voor u naar het gemeentehuis komt. Voor diverse zaken dient u vooraf digitaal een afspraak te maken met de gemeente. U hoeft dan niet aan de balie te wachten, maar bent op het afgesproken tijdstip direct aan te beurt. Via ons digitaal loket kunt u een afspraak maken voor de volgende producten: •1e inschrijving in Nederland •Aanvraag van de Nederlandse nationaliteit (via optie- of naturalisatieprocedure) •Aanvraag reisdocument niet-ingezetenen •Aangifte geboorte •Erkenning ongeboren vrucht •Omzetting van een partnerschap in een huwelijk •Omgevingsvergunning (bouw- en milieuvergunning) •Bestemmingsplan, inzage •Evenement organiseren, melding en vergunning (APV-vergunning) •Alcohol schenken in horecabedrijven, vergunning (Drank- en Horecavergunning). Voor de eenvoudige zaken zoals paspoorten, rijbewijzen en uittreksels kunt u als vanouds terecht zonder afspraak. ‘Mijn Echt-Susteren’ is uw persoonlijke internetpagina voor zaken met de gemeente. Als u inlogt met uw DigiD kunt u zien met welke gegevens u staat ingeschreven in de gemeente. Het gaat hierbij om uw persoonsgegevens, adresgegevens en identiteitsbewijzen. Op deze pagina kunt u zelf uw contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres aanpassen. Daarnaast kunt u via uw persoonlijke pagina uw zaken digitaal met de gemeente regelen én de afhandeling van uw (aan)vragen of meldingen volgen. U kunt uw aangevraagde producten op een veilige manier betalen met iDeal. Voor het digitaal zaken doen met de gemeente via ‘Mijn Echt-Susteren’ is een DigiD inlogcode nodig. De toegang met DigiD garandeert dat alleen die persoon bij zijn of haar persoonlijke gegevens kan. Een DigiD inlogcode is aan te vragen via www.digid.nl. Voor het maken van een afspraak via onze website heeft u geen DigiD nodig. Voor een uitgebreidere omschrijving van bovenstaande producten en alle overige producten en diensten die uw gemeente levert, kunt u eveneens terecht bij het digitaal loket op www.echt-susteren.nl/digitaalloket. Heeft u nog vragen? Stel uw vraag aan de gemeente via het contactformulier op uw persoonlijke pagina.

 

Plaatsvervangend griffier Echt-Susteren (16-02-2016)

Nu de huidige plaatsvervangend griffier, mevr. G.H. Bakkes, niet meer werkzaam is voor de raadsgriffie Echt-Susteren en heeft aangegeven het plaatsvervangend griffierschap niet meer te willen uitoefenen, moet de gemeenteraad conform de Gemeentewet voorzien in de vervanging van de griffier. Het college is bereid een ambtenaar uit de organisatie ter beschikking te stellen als plaatsvervangend griffier in de persoon van de heer R.M.M. Engelen. De raad wordt daarom nu voorgesteld om het raadsbesluit van 11 mei 2010 waarmee voorzien werd in het plaatsvervangend griffierschap, in te trekken en nu de heer Engelen in deze functie te benoemen. Mevr. Bakkes, de huidige plaatsvervangend griffier, heeft per 1 januari 2016 de raadsgriffie verlaten om werkzaam te zijn bij het MER-Servicecentrum. Ook heeft ze aangegeven in de toekomst niet meer te willen opteren voor het uitoefenen van de functie plaatsvervangend griffier. Nu de organisatie van de griffie per 1 januari 2016 is gewijzigd in een raadsgriffier en een griffiemedewerker, is de vervanging van de griffier binnen de raadsgriffie niet meer mogelijk. De werkgeverscommissie griffie, die vrijwel alle werkgeverstaken voor de griffie namens de raad behartigt, heeft op 21 december jl. stilgestaan bij de ontstane situatie. Deze commissie heeft toen uitgesproken er de voorkeur aan te willen geven om de functie van plaatsvervangend griffier te beleggen bij een persoon uit de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad is conform de wet exclusief bevoegd tot het benoemen van de griffier (art. 107 Gemeentewet) en het regelen van diens vervanging (art. 107d Gemeentewet). Beide bevoegdheden zijn ook aan de raad gebleven na de instelling van de werkgeverscommissie griffie, aan wie de raad vrijwel alle werkgeverstaken m.b.t. de griffie heeft gedelegeerd. Er is dus nu een besluit van de raad nodig waarmee voorzien wordt in de functie van plaatsvervangend griffier. Het college is bevoegd om regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met uitzondering van de organisatie van de griffie. Dit betekent dat alle ambtenaren, met uitzondering van diegenen die werkzaam zijn voor de griffie, ressorteren onder de verantwoordelijkheid van het college. Nu de voorkeur van de werkgeverscommissie uitgaat naar het benoemen van een persoon uit de ambtelijke organisatie, is instemming nodig van het college van Burgemeester en Wethouders voordat de raad een besluit tot benoeming van een ambtenaar die ressorteert onder het college, kan nemen. Om deze instemming van het college heeft de griffier op 11 januari jl. verzocht. De instemming is verleend door het college bij brief van 14 januari 2016. Zoals het college ook aangeeft, wordt de ambtenaar ter beschikking gesteld om te fungeren als plaatsvervangend griffier bij de ontstentenis van de griffier, waarmee het college zich tevens bereid verklaart om voor de periode gedurende welke de ambtenaar deze functie vervult, afstand te doen van alle rechten die het college jegens de ambtenaar heeft. Voor de periode gedurende welke de ambtenaar optreedt als plaatsvervangend griffier hoeft hij op geen enkele wijze verantwoording af te leggen aan het college over de wijze van invulling/uitvoering van het plaatsvervangend griffierschap maar is verantwoording uiteraard alleen verschuldigd aan de raad. De bepaling van wanneer vervanging van de griffier aan de orde is, kan worden vastgelegd in de ambtsinstructie van de griffier. Gebleken is dat deze instructie nog dateert van 2 januari 2003 en mag worden geactualiseerd. Deze zal dan ook nog worden aangepast en opnieuw ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Zoals tevens blijkt uit de brief van het college, wordt de heer mr. R.M.M. Engelen, juridisch beleidsmedewerker, werkzaam bij het team Juridische Zaken, ter beschikking gesteld als plaatsvervangend griffier. Bedoeling is dat de heer Engelen in de raadsvergadering van 18 februari a.s. zal worden benoemd conform de wettelijke regels rondom benoeming van personen, dus middels een schriftelijke stemming. Conform art. 20 Reglement van Orde voor de raadsvergadering zal hiervoor een stembureau van 3 personen worden ingericht ter vergadering, waarna ieder raadslid schriftelijk kan stemmen over de heer Engelen.

 

Aanbesteding accountantswerkzaamheden (15-02-2016)

Op 1 juli 2015 heeft de raad van de gemeente Echt-Susteren besloten om de accountantswerkzaamheden 2016-2018 zelfstandig aan te besteden. Hiertoe dient de raad een Programma van Eisen vast te stellen, dat in de raads-vergadering van 18 februari aanstaande voorligt. De raad besloot ook op 1 juli om hiervoor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure te zullen gaan volgen. Nu wordt de raad in afwijking van dit raadsbesluit, voorgesteld om, gelet op de hoogte van het totaal aan te besteden bedrag, dat waarschijnlijk boven de €100.000,- zal uitkomen, hiervoor conform het door de raad vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid, een Nationaal Openbare aanbestedingsprocedure te volgen. Op 15 mei 2014 heeft de raad van Echt-Susteren besloten om Ernst & Young Accountants LLP aan te wijzen als accountant belast met de controle van de jaarrekening en om dit bureau de opdracht voor de wettelijke controle van de jaarrekening van de gemeente Echt-Susteren voorde boekjaren 2014 en 2015 te gunnen. Hierna heeft de raad op 1 juli 2015 geconstateerd dat voor het boekjaar 2016 opnieuw een accountant moest worden aangewezen. Conform de planning die de raad op 1 juli 2015 ook is gemeld, is de Accountantscommissie -waarin vanuit de gemeenteraad de leden Bruysten, van Gisteren en Bisschops zijn vertegenwoordigd- in het najaar van 2015 aan de slag gegaan met de voorbereiding en de opstelling van het Programma van Eisen voor de nieuwe aanbesteding. Hierbij werd de commissie begeleid door hun vaste adviseurs de teamleider Financiën, de wethouder Financiën en de griffier. In de nieuwe verordening op de accountantscommissie (vastgesteld op 26 juni 2014) is immers opgenomen dat de raad voortaan bevoegd is om het Programma van Eisen voor de aanbesteding vast te stellen en dat de Accountantscommissie dit voor de raad voorbereidt. Het Programma van Eisen ligt nu ter vaststelling voor aan uw raad. Hierin zijn veel bepalingen opgenomen over de uitvoering van de procedure zelf die met de nodige zorgvuldigheid dient te zijn beschreven. Ook wordt uitvoerig ingegaan op de gunningscriteria op basis waarvan de ingediende offertes worden beoordeeld door de Accountantscommissie. Het voorliggend document is uitgebreid voor besproken in de vergadering van de Accountantscommissie d.d. 13 januari jl. waarin de commissie besloot de raad positief te adviseren over dit programma. Op basis van meerdere recente signalen vanuit de 'accountantswereld' moet inmiddels echter worden geconstateerd dat het momenteel in de begroting voor de accountantswerkzaamheden opgenomen jaarlijks bedrag van €29.000,-, te weinig is om slechts hiermee rekening te houden voor de komende jaren. Dit, omdat nu pas de gevolgen van met name de 3-decentralisaties-problematiek ook in financieel opzicht en daarmee ook in relatie tot de vereiste werkzaamheden van de accountant, steeds duidelijker worden. Zonder dat er al offertes zijn uitgebracht door accountantskantoren, lijkt het nu meer in de rede te liggen om uit te gaan van een totaal aanbestedingsbedrag dat de waarde van €100.000,-zal overstijgen, hierbij uitgaand van de aanbestedingsperiode van 3 jaren zoals door de raad op 1 juli 2015 bepaald. Dit totaalbedrag van meer dan €100.000,- heeft directe gevolgen voor de te kiezen aanbestedings-procedure. Dit, omdat een waarde van te leveren werkzaamheden (diensten of werken) van boven de €100.000,- tot gevolg heeft dat er -conform het door de raad vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid- moet worden gekozen voor een Nationaal Openbare aanbestedingsprocedure. Dit betekent dus dat er geen sprake meer kan zijn van het uitkiezen van een vijftal (zo mogelijk lokale) bedrijven om een offerte uit te brengen. Er moet nu sprake zijn van het nationaal publiceren van deze aanbesteding, waarop alle bedrijven kunnen reageren. De ingediende offertes zullen vervolgens worden beoordeeld op grond van het Programma van Eisen dat aan de raad middels een raadsvoorstel wordt voorgelegd. De gemeenteraad van Echt-Susteren wordt nu dus voorgesteld om af te wijken van het eerder raadsbesluit om meervoudig onderhands aan te besteden, door nu te besluiten om een Nationaal Openbare aanbestedingsprocedure te volgen. Na het raadsbesluit zal publicatie van de aanbesteding plaatsvinden via Tendernet en volgens de in het Programma van Eisen opgenomen planning zal de Accountantscommissie aan de slag gaan met de beoordeling van de dan ingediende offertes. Het is het streven om de raad in de raadsvergadering van 6 juli een voorstel over de definitieve gunning te kunnen doen.

 

GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (14-02-2016)

Op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient de Gemeenschappelijke Regeling van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette aangepast te worden. Tevens wordt geregeld dat het totale grondgebied van de gemeente Echt-Susteren valt onder de werking van genoemde gemeenschap-pelijke regeling. Op 5 december 2014 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan alle gemeenteraden en colleges uiteengezet wat de wijzigingen van de Wet gemeenschap-pelijke regelingen (Wgr) behelzen. De belangrijkste wijzigingen zijn wijzigingen in de planning- en control cyclus (vooral termijnen) en versterking van de positie van de raden. Na inwerkingtreding van de gewijzigde Wgr per 1 januari 2015 hebben de colleges van deelnemende gemeenten één jaar de tijd om de bestaande gemeenschappelijke regelingen aan te passen. Op 1 januari 2015 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Na inwerkingtreding van de gewijzigde Wgr hebben de colleges van de deelnemende gemeenten één jaar de tijd om de bestaande gemeenschappelijke regeling aan te passen. Het dagelijks bestuur van het Grenspark heeft daartoe op 25 september een ontwerpwijzigingsvoorstel vastgesteld. Dit wijzigingsvoorstel omvat aanpassingen die gebaseerd zijn op de gewijzigde Wgr en aanvullende aanpassingen op voorstel van het dagelijks bestuur. De belangrijkste wijziging in de planning en control cyclus en betreffende versterking van de positie van de raden zijn; * Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zendt de algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april voor een zienswijze aan de raden toe; * De voorlopige jaarrekening inclusief accountantsrapport wordt eveneens vóór 15 april ter informatie aangeboden; * Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zendt de ontwerp-begroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten; * De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Vóór 15 juli dan wel twee weken na vaststelling wordt de vastgestelde begroting door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ter kennisname aan de toezichthouders en de deelnemers aan het openbaar lichaam aangeleverd. De wijzigingen zijn verwerkt in de artikelen 25 en 26 van de Gemeenschappelijke Regeling van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette. De mogelijkheden van de gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de begroting van de gemeenschappelijke regelingen worden door middel van de wetswijziging verbeterd. Met het indienen van de algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april aan de raad is een belangrijke stap gezet om de zienswijzeprocedure van de raad binnen de gestelde termijnen te doorlopen. Daarnaast wordt de termijn voor het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting door de raden van de deelnemende gemeenten verlengd van zes weken naar acht weken. Hierdoor hebben deze raden meer tijd om hun zienswijze voor te bereiden en onderling overleg te voeren. Voorheen was alleen de voormalige gemeente Susteren binnen de regeling opgenomen. Mede op verzoek van het college van Echt-Susteren is het ambtsgebied van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette bijgesteld waardoor de volledige gemeente Echt-Susteren binnen de regeling is opgenomen. Na verwerking van aangereikte aanvullingen en wijzigingen heeft het algemeen bestuur van het Duits-Nederlands Grenspark MSN in de vergadering van 26 november j.l eenstemmig besloten tot wijziging van gemeen-schappelijke regeling. In overeenstemming met artikel 1 van de Wgr worden de deelnemende Nederlandse gemeenten thans verzocht de door het algemeen bestuur unaniem besloten gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor formele toestemming aan de gemeenteraden voor te leggen. De colleges besluiten over deze wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Duit-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (collegeregeling). Zij leggen vervolgens de wijziging voor toestemming voor aan de raden. Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang (artikel 1, lid 2 Wgr). Onder de weigeringsgrond 'strijd met het recht' valt strijd met zowel het geschreven als het ongeschreven recht. Onder de weigeringsgrond 'strijd met het algemeen belang' vallen die gevallen waarin de grond voor onthouding van toestemming niet nauwkeurig in de wet kan worden gespecificeerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de situatie dat de raad meent dat het ondoelmatig is om ten aanzien van de desbetreffende belangen samen te werken met andere gemeenten of dat de raad meent dat de bevoegdheid zich niet leent voor gezamenlijke behartiging.

 

Peperdure verhuizing Waterschappen (13-02-2016)

De fusie en verhuizing van de waterschappen kosten de belastingbetaler veel geld. De Limburgse waterschappen (Roer & Overmaas en Peel & Maasvallei) kiezen voor de samenvoeging en de verhuizing naar Roermond voor een dure oplossing. Het huisvesten van het nieuwe Waterschap Limburg kost negen miljoen euro, vier miljoen meer dan een andere variant. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat in handen is van L1. In december 2015, toen het besluit viel dat het nieuwe waterschap zich in Roermond zou vestigen, was er volgens de waterschappen nog niets te zeggen over de kosten. Maar het rapport, waarin een aantal varianten is doorgerekend, lag toen al een half jaar bij de voorzitters Jan Schrijen en Ger Driessen. In het rapport staan zes varianten, waaronder ook goedkopere oplossingen. Maar deze informatie bereikte nooit het algemeen bestuur dat instemde met een verhuizing naar Roermond. Samenvoegen in Venlo zou bijvoorbeeld iets meer dan vier miljoen euro kosten. In dat geval had namelijk maar één organisatie hoeven te verhuizen. Het bestuur koos ervoor om de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei te huisvesten in Roermond, in het gebouw van Waterschapsbedrijf Limburg. In dat gebouw zit nu ook nog de gemeenschappelijke belastingorganisatie (BSGW), die op zoek moet naar een nieuw kantoor. De waterschappen betalen niet alleen de verhuizing van BSGW, maar ook een afkoopsom. Volgens ingewijden zou die afkoopsom enkele miljoenen bedragen. Dat bedrag komt nog bovenop de kosten voor de eigen verhuizing. Daarnaast lopen de waterschappen de jaarlijkse huurinkomsten van 700.000 euro van BSGW mis. Volgens het rapport is het vertrek van BSGW niet per se noodzakelijk, omdat het pand geschikt gemaakt kan worden voor alle vier de organisaties. Dat zou financieel de aantrekkelijkste variant zijn, mede doordat de waterschappen in dat geval jaarlijks huur blijven ontvangen van BSGW. Over een periode van vijftien jaar zou dat een bedrag zijn van ruim negen miljoen euro. BSGW heeft intern aangegeven pas in het eerste kwartaal van 2017 te kunnen verhuizen. Dat zou betekenen dat het nieuwe Waterschapsbedrijf Limburg pas na de zomer in Roermond kan gaan werken. Ook zou de afkoopsom die BSGW mee wil krijgen roet in het eten kunnen gooien. De waterschappen zijn namelijk niet van plan de hoofdprijs te betalen, waardoor BSGW blijft zitten. Dat zou betekenen dat de verhuizing van de waterschappen naar Roermond niet door kan gaan. Bestuursleden van de beide Limburgse waterschappen zijn verbaasd over de hoge verhuiskosten van de organisaties. Leden van het algemeen bestuur reageren verbaasd op de hoge kosten. "Daar schrikken wij erg van. Dat is veel meer dan we dachten", zegt Maicle Huver. Hij zit namens de VVD in het algemeen bestuur van het waterschap Roer en Overmaas. "Er zijn nooit concrete getallen genoemd tot nu toe. Het is een bedrag dat erg hoog is. De financiële onderbouwing van alle varianten hebben wij nog nooit ontvangen.” Andere bestuurders delen zijn verbazing, maar willen nog niet inhoudelijk reageren. Ze willen eerst meer informatie van het waterschap.

 

Overdracht budgetten aan de GR MER (12-02-2016)

De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling servicecentrum MER (GR MER). Met ingang van 1 januari 2016 wordt het personeel inzake het sociaal domein overgeheveld van de moedergemeente naar de GR MER. In de raadsvergadering van 4 november 2015 heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen tegen de begrotingswijziging van de GR MER 2016 inzake het formeren van 1 uitvoeringsorganisatie sociaal domein voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Medio 2014 is het Bedrijfsplan uitvoeringsorganisatie sociaal domein MER vastgesteld. Daarin is o.a. besloten om één uitvoeringsorganisatie sociaal domein voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen te formeren. Per 1-1-2016 wordt de uitvoeringsorganisatie sociaal domein formeel overgeheveld naar de GR MER. Met deze overheveling gaan ook een aantal personele budgetten over van de moederorganisaties Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen naar de GR MER. De drie MER-gemeenten dragen ieder de huidige formatie over naar de GR MER. Ondanks dat er extra taken bijkomen nemen voor de gemeenten, door de samenwerking, de kosten niet toe. Voor 2016 en 2017 blijven de drie gemeenten het oude kostenniveau bijdragen. Vanaf 2018 wordt de verdeelsleutel van de kosten gewijzigd naar een objectieve verdeelsleutel. Middels een begrotingswijziging wordt voorgesteld om een bedrag van € 2.586.485 over te hevelen naar de GR MER. Voor de gemeente Echt-Susteren verloopt dit budgettair neutraal. Immers de personele budgetten worden afgeraamd en middels een bijdrage aan de GR MER verstrekt.

 

Steunpunt Vrijwilligers begint het jaar goed (11-02-2016)

In de eerste maand van dit jaar is er door het Steunpunt Vrijwilligers Echt-Susteren, een onderdeel van de Stichting Menswel, reeds met een negen mensen de match gemaakt naar een passende vrijwilligersactiviteit. Dat is een positieve ontwikkeling. Een goed begin, dat hopelijk de komende tijd voortgezet wordt, want er zijn nog vele handen nodig. Vanuit overheidsbeleid waarin steeds meer taken bij gemeenten en buurten gelegd worden, dringt het besef door dat het ieders verantwoordelijkheid is om een bijdrage te leveren. Onder meer vanuit die gedachte maken veel mensen zelf de keuze actief te worden en zoeken ze uit hoe en waar dat kan. Mensen melden zich bij het Steunpunt met de vraag wat ze kunnen doen in hun omgeving. Ze willen zich inzetten voor de diverse maatschappelijke organisaties en projecten binnen de gemeente Echt-Susteren. Mensen met kwaliteiten, met energie en met (enkele uurtjes) tijd, die zich nuttig willen maken voor anderen en voor hun omgeving. Soms weten ze al heel concreet wat ze willen doen, maar vaak zijn ze ook beperkt op de hoogte van wat er allemaal kan. Vanuit een gesprek met een medewerker van het Steunpunt wordt er stil gestaan bij de mogelijkheden en gezocht naar een passende werklocatie. Vaak levert dat verrassende informatie op. Zowel over zichzelf, wat men kan of wil inzetten, maar zeker ook over wat er allemaal mogelijk is als vrijwilliger. Voor informatie, neem contact op met Steunpunt Vrijwilligers Echt-Susteren, tel. 0475-484848 en vraag naar Rieny Linssen of Paul Heffels

 

Column Piet Poell: De Schepping (10-02-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Kijk, lieverds, ik heb Roermond groot gemaakt en dan moeten jullie niet zeuren. Ik heb het Outlet geschapen, waar heel Duitsland op afkomt en zo maken wij zelfs deel uit van de sterkste economie van Europa. Ik kan gewoon zitten afwachten totdat Merkel mij op de knieën komt danken. Want economie is geldstroom, maakt niet uit in welke richting, als het maar stroomt. Van haar zak naar mijn zak en alle Duitsers komen afdragen. Wat zeuren jullie dan dat ik de burgemeester opzij schuif, de hele raad, de provincie zelfs, - ik schuif niks opzij, ik schuif naar mij toe. Laat ze maar aanschuiven op de N280! God schiep de wereld in zes dagen en de zevende dag had Hij eindelijk rust. Dat is mij niet vergund. Ik ken geen rustdag, ik schep in Roermond elke dag het slijk der aarde, waaruit de Grote Schepper de mensheid schiep en dat heeft Hij geweten. Zie Zijn afvalligen. Zie dat Gouden Kalf. Ik heb geen afvalligen. Ik bén het Gouden Kalf. Zoals God uit een hoopje aarde Adam schiep, zo schep ik uit het niets een rijk. Mijn rijk. Met duizenden van die uit de klei getrokken Adams die allemaal op mij stemmen opdat mijn rijk kome! Is dat dan godverdomme niets, mijn God! Duizenden gelovigen, verenigd in de r.k. LVR, een overweldigende meerderheid die men in Roermond eenvoudig aan de kant denkt te schuiven. Er wordt in deze stad niets geschoven, tenzij met mijn uitdrukkelijk goedvinden!

Farizeeërs gooi ik hier de tempel uit, desnoods met vereende krachten van mijn partij. Als het oorlog was, dan zou ik er zó een knokploeg uit kunnen rekruteren, maar het is geen oorlog. Ik ben een vredelievend mens. En zeer godvruchtig. Roermond is mijn tempel en laat niemand die bezoedelen! Vooral geen wethouders die de zaak belazeren! De knokploeg heeft zijn tanden al laten zien in de raad! Ik ken mijn pappenheimers en ik weet hoeveel ze kosten. Het merendeel is goedkoop. Wat ritselstuivers en soms een leuk huisje; het zijn lieve schapen! Mijn LVR is een lieve partij! Met mijn confrères in de handel regel ik het allemaal. Ook zij zijn toegewijde lieverds. Als de een de ander erbovenop helpt door zijn bijna failliete restaurant te kopen, dan helpt een derde de een met een leuke investering in een van zijn projectjes en een vierde maakt dan van de failliete boel een nieuw bedrijfje, iets leuks voor de mensen, iedereen helpt mee want iedereen incasseert, ach, we zijn een hecht clubje en investeren en incasseren moeten we allemaal. Het gaat om het uiteindelijke saldo. Ik ben een vroom mens, maar die goeie ouwe God heeft het toch een beetje verkeerd begrepen. Dat nieuwe hotel aan de Loesbleik komt er, dat is een uitgemaakte zaak. Het ligt daar toch prachtig? Tussen de ECI, waarmee ik cultuur in Roermond heb gebracht, de Roerkade met zijn gezellige terrasjes en de voorstad Sint Jacob met zijn vrome geschiedenis (iets met Santiago de Composthoop heb ik mij laten vertellen, iets katholieks; zijn Duitsers zeer vatbaar voor en daar heb ik lucratieve plannen mee). En “auf einem Sprung”, zoals ze in Merkelland zeggen, van het Outlet Center. Een hotel boordevol Nachbarn, die elke morgen naar het oude kazerneterrein rennen, wat willen jullie nog meer? Roermond centrum van de Euregio, daar mag je best wat voor overhebben. De Provincie is daartegen? Wat moet ze daartegen hebben? Ik zit in de Provincie, ik ken die lui en ik weet waar ze gevoelig voor zijn. En dat geld heb ik.

 

Decembercirculaire 2015 (09-02-2016)

Middels de decembercirculaire 2015 verschaft het rijk de gemeenten informatie over de ontwikkelingen van de gemeentefondsuitkeringen vanaf het jaar 2013. De financiële gevolgen voor de jaren 2014 en 2015 worden verwerkt middels de jaarrekening 2015. De mutaties betrekking hebbende op het jaar 2016 worden verwerkt middels de 1e Bestuursrapportage 2016. Het betreft hier de derde gemeentefondscirculaire van het jaar 2015. De decembercirculaire is geen bijstelmoment van het accres. Het karakter van deze circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2015. Daarnaast wordt informatie verschaft over integratie- en decentralisatie-uitkeringen. De circulaire werkt in principe alleen het lopende uitkeringsjaar (2015) bij. In een enkel geval wordt ook info verstrekt over 2016, zoals het referendum en decentralisatie-uitkeringen. Op deze beide jaren wordt in dit BBV ingegaan. De gemeente Echt-Susteren stelt de uitkeringsfactor voor het jaar 2013 definitief vast op 1,449. De definitieve cijfers over de WOZ-waarden 2013 en de fysieke maatstaven geven geen aanleiding tot het aanpassen van de uitkeringsfactor. Er zijn geen financiële gevolgen. De ontwikkeling van de uitkeringsbasis 2014 geeft geen aanleiding tot aanpassing van de uitkeringsfactor van 1,480. Ten opzichte van de decembercirculaire 2014 zijn de fysieke maatstaven geactualiseerd. Er zijn geen financiële gevolgen. De uitkeringsfactor 2015 ramen wij op 1,396 (was 1,395). De stijging met één punt ten opzichte van de septembercirculaire 2015 is het gevolg van de uitdeling van de verdeel reserve 2015. De uitkeringsbasis is niet geactualiseerd ten opzichte van de stand septembercirculaire 2015. De toename van de uitkeringsfactor met 1 punt betekent voor onze gemeente een bedrag van €18.820. De algemene uitkering wordt verhoogd vanwege de kosten van gemeenten voor het organiseren en uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016. Het kabinet heeft een bedrag van in totaal €20 miljoen ter beschikking gesteld. Daarvan is €0,8 miljoen bestemd voor Den Haag vanwege de taak die deze gemeente vervult voor kiezers in het buitenland. Het overige deel wordt verdeeld over alle gemeenten middels de maatstaf inwoners. Het bedrag per inwoner is €0,78 -> voor onze gemeente derhalve een bedrag van 31.947 x €0,78 = €24.919 x de uitkeringsfactor 1,448 = €36.082. Voor 2016 zal de integratie-uitkering met €16,6 miljoen worden verlaagd in verband met pgb trekkingsrechten (€-35,1 miljoen + €7 miljoen + €11,5 miljoen). De verwerking van deze verlaging zal in de meicirculaire 2016 plaatsvinden. Het kabinet heeft een wijziging van de Jeugdwet aangekondigd, om de ouderbijdrage die in de wet is opgenomen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 te schrappen. De financiële gevolgen zullen in de meicirculaire 2016 worden verwerkt. Behalve voornoemde wijziging is de verdeling om drie redenen veranderd. Ten eerste heeft voor 2016 een herberekening plaats gevonden van de verdeling van de middelen voor Participatie, het onderdeel "klassieke" Wwb. In oktober 2015 hebben alle gemeenten per mail een aankondiging van deze herberekening ontvangen. In de berekening van de septembercirculaire 2015 was een onjuistheid geslopen. Ten tweede heeft een verschuiving plaatsgevonden van de onderdelen jeugd en Participatie naar het onderdeel Wmo 2015. Dit is het gevolg van een verbeterde toerekening aan deze onderdelen van de uitnames uit het gemeentefonds ten behoeve van de VNG. Ten slotte is de verdeling van de Wmo 2015, het onderdeel beschermd wonen, voor 2016 gewijzigd. Voor de gemeente Echt-Susteren heeft dit tot gevolg dat de integratie-uitkering sociaal domein voor 2015 afneemt met €2.818 en voor 2016 met €10.738. Voor het jaar 2016 is de uitkering voor onze gemeente vastgesteld op €112.332.Dit bedrag moet nog in onze begroting worden opgenomen. Voor de uitkering in 2014 is de maatstaf huishoudens met laag inkomen (inclusief gerelateerde maatstaven) en zijn de aan het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen gerelateerde maatstaven geactualiseerd ten opzichte van de stand meicirculaire 2015. Voor het jaar 2014 betekent dot een toename van de uitkering met afgerond €44.000. Voor de uitkering in 2014 zijn de maatstaven huishoudens met laag inkomen en minderheden geactualiseerd ten opzichte van stand septembercirculaire 2014. Voor de gemeente Echt-Susteren betekent deze bijstelling een kleine toename van de uitkering met €1.605.

 

Burgemeester geeft groen licht: optochten gaan door (08-02-2016)

Een paar dagen werd in de gemeente Echt-Sustyeren druk gespeculeerd over het al dan niet doorgaan van de optochten op vastelaovesmaondig 8 februari. De voorspellingen van het KNMI waren al een tijdje alarmerend. Voor burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren aanleiding voor overleg en dat leverde voor de vastelaovesvierders een positief resultaat op: de maandagoptochten in Echt-Susteren gaan door. Dat heeft de gemeente Echt-Susteren besloten na spoedoverleg tussen burgemeester Hessels, politie, brandweer en vertegenwoordigers van de gemeente en de vastelaovesverenigingen. Vastelaovesmaondig staan maar liefst 6 optochten op het programma in de gemeente Echt-Susteren: Pey, Nieuwstadt, Susteren, Dieteren, Koningsbosch en Illikhoven. De vastelaovesverenigingen hebben wel een paar voorschriften meegekregen. Dit zijn de voorschriften van de gemeente Echt-Susteren: Constructie van de wagens controleren en zo nodig versterken Losse of uitstekende elementen van de wagen verwijderen Risicovolle voertuigen uitsluiten van deelname Geen kinderen (die niet zelfredzaam zijn) op de wagens/karretjes Geen deelnemers op de hoger gelegen delen van de wagen Geen BBQs of ander (smeulend) vuur op de wagens Nuttig alcohol met mate tijdens de optocht, uiteraard géén alcohol voor jongeren onder de 18 jaar Vóór 16.30 uur dient de optocht te zijn beëindigd. Het KNMI had zaterdag 6 februari code geel afgekondigd vanwege zware windstoten tot wel 75 kilometer per uur. In meerdere Limburgse plaatsen gaan de optochten niet door. Op LOES-TV heeft burgemeester Jos Hessels de beslissing van de gemeente Echt-Susteren nader toegelicht. Die uitzending kan teruggekeken worden via http://actueel.loesfm.nl/

 

Gemeenteraad gaat vergaderen (07-02-2015)

Op donderdag 18 februari 2016 vergadert de gemeenteraad van Echt-Susteren. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis in Echt. Iedereen kan deze openbare vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. Ook is de vergadering live te volgen op de televisie en de radio via Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES). Op internet is de vergadering live te beluisteren via www.loesfm.nl. Om 19:00 uur kan men via de televisie al inschakelen voor een korte informatieve uitzending van LOES (met medewerking van de gemeente) over de raadsvergadering en een actueel onderwerp op de raadsagenda. Op de agenda prijken onder meer de volgende voorstellen: Overdracht personele budgetten sociaal domein aan het Servicecentrum MER: De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling servicecentrum MER (GR MER). Met ingang van 1 januari 2016 is het personeel van het sociaal domein overgeheveld van de moedergemeente naar de GR MER. Het college stelt voor ook de personele budgetten van het sociaal domein over te dragen aan de GR MER. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette: De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Omdat de wet gemeenschappelijke regelingen is veranderd, moet ook deze regeling worden gewijzigd. Hiervoor moet het college eerst toestemming aan de raad vragen. Het college stelt de raad nu dan ook voor toestemming te verlenen voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Grenspark. Aanbesteding accountantswerkzaamheden: Op 1 juli 2015 heeft de raad besloten om de accountantswerkzaamheden 2016-2018 in 2016 opnieuw te gaan aanbesteden. Omdat de verwachting nu is dat het totaal aan te besteden bedrag hoger uit gaat komen, moet een andere procedure van aanbesteding gevolgd worden. Voortgangsinformatie 18 februari 2016: Als vast punt op iedere raadsagenda is het punt ‘voortgangsinformatie’ opgenomen. Bij dit punt worden tenminste de verzamellijsten moties en toezeggingen, de aangepaste jaarplanning en de antwoorden op de door de raadsleden schriftelijk gestelde vragen opgenomen. Zo kunnen de raadsleden in de vergadering procedurele vragen stellen aan het college over de voortgang. Plaatsvervangend griffier: Omdat de plaatsvervanger die eerder werd aangewezen niet meer voor de raadsgriffie werkt en de organisatie van de griffie is gewijzigd, dient er een nieuwe plaatsvervangend griffier benoemd te worden. Hiervoor is een kandidaat gevonden binnen de ambtelijke organisatie. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de benoeming van de heer Roger Engelen als plaatsvervangend griffier. Beleidskeuzes minimabeleid: Op het gebied van het minimabeleid worden verschillende wijzigingen voorgesteld. De belangrijkste zijn de aanpassing van de verordening individuele inkomenstoeslag, de draagkrachtgrens minimaregelingen, tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekeringen en bijzondere bijstand voor medische kosten. Verder is er ook een begrotingswijziging nodig om al deze wijzigingen te kunnen doorvoeren. Het college stelt de raad voor in te stemmen met deze wijzigingen. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis Nieuwe Markt 55 te Echt. De agenda, alle raadsvoorstellen en conceptbesluiten en alle digitaal beschikbare bijlagen en ter inzage liggende stukken kan men ook via de website van de gemeente bekijken.

 

M en M kritisch over voortgang Witham (06-02-2016)

Nu de oorspronkelijke ontwikkelaar van het omstreden project Hof van Witham in de kern Nieuwstadt, Van der Looy Projectontwikkeling B.V., failliet is verklaard wil de gemeente Echt-Susteren voor de afronding van het bouwplan in zee gaan met MVJ Ontwikkelingen BV (een BV van Mulleners Vastgoed waarin eigendommen die in exploitatie of in voorbereiding zijn worden ondergebracht). De Fractie M en M Echt-Susteren plaatst daar grote vraagtekens bij en heeft in een brief aan het college en de gemeenteraad dan ook om opheldering gevraagd. Het schrijven van de Fractie M en M Echt-Susteren richting gemeente kent de volgende inhoud:

“De Fractie M en M Echt-Susteren heeft kennis genomen van de Raadsinformatiebrief (RIB) d.d. 2-2-2016 inzake het bouwplan Hof van Witham te Nieuwstadt. Deze RIB roept bij genoemde fractie de nodige vragen op. Laat ons voorop stellen dat de Fractie M en M Echt-Susteren, net als Stichting De Groene Sporenwolf en de Stichting Nieuw Platform Witham, nooit overtuigd is geweest van de noodzaak en wenselijkheid om de huisweide bij Huize Witham in de landelijke kern te gaan bebouwen. Dat kwaad is inmiddels (deels) geschied en is helaas niet meer terug te draaien. Het gegeven dat het beoogde bouwplan (de eerste aanzet daartoe dateert alweer uit 2007) anno 2016 nog steeds niet voltooid is, geeft duidelijk aan dat de behoefte aan nieuwbouw ter plaatse in twijfel mag worden getrokken. Daar doet het faillissement van Van der Looy Projectontwikkeling B.V. niets aan af. Niet onopgemerkt mag blijven dat ten tijde van het starten van het nieuwbouwproject bij Huize Witham in de kern Nieuwstadt circa 80 particuliere woningen te koop stonden. Merkwaardig om in zo’n situatie op een ongewenste locatie 26 nieuwbouwwoningen (volgens het allereerste bouwplan) uit de grond te gaan stampen. Wat de locatie betreft bevelen wij het boek “Het laatste relict” van de geschiedkundige R.F.M. Verstaen van harte bij u aan. Ook interessant om nog eens terug te kijken is de video-opname van de onnavolgbare 1 aprilgrap van Stichting De Groene Sporenwolf op de huisweide van Huize Witham in 2008 (http://www.groenesporenwolf.nl/, “beeld en geluid”). Maar zoals gezegd, de teerling is geworpen. Het besluit van het college van B en W van Echt-Susteren om na het faillissement van Van der Looy Projectontwikkeling B.V. in zee te gaan met MVJ Ontwikkelingen BV (een BV van Mulleners Vastgoed waarin eigendommen die in exploitatie of in voorbereiding zijn worden ondergebracht) verbaast de Fractie M en M Echt-Susteren in zeer hoge mate. Is het college (gemakshalve) vergeten welke ellende door deze firma is aangericht ten tijde van de bouw van haar nieuwe kantoor aan de Nieuwe Markt in Echt? Wij doelen uiteraard op de illegale kap ter plaatse van een beeldbepalende beukenboom op een moment dat ruim 125 bezwaarschriften tegen de verleende kapvergunning nog in behandeling moesten worden genomen. Het toenmalige college van B en W achtte het opleggen van de wettelijk bepaalde boete destijds meer dan voldoende en over het doen van aangifte van een strafbaar feit is niet eens nagedacht. Schande! En nu wordt deze floracrimineel met medewerking van de gemeente Echt-Susteren als dank ook nog eens in de gelegenheid gesteld om de nodige Euri te gaan verdienen aan een bouwproject dat nooit opgestart had mogen worden. Niet te geloven! In zijn algemeenheid wil de Fractie M en M Echt-Susteren nog opmerken dat alle zaken die vallen onder het hoofdstuk ‘ruimtelijke ordening’ aan de gemeenteraad ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd. Het jaren geleden door een onwijze raadsmeerderheid genomen besluit om dat soort zaken te delegeren aan het college van B en W dient dan ook met onmiddellijke ingang te worden terug gedraaid. Op dat vlak zijn er de laatste jaren te veel blunders begaan in de gemeente Echt-Susteren. Onder verwijzing naar artikel 33 van het Reglement van orde had de Fractie M en M Echt-Susteren per omgaande graag antwoord op de volgende vragen: 

  1. MVJ Ontwikkelingen BV neemt de gronden over. Maken de groenvoorzieningen en nog aan te leggen weggedeelten deel uit van de overname?
  2. Zo ja, onder welke voorwaarden vindt die overname plaats? Immers Van der Looy Projectontwikkeling B.V. zou de kosten van aanleg van wegen en groenvoorziening dragen en 6 maanden na projectoplevering in eigendom overdragen aan de gemeente met een onderhoudssom. Is dat bij de nieuwe projectontwikkelaar bekend en zo overeengekomen?
  3. Zo nee, wie verwerft dan het eigendom van de infrastructuur en de huisweide en wie draagt de kosten van aanleg daarvan?
  4. Worden de nog te bouwen 13 huizen gebouwd conform de bouwtekeningen zoals in het plan van Van der Looy Projectontwikkeling B.V. is bepaald?
  5. Zijn de verleende bouwvergunningen uit 2008 nog geldig of moet een nieuwe procedure opgestart worden?
  6. Zo ja, bedoelde bouwvergunningen zijn verleend aan Van der Looy Projectontwikkeling B.V., zijn die dan overdraagbaar?
  7. Zo ja, kan de gemeente die bouwvergunningen alsnog intrekken en is de gemeente voornemens dit te doen, omdat niet binnen een bepaalde termijn na vergunningverlening is begonnen en/of de bouw tussentijds langer dan een bepaalde termijn heeft stilgelegen?
  8. Zo nee (vraag 6: de vergunning is niet overdraagbaar) of zo ja (vraag 7: de gemeente trekt de vergunning in), dan moet de nieuwe projectontwikkelaar nieuwe bouwvergunningen aanvragen. Waaraan worden die nieuwe vergunningaanvragen getoetst? Het provinciaal omgevingsplan (POL) wijkt tegenwoordig af van het beleid uit 2008, zoals 1 sloop voor 1 nieuwbouw.
  9. Krijgt de gemeenteraad als hoogste orgaan in dit hele verhaal ook nog de gelegenheid om haar zegje te doen of hebben we hier (weer) te maken met een gelopen race?
  10. Zo ja, is het college dan ook bereid de aan haar gedelegeerde RO-zaken terug te herleiden naar de plaats waar ze thuis horen: bij de gemeenteraad?”

 

Renovatie groenvoorzieningen Echt-Noord (05-02-2016)

De gemeente Echt-Susteren timmert hard aan de weg om wegen en groen te vernieuwen. De komende periode gaan we in een aantal straten de boomstructuur en beplantingen aanpakken. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van oude bomen/beplantingen en het vernieuwen hiervan. Ook worden aanpassingen verricht aan de verhardingen. Binnenkort wordt het groen op plekken in Echt-Noord onder handen genomen. Het groen in Echt-Noord is op sommige plekken gedateerd en erg onderhoudsintensief. Op basis van een inventarisatie is bepaald welke locaties opnieuw beplant worden en of er nieuw gras komt. Medio maart/april wordt gestart met de werkzaamheden. Aanwonenden ontvangen hierover nog bericht via een bewonersbrief. Begin 2016 worden de volgende locaties gerenoveerd: •Olmstraat(seniorenhofje) •Jasmijnstraat •Wilhelminalaan (strook aan grasveld – verdeelstation Regge Fiber) •Plataanstraat •Moerbeistraat (speeltuintje) •Ligusterstraat (t.h.v. parkeerplaats winkelgebied). Op een later moment wordt mogelijk ook de omgeving rondom Cypresstraat/Hulststraat (bij gemeenschapshuis Sint Joris) aangepakt. Ook op andere plekken in de gemeente Echt-Susteren wordt het groen onder handen genomen. Alle in 2012 aangeplante bomen langs de Susterderweg/IJstraat (tussen Nieuwstadt en Susteren) zijn aangetast door de essensterfziekte (schimmelaantasting). Het gaat om ca. 85 stuks. De voornamelijk jonge bomen groeien niet door en sterven langzaam af. Daarom worden de bomen herplant met een andere toekomstbestendige boomsoort. Volgens planning is de aannemer, Donker Groen uit Roermond, met de werkzaamheden gestart op 27 januari. Deze worden op 19 februari afgerond (rekening houdend met onvoorziene weeromstandigheden). De direct aanwonenden worden door de aannemer geïnformeerd via een bewonersbrief. Door de aannemer wordt het werkvak afgezet om de werkzaamheden voor iedereen snel en veilig te kunnen uitvoeren. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van verkeersregelaars. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk dat enige verkeershinder ontstaat. De aannemer probeert dit tot een minimum te beperken. Verder wordt momenteel gewerkt aan de revitalisering van de bomenstructuur in de Prinses Christinastraat en de Stationsweg in Echt. De werkzaamheden worden door Van der Linden Groen uit Sittard verricht. Volgens planning worden die op 29 februari afgerond (rekening houdend met onvoorziene weeromstandigheden). De direct aanwonenden zijn door de aannemer geïnformeerd via een bewonersbrief.

 

Leudal heeft eigen Sinterklaasaffaire (04-02-2016)

De gemeente Leudal heeft nu ook haar eigen Sinterklaasaffaire. In navolging van de gemeente Echt-Susteren, die in 2008/2009 de landelijke media haalden (er zijn destijds zelfs Kamervragen gesteld over de kwestie) toen 3 coalitiepartijen (CDA, Samenwerking en Algemeen Belang) de ongelooflijke stunt uithaalden met het verdelen van gemeenschapsgelden (maar liefst €750.000 in totaal) onder bevriende en electoraal interessante verenigingen en organisaties. De toenmalige coalitiefractie Algemeen Belang (inmiddels opgegaan in Democraten Echt-Susteren) kwam min of meer ongeschonden (maar wel in strijd met de wet) uit het gekonkel omdat die de gelden had aangewend voor het algemeen belang (onder meer wegenonderhoud). Twee coalitiefracties/wethouders van die gemeente, Peter Pustjens (CDA) en Jo Verheesen (Samenwerking), verdeelden in 2008 opbrengsten uit het dividend van energiebedrijf Essent doodleuk onder verenigingen en projecten, met partijgenoten in het bestuur. Zonder een raadsbesluit hierover. De oppositie, onder aanvoering van raadslid Jos Meeuws (destijds nog GroenLinks, tegenwoordig voorzitter Fractie M en M Echt-Susteren) was laaiend en eiste in een extra vergadering het aftreden van beide wethouders, hetgeen uiteindelijk ook gebeurde. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 kwamen beide ex-Sinterklaaswethouders terug als lijstduwers bij respectievelijk CDA (Pustjens) en Samenwerking (Verheesen). Zij behaalden de meeste stemmen van alle kandidaten. Pustjens werd zelfs herkozen als wethouder. De dringende oproep van raadslid Jos Meeuws aan toenmalig CDA-burgemeester Dieudonné Akkermans om aangifte te doen wegens het overtreden van maar liefst 3 wetten (Grondwet, Gemeentewet en Kieswet) werd genegeerd. Misdaad loonde/loont dus blijkbaar in Echt-Susteren. De gemeenteraad van Leudal heeft onlangs een motie van wantrouwen aangenomen tegen CDA-wethouder John van den Beuken. Dat gebeurde nadat fractievoorzitter Hen Sleven van coalitiepartij Samen Verder een oproep aan Van den Beuken had gedaan de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Van den Beuken weigerde dat in eerste instantie. Hij wilde de kans krijgen zich op 16 februari te verdedigen, tijdens een raadsvergadering over de teruggedraaide kortingen op de subsidies aan de muziekverenigingen. Na een schorsing nam Van den Beuken alsnog het besluit zijn ontslag in te dienen. De motie werd breed aangenomen, alleen het CDA steunde de wethouder. De oppositie heeft het helemaal gehad met de CDA-wethouder. De oppositie verwijt Van den Beuken de gang van zaken rond het eerst halveren van de subsidie aan de muziek-verenigingen, en het vervolgens weer ongedaan maken van die korting. Dus eigenlijk ok gewoon ordinair Sinterklaas spelen met gemeenschapsgelden. Volgens de oppositie wekt Van den Beuken de schijn het CDA-partijbelang te dienen, en naar vriendjespolitiek te neigen. Hij zorgt er keer op keer voor dat Leudal paginagroot negatief in het nieuws komt, aldus de oppositie in de motie van wantrouwen. Het was overigens niet voor het eerst dat Van den Beuken een motie van wantrouwen tegen zich kreeg. In december overleefde hij zo'n motie. Toen steunde Samen Verder hem nog. Die liefde is nu dus wel bekoeld, hoewel wethouder Arno Walraven van Samen Verder nog emotioneel uitvloog tegen de indieners van de oppositie.

 

Hof van Witham Nieuwstadt (03-02-2016)

De gemeenteraad van Echt-Susteren is in 2015 geïnformeerd over het faillissement van Van der Looy Projectontwikkeling B.V. (hierna te noemen Van der Looy) in relatie tot het project Hof van Witham (Nieuwstadt). Het college laat de raad nu weten dat MVJ Ontwikkelingen BV (een BV van Mulleners Vastgoed waarin eigendommen die in exploitatie of in voorbereiding zijn worden ondergebracht) met de curator (mevr. mr. E. Stals) overeenstemming heeft bereikt over een overname van de gronden welke deel uitmaken van de projectlocatie. Burgemeester en wethouders hebben met MVJ een exploitatieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de betreffende locatie. De 13 nog te bouwen woningen zullen worden gerealiseerd overeenkomstig het door de raad vastgestelde bestemmingsplan "Stedelijk Gebied". De grondexploitatie Witham (Van der Looy) wordt bij de jaarrekening 2015 afgesloten. Via de eerste bestuursrapportage 2016 zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld de (positieve) financiële consequenties, voortvloeiende uit de exploitatieovereenkomst met MVJ, toe te voegen aan de voorziening wegen. Bij het nieuwe project Witham (MVJ) is er geen sprake van een gemeentelijke grondexploitatie, maar van een grondexploitatie uitgevoerd door een derde partij. Gezien het faillissement van Van der Looy en de overname van de ontwikkeling door MVJ zijn de indertijd met Van der Looy aangegane overeenkomsten ontbonden. MVJ heeft met de curator overeenstemming bereikt over een overname van de gronden welke deel uitmaken van de projectlocatie. Burgemeester en wethouders hebben vervolgens met MVJ een exploitatieovereenkomst gesloten voor de betreffende locatie. De 13 nog te realiseren woningen worden gebouwd overeenkomstig het door Uw raad vastgestelde bestemmingsplan "Stedelijk Gebied". In deze overeenkomst is tevens vastgelegd dat MVJ zorg draagt voor de afbouw van het openbaar gebied. Stichting De Groene Sporenwolf en de Stichting Nieuw Platform Witham hebben zich altijd verzet tegen de bebouwing van dit unieke stukje Nieuwstadt. Helaas zonder het gewenste resultaat.

 

Front tegen Belgische kernreactoren groeit (02-02-2016)

In Limburg is al langere tijd beroering over de aftandse kerncentrale in het Belgische Tihange. Als het daar een keer goed mis gaat, en daar kun je op wachten, zullen grote delen van Limburg met de rampzalige gevolgen geconfronteerd worden. Ook de gemeente Echt-Susteren ligt in de gevarenzone maar actie vanuit het gemeentebestuur blijft voor alsnog uit. Het front tegen de Belgische kernreactoren wordt steeds breder. Onlangs stemden de gemeenteraden van Gulpen-Wittem na een motie van Marion van der Kleij van GroenLinks, en Meerssen na een oproep van Paul Janssen van Kijk, in met deelname aan de juridische procedures tegen Tihange. Dat maakte fractievoorzitter Gert-Jan Krabbendam van GroenLinks in Maastricht bekend. Ook burgemeester Reg van Loo van Vaals heeft volgens hem aan zijn Maastrichtse collega Annemarie Penn laten weten dat ook zijn gemeente zich aansluit. Gert-Jan Krabbendam is een van de kartrekkers van de acties tegen het langer openhouden van de gevaarlijke kerncentrale in Tihange. De gemeente Maastricht sloot zich eerder al aan bij de gang naar de rechter door Aken, evenals Heerlen en Kerkrade. Roermond heeft nog geen beslissing genomen, maar onderzoekt wel de mogelijkheid om zich aan te sluiten. Net over de grens doet onder meer de Kreis Heinsberg mee. Ook veel Duitse gemeenten schaarden zich achter de procedure die twee advocatenbureaus in Düsseldorf en Brussel namens Aken gaan voeren. Het doel is het stil leggen van de kerncentrale, die zoals bekend al lang over zijn uiterste houdbaarheidsdatum heen is maar door de Belgen steeds weer gereanimeerd wordt om uitval van stroomtoevoer naar het Belgische net te beperken. Aken verwacht dat zich tijdens de procedure nog meer deelnemers aanmelden. Het verzet tegen het langer openhouden van de kerncentrales in Tihange en Doel bij Antwerpen groeit. Greenpeace bereidt een juridische procedure voor tegen beide centrales, Aken zoekt aansluiting hierbij. Inmiddels zijn ook AVAAZ en Wise handtekeningenacties begonnen tegen het openhouden van beide aftandse centrales. Op Change.org loopt al langer een handtekeningenactie tegen Tihange. De drie kerncentrales van Tihange liggen aan de Maas, 60 kilometer van Maastricht, in Belgisch Limburg. Deze nucleaire hotspot is eigendom van energiebedrijf Electrabel, het tegenwoordige Engie. Het zijn reactoren van het drukwater type (PWR, pressurized water reactor), en behoren tot de zogenaamde 2e generatie kerncentrales. Rond de kerncentrales is een zone bepaald waarbinnen de mogelijke beschermingsmaatregelen voor de bevolking door de verschillende overheden en interventiediensten worden voorbereid. Binnen de noodplanningszone van Tihange, met een straal van 20 km, wonen bijna 500.000 mensen, verspreid over 71 gemeenten in de provincies Luik, Namen, Luxemburg en Limburg.In België bestaat sinds 1991 een nationaal noodplan voor het beheer van nucleaire en radiologische ongevallen. Dit Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied werd voor het laatst in 2003 geactualiseerd, o.a. op basis van de opgebouwde ervaringen bij noodplanoefeningen. Wat als het een keer misgaat? Als de wind naar het noorden blaast komen Limburg en Brabant aan de beurt. De provincies kunnen voor tientallen jaren onbruikbaar worden voor bewoning en economische activiteiten. Als er in Tihange een kernramp plaatsvindt zouden grote delen van Nederland ernstig besmet kunnen raken. Natuurlijk is elk ramp anders; windrichting, neerslag, de hoeveelheid en soort radioactieve stoffen die daadwerkelijk vrijkomen, tal van factoren zijn van invloed. Maar zowel Tsjernobyl als Fukushima tonen aan: een ramp is niet uit te sluiten en de gevolgen zijn onvoorstelbaar groot. 

 

Oplevering centrum Susteren in 2017 (01-02-2016)

Na 17 jaar planvorming gaat het nu dan toch echt gebeuren: Susteren krijgt een nieuw (winkel)centrum. De oplevering hiervan is voorzien in 2017. Dat bleek tijdens een onlangs gehouden en drukbezochte informatiebijeenkomst over de bouwplannen. Alle benodigde kabels en leidingen liggen er. Die zijn het afgelopen jaar in de grond gelegd. Op korte termijn -direct na carnaval- start de sloop van de panden op de hoek Willibrordusstraat /Marktstraat. Het oude postkantoor gaat als eerste tegen de vlakte. Vandaar uit gaat men verder. Op het vrijkomende terrein wordt een nieuwe supermarkt met een vloeroppervlak van 1.800 vierkante meter en winkels met bovenwoningen gerealiseerd. Het is nog niet bekend welke supermarkt zich hier gaat vestigen. Aan de overkant van de straat start vanaf eind februari de sloop van de voormalige Jan Linders en de loods van houthandel Peters. Als zich geen tegenvallers voordoen, zijn de sloopwerkzaamheden vóór Koningsdag klaar. Dan kan de Plus gaan uitbreiden. De Willibrordusstraat wordt omgevormd tot Willibrordusplein en er komen enkele winkels. Het voormalige ABN-AMRO-pand doet voorlopig dienst als bouwkeet. Behalve het centrumplan Susteren staat er in die kern nog een ingrijpend project op de agenda. Nadat het er lange tijd naar had uitgezien dat het sinds 2010 leegstaande klooster van de Dochters der Liefde geen bestemming als appartementencomplex zou krijgen, lijkt de plannen nu te zijn bijgesteld. Het is de bedoeling dat er in de loop van 2017 vier levensloopbestendige appartementen worden gerealiseerd. Daarvoor moet wel het hele pand grondig verbouwd worden, want het bestaat nu grotendeels uit kleine ruimtes. Dat maakt het gebouw niet aantrekkelijk voor bewoning. Met een goedkeuring van de wijziging van het bestemmingsplan wil de gemeente verpaupering wil voorkomen. Want als er eenmaal verpaupering optreedt, ontstaat er een schandplek op deze bijzondere locatie in het hart van Susteren. Uiterlijk 31 augustus 2017 moeten de werkzaamheden starten.

 

Beleidskeuzes minimabeleid 2016 (31-01-2016)

Er worden in de gemeente Echt-Susteren verschillende wijzigingsvoorstellen op het gebied van minimabeleid doorgevoerd. Vanwege de samenhang is er voor gekozen om verschillende onderwerpen in een voorstel te bundelen. De belangrijkste wijzigingen zijn de aanpassing van de verordening individuele inkomenstoeslag, de draagkracht-grens minimaregelingen, tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering en bijzondere bijstand voor medische kosten. Om de voorgestelde wijzigingen door te kunnen voeren, wordt er tevens een begrotingswijziging aan u voorgelegd. De begrotingswijziging betreft de dekking van de kosten door inzet van hiervoor beschikbaar gekomen middelen opgenomen in het WMO budget. Voorafgaand aan de invoering van nieuwe wetten en de decentralisatie operatie is in overleg met de raad besloten voorzichtig in te zetten. In 2015 is aan uw raad de toezegging gedaan om de inkomensgrens voor minimaregelingen van 110% van .de bijstandsnorm te bezien en te bekijken of een ophoging naar 120% tot de mogelijkheden behoorde. Bij de evaluatie nu blijkt dat er voldoende ruimte is om, conform de wensen van de raad en de bedoelingen van de regelgeving, de minima tegemoet te komen. Het extra geld dat we gekregen hebben ten behoeve van de compensatie afschaffen WTCG en CER (voorheen compensatie voor kosten van langdurig en chronisch zieken) is hiervoor beschikbaar en kan gebruikt worden om ons beleid aan te passen. Bijkomend voordeel is dat we door deze aanpassingen regionaal in de pas lopen. De voorgestelde wijzigingen worden inclusief een voorstel tot begrotingswijziging aan u voorgelegd. De begrotingswijziging betreft de dekking van de kosten door inzet van hiervoor beschikbaar gekomen middelen opgenomen in het WMO budget. ad. 1 Aanpassing verordening individuele inkomenstoeslag: De verordening individuele inkomenstoeslag behoeft enige aanpassing. Hierin is het onder ad 2 genoemde voorstel om de draagkrachtgrens te verruimen naar 120% meegenomen. ad. 2 Aanpassing draagkrachtgrens van 110% naar 120%: Momenteel hanteert Echt-Susteren voor het minimabeleid een draagkrachtgrens van 110% met daarboven een draagkrachtberekening. Het maken van een draagkrachtberekening is relatief bewerkelijk en kost veel menskracht. Voor klanten betekent dit veel aanleveren van documenten en informatie. Aan het voorstel om de inkomensgrens te verhogen naar 120% past dan ook de koppeling met het voorstel om 120% te hanteren als een harde inkomensgrens. Met andere woorden, als iemand een inkomen heeft dat hoger is dan 120%, bestaat er geen recht op minimaregelingen. Er wordt geen aparte draagkrachtberekening gemaakt, de toets heeft plaats ten aanzien van de hoogte van het inkomen. In schrijnende situaties kan er altijd nog maatwerk worden geleverd. Dit is een regelarme en efficiënte manier van werken en past bij de doelen voor deregulering. Met het verhogen van de inkomensgrens geven we invulling aan de compensatie van de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) / Regeling Compensatie Eigen Risico (CER). Er zijn specifiek met dit doel middelen overgeheveld naar de gemeente. Deze kunnen worden ingezet ter compensatie van de extra kosten die gemoeid gaan met ophoging van de draagkrachtgrens. Een begrotingswijziging hiertoe is voorbereid en een voorstel hiertoe is opgenomen in de financiële paragraaf van dit voorstel. Met het invullen van de inkomensgrens van 120% lopen we in de pas met het beleid in de regio; onze directe partners Roerdalen, Maasgouw en Roermond hanteren dezelfde grens. ad. 3 Tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering: Op dit moment kent de gemeente Echt-Susteren de collectieve ziektekostenverzekering voor minima bij CZ met hier aan gekoppeld categoriale bijzondere bijstand voor de premie aanvullende ziektekostenverzekering (€100 per jaar). Dit betekent dat mensen gebruik kunnen maken van een gemeentepakket met een korting van 6 % op zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. De gemeente Roerdalen biedt aan minima de mogelijkheid om zelf een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten bij een verzekeraar naar eigen keuze, afgestemd op de eigen situatie (passend bij de zorgbehoefte). Deze aanvullende verzekering wordt vervolgens, met een maximum van €25,00 per maand vergoed door de gemeente. Het voorstel is om per 2016 ook voor Echt-Susteren te kiezen voor het invoeren van deze tegemoetkoming voor een aanvullende ziektekostenverzekering. Dit bevordert namelijk de keuzevrijheid en past binnen de gedachte van 'eigen kracht'. Vanzelfsprekend is het voorstel om deze vergoeding mogelijk te maken voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm en een vermogen binnen de vermogensgrenzen van de Participatiewet. Daarmee is het instellen van deze vergoedingsmogelijkheid ook een vorm van invulling van de afschaffing van de WTCG en de CER. We verruimen immers de mogelijkheden om een adequate aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten. Dit is juist voor de groep chronisch zieken en gehandicapten extra van belang om zo de ziektekosten die voor eigen rekening komen zo veel als mogelijk te beperken. Deze inzet betekent naar verwacht minder extra medische kosten als gevolg van de maatwerkvergoeding door de verzekeraar. ad. 4 Persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden: Op dit moment worden pensioengerechtigden, zoals ook in de Participatiewet voorgeschreven uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag. Om deze groep toch tegemoet te komen, wordt aan de raad voorgesteld om pensioengerechtigden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (en geen vermogen boven de bijstandsnorm) vanaf 1-1-2016 in aanmerking te laten komen voor een persoonlijk participatiebudget. Dit sluit naadloos aan bij het beleid zoals Maasgouw en Roerdalen dit kennen. Het persoonlijk participatiebudget is bedoeld om ouderen in staat te stellen om deel te nemen aan sociaal maatschappelijke activiteiten zoals een abonnement op de bibliotheek of lidmaatschap van een vereniging. De beleidsregels omtrent het persoonlijk participatiebudget worden apart aan het college voorgelegd. ad.5 Afschaffen van bijzondere bijstand voor medische kosten: Met het instellen van de 'regeling tegemoetkoming aanvullende ziektekosten-verzekering' kunnen minima in beginsel aanspraak maken op een adequate voorliggende voorziening voor medische kosten. De mogelijkheden voor bijzondere bijstand voor medische kosten kunnen hierdoor verantwoord worden teruggeschroefd zonder dat de meeste burgers er op achteruit gaan. Medische kosten worden dan immers vergoed door de aanvullende ziektekostenverzekering. Voorgesteld wordt dan ook om de mogelijkheden van bijzondere bijstand voor medische kosten af te schaffen. Hierbij is het voorstel om deze wijziging in te laten gaan per 1-1-2017. Zodat mensen zich in de loop van 2016 kunnen oriënteren op een ziektekostenverzekering die voldoende dekking biedt in hun persoonlijke situatie. Overigens kan in bijzondere omstandigheden bij noodzakelijk kosten altijd een aanvraag om individuele bijzondere bijstand worden voorgelegd ter individuele beoordeling (= maatwerk). Ervaringen in de regio leren dat de kosten van de nieuwe regeling 'tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering' maximaal gelijk zijn aan de besparing op bijzondere bijstand voor medische kosten. Daar komt bij dat er minder uitvoeringskosten zijn voor het verwerken van aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten. Voor dergelijke aanvragen moest in het verleden steeds extra menskracht worden ingehuurd en ingezet.

 

Column Piet Poell: Bandidos (30-01-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger,

kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Als er niets onoorbaars gebeurt (“onoorbaars”, wetteksten verrijken je woordenschat), dan mag een burgemeester jouw woning niet sluiten. Nou worden de meeste huizen niet gesloten, dus zou je denken dat er bijna nergens iets onoorbaars gebeurt (ik kan maar niet genoeg krijgen van dat woord), wat natuurlijk behoorlijk mis gedacht is, want ga maar na hoeveel kinderverkrachtingen, drugsdelicten, moorden, dierenmishandelingen, aanrandingen, huiselijk geweld en noem nog maar wat onwettigs op niet thuis plaatsvinden en toch kun je nog steeds vrijelijk die woningen in en uit lopen, mits toestemming van de bewoner natuurlijk, c.q. de delinquent. Maar dat is precies wat artikel 174a van de Gemeentewet verordent: je moet je zo verschrikkelijk misdragen in je eigen huis, dat de openbare orde erdoor verstoord wordt, wil de burgemeester de tent kunnen sluiten. Met andere woorden: als je de hele straat alarmeert, gaan de planken voor je voordeur. Van dat hondje dat je tegen alle muren opschopt, hebben de buren geen last, evenmin van je vrouw die je tot bloedens toe tegen het aanrecht op nagelt, waar het kreng natuurlijk thuis hoort, wel natuurlijk van de granaten die boze collega’s door jouw ruiten flikkeren. Maar die komen van buiten en daar zijn andere artikelen voor. Daar heeft een burgemeester geen bemoeienis mee. De werking van artikelen staat haaks op de werking van de realiteit.

Neem Harrie Ramakers. Ik hoef niet eens uit te leggen wie dat is, de man heeft zoveel publiciteit gekregen dat ik er jaloers van word. Granaten vlogen door zijn huis, het was oorlog in de straat, maar Harrie Ramakers had de buren niet onheus bejegend (“onheus bejegenen”, ben ik ook gek op). Harrie Ramakers was een Bandido, hij was zelfs “president”. Woord dat ik niet goed thuis kon brengen, totdat ik het in verband bracht met de beschermers van onze westerse cultuur, de USA: de kandidaten voor het presidentschap daar ontpoppen zich immers ook als ware bandidos! Ze beschuldigen elkaar van verkrachting, kindermishandeling, zedenschennis en zelfs moord voordat ze in hun Witte Huis belanden. Dat wordt overigens nooit gesloten. Zal volgens 174a de samenleving dus wel geen last van hebben. Harrie Ramakers for president. De grotemensenwereld is een blauwdruk voor het geflikker in een dorpsstraat van pakweg Nieuwstadt. De kandidaten daar ontberen nou eenmaal retorisch talent, dus wordt het pleit met projectielen beslecht. Burgemeester Jos Hessels probeerde aan die campagne een eind te maken, maar dat mag niet. 174a bepaalt dat Harrie Ramakers’ Witte Huis onschendbaar is zolang Harrie Ramakers zelf vanuit zijn residentie geen onheuse bejegeningen van de buurt onderneemt. Het Witte Huis sluiten brengt vrede in de wereld, dat begrijpt elk kind. Het bracht vrede in Nieuwstadt. Maar dat is niet volgens de wet.

Volgens de wet zijn alle mensen gelijk. Presidenten en asielzoekers, allemaal over één kam. Pas als het criminelen blijken, kun je ze uit hun huis zetten en dat huis voor hen sluiten. En dan nog: wetsartikelen zat die dat verhinderen, die arrestatieteams voetangels en klemmen in de weg leggen en ervoor zorgen dat onze veiligheid pas gewaarborgd kan worden nadat ze ons daadwerkelijk overhoop geschoten hebben. Je moet tenslotte eerst met bewijzen komen. Overhoop schieten voor de vrede mag, alleen niet in Nieuwstadt. Wel in Irak. Dat kun je met een smoesje binnendringen om er iedereen overhoop te knallen die je onheus bejegent. Landen als Irak zijn een natte droom voor presidenten. Alle bandidos hebben hun natte dromen. “Meneer de president, slaap zacht!” Aan de andere kant: ik ben als de dood voor een politiestaat. Maar ik ben een drenkeling in een zee van wetten. Au secours! Er was een reddingssloep onderweg van het ms Jos Hessels, maar die dreigt op de klippen te varen.”

 

Invoering vennootschapsbelasting (29-01-2016)

In mei 2015 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondememingen aangenomen. Dat betekent dat overheidsondememingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, per 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. De Europese Commissie (EC) vindt dat de huidige wet op de vennootschapsbelasting leidt tot concurrentieverstoring en verboden staatssteun. De EC heeft Nederland gevraagd de wet aan te passen. Met de wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondememingen en private ondernemingen. Voor overheids-ondememingen gelden straks dezelfde verplichtingen voor de vennootschaps-belasting als voor private ondernemingen. Gemeenten moeten zelf bepalen voor welke activiteiten ze vpb-plichtig worden. De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) en de Belastingdienst hebben daartoe producten ontwikkeld die ondersteunen bij het in kaart brengen van de Vpb-plichtige activiteiten. De SVLO is een samenwerking tussen het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Omdat onze gemeente te weinig fiscale kennis in huis heeft om zelfstandig de Vpb in te kunnen voeren is aan EY-belastingadviseurs opdracht gegeven onze gemeente hierin te begeleiden. Begin 2015 is een Quick Scan Vpb voor de gemeente Echt-Susteren uitgevoerd, waarbij het grondbedrijf uitdrukkelijk buiten beschouwing is gelaten. Dit is gedaan omdat destijds nog onvoldoende duidelijkheid bestond over de vraag hoe de Belastingdienst deze activiteit(en) in de belastingheffing zou gaan betrekken. Deze onduidelijkheid bleef voortduren. Aangezien het voor onze gemeente mogelijk om een groot bedrag kon gaan, is in de raadsvergadering van 4 november 2015 besloten dat het college gemachtigd is een besloten vennootschap (BV) op te richten ten behoeve van het grondbedrijf. Dit was namelijk de enige mogelijkheid om de "schade" door de invoering van de Vpb zo veel mogelijk te beperken. Het probleem was namelijk dat er geen duidelijkheid bestond bij de grondexploitaties of deze alleen in de Vpb-plicht werden betrokken. De mogelijkheid bestond dat alleen die grondexploi-taties meegenomen werden: 1. Die winstgevend waren 2. Die in de Vpb-plicht vielen vanaf 1 januari 2016, zonder na te gaan welke kosten in het verleden reeds gemaakt waren 3. Zonder de negatieve exploitaties mee te beoordelen. Inmiddels is op 6 november 2015 de Handreiking 'Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf door de SVLO gepubliceerd. Deze handreiking geeft aanleiding om nu ook ten aanzien van het grondbedrijf de gevolgen van de aanstaande Vpb-plicht voor de gemeente in beeld te brengen. Uit deze handreiking is inmiddels gebleken dat de oprichting van een BV niet meer nodig is. De inventarisatie ten aanzien van het grondbedrijf start begin januari 2016 met het doornemen van de diverse bouwgronden in exploitatie (BlE's). Concreet zal worden bezien of de kasstromen binnen deze BlE's al dan niet fiscaal gecorrigeerd dienen te worden. Het doel is om tot een betere weergave van het daadwerkelijke (fiscale) resultaat te komen. Hiervoor worden door EY specialisten van de afdeling Real Estate Advisory Services (REAS) benaderd die gezamenlijk met de collegae van gebiedsontwikkeling naar alle kasstromen kijken om deze te beoordelen. Op basis van de fiscaal gecorrigeerde cijfers kan vervolgens nauwkeurig worden bepaald of het grondbedrijf al dan niet een Vpb-plichtige activiteit vormt. Uiteraard is het hierbij tevens van belang om te beoordelen wat er -afgezien van de BlE's- nog meer tot het grondbedrijf behoort. Mocht de conclusie zijn dat voor het grondbedrijf sprake is van Vpb-plicht, dan dient een openingsbalans te worden opgesteld. Hierop dienen alle activa, en dus ook de grondposities, tegen de waarde in het economische verkeer te worden gewaardeerd. Uit de Handreiking van de SVLO blijkt dat daarvoor bij de Discounted Cash Flow-methode (DCF-methode) kan worden aangesloten. Deze methode gaat uit van de verwachte toekomstige kasstromen, welke contant gemaakt dienen te worden op 1 januari 2016 (het moment van opstellen van de openingsbalans). Ook deze werkzaamheden zullen door REAS worden uitgevoerd, waarbij de eerder fiscaal gecorrigeerde kasstromen per grondexploitatie de input vormen voor het doorrekenen van de DCF-methode en daarmee het bepalen van de waarde in het economische verkeer (openingsbalanswaarde). Uit de eerder genoemde quick-scan zijn een aantal activiteiten naar voren gekomen die mogelijk onder de Vpb-plicht vallen. Hierbij moet gedacht worden aan reclamemasten, landbouwgronden, bosbeheer, kermissen en markten. Bij de meeste activiteiten gaat het om relatief kleine bedragen. Voor onze gemeente is met name de landbouwgronden, lees pachtopbrengsten, een activiteit die indien deze Vpb-plichtig is, voor onze gemeente op jaarbasis € 100.000 aan Vpb zou kunnen betekenen. Door het SVLO wordt nog steeds onderhandeld of deze activiteit wel of niet onder de Vpb-plicht valt. Door fiscalisten worden argumenten aangevoerd dat het verpachten van grond behoort tot vermogensbeheer. In dat geval geldt de Vpb-plicht niet. Zodra hierover meer bekend wordt, wordt de raad hierover geïnformeerd.

 

Repressief begrotingstoezicht 2016 (28-01-2016) 

De door de raad vastgestelde begroting 2016 is toegezonden aan de Gedeputeerde Staten van Limburg. Bij brief d.d. 16 december 2015 geeft Gedeputeerde Staten van Limburg aan dat onze gemeente ook voor het jaar 2016 in aanmerking komt voor repressief toezicht. In het schrijven van 24 maart 2015 heeft Gedeputeerde Staten van Limburg uiteengezet onder welke voorwaarden een gemeente in 2016 in aanmerking kan komen voor repressief begrotingstoezicht. Aangezien Echt-Susteren aan alle voorwaarden voldoet, komt die gemeente ook in 2016 weer in aanmerking voor repressief toezicht. Dit betekent dat noch de begroting, noch de begrotingswijzigingen goedkeuring van GS behoeven. Wel blijft de verplichting de begrotings-wijzigingen binnen twee weken na besluitneming door de raad aan GS ter kennisname gezonden moeten worden. De brief inzake begrotingstoezicht bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel betreft specifiek de gemeente Echt-Susteren, het tweede deel betreft een algemene toelichting. Ten aanzien van de gemeente merkt de provincie op dat de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 sluitend zijn. Naar aanleiding van de meicirculaire 2015 is een bezuinigingsronde doorgevoerd. Middels de 1e begrotingswijziging 2016 die gelijktijdig met de begroting 2016 aan de raad is aangeboden, zijn ook de gevolgen van de septembercirculaire 2015 in de begroting 2016 verwerkt. Bij de raming van de algemene uitkering is gekozen voor het voorzichtigheidsprincipe door uit te gaan van een voorzichtige raming en de algemene uitkering vanaf 2017 gelijk te houden. Dit in tegenstelling tot de prognoses die op basis van de circulaires verwacht worden. De jaren 2016 tot en met 2019 sluiten met positieve saldi van respectievelijke €564.000 voor 2016, €253.000 voor 2017, €177.000 voor 2018 en €316.000 voor€ 2019. Tevens is in de begroting 2016 en volgende jaren een structurele post onvoorziene uitgaven van €100.000 opgenomen om tegenvallers op te kunnen vangen. Tot slot wordt vermeld dat de onroerendzaakbelasting met 2,75% wordt verhoogd in plaats van een eerder voornemen met 4%. In het algemene deel van de brief gaat de provincie in op navolgende onderwerpen: a. De drie decentralisaties (3 D's) b. Bezuinigingen 2016 c. Bezuinigingen op onderhoud kapitaalgoederen. Ad a. De provincie vraagt aandacht voor een goede monitoring van de uitgaven op het gebied van de 3D's. Aangezien ervaringscijfers ontbraken hebben veel gemeenten voor de begroting 2015 en 2016 het uitgangspunt van budgettair neutrale uitvoering gekozen en de lastenraming geiijk gesteld aan de daartoe ontvangen middelen van het Rijk. Ook onze gemeente hanteert het standpunt dat de 3D's binnen de beschikbaar gestelde middelen uitgevoerd moeten kunnen worden. Zodra hiertoe aanleiding bestaat zullen budgetten bijgesteld worden. Ad b. Indien bij gemeenten in de begroting 2016 bezuinigingen zijn doorgevoerd, dan zal ook bewaakt moeten worden dat deze bezuinigingen gerealiseerd worden. Mocht dit niet lukken dan zullen alternatieve dekkingsmogelijkheden aangegeven moeten worden. Onze gemeente rapporteert middels de 1e en 2e Bestuursrapportage aan de raad in welke mate invulling gegeven wordt aan voorgestelde bezuinigingen c.q. taakstellingen. Ad c. Op de kapitaalgoederen wegen, openbaar groen en gemeentelijke gebouwen en gemeenschapshuizen wordt bezuinigd. De provincie merkt op dat dit alleen kan voor zover dit past binnen de gestelde kaders van de beheers- en onderhoudsplannen. Als de bezuinigingen verder gaan als de daartoe gestelde kaders, dan zullen de onderhoudsplannen aangepast moeten worden. Deze situatie doet zich bij onze gemeente niet voor.

 

Vervangen boomstructuur en verlichting (27-01-2016)

Bomen langs de Susterderweg zijn aangetast door de essensterfziekte, waardoor de bomen langzaam afsterven. Daarom wordt de boomstructuur langs deze weg gefaseerd vervangen. Alle in 2012 aangeplante bomen langs de Susterderweg/IJstraat (tussen Nieuwstadt en Susteren) zijn aangetast door de essensterfziekte (schimmelaantasting). Het gaat om ca. 85 stuks. De voornamelijk jonge bomen groeien niet door en sterven langzaam af. Daarom worden de bomen herplant met een andere toekomstbestendige boomsoort. Volgens planning is de aannemer, Donker Groen uit Roermond, met de werkzaamheden op 27 januari gestart. Deze worden deze op 19 februari afgerond (rekening houdend met onvoorziene weeromstandigheden). De direct aanwonenden worden door de aannemer geïnformeerd via een bewonersbrief. Door de aannemer wordt het werkvak afgezet om de werkzaamheden voor iedereen snel en veilig te kunnen uitvoeren. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van verkeersregelaars. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk dat enige verkeershinder ontstaat. De aannemer probeert dit tot een minimum te beperken. Voor nadere algemene informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Roumen (Team Beheer Binnen) via tel. 0475-478478). De gemeente Echt-Susteren gaat ook 115 straatlantaarns versneld vervangen met LED-verlichting. Die is duurzamer en goedkoper dan de huidige verlichting. Nu maken deze straatlantaarns nog gebruik van verouderde lampen, die veel energie gebruiken. Door nieuwe duurzame led lichtbronnen wordt met een laag energieverbruik een hoog verlichtings-niveau gerealiseerd. Dit zorgt ook voor betere verkeers- en sociale veiligheid. ’s Avonds en ‘s nachts worden de ledlampen gedimd waardoor energie wordt bespaard, maar blijven de straten voldoende verlicht. Het gaat om de straatverlichting in de Houtstraat, Brugweg, Kerkveldsweg Oost (allen gelegen in de kern Pey) en de Ligusterstraat in Echt-Noord. De lampen aan Bovenste Eind (kern Echt) worden volgend jaar vervangen na de reconstructie van deze weg.

 

Stichting waarschuwt voor bommen in Pey (26-01-2016)

De Stichting Berging Stirling W7630 waarschuwt voor de gevaren van de oude gecrashte Engelse bommenwerper bij Abdij Lilbosch in Pey. De bommen, die bijna 3 meter onder de grond liggen, moeten volgens de stichting snel worden geborgen. De gemeente Echt-Susteren besloot in 2014 dat niet te doen omdat er geen gevaar is voor de omgeving. De stichting zegt nu betere onderzoeksresultaten in handen te hebben waaruit die gevaren voor de omgeving wel blijken. De Britse bommenwerper crashte 73 jaar geleden en heeft mogelijk nog 3 duizendponders aan boord. Het bergen van het wrak kost naar schatting zo’n 500 duizend euro. De gemeente zal daarvan 1/3 moeten ophoesten. Het overgrote deel wordt door het Rijk betaald. Het is nog onduidelijk of de gemeente haar eerder genomen besluit zal heroverwegen. De familieleden van vier omgekomen inzittenden van een Britse bommenwerper verzoeken het gemeentebestuur van Echt-Susteren het vliegtuig te bergen. Het wrak ligt onder de grond op het terrein van de abdij Lilbosch in Pey. Daar kwam de Stirling in 1942 neer. Vermoedelijk bevinden zich daarin nog de stoffelijke resten van vier van de acht bemanningsleden. De Britse bommenwerper die in 1942 neerstortte bij abdij Lilbosch in Pey, zal niet worden geborgen. Dat melde het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren eerder. De Short Stirling, een bommenwerper van de RAF, werd op 10 september 1942 neergeschoten op weg naar Düsseldorf. De bommenwerper ligt sindsdien in moerasachtig gebied, de exacte locatie is niet bekend. De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar het vliegtuigwrak en naar de aanwezigheid van mogelijke niet ontplofte munitie. Een van de redenen waarom het college van B en W nu besluit om het vliegtuig niet te bergen, zijn de hoge kosten die dat met zich mee zou brengen. Eerder had Defensie de gemeente Echt-Susteren geadviseerd de bommenwerper wel te bergen. De berging van een Britse bommenwerper die in 1942 neerstortte bij abdij Lilbosch hoeft geen 600.000 euro te kosten, zoals de gemeente Echt-Susteren schetst. Dat stellen Marleen Jennissen en Michel Beckers, beiden lid van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Ze doen al jaren onderzoek naar de betreffende bommenwerper. In een poging om het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen heeft Jennissen een brief gestuurd naar de gemeenteraad. "Er wordt nu heel makkelijk naar de kosten gewezen als reden om de bommenwerper niet te bergen. Maar er zou nog eens goed gekeken moeten worden naar de belangenafweging.” De Fractie M en M in de gemeenteraad van Echt-Susteren heeft de kwestie in maart 2015 al aangekaart bij het college en de gemeenteraad. De fractie schreef toen onder meer: "De Fractie M en M Echt-Susteren heeft de recente ontwikkelingen rond het gecrashte vliegtuig nabij Abdij Lilbosch in Pey-Echt met gemengde gevoelens gevolgd. Met name is de fractie verbaasd over de wijze waarop het college van B en W gemeend heeft deze kwestie te kunnen en mogen “afhandelen”. Die “afhandeling” krijgt van de Fractie M en M Echt-Susteren in elk geval zeker niet de schoonheidsprijs. Wij proeven in de B en W-benadering van de materie een ontoelaatbare vorm van willekeur en dat is iets wat bij een (lokale) overheid never nooit niet aan de orde mag zijn. Voor onze fractie aanleiding om iets uitvoeriger bij dit onderwerp stil te staan en aan het college een aantal concrete vragen voor te leggen. Op 5 december 2014 heeft een inwoonster van de gemeente Echt-Susteren (Marleen Jennissen) zich schriftelijk tot het college van B en W en de fractievoorzitters in de gemeenteraad gewend naar aanleiding van het collegebesluit om het gecrashte vliegtuig nabij Abdij Lilbosch niet te bergen. In januari 2013 heeft betreffende inwoonster, in aanwezigheid van Majoor Arie Kappert, bergingsofficier van de Koninklijke Luchtmacht en Henk Maessen, voorzitter van de stichting ‘Op Vleugels der Vrijheid’ , burgemeester Hessels geïnformeerd over haar onderzoeksresultaten en erop aangedrongen om deze bommenwerper te bergen. Vervolgens heeft zij, samen met de Burgemeester en Henk Maessen (OVdV), vader Abt Dom Malachias van Abdij Lilbosch op de hoogte gebracht van de situatie. Vader Abt heeft toen toestemming gegeven voor een nader onderzoek op de crashplaats door de bergingsofficier. Dit onderzoek, ondersteund door de EODD, werd in augustus 2013 uitgevoerd en heeft geresulteerd in een positief bergingsadvies in december 2013. De onderzoeksresultaten van Marleen Jennissen werden als volgt bevestigd: op de crashplaats bevinden zich hoogstwaarschijnlijk nog steeds 3 zware bommen van duizend pond per stuk, samen met een onbekende hoeveelheid boordmunitie en afwerpmunitie. Ook bevestigde het onderzoek haar bevindingen van de vrijwel zekere aanwezigheid van de stoffelijke resten van de 4 vermiste bemanningsleden. Het College van B en W heeft vervolgens besloten dat de bommenwerper niet zal worden geborgen en dit besluit als mededeling opgevoerd in de raadsvergadering van 17 december 2014. Het besluit van het College van B en W om niet tot bergen over te gaan was destijds gebaseerd op 2 feiten: de hoge kosten enerzijds en het aanvaardbaar geachte risico voor de openbare orde en veiligheid anderzijds. Er werd gesproken over 600.000,- euro, die deze berging zou gaan kosten en dat hiervan de gemeente 30 % zelf diende te betalen. Tot nu toe heeft geen enkele berging van een vliegtuigwrak in Nederland 600.000,- euro gekost. De berging van de Short Stirling zal, onvoorziene omstandigheden inbegrepen, maximaal 400.000 euro kosten. De grootste kostenpost is namelijk het aanbrengen van een damwandconstructie met bronbemaling, wat in dit geval noodzakelijk zal zijn. Hoe komt het College aan het bedrag van 600.000 euro? Heeft het College van B en W offertes gevraagd bij meerdere civieltechnische bedrijven en onderhandelingen hierover gevoerd? Heeft het College van B en W gebruik gemaakt van de ervaringen van gemeenten, waar recent een vliegtuigwrak uit WO II is geborgen? Heeft het College van B en W fondsenwerving overwogen zodat niet alle kosten drukken op de gemeentebegroting? De gemeente heeft een risicoanalyse uit laten voeren en daaruit is naar voren gekomen dat er geen extra risico bestaat bij regulier gebruik van de grond als bouwland zolang de grondbewerkingen zich beperken tot een ½ meter onder het maaiveld. In 1942, ten tijde van de crash, was de grond moerassig weiland waar paarden en koeien graasden. Dit gebied staat bekend als het Haeselaarsbroek, een 20 ha groot natuurgebied, waarin zich het brongebied van de Pepinusbeek bevindt. De grond was destijds alleen maar geschikt als weiland. Het vliegtuig is door de hevige impact vrijwel direct in de bodem verdwenen. Door het aanbrengen van een grondlaag van ongeveer 60 cm in de zestiger jaren, het aanleggen van een drainagesysteem in de tachtiger jaren en herinrichting van het natuurgebied Haeselaarsbroek in de negentiger jaren, werd het kwelwater beter beheersbaar, maar dat bevindt zich nog steeds op ongeveer 1.50 meter onder het maaiveld. Door de genoemde voorzieningen, kan dit gebied echter nu wel gebruikt worden als akkerland. Men ploegt, zaait en oogst het hele jaar door op de voormalige crashplaats. Tijdens het bewerken van het land worden nog steeds ‘herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog’ gevonden zoals stukjes vliegtuigaluminium, mica en zelfs granaten. Logisch, want grond is constant in beweging en duwt zijn inhoud heel langzaam omhoog. Het regelmatig ploegen zal dit proces zelfs versnellen. Door de crash is de grond ook vervuild met benzine, olie, asbest en licht radioactief besmet want cijfers en wijzers van de vliegtuiginstrumenten werden indertijd van lichtgevende verf voorzien. Dit alles vormt dus nog lang na de crash een bedreiging voor mens en milieu. Door schade en schande elders is bewezen, dat conventionele explosieven die zich in de bodem bevinden, in de loop der jaren uitermate onstabiel en zeer schokgevoelig kunnen worden door inwerking van vocht en roest. Het vliegtuigwrak ligt in bewoond gebied. Naast Abdij Lilbosch en de vroegere onderwijzerswoning , bevinden zich in de directe omgeving de stichting ‘Pergamijn’ , een 24/7 voorziening voor ruim 200 verstandelijk gehandicapten, de stichting ‘COA’ met een 24/7 voorziening voor asielzoekers, camping ‘Marisheem’ en Hotel-restaurant ‘Hof van Herstal’ met een naastgelegen woonhuis. Even verderop begint het kerkdorp Pey. Is er bij de risicoanalyse rekening gehouden met het feit dat conventionele explosieven in de loop der jaren door inwerking van vocht en het ontstaan van roestvorming, spontaan kunnen exploderen en dan een gevaar vormen voor de honderden mensen, die zich in de omgeving bevinden? Is via de risicoanalyse uitgezocht welke rechtstreekse gevolgen aardbevingen hebben op de conventionele explosieven in de bodem van de crashplaats, die zich bevindt in een aardbevingsgevoelig gebied?" Marleen Jennissen uit Hingen zet zich al langer in voor berging van het wrak. Onlangs richtte zij daarvoor de nieuwe stichting op. Ze wijst er ook op dat in de grond bij de abdij vermoedelijk nog drie niet onplofte duizendponders liggen die beter kunnen worden weggehaald. Bij de gemeente krijgt Jennissen nul op het rekest. „In de brief aan de familie rept de burgemeester erover het jammer te vinden dat ze onderwerp zijn geworden van een politieke discussie. Maar die discussie is nooit gevoerd. Inhoudelijk wil men niet met ons praten. Het besluit om niet te bergen is puur een afweging geweest van het college.” Hessels zegt het moeilijk te hebben gevonden het verzoek van de families af te hebben moeten wijzen. „Er worden bij de familie wonden opengereten terwijl dat niet had gehoeven. Ja, de vliegeniers hebben inderdaad gevochten voor onze vrijheid en democratie, maar in dit geval is het democratisch proces gevolgd. En een veldgraf heeft voor Engelsen een hogere waarde dan een regulier graf. Uit onderzoek blijkt niet dat explosieven in de grond gevaar opleveren. Bij de abt van abdij Lilbosch, eigenaar van de grond, leven gewetensbezwaren tegen opgraving. Met de stichting Op Vleugels der Vrijheid is besloten niet tot berging over te gaan. Daar houdt onze rol op. Een nieuwe stichting betekent niet dat alles overnieuw wordt gedaan.” Hessels heeft ervan opgekeken dat Jennissen de familie heeft benaderd. Hij voegt er aan toe dat het niet overgaan tot berging geen principekwestie is. Als de stichting tot overeenstemming komt met de abt en ook de financiën ervoor heeft, wil de gemeente daar waar nodig helpen bij een berging. Jennissen is vastbesloten door te gaan met haar missie. Niet alleen omdat in haar ogen het gevaar van niet-ontplofte bommen er wel is, maar ook omdat het moreel het juiste is om te doen.

 

Nieuwe wandelpaden in Smalste Stukje Nederland (25-01-2016)

De gemeente Echt-Susteren wil dit voorjaar twee nieuwe recreatieve wandelverbindingen realiseren. Dankzij deze verbindingen zijn nog meer delen van de gemeente toegankelijk om van de mooie omgeving te genieten. In Echt komt er een verbinding tussen de Zuiderpoort en de Lindestraat, in de groenzone langs de Molenbeek. Het wandelommetje Echt, als onderdeel van het knopenlopen in Echt-Susteren, verhuist naar dit nieuwe pad. Er worden banken geplaatst en bomen aangeplant. In Maria Hoop komt een verbinding tussen de Schellaertstraat en de Kerkweg. Door de aanleg van dit pad is het in Maria Hoop mogelijk om meerdere nieuwe ommetjes te wandelen. Deze plannen maken onderdeel uit van de “Kwaliteit verbeterende projecten in het buitengebied”. Voor meer informatie over de nieuwe wandelverbindingen kunt u de gemeentelijke website raadplegen. Om een idee te krijgen hoe een en ander eruit gaat zien, kunt u ook tot maandag 1 februari 2016 terecht in het gemeentehuis. Hier liggen de plannen ter inzage. Opmerkingen kunnen digitaal gesteld worden via www.echt-susteren.nl/contact en mondeling dan wel schriftelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

 

Vlucht naar voren Hessels was stap te ver (24-01-2016)

De Veiligheidsregio’s Limburg-Zuid en Limburg-Noord moeten elkaar sneller informeren bij incidenten. Dat moet de informatieverschaffing aan burgers versnellen. Dat schrijft gouverneur Theo Bovens naar aanleiding van de grote brand bij Chemelot op vragen van SP, PvdA, VVD, PVV en Lokaal-Limburg in Provinciale Staten. Burgemeester Jos Hessels ergerde zich destijds over het uitblijven van informatie en liet zelf luchtmetingen uitvoeren. Zijn collega Sjraar Cox van Sittard-Geleen vroeg zich daarop af waarom Hessels ‘de grote held moest uithangen’. In een gesprek met beide burgemeesters is de lucht geklaard. Voortaan wordt er nog voor er een meting is gedaan overlegd tussen de Veiligheidsregio’s in noord en zuid “zodat men de burgers desgevraagd kan informeren”, schrijft de gouverneur. De vlucht naar voren van Hessels was echter een stap te ver, concludeert Bovens. “De formele communicatiestructuur dient te worden ge-eerbiedigd.” Volgens de gouverneur zijn overal meetwagens ingezet, tot in de Kreis Aachen aan toe. In de brandweerkazerne van Echt-Susteren stonden 2 meetploegen stand-by. De communicatie over de brand op het Chemelot-terrein op maandag 9 november 2015 heeft geleid tot een aanvaring tussen Sjraar Cox en Jos Hessels, burgemeesters van respectievelijk Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Cox, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, snapt niet "waarom Hessels zo nodig de grote held moet uithangen". Hessels liet in zijn gemeente zelf luchtmetingen uitvoeren, omdat hij zich ergerde over het uitblijven van informatie. Hij hekelde onder meer via sociale media de gebrekkige communicatie tussen de Veiligheidsregio Zuid en die van Noord-Limburg, waar Echt-Susteren onder valt. "Toen ik anderhalf uur na het alarm met mijn regio belde, wisten ze daar niet eens dat in Zuid Grip4 (rampinschaling) was afgekondigd. Nou, dan neem ik als opperbevelhebber van mijn gemeente mijn verantwoordelijkheid", zei Hessels. Cox op zijn beurt noemt het optreden van Hessels 'flauwekul'. "Als er boven Sittard niets ernstigs in de lucht zit, is dat ook boven Echt-Susteren niet het geval. Dat wist Hessels toen hij ging meten. Bovendien heeft hij mijn nummer. Zo ga je niet met elkaar om." Hessels ligt niet wakker van Cox' reactie. "Ja, nadat ik het op Twitter had gegooid, was het binnen vijf minuten geregeld." Sirenes die afgaan, stations die worden afgesloten en scholen die hun leerlingen langer moeten laten blijven. De grote chaos begint maandag rond 12:00 uur. Het ene moment zijn er werkzaamheden op het dak van een loods op Chemelot, het volgende moment staat de hele loods in brand. Een paar flinke knallen, metershoge vlammen en heel veel rook: al snel is duidelijk dat het om een grote brand gaat. De brand ontstaat tijdens werkzaamheden aan het dak van het gebouw. Een aantal dakdekkers is bitumen aan het leggen en moet daarvoor werken met vuur. Als het misgaat, en het vuur overslaat op de loods, lukt het de dakdekkers om op tijd wegkomen. Niemand raakt gewond. Een enorme rookontwikkeling komt op gang. De donkere rookwolken trekken naar het noordoosten, richting Einighausen, Limbricht, Munstergeleen en Sittard. In de buurt van het industriecomplex gaan rond 12:30 uur meerdere keren sirenes af. Bewoners in de omgeving moeten binnen blijven, de ventilatie uitzetten en ramen en deuren dicht houden. Ook wordt een NL-alert rondgestuurd. Een uur later gaan de sirenes opnieuw af, ook in het Duitse grensgebied. Tot dusver zijn er bij Chemelot en in de omgeving geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het Zuyderland-ziekenhuis in Geleen besluit rond 14:00 uur geen operaties meer uit te voeren omdat de ventilatie is afgesloten. Zonder ventilatie werken de operatiekamers niet goed. Patiënten worden tijdelijk doorgestuurd naar andere ziekenhuizen. Ook scholen in de omgeving van Chemelot moeten ramen en deuren sluiten. Leerlingen mogen na school niet naar huis en moeten noodgedwongen langer blijven. In de Geleense wijk Lindenheuvel horen leerlingen al tijdens de middagpauze dat ze niet meer terug naar school mogen. Ook op Zuyd Hogeschool in Sittard gaan lessen niet door. Rijexamens die maandagmiddag in Sittard gepland staan, worden uitgesteld. Ook het treinverkeer heeft last van de rook. Tussen Sittard en Heerlen rijden minder treinen en is er veel vertraging. Even later worden de stations Sittard, Geleen-Oost en Geleen-Lutterade afgesloten, treinen stoppen er niet. Even na 15:30 uur is het dan zover, de grote brand op het terrein van Chemelot is onder controle. Alle waarschuwingen voor de omgeving zijn ingetrokken, behalve in de wijk Lindenheuvel. Scholen sturen hun leerlingen naar huis en even later worden ook de drie stations weer vrijgegeven. De vertraging in het openbaar vervoer lost op. Bewoners in de buurt van Chemelot hebben last van de rook die is vrijgekomen tijdens de brand. Op Twitter komen klachten over prikkende, tranende ogen en een vieze smaak in de mond vaak voorbij. Volgens Veiligheidsregio Zuid-Limburg is dit niet vreemd. Rond 16:45 uur wordt dan ook de waarschuwing voor de wijk Lindenheuvel, bij Chemelot, ingetrokken. Ook daar mogen de ramen en deuren weer open. Volgens Sjraar Cox van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is de communicatie naar de pers niet goed gegaan. Pas anderhalf uur nadat de sirenes in Geleen gaan, ontvangt regionale omroep L1 informatie van de instantie. "Op dat vlak hebben we misgekleund. Natuurlijk probeer je wel alle informatie, zo goed mogelijk te geven", zegt Cox.

 

Extra maatregelen bij PlatsSpektakel 2016 (23-01-2016)

De gemeente Echt-Susteren heeft de organisatie per brief laten weten dat er dit jaar tijdens het PlatsSpektakel extra zal worden toegezien op de naleving van een aantal (veiligheids)regels. Zo zal er gecontroleerd gaan worden op de alcoholleeftijdsgrens (18 jaar). Daartoe zullen professionele beveiligers worden ingezet. De gemeente Echt-Susteren heeft de organisatie van het 14e PlatsSpektakel ook dringend verzocht er op toe te zien dat het publiek niet allerlei hinderlijke obstakels meebrengt naar de historische Plats in het centrum van Echt. Ieder jaar slepen groepen vastelaovesvierders allerlei objecten mee naar de Plats op de zaterdag voor vastelaovendj. Variërend van stehtisches met parasols tot grote boxen die in de meeste gevallen gevuld zijn met drank en etenswaren. Nou is dat laatste al helemaal niet de bedoeling want daarmee wordt de vrije toegankelijkheid van het festijn voor de toekomst in gevaar gebracht. De hoge kosten van het PlatsSpektakel moeten gedekt worden uit de drankomzet en eigen drink- en etenswaren van huis meenemen brengt die dekking in gevaar en kan tot gevolg hebben dat er in de toekomst entree geheven moet gaan worden. Wees sportief en verziek het niet voor anderen. Koop gewoon je biertje of wijntje bij de tappunten van de organisatie. Genoemde hinderlijke obstakels kunnen volgens de gemeente Echt-Susteren de veiligheid op de Plats in gevaar brengen. Zij kunnen de (hopelijk niet nodige) werkzaamheden van hulpdiensten als brandweer, politie en ambulances in ernstige mate belemmeren met alle vervelende gevolgen van dien. De gemeente Echt-Susteren en de organisatie doen dan ook een dringende oproep aan de vastelaovesvierders die het 14e PlatsSpektakel gaan bezoeken om overbodige spullen thuis te laten. Meer dan een vastelaovesuitdossing, een goed humeur en wat geld zijn niet nodig om het festijn te laten slagen. De 14e editie van het Bavaria PlatsSpektakel gaat op zaterdag 6 februari de lucht in. Van 14.00 tot uiterlijk 19.00 uur zal een breed scala aan plaatselijke kunstenmakers het podium gaan bevolken en de massa aan haar voeten trakteren op een onvervalste vastelaoveshappening.

 

Gemeente in beroep tegen uitspraak rechtbank (22-01-2016)

Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren heeft ten onrechte het huis van Bandidospresident Harrie Ramakers in Nieuwstadt op slot gedaan. Dat heeft de rechtbank Limburg donderdag besloten. De burgemeester sloot de woning voor drie maanden nadat er in maart 2014 tot twee keer toe een aanslag op werd gepleegd. Ramakers ging tegen dit besluit in beroep. De rechtbank oordeelde dat het beroep gegrond is. Een woning mag namelijk alleen gesloten worden als gedragingen in de woning hebben geleid tot een verstoring van de openbare orde. Volgens de rechter was daar in dit geval geen sprake van. De explosieven werden namelijk buiten richting het huis gegooid; de verstoring van de openbare orde werd dus niet veroorzaakt door problemen in de woning. De rechtbank noemde de sluiting op zichzelf wel begrijpelijk, maar op basis van de wet was de burgemeester in dit geval niet bevoegd de woning te sluiten. De gemeente Echt-Susteren gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de sluiting van het huis van Harrie Ramakers. Burgemeester Jos Hessels reageert teleurgesteld. "We staan nog steeds achter de toen genomen beslissing", zegt hij tegen L1. De burgemeester sloot de woning voor drie maanden nadat er in maart 2014 tot twee keer toe een aanslag op het huis werd gepleegd. Volgens de rechtbank mag een woning alleen dicht als gedragingen in de woning hebben geleid tot een verstoring van de openbare orde. En dat was volgens de rechter nu niet het geval. De uitspraak van de bestuursrechter over de rechtmatigheid van de woningsluiting is belangrijk voor een andere rechtszaak rond Harrie Ramakers. Woningcorporatie ZOwonen wil Ramakers namelijk uit zijn woning zetten. En voor die zaak is het van belang of Ramakers wél of niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de verstoringen van de openbare orde rond zijn woning. Volgens Ramakers is dat niet het geval. Hij voelt zich slachtoffer, en zegt dat ie er niks aan kan doen dat anderen granaten naar zijn huis hebben gegooid. Nu de rechter geoordeeld heeft dat de woningsluiting onrechtmatig was, wil Ramakers een schadevergoeding. Hij heeft onder meer ten onrechte dubbel huur betaald, moest een ander huis voor zijn dochter zoeken, en opvang voor zijn huisdieren. Naar verluidt gaat het om een bedrag van enkele tienduizenden euro's.

 

Column Piet Poell: Hollywood (21-01-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

 “Scherpzinnig, kritisch en slagvaardig, zo kun je de columns van Antonio Caballero omschrijven. Wie is Antonio Caballero? Een Colombiaanse schrijver, journalist en columnist die het vooral gemunt heeft op de verderfelijke invloed van de VS in elk deel van de wereld, élk deel, en in het bijzonder Colombia. Die haarfijn aantoont hoe dat ”machtigste land ter wereld” strijdende partijen tegen elkaar uitspeelt, elkaar laat afslachten en er tenslotte zelf met de buit vandoor gaat. Met de drugs uit Colombia, met de olie uit het Midden-Oosten, met goud en zilver uit diverse landen waar het zijn dictators heeft neergepoot. War on drugs. War on terrorism. Jackpot for he USA. Onze machtigste bondgenoot verziekt zelfs ons hele wereldbeeld (en zorgt ervoor dat we andere wereldbeelden verafschuwen als “barbaars”), zoals Caballero laat zien in zijn wrange column “Hollywood”. Drugs als buit? De VS willen toch het liefst alle cocaplantages vernietigen? Welnee mevrouw, de VS zijn de grootste drugsimporteurs van de hele wereld! Daar is geld aan verdiend, snapt u wel? Daar is zelfs goudgeld aan verdiend als het verboden is en dus bestreden wordt! En je verdient er ook nog eens het imago van redder van de wereld mee. Strijk op je winst! Die war on drugs kost bovendien maar een schijntje van de oorlogen die je in de rest van de wereld voert, met verlies van goddeloos duur materieel. Maar daar mag ú voor bloeden!

Waarom haal ik hier ineens zo enthousiast Antonio Caballero aan? Omdat mijn vrouw een bundel columns van hem meebracht uit Colombia: “Quince años de mal agüero: 1981-1996” (“Vijftien onheilspellende jaren”). Poell, 1996, dat is twintig jaar geleden! We leven nú! Precies, behalve de namen van de toenmalige criminelen (Reagan en consorten) is er niets, werkelijk niets in die twintig, wat zeg ik, vijfendertig jaar, wat veranderd is. Er is zelfs geen greintje hoop op verandering. Mal agüero, nog steeds. De tweede reden is dat zijn stijl mij trof. Het is míjn stijl. Ik herken zijn dictie, visie, ritme, effectbejag, ironie, - ik hoor mezelf. Ik kan u zeggen dat het je zeer aangenaam treft als je een schrijver leest die uit je eigen hart spreekt! Ik citeer uit zijn column “Hollywood”: “De joodse vluchtelingen en vervolgden in Europa installeerden ze op Palestijns grondgebied en zo verdreven ze het Palestijnse volk, dat ze tot vluchteling maakten in de hele Arabische wereld. Het islamitische fundamentalisme is een religieuze en nationalistische reactie op de verstikkende penetratie van de westerse waarden én wapens in de wereld van de islam.” En dan, na vastgesteld te hebben dat de verdrijving van Khadaffi of Khomeini (of Saddam of Sadat) het probleem niet oplost: “Wat telt is dat we allemaal zijn opgevoed in Hollywood, en dat we denken in oppervlakkigheden waarmee de filmindustrie ons bestookt. Niet omdat Reagan oorspronkelijk een Hollywood-acteur was, (…) over zo’n duizend jaar zullen ze geloven dat Reagan nooit bestaan heeft, dat hij alleen maar een mythologische incarnatie was van natuurlijke krachten in onze tijd, zoals we nu de Poseidons en de Quetzalcoatls van lang vergane culturen beschouwen. Maar wat Marx ooit bedoelde met de “dominante ideologie” is heden ten dage verworden tot de ideologie van Hollywood. Zoals voor Marx de massa de geschiedenis bepaalde, zo bepalen voor Hollywood de sterren de film. En geschiedenis schrijven we door ons te identificeren met een ster, Reagan of Khadaffi, en te geloven dat de ander het probleem is, terwijl in feite het grote probleem Hollywood is.” (El Espectador, 20 april 1986). Dertig jaar geleden! Alsof hij dertig jaar geleden al de vertrutting van de wereld voorzag. Alsof hem bekrompen, kleinsteedse gemeenschappen zoals bijvoorbeeld die van Roermond voor ogen stonden, waar de plaatselijke sterren het wereldbeeld bepalen en des te amechtiger worden vereerd, naarmate ze grotere schandalen scheppen en het publiek nog grotesker weten te belazeren. De massa wil film. El Chapo kreeg bijna zijn film, vereerd door miljoenen Mexicanen. Holleeder kreeg bijna zijn film, vereerd door duizenden Nederlanders die stiekem dachten: “Wat een knaap is dat toch!” El Rey van Roermond heeft al een operette gekregen; zijn publiek breidt zich gestadig uit. En wij ons maar afvragen hoe het komt dat we overspoeld worden door wilde horden die onze vrouwen verkrachten en onze normen en waarden niet respecteren. Maar niet getreurd: die bekrompen visie op de wereld en zijn goden gaat vanzelf over als El Chapo, Holleeder, El Rey mythologische figuren zijn geworden van een achterhaalde religie en we hier in het woestijnzand bijten.”

 

Uitreiking Cultuurprijs Echt-Susteren (20-01-2016)

Zondag 24 januari a.s. wordt om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt 55 in Echt de Cultuurprijs 2015 uitgereikt aan een persoon of organisatie voor hun werk of activiteiten die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het culturele leven in de gemeente Echt-Susteren. Wethouder Peter Pustjens zal de oorkonde en bijbehorende bronzen kunstwerk “’t Zwingelke” uitreiken. De organisatie is op verzoek van de gemeenteraad in handen van de Klankbordgroep Cultuur in samenwerking met de BIND cultuurcoach. De Cultuurprijs Echt-Susteren werd in 2014 in het leven geroepen. Na publieke oproepen zijn 7 voordrachten ontvangen, te weten: -Stichting de Kunstkring Echt - Stichting Dr. Edith Stein -Vereniging Natuurvrienden Susteren -Werkgroep Stadsgidsen Echt -Lei Hannen (o.a. KC61 en beeldend kunstenaar) -de dames Jessie Wackers & Mariet Linssen (Jedie kinderkoor Dieteren) -de heer en mevrouw Lambert &amp Mia Graus (behoud en restauratie oude kweekschool). Een onafhankelijke jury heeft de voordrachten beoordeeld op meerwaarde, belang voor de gemeenschap, innoverende impulsen, oorspronkelijkheid/ originaliteit en mate waarin men reeds (eerder) werd beloond voor deze verdiensten. Een vertegenwoordiger van de jury zal de keuze toelichten. De uitreiking zal muzikaal worden omlijst door het Melodic Percussion Ensemble (Studio Slagmolen). Belangstellenden worden vanaf 13.30 uur welkom geheten door het gemeentebestuur en de Klankbordgroep Cultuur. Aansluitend start om 14.00 uur het programma i.v.m. de uitreiking van de Cultuurprijs Echt-Susteren.

 

LOES-radioaandacht voor Glenn Frey zaliger (19-01-2016)

LOES-presentator Jos Meeuws, tevens raadslid in het Smalste Stukje van Nederland voor de Fractie M en M Echt-Susteren, gaat aanstaande zaterdag 23 januari van 12.00 tot 13.00 uur in zijn wekelijks live-radioprogramma “En ze neumdje hem/häör/hun…” aandacht besteden aan de recent overleden Glenn Frey, medeoprichter, gitarist, songwriter en boegbeeld van de legendarische en wereldvermaarde Amerikaanse countryrockband The Eagles. Tijdens bedoelde uitzending is uitsluitend solowerk van Glenn Frey te horen. Glenn Frey (Detroit, 6 november 1948 – New York, 18 januari 2016) was een Amerikaanse gitarist, het meest bekend geworden van de wereldberoemde band The Eagles. Zijn eerste professionele opname-ervaring bestond uit het spelen op een akoestische gitaar en achtergrondzang in het nummer “Ramblin' Gamblin' Man” van The Bob Seger System in 1968. In 1971 richtte Frey, samen met drummer Don Henley, de inmiddels legendarische band The Eagles op waarin hijzelf verantwoordelijk was voor gitaar, keyboard en zang. Bij critici vielen ze lang niet altijd in de smaak, maar met melodieuze hits als “Hotel California”, “Lying Eyes”, “New kid in town”, “Take it Easy” en “The Long Run” werden ze wereldwijd populair. Van het album “Hotel California” werden meer dan twintig miljoen exemplaren gekocht. Daarmee is het nog altijd een van de best verkochte albums aller tijden. In totaal verkochten The Eagles meer dan honderd miljoen albums. Na het (tijdelijk) uiteenvallen van The Eagles in 1980 begon hij aan een solocarrière. In 1985 scoorde hij in Nederland een hit met "The Heat Is On", tevens de introductietune van de film ‘Beverly Hills Cop’. Begin 1986 had hij een klein succes met "You Belong To The City". In 2012 bracht hij zijn laatste soloalbum ”After Hours” uit. Frey kreeg ook bekendheid als acteur, met een terugkerende rol in de bekende televisieserie ‘Miami Vice’. Glenn Frey overleed 18 januari 2016 op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van reumatoïde artritis, een acute dikkedarmontsteking en een longontsteking. De Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES) is te ontvangen via FM 106.9 MHz, Kabel 87.5 MHz, Digitaal Ziggo-TV Radio kanaal 919 en KPN Glasvezel kanaal 365 live. De radio-uitzendingen zijn (wereldwijd) ook te beluisteren via de streamer op www.loesfm.nl

 

Bestemmingsplan "Stedelijk gebied" (18-01-2016)

Na de actualisatieronde voor bestemmingsplannen is ervaring opgedaan met het toetsen. Hierbij is gebleken dat er een aantal planreparaties nodig zijn. Deze zaken wil het college van Echt-Susteren nu gaan herstellen te beginnen met het stedelijke gebied. Het plangebied omvat globaal alle "woonkernen" (uitgezonderd Susteren Centrum) en daarnaast Leisurepark In de Bandert. Voor het bestemmingsplan "Stedelijk gebied" is de procedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijk ordening gestart. Het ontwerpplan heeft in dat kader gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Binnen genoemde termijn zijn 9 zienswijzen ingekomen, waarover een standpunt ingenomen dient te worden. Het voorstel is naar aanleiding van de zienswijzen een aantal wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen. Ook wordt voorgesteld met betrekking tot het doorvoeren van enkele ambtshalve wijzigingen. Een exploitatieplan is niet vereist. Het plan kan nu door de gemeenteraad worden vastgesteld met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen. Daarbij is alvast uitgegaan van een thematische gebiedsindeling: Buitengebied, Stedelijk gebied en Bedrijventerreinen. Dit is gedaan met het oog op het verdergaand terugbrengen van het aantal bestemmingsplannen in toekomst (anticiperend op de Omgevingswet). Ook wordt meer eenheid gebracht in de plansystematiek (dit bevordert ook de uniformiteit). Vandaar dat uiteindelijk sprake zal zijn van 3 reparatieplannen. Deze plannen zullen nagenoeg het hele grondgebied van de gemeente Echt-Susteren omvatten. Nu ligt concreet het bestemmingsplan "Stedelijk gebied" voor. Het plangebied omvat de diverse "woonkernen" zoals Nieuwstadt, Susteren (incl. Heide, excl. centrum), Dieteren, Roosteren, Slek, Pey, Hingen, St. Joost, Echt-Centrum, Echt-Noord, Echt-Zuid en Kerkveld, Schilberg, Gebroek, 'tThaal, Berkelaar, Koningsbosch en Maria Hoop. Hieraan is nog toegevoegd Leisurepark In de Bandert. Op de te repareren delen na verandert er inhoudelijk niets aan de planregels en/of de verbeelding. De eerder gemaakte afwegingen in voorgaande plannen zijn nog actueel, waarmee is voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Onderhavig bestemmingsplan is conserverend van aard en is niet aan te merken als een "bouwplan" in de zin van artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dit bestemmingsplan leidt ook, ten opzichte van de vigerende rechten van de vorige bestemmingsplannen, niet tot extra bouwmogelijkheden voor woningbouw. Om die reden is er geen exploitatieverplichting en is het opstellen van een exploitatieplan niet nodig. De bekendmaking van het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan wordt geplaatst in de Staatscourant, 't Waekblaad en op de gemeentelijke website. De bijbehorende stukken liggen vervolgens gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeentelijke informatiebalie en zijn digitaal in te zien via www.ruimteliikeplannen.nl en via www.echt-susteren.nl. Binnen deze termijn bestaat voor belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij de raad hebben ingediend, de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling het bestemmingsplan heeft gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan, kan eenieder hieromtrent gedurende voornoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij die beroep instellen kunnen binnen dezelfde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling. Na afloop van de termijn treedt het reparatieplan in werking, tenzij binnen de termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Raad van State. Zodra uitspraak is gedaan in beroep of na het onbenut verstrijken van de beroepstermijn is het plan onherroepelijk.

 

Duurzaamheid in Echt-Susteren (17-01-2016)

In de gemeente Echt-Susteren wordt op initiatief vanuit de gemeenteraad al een tijdje gediscussieerd over Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (DMVO). Het is de bedoeling dat er op termijn gemeentelijk beleid geformuleerd wordt met betrekking tot duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor het blad Navenant was een en ander aanleiding om een interview te doen met verantwoordelijk wethouder Jos Wackers en gemeenteraadslid Jos Janssen. Het interview, dat binnenkort gepubliceerd wordt, kent de volgende inhoud:

“Voor Echt-Susteren is 2016 het eerste voltallige jaar als erkende Cittaslow-gemeente. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Het begrip duurzaamheid loopt als een rode draad door al deze facetten heen en wordt daarom met plezier omarmd door Echt-Susteren. Nieuw is dat niet, vertellen gemeenteraadslid Jos Janssen (oppositiepartij Groenlinks) en wethouder Jos Wackers (Lijst Samenwerking) desgevraagd: duurzaamheid speelt al jaren een belangrijke rol in ‘Het Smalste Stukje Nederland’. Al voordat Cittaslow überhaupt om de hoek kwam kijken, timmerde de gemeente al stevig aan de weg op het gebied van duurzaamheid. ‘Anders was die erkenning er ook nooit gekomen’, geven Wackers en Janssen eensgezind aan. De voorbeelden zijn legio. Zo wordt overal in de gemeente normale verlichting vervangen door LED-lampen. Inwoners worden gestimuleerd om hun afval te scheiden. Ondernemers krijgen een zetje in de rug om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het bewustzijn van particulieren wordt aangewakkerd om na te denken over energieverspilling en isolering van hun woning. Daarnaast wordt er actief geïnvesteerd om de kwaliteit van het buitengebied op orde te houden, inclusief de biodiversiteit. Uithangborden zijn de onlangs geïnstalleerde zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Jos Janssen geeft aan dat duurzaamheid een bouwsteen is om als gemeente een interessante woon- en leefomgeving te zijn. “Duurzaamheid is op zichzelf natuurlijk een containerbegrip. Het gaat erom dat je rekening houdt met de kernwaarden op onze planeet: people, planet, profit. Dat je nadenkt over hoe je met grondstoffen en materialen omgaat. Dat raakt iedereen. Sociale cohesie en maatschappelijk verantwoord ondernemen vallen wat mij betreft ook onder duurzaamheid. Bij alle activiteiten die je als gemeenschap doet, moet je nadenken: zijn we kapitaal aan het inzetten of vernietigen.” Wethouder Wackers is het eens met de woorden van het gemeenteraadslid, al is hij zelf van de wat nuchterdere insteek. Hij houdt er vooral van om dingen te doen die tastbaar nut hebben. Volgens hem vertolkt de gemeente een voortrekkersrol in de duurzaamheidsgedachte. “De gemeente heeft al heel veel projecten geïnitieerd en ondersteund die te maken hebben met duurzaamheid. Dat gebeurt stapje voor stapje. We zijn geen hemelbestormers. Maar omdat we er nuchter naar kijken, gebeurt er wel heel veel.” Het leefbaar houden van de kleine kernen is zo’n belangrijk uitgangspunt voor Echt-Susteren. Zeker de laatste jaren is er geïnvesteerd in diverse gemeenschapshuizen, met Sint Joost als passend voorbeeld. Dat is nu een moderne verzamelplek waar verenigingen met plezier samenkomen. Janssen: “Je ziet dat er in de maatschappij steeds meer draagvlak en focus komt voor duurzaamheid. Dat was 10 jaar geleden wel anders. Dankzij dat draagvlak kunnen we nu sneller stappen in de goede richting zetten en dat stemt blij. Tevreden zijn we echter nog niet.” De gemeente Echt-Susteren wordt zo stap voor stap een stukje duurzamer, zonder dat het de gemeenschap ineens 30 procent belastingverhoging kost. Men investeert daar waar het kan en nodig is, altijd met een gezond financieel overzicht in het achterhoofd. Wackers: “Dat past volledig in de manier waarop wij naar de wereld kijken. We investeren daar waar het concreet resultaat oplevert. Zo niet, dan doen we het niet. De herontwikkeling van Zwembad in de Bandert is daar een mooi voorbeeld van.” Wethouder Wackers weet dat duurzaamheid bij iedereen positieve gevoelens veroorzaakt, maar dat het voor bijvoorbeeld verenigingen lang niet altijd een financieel haalbare kaart is. “De gemeente moet faciliteren, begeleiden en stimuleren. Dat geldt ook als het aankomt op investeringen van verenigingen gericht op de korte en lange termijn. Ik snap best dat duurzaamheid voor sportclubs niet de hoogste prioriteit heeft. Door subsidies en ondersteuning maak je het clubs veel eenvoudiger om toch voor een duurzame oplossing zoals zonnepanelen te kiezen.” Janssen bevestigt: “De lange en korte termijn versterken elkaar. Het laaghangend fruit zorgt ervoor dat je stappen in de goede richting kunt zetten. Het tij zit mee; mensen willen graag. Zolang het maar winst voor hun portemonnee én het milieu oplevert.” Ondernemers krijgen in 2016 waarschijnlijk een steuntje in de rug. Zowel qua regelgeving als financiële compensatie wordt nagedacht hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen extra kracht kan worden bijgezet. ‘Goed gedrag’ krijgt mogelijk een beloning. Denk hierbij aan een waarderingssysteem voor bedrijven die milieubewust-gedrag laten zien. De resultaten blijven niet uit: steeds meer (internationale) ondernemingen vestigen zich op en rondom bedrijventerreinen in Echt-Susteren. Wackers beseft: “Dat levert niet alleen nu werkgelegenheid op, maar ook over 20 jaar.” Duurzaamheid is via allerlei klimaattoppen tegenwoordig regelmatig voorpaginanieuws. Toch blijven berichten over ‘foute’ fabrieken in China voor veel mensen een ‘ver van mijn bed-show’. Daarom investeert de gemeente Echt-Susteren in regionale, tastbare projecten. Janssen: “De afgelopen jaren is er 52 kilometer aan fiets- en wandelroutes bijgekomen. Verbindingen tussen kernen die uitnodigen om te gaan fietsen, zonder met gemotoriseerd verkeer in aanraking te komen.” Wackers: “De leefbaarheid voor inwoners én toeristen in de gemeente is enorm gegroeid. Dat komt mede door de sterke profilering van Het Smalste Stukje Nederland. De naamsbekendheid stijgt. Steeds meer mensen realiseren hoe mooi ons achter- en buitenland is.” Wethouder Jos Wackers en gemeenteraadslid Jos Janssen sluiten het interview af op het dak van het gemeentehuis: daar zijn in 2015 zonnepanelen aangebracht. De terugverdientijd is lang -18 tot 20 jaar- maar de gemeente wil haar duurzame voortrekkersrol graag in de praktijk brengen. Wackers: “Echt-Susteren staat er goed voor qua duurzaamheid, voorzieningen, faciliteiten en politieke stabiliteit. Het college en de gemeenteraad zijn eensgezind over duurzaamheid. Daar worden de inwoners ook beter van. Als je beetje bij beetje verstandig en duurzaam investeert, hoef je ook geen hemelbestormer te zijn.”

 

Minima Echt-Susteren gaan erop vooruit (16-01-2016)

Reeds tijdens de begrotingsbehandeling in november vorig jaar is er door verschillende fracties op aangedrongen om de bijstandsnorm in Echt-Susteren te verhogen. Van collegezijde werd toen de indruk gewekt dit voorstel serieus te gaan onderzoeken. Het lijkt er nu op dat het college inderdaad met een voorstel in die richting naar de gemeenteraad gaat komen. De inkomensgrens voor bijzondere bijstand in Echt-Susteren gaat als het aan het college van B en W ligt namelijk omhoog van 110 naar 120 procent van de bijstandsnorm. Op die manier wil de gemeente het minimabeleid gelijktrekken met Roerdalen en Maasgouw, waarmee binnen de gemeenschappelijke regeling MER intensief wordt samengewerkt. Op dit moment wordt in Echt-Susteren een grens van 110 procent gehanteerd. Daarboven vindt bij mensen die voor de bijzondere bijstand in aanmerking willen komen een draagkrachtberekening plaats. Die berekening gaat gepaard met een hoop papierwerk. Door nu 120 procent als harde inkomensgrens te stellen is men daar vanaf. Wel wil het college van B en W in schrijnende situaties alsnog maatwerk kunnen bieden. Wat dit precies gaat inhouden is op dit moment nog onduidelijk. Een andere maatregel die het college in wil voeren is om pensioengerechtigden met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm in aanmerking te laten komen voor een participatiebudget, waarmee deelname aan sociaal-maatschappelijke activiteiten betaald kan worden. In Maasgouw en Roerdalen is die regeling er al. De gemeenteraad moet nog haar goedkeuring geven aan de voorstellen. De kans dat een raadsmeerderheid de voorstellen zal ondersteunen is groot. De oppositiepartijen (Fractie M en M Echt-Susteren, DES en GroenLinks) zullen de voorstellen zeker accorderen en wat de coalitiefracties betreft is het in Echt-Susteren een ‘goed’ gebruik dat die zich steevast blindelings achter de collegespinsels scharen. Ook al zijn de voorstellen nog zo slecht.

 

Informatieavond Centrumplan Susteren(15-01-2016)

Op dinsdag 26 januari organiseert de gemeente een informatieavond om de voortgang van het centrum in Susteren met haar inwoners te delen. U bent van harte uitgenodigd. De ontwikkelingen van het centrum in Susteren beginnen concrete vormen aan te nemen. Het bestemmingsplan voor Centrumplan Susteren is op enkele onderdelen gewijzigd voor de uitvoering van de bouwplannen die nu in ontwikkeling zijn. Het herinrichtingsplan voor het openbaar gebied is uitgewerkt. Ook heeft de gemeenteraad aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de vernieuwing van de riolering en het wegdek voor de Swentiboldstraat en de Feurthstraat. De laatste ontwikkelingen worden toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op 26 januari aanstaande om 19.00 uur in de Harmoniezaal in Susteren. Wij nodigen u vriendelijk uit deze bijeenkomst bij te wonen! De raad ging in november 2015 unaniem akkoord met de renovatieplannen voor het centrum van Susteren en er kan nu eindelijk begonnen worden aan de uitvoering van dit al jarenlang slepende dossier. De gemeenteraad stelde tevens een extra krediet van 565.000 euro beschikbaar voor onder meer de aankoop en de sloop van het ABN AMRO-pand. Op die plek worden vervolgens 25 parkeerplaatsen aangelegd door de gemeente Echt-Susteren. De Fractie M en M Echt-Susteren had eerder in een commissievergadering al aangegeven dat dit dan toch wel erg dure parkeerplaatsen gaan worden en die stelling wordt nu door het college niet ontkend. Volgens het college hebben beide partijen behoorlijk wat water bij de wijn moeten doen. Vastgoedeigenaar Gerard Peters wilde aanvankelijk een veel omvangrijker centrumplan bouwen. Dat zou voorzien in de bouw van bijvoorbeeld drie supermarkten en een parkeergarage. Nu is echter afgesproken dat die parkeergarage er niet komt en er nog maar ruimte is voor (een uitbreiding van) de bestaande supermarkt Plus en één nieuwe supermarkt (‘liefst een discounter’, wat Gerard Peters betreft). Om de uitbreiding van de bestaande supermarkt Plus te garanderen moet Hout- en Bouwmaterialen Peters Susteren BV van Huub Peters aan de Fuerthstraat verkassen naar het voormalige gemeentelager aan de Baakhoverweg. De huidige Plus en de parking ernaast worden grondig onder handen genomen waardoor ook de Feurthstraat erop vooruit zal gaan. Verder is er ruimte voor 8 tot 10 dagwinkels. Daarboven zullen acht woningen worden gebouwd. Aanvankelijk waren dat er tien. Gerard Peters wordt de ontwikkelaar van het plan dat in het gunstigste geval eind 2017 of begin 2018 gereed moet zijn. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor medio 2016. Tot nu toe zit er al 7,7 miljoen euro aan overheidsgeld in de uitvoering van het plan. Twee miljoen euro is een subsidie van de provincie Limburg voor het Willibrordusplein, nu nog de Willibrordusstraat. Het centrumplan kwam onlangs na zeventien jaar van soebatten weer in een stroomversnelling nadat vastgoedeigenaar Gerard Peters en de gemeente overeenstemming bereikten over praktisch alle (strategisch gelegen) leegstaande panden (eigendom van Peters) in het dorpshart. Een voorgenomen onteigeningsprocedure om het voormalige Jan Linderspand te verwerven is stilgezet nadat men onderling toch nog tot een deal kwam.

 

Gewijzigde begroting Westrom uitgesteld (14-01-2016)

Op 24 juni 2015 heeft het algemeen bestuur van Westrom, nadat de raden van de deelnemende gemeenten (waaronder de gemeente Echt-Susteren) hierover hun zienswijzen kenbaar hebben kunnen maken, de begroting 2016 van Westrom goedgekeurd en vastgesteld. Het algemeen bestuur ging er bij het vaststellen van de Begroting 2016 vanuit dat er in het najaar van 2015 een eerste wijziging opgesteld zou moeten worden. De verwachting was dat toekenning van het Wsw rijksbudget en mogelijke aanpassing in de feitelijke loonkosten als gevolg van landelijke regelgeving een aangepaste begroting wenselijk zouden maken. Het algemeen bestuur heeft moeten constateren dat, met de kennis en informatie die is opgenomen in de fusierapportage én in de eigen kwartaalrapportage van Westrom over het derde kwartaal 2015, het thans voorleggen van een aangepaste begroting 2016 van weinig toegevoegde waarde is. Nadat op basis van de resultaten uit het vierde kwartaal van 2015 een nadere analyse is gemaakt van het verschil in operationeel resultaat tussen Westrom en De Risse, wordt het eerste kwartaal van 2016 benut om een nieuwe begroting 2016 alsmede een meerjarenraming op te stellen conform de afspraken in het fusieproces. Hierbij is het presenteren van de verwachte inkomsten en uitgaven conform de methodiek in de Berenschotrapportage leidend. Uiteraard zullen deze begroting en meerjarenraming te zijner tijd aan de raad ter beschikking worden gesteld.

 

Column Piet Poell: Duifjes (13-01-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“De moeder van Ramses Shaffy was een dochter van tsaar Nicolaas II. Zij ontsnapte als enige telg van de tsarenfamilie aan het bloedbad op 17 juli 1918 in Jekaterinenburg dat alle andere Romanovs de kop kostte. Zij leefde voort als Alexandra Thérèse de Wysocka en was zo gelukkig om enkele vooraanstaande heren uit de hoogste kringen tot haar intimi te rekenen, die haar gul uit de financiële nood hielpen. Eén van die heren, Ramses Shaffey Bey, de Egyptische consul in Parijs, hielp haar zelfs aan een zoon: Ramses Shaffy junior. Dezelfde. Tijdens de oorlog zat ze in Parijs gevangen en toen ze daarna haar zoontje in Nederland wilde ophalen, kwam ze niet verder dan Brussel, waar ze zich weer gedwongen zag hulp te zoeken van gefortuneerde heren. In 1968 zou ze dan eindelijk naar Nederland vertrekken, maar daarna ontbreekt ieder spoor van haar. De tweede luidt: Alexandra Thérèse de Wysocka was een oplichtster, die mannen uit de hoogste kringen betoverde met haar innemende verschijning en haar romantische ideeën en bij iedereen geld uit de zak wist te kloppen met verhalen over haar hoge afkomst, waardoor ze een paar keer in de gevangenis belandde, maar zelfs daar lucratieve relaties wist aan te knopen met o.a. vooraanstaande advocaten. In 1968 verbleef ze in een luxueus appartement in de Brusselse deelgemeente Sint Gillis, geheel op kosten van haar advocaat, en daarna verdween ze van het toneel. De Morgen van woensdag 6 januari vertelt haar spectaculaire verhaal.

Ik heb een zwak voor zulke vrouwen. Fascinerende types die het klaarspelen dikke bobo’s voor hun karretje te spannen, louter door hun verleidelijke voorkomen en hun rijke fantasie. En hun grenzeloze lef. Was een vrouw als zij slachtoffer geworden van de groepsverkrachtingen in Keulen in de nieuwjaarsnacht, dan zouden nu nog alle kranten bol hebben gestaan van haar exclusieve getuigenissen en exclusieve interviews. Nieuws is wat je ervan maakt en je wilt als krant progressie maken. In de verkoop. Nu moeten de media het zoeken in de schandaalkronieken van de gebeurtenissen, het breed uitmeten van de verschillen tussen de officiële lezingen (“een rustig verlopen nieuwjaarsnacht”) en de getuigenissen van politiemannen die machteloos stonden tegenover een overmacht van duizend agressieve dronkenlappen (“asielzoekers”, volgens de agenten, maar dat mochten ze niet zeggen). We gaan straks ook van die vrouwen eisen dat ze politiek correct blijven. Verontwaardigde blogsters en columnisten doen het hun al voor en roepen dat zelfs keurige westerse witmannen naar hartenlust verkrachten, maar dat dan pers en overheid niet thuis geven. Nooit gehoord echter dat een compleet stadscentrum werd omgetoverd tot oorlogsgebied waar vrouwen vrijelijk geslachtofferd konden worden onder het oog van wie maar wilde toeschouwen! Komt dat zien! Nog nergens vertoond! Circus Asylo tegen christenhoeren! Het Colosseum op herhaling auf dem Domplatz!

Tweeduizend jaar beschaving van onmachtige witmensen. Je zou het bijna jammer vinden dat iemand als Alexandra Thérèse de Wysocka niet een van de slachtoffers is geweest. In haar versie van Olga Romanov dan wel. Een vrouw die de wereld om haar eigen as kan laten draaien. Met relaties in de hoogste kringen, de állerhoogste kringen; ik denk met name aan vorstenhuizen. Wat zouden overheid en politici dan voortvarend tewerk zijn gegaan! Maar het zal allemaal wel weer uitdraaien op de zoveelste patsteling van politiek correcte schoolmeesters tegenover vreemdelingenhaters met hun bruin gebrul, met als enig resultaat dat het volk roept wat het al eeuwen roept: “Aan het kruis met hen!” (in modern Nederlands: “Drijf ze terug de zee in!”) Wie ijvert dan het hardst om het hier naar de kloten te helpen?

Een vluchteling uit een bergdorp in Afghanistan (ook gefundenes Fressen voor kranten!) vertelt dat hij tot voor kort vrouwen nooit anders dan in zwarte sluiers had gezien. En hier vliegen de gebraden duiven hem in de bek! Is dat een verontschuldiging? Allerminst! Als gebraden duiven worden verboden door je religie, dan heb je een prangend culinair probleem. En dat los je niet op door ze in andermans keukens met bruut geweld aan je spit te rijgen. Ook al heb je op de integratiecursus een van die typische westerse waarden als een vrijbrief voor je kippendrift leren omarmen: het eindeloos gerelativeer van je daden door politiek correcten, die onmiddellijk de hand in eigen boezem willen steken. Voor de moeder van Ramses Shaffy zouden in Afghanistan zich ongekende mogelijkheden hebben voorgedaan, als ze zich een beetje had weten aan te passen aan de geldende normen en waarden. Maar voor vrouwen als zij zijn normen en waarden van waar ook ter wereld uitdagende spelregels met 100% winstkansen.”

 

Uitwerkingen POL (12-01-2016)

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) wordt voor de thema's werklocaties bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, energie, vrijetijdseconomie, landbouw en natuur op regioniveau nader uitgewerkt. Voor het opstellen van de regionale uitwerkingen is externe inhuur noodzakelijk. Deels omdat er binnen de gemeente Echt-Susteren te weinig capaciteit aanwezig is en deels omdat er expertise ingehuurd moet worden. De kosten hiervan worden gedragen door het Samenwerkingverband Midden Limburg en een aanvullende bijdrage van de provincie Limburg. Provinciale Staten hebben op 12 december 2014 het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld. In het POL heeft de provincie Limburg uitgesproken dat elke regio een aantal vraagstukken verder dient uit te werken in zogenaamde POL uitwerkingen. De Provincie benoemt hierbij de thema's wonen, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, land- en tuinbouw, energie en vrijetijdseconomie. Als regio worden de zeven Midden-Limburgse gemeenten beschouwd. Voor het thema wonen is reeds een visie opgesteld, die door de gemeenteraden in Midden-Limburg is vastgesteld onder de naam 'Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg'. Vanaf 1 januari 2015 is het Samenwerkingsverband Midden Limburg (SML) van start gegaan. Binnen SML zijn diverse werkvelden benoemd. Voor vier van deze werkvelden worden regionale uitwerkingen opgesteld en is een trekker benoemd. Voor de invulling van de Agenda van Midden-Limburg wordt een afzonderlijke procedure gevolgd. Deze agenda gaat verder dan alleen de regionale uitwerkingen POL en heeft bovendien betrekking op alle SML-werkvelden. Naast bovengenoemde werkvelden, betreft dat ook de werkvelden Innovatieve Economie - Keyport 2020, Mobiliteit & Infrastructuur en Euregionale samenwerking. Gedeputeerde Staten hebben op 3 maart 2015 ingestemd met de notitie 'Bestuursafspraken POL 2014, provinciale focus'. Hierin heeft de provincie aangegeven waar per onderwerp de focus van de provincie ligt. De focusnotitie betreft de vraag van de provincie met betrekking tot de uitwerkingen en bestuursafspraken, geen programma van eisen. De POL uitwerkingen en bestuursafspraken kunnen leiden tot een eigen regionale invulling van de afspraken. Er is immers sprake van per regio verschillende regionale uitwerkingen met een sterke inbreng van de gemeenten. In het POL2014 is een aantal opgaves voor het onderwerp 'landbouw1 benoemd waarvoor een regionale uitwerking gemaakt zou moeten worden (o.a. mestverwerking, schone stallen en vrijkomende agrarische bebouwing). Daarnaast zijn er vanuit het SML-werkveld landbouw en natuur aanvullende thema's aangemerkt die in de regionale uitwerkingen behandeld kunnen worden. Dit betreft onder andere een economische uitvoeringsagenda voor de agrarische sector en het behoud en ontwikkeling van natuur. In de startnotitie landbouw- en natuurvisie is weergegeven op welke wijze de regionale uitwerking voor dit werkveld tot stand komt. Gekozen is om het proces in te gaan met het 'maatschappelijk middenveld'. Omdat er binnen het werkveld landbouw en natuur een groot aantal thema's aan de orde is, heeft het bestuurlijk overleg besloten om voor dit jaar de focus te leggen op huisvesting van arbeidsmigranten (onder leiding van het werkveld wonen), vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, teeltondersteunende voorzieningen, het in beeld brengen en gebruik van latente ruimte van bestaande milieuvergunningen en mestverwerking. Op basis van het Provinciaal Omgevingsplan 2014 worden voor de thema's bedrijventerreinen, detailhandel en kantoorlocaties gezamenlijke beleids- en uitvoeringsafspraken opgesteld die samen het regionaal beleidskader werklocaties gaan vormen. Dit beleidskader bevat ook een invulling van het dynamisch voorraadbeheer. Het detailniveau van dit beleidskader ligt nog niet vast en is onderdeel van het uitwerkingsproces. Dit detailniveau is immers afhankelijk van de problematiek en de mate waarin de noodzaak c.q. wens voor de gemeenten aanwezig is. Vervolgens zal afhankelijk van het regionaal beleidskader gekomen worden tot voorstellen over gebiedsgerichte herstructurering en herontwikkeling van leegstand alsmede de eventuele noodzaak tot investeringen en gezamenlijke fondsvorming voor alle werklocaties. De taakstellingen voor energiebesparing en inzet van duurzame bronnen uit het Nationaal Energieakkoord (dat zowel door IPO als VNG is ondertekend) zijn overgenomen in POL 2014. De regionale uitwerking vindt plaats binnen het werkveld Economie en Energie omdat energie een economische factor van belang is voor bedrijven en voor burgers. Uitgangspunt is het in kaart brengen van het besparings- en opwekpotentieel van de regio als ruimtelijke opgaven. De uitwerking vindt plaats in het benoemen van concrete mogelijkheden in een cafetariamodel waaruit gemeenten zelf hun keuze kunnen maken. Dit betekent derhalve dat gemeenten ook zouden kunnen besluiten geen gebruik te maken van de onderzochte mogelijkheden (0-optie). Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij lopende gemeentelijke, provinciale en landelijke projecten en initiatieven. Een van de actiepunten die vanuit het SML-werkveld Recreatie en Toerisme worden opgepakt is de regionale uitwerking van het POL-thema "Vrijetijdseconomie". In de provinciale focusnotitie staat vermeld dat bij de uitwerking van het POL-thema "vrijetijdseconomie" de afspraken over de aanpak van verblijfsaccommodaties (en met name over huisjesparken en campings) centraal staan. Bij de uitwerking hieraan wordt rekening gehouden met de resultaten van de "Vitaliteitsscan Verblijfsaccommodaties Limburg" die door het bureau ZKA in opdracht van de provincie is uitgevoerd. Deze scan brengt kwaliteit en perspectief van verblijfsaccommodaties in beeld. In het verlengde van het bovenstaande worden bij de uitwerking van het POL-thema "verblijfsrecreatie' in Midden-Limburg twee sporen gevolgd. Het eerste spoor is gericht op de voorbereiding van bestuursafspraken die moeten leiden tot een verbeterde vitaliteit van de verblijfsaccommodaties in Midden-Limburg. Een tweede spoor is gericht op de voorbereiding van bestuursafspraken over de aanpak van het oneigenlijk gebruik van recreatiewoningen. Voor het thema wonen is reeds een visie opgesteld, die door de gemeenteraden in Midden-Limburg is vastgesteld onder de naam 'Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg'. De focus ligt de komende jaren op het realiseren van de toegestane hoeveelheid contingenten en het terugdringen van de totale planvoorraad. Ook staat verdere uitwerking in regionale prestatieafspraken met corporaties en wonen en zorg nadrukkelijk op de agenda. In 2018 vindt integrale herijking plaats. De rol van de gemeenteraad bij de POL uitwerkingen kan per uitwerking verschillend zijn. Dat is mede afhankelijk van het eindresultaat, dat per werkveld verschillend kan zijn.

 

Ruime LOES-aandacht voor David Bowie zlg. (11-01-2016)

LOES-radioprogrammamaker Jos Meeuws gaat aanstaande zaterdag 16 januari ruime aandacht besteden aan de recent overleden artistieke legende David Bowie. Zowel het programma “Op visite bij LOES” (David komt van 11.00 tot 12.00 uur postuum op bezoek) alsook “En ze neumdje hem/häör/hun…” (12.00 tot 13.00 uur) zullen geheel gevuld worden met werk van en informatie over deze legendarische musicus die van enorme invloed is geweest voor de hedendaagse muziek. De Britse popzanger David Bowie is zondag 10 januari op 69-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Vrijdag 8 januari werd zijn nieuwste (en tevens laatste) album ‘Blackstar’ uitgebracht. Bowie werd in 1947 in Londen geboren als David Robert Jones. Hij brak begin jaren zeventig in Engeland als popzanger door, met het album ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust’. Vervolgens werd de rockartiest ook een popster in de VS met zijn hit ‘Fame’. In het midden van de jaren zeventig kwam hij steeds meer in de greep van zijn coke-verslaving. In een poging zijn loopbaan weer op de rails te krijgen, verhuisde Bowie in 1976 naar West-Berlijn. In de jaren tachtig groeide hij uit tot een veelzijdige superster. Bowie's succes leek niet te stoppen. Ook bleef hij gedurende zijn gehele loopbaan als musicus schilderen en acteerde hij in meerdere films. In 1992 trouwde Bowie met het Somalische model Iman, met wie hij een dochter kreeg. Uit een eerder huwelijk had hij al een zoon. Na een hartinfarct in 2004 volgde een stille periode, maar in 2013 kwam album ‘The Next Day’ op 1 en breekt de tentoonstelling over hem in het Londense Victoria & Albert Museum alle bezoekersrecords. Deze expo is nog tot en met 13 maart te bezichtigen in het Groninger Museum.

 

Slag om Schinveldse bossen herdacht (10-01-2016)

Tien jaar geleden veegde de marechaussee de Schinveldse bossen in de gemeente Onderbanken schoon. Die waren al weken bezet door inwoners van Schinveld en Brunssum, gesteund door activisten van GroenFront! en actievoerders uit heel Limburg. Zo’n 1500 bewoners en actievoerders hadden de bossen bezet. Onder de actievoerders het Echt-Susterens raadslid Jos Meeuws (toen nog GroenLinks, tegenwoordig Fractie M en M Echt-Susteren). Bij het nachtelijke optreden door mobiele eenheden van de marechaussee werden meer dan honderd bezetters gearresteerd. Later verklaarde de Raad van State de kap van 6 hectare bos, die de actievoerders wilden verhinderen, illegaal en in strijd met de wet. Maar toen lag de zes hectare bos al tegen de vlakte. Voldongen feiten. Op verzoek van de naburige NAVO-basis in Geilenkirchen ging de politiek door de knieën. De actiegroep Stop AWACS & GroenFront! toosten zonmiddag op 10 jarige herdenking van de ontruiming na de bosbezetting in Schinveld onder een 200 jaar oude beuk in de Schinveldse Bossen. De NAVO wilde 20 hectare bos kappen om het nog lager overvliegen van extreem vervuilende en lawaaiige AWACS radar toestellen te vergemakkelijken. Bij de ontruiming van de bosbezetting werden 700 leden van de marechaussee en politie ingezet tegen geweldloze activisten die zich hadden verschanst in boomhutten en een tunnel. Toch duurde het twee dagen voordat de laatste bosbezetter uit het bos verwijderd was. Van de 20 hectare bos werd 6 hectare gekapt. Dankzij het massale verzet is 14 hectare bos gered. De Raad van State bepaalde achteraf dat de kap van 6 ha illegaal was. Nico Trommelen van Stop AWACS stelt dat de overlast van de AWACS basis is nog steeds extreem. De actiegroep probeert nu via rechtszaken deze terreur te stoppen. Toenmalig bosbezetter Peter Polder van GroenFront! blijft van mening dat de enige echte oplossing het sluiten van de basis is, maar is niettemin van mening dat het de actievoerders destijds gelukt is om een eerste slag te winnen van de NAVO. Het herdenkingsfeestje zondagmiddag was tevens een waarschuwing tegen plannen van de NAVO om af te zien van het verder kappen in het bos. Want de overlast is ondanks vele beloften nog steeds enorm, ongezond en schadelijk aanwezig, aldus de actievoerders. Het boek over de slag om de Schinveldse bossen van de hand van Henri Haenen is nog verkrijgbaar bij de actiegroep Stop Awacs.

 

AED’s vaak slecht onderhouden (09-01-2016)

Het onderhoud van hartdefibrillators (AED’s) laat vaak te wensen over. Hiervoor waarschuwen de grootste leveranciers van de reanimatie-apparaten. Door hoge kosten en onwetendheid worden veel automatische externe defibrillators slecht onderhouden. Eigenaren hangen het levensreddende schokapparaat wel in of aan hun pand op, maar kijken er daarna nauwelijks meer naar om, stellen leveranciers Medisol en Vivon. Medisol hield een jaar geleden een actie onder klanten om de AED's gratis te keuren. Met grofweg de helft van de apparaten bleek toen iets mis. Vaak werkten de elektroden niet meer of waren de batterijen leeg. De oorzaak is vaak onwetendheid, maar ook de hoge onderhoudskosten die de klanten niet willen betalen. Het risico van slecht onderhoud is dat slachtoffers niet snel genoeg geholpen kunnen worden. Dit overkwam recent nog een vrouw die in een winkelcentrum in Bergen op Zoom een hartstilstand kreeg. Een aanwezige verpleegkundige begon te reanimeren en winkelpersoneel spoedde naar een wijkcentrum om een AED te halen. De politie nam de reanimatie over, maar kreeg de AED niet aan de praat. Later bleek dat het kastje in een ruimte had gehangen waar vochtoverlast was. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kreeg in 2013 diverse meldingen van leveranciers over falende AED's. De Inspectie verzocht fabrikanten destijds een brief naar de gebruikers te sturen om aandacht voor preventief onderhoud te vragen. De Hartstichting roept eigenaren van AED's op zich te registreren bij de oproepsystemen HartVeiligWonen of HartslagNu, die gekoppeld zijn aan de 112-meldkamer. Slechts 10 duizend van de 60 duizend tot 80 duizend AED's zijn nu geregistreerd. Ook in de gemeente Echt-Susteren wordt gewerkt met AED’s. Een en ander is het initiatief van de Stichting Hart voor Echt-Susteren. De Stichting zet zich in om Echt-Susteren “hart-safe” te maken. Wat wil dat zeggen? Elk jaar lopen 25 tot 30 inwoners van die gemeente het risico een hartstilstand of hartinfarct te krijgen. De meeste daarvan vinden plaats in de huiselijke kring. De afloop is vaak fataal. Reanimatie door daarvoor opgeleide mensen leidt in slechts 10 % van de gevallen tot succes. Dat percentage kan en moet volgens de Stichting omhoog. Om succesvol te kunnen reanimeren, is snelheid zeer belangrijk. We hebben maar 6 minuten om zonder schade te kunnen reanimeren. Na die 6 minuten neemt de kans op succes, en de kans op een reanimatie zonder veel schade, snel af. Daarom is er een waarschuwingssysteem -Reanimatie Oproep Netwerk genaamd- dat via de melding aan 112 zorgt voor SMS’jes aan speciaal opgeleide vrijwilligers in de buurt, die dan heel snel kunnen ingrijpen, en kunnen beginnen met reanimeren. Inzet van een AED verhoogt de kans op succes met 70 %. Zo’n apparaat kost €3500. Duur? De kosten van een AED staan in geen enkele verhouding tot een paar dagen ziekenhuis. In eerste aanleg zijn 30 AED’s nodig om de hele gemeente Echt-Susteren te kunnen bestrijken en dat aantal is inmiddels door de Stichting gerealiseerd. Grotendeels eigen AED’s, maar ook AED’s van instellingen, verenigingen, bedrijven etc. zijn beschikbaar. De meeste hangen buiten, in de openbare ruimte, en dat heeft uiteraard de voorkeur, maar ook de AED’s die niet buiten hangen spelen een belangrijke rol. Die dertig AED’s moeten natuurlijk wel ingezet kunnen worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. EHBO’ers, bedrijfshulpverleners, mensen uit de zorg, zeer bij de zaak betrokken vrijwilligers, gezinsleden en familie, buurtgenoten. De Stichting Hart voor Echt-Susteren is al langere tijd bezig die vrijwilligers te werven en op te leiden (indien nodig).

 

Column Piet Poell: Kloten (08-01-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Die lage olieprijzen zijn nog een meevaller geweest voor sjeik Hamad bin Khalifa al-Thani van Qatar, maar anders had hij zijn been toch ook niet laten repareren in Marokko, denk ik. Hij wou per se naar Zwitserland en een beetje duurdere kerosine zou zijn privé vliegtuig niet tegengehouden hebben. De sjeik schept het geld met bakken uit zijn zandbak, want meer is zijn oliestaatje niet. Wat is er gebeurd? Sjeik Hamad bin Kalief of hoe de man ook mag heten, voor mijn part sjeik El Qatar Main Op Eén Buik (zo noemen ze hem geloof ik bij de FIFA), ging skiën in Marokko. Ja, als ik sjeik was, ging ik ook niet skiën in de Zwitserse Alpen, want daar komt iedereen. Hij dus naar Ifrane in de Midden-Atlas, een skioord dat begin twintigste eeuw door de Fransen werd gesticht en die maakten er meteen een exclusieve plek van, anders komt dat omhoog gevallen gepeupel weer aankakken. Nu krijg je dus zo’n sjeik op de thee. En dan breekt die vent zijn been. Nooit leren skiën natuurlijk, nee, wat wil je in een zandbak! En meteen de stoere bink uithangen, niks afdalen langs de geijkte pistes – doen stoere idioten in La Grande Plagne ook niet – en dan bam! Botbreuk. ‘Zullen we u naar het ziekenhuis brengen, Sjeik?’ Brullen als een kind, roffelen met de knuistjes op het met goud en onyx ingelegde schrijfblad van zijn secretaire en luid jankend: ‘Ik wil naar Zwitserland! Ik wil naar Zwitserland, nu! Nu! Nu! Nu!’ Tja, ik zou ook geen vertrouwen meer hebben in die kut-Marokkanen die menen voor mij de weg te moeten uitstippelen. Wat denken ze wel! Ik ben sjeik!

En nou komt de pret: de hele familie mocht mee! Allemaal in hun eigen vliegtuig! Maar er was één probleem: ze moesten ‘s nachts landen op Kloten-Zürich of de sjeik moest wachten tot het dag werd, maar een sjeik wacht niet. Nou is Kloten een slaapstadje dat bij wet bedongen heeft dat er vóór zes uur ’s morgens geen gebrul van vliegtuigen mag zijn. Kan een sjeik niet mee zitten. ‘Zeg even dat we eraan komen’ ‘Mag niet, Sjeik. Teveel herrie!’ ‘Zeg godverdomme, o, pardon, Allah Akhbar dat we eraan komen en als ze herrie willen, dan kunnen ze herrie krijgen!’ ‘Jawel, Sjeik. Ze zeggen al dat het goed is.’ ‘Voor de hele familie?’ ‘Voor de hele familie.’ Dus werd Kloten de hele nacht opgeschrikt door maar liefst negen privé jets van allemaal familie die aan het ziekbed van de sjeik wilde zitten om zijn handje vast te houden. Qatar mag dan een zandbak zijn, onder dat zand zit olie dat het stikt, dus de sjeikfamilie kan doen wat ze wil en dat doet ze ook, want ze zijn het rijkste land ter wereld. Ze hebben tentakels tot in The City van Londen, in de duurste Franse voetbalclub, PSG, in Shell, Volkswagen, Siemens, noem maar op. Maffiavriendje Zep Blatter heeft zich onmiddellijk ingelikt in de familie en dus moeten we in 2022 in die smorende hitte gaan voetballen om de wereldtitel. Vier handen op één buik. Probeert u ’s nachts eens de hele familie te mobiliseren als pap zijn been heeft gebroken en naar het ziekenhuis moet. Laat ze eens aantreden met ronkende motors om pap Sjang te begeleiden en u krijgt gegarandeerd een boete aan uw broek. En terecht. Sjeik Sjang van Qatar wordt beschermd als hij zoiets doet. Hij lapt de wereld aan zijn laars en de grootste boeven likken die. Dankzij zijn controlerende macht kunnen wij erop los consumeren als de wilde gekken, zoals ik afgelopen feestdagen weer mocht constateren (crisis? wat crisis?) en de buren de ogen uitsteken met nog duurdere benzineslurpers, met meer vakanties, met grotere huizen. En die olieprijzen, ach, daar komen ze in Qatar wel overheen. Daar knijpen ze eenvoudig de loonslaven uit. Dat hebben ze afgekeken van ons sociale Westerse model, ik bedoel: hier doen de socialisten het voor…! In Gambia verdient de gemiddelde loonslaaf 1000 dalassi per maand. Dat is ongeveer 23 euro. Toen wij er een paar weken geleden waren, verjubelden we elke avond in de restaurants twee keer zo’n maandsalaris. Holakiedee! En toch, het zit niet scheef in de wereld omdat anderen zoveel meer verdienen, het zit scheef in de wereld omdat wij bang zijn iets te verliezen. Omdat onze dagen zich afspelen in een vicieus ritme en we niet in staat zijn daar uit te breken, bang voor het donker. Tot meerdere eer en glorie van sjeik Sjang van de zandbak, die door álles heen breekt.”  

 

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Hessels (07-01-2016)

Tijdens de altijd druk bezochte Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis is het al jaren een goed gebruik dat de burgemeester van Echt-Susteren daar een Nieuwjaarstoespraak houdt. Dat was dit jaar niet anders. Burgemeester Jos Hessels hield het publiek tijdens zijn speech het volgende voor:

“Dames en heren, welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst! Welkom aan alle vertegenwoordigers van verenigingen, vrijwilligersorganisaties, onze ondernemers, maatschappelijke organisaties en natuurlijk aan alle andere inwoners van Echt-Susteren die de moeite hebben genomen om elkaar hier het beste te wensen voor 2016. Afgelopen jaar begon ik mijn nieuwjaarstoespraak met te wijzen op de grote veranderingen in het sociale domein, die ons te wachten stonden. We waren goed voorbereid, maar werden samen in het diepe gegooid en moesten afwachten of de praktijk de theorie zou bevestigen. Met trots – en ook wel een deel opluchting – stel ik vast dat onze gemeente met glans geslaagd is voor deze opgave. Het project ‘Zorg in eigen Dorp’ in Koningsbosch wordt inmiddels breed in de provincie als voorbeeld gesteld, maar ook de andere ‘huiskamer-plus’ projecten en de aanpak door de sociale wijkteams worden uitstekend ontvangen. Na Epe op de Veluwe, is Echt-Susteren de gemeente, die de meeste mensen uit de Bijstand weer aan het werk kreeg. Wij konden dit bereiken dankzij de inzet van zovele vrijwilligers, maar zeker ook dankzij de professionals, die hierbij betrokken zijn. Maar daarmee zijn we er nog niet. Juist nu we op de goede weg zijn, moeten we doorpakken. Verder kijken hoe we maatwerk kunnen bieden. Hoe we die honderden mantelzorgers, die dag in dag uit voor anderen zorgen, kunnen helpen en ontlasten. Kijken hoe we met soms kleine aanpassingen juist dat beetje extra kunnen bieden, dat de kwaliteit van leven in onze stadjes en dorpen net weer dat extra zetje kan geven. Samen werken we daaraan en alle suggesties zijn van harte welkom.

Kwaliteit van leven komt ook tot uiting in onze eigen dorpscultuur via die keur aan verenigingen, die wij in Echt-Susteren rijk zijn. En ook daarin mogen we ons op verschillende gebieden tot de absolute top rekenen. We hebben drumbands en muziekkorpsen, die in 2015 kampioen werden, schutterijen die op topniveau presteerden en op het gebied van carnavalsmuziek sleepte onze gemeente alle prijzen binnen, die er in Limburg te behalen zijn. Zelfs die van aller slechtste liedje. Je moet het maar kunnen! En dan onze sportverenigingen: welke plattelandsgemeente mag zich in het voetbal een topklasser én een eersteklasser toedichten? En dan nog al die andere teams, die in zowat alle klassen van het amateurvoetbal meestrijden? Ik heb het dan nog niet gehad over onze eredivisionist in het badminton, onze zwemkampioenen, de handballers, de handboogschutters en alle andere sporters.

Net zo belangrijk zijn ook die kleine sporten, die als hobby een draai kunnen geven aan de leefbaarheid in wijk en dorp. Ik kijk dan bijvoorbeeld naar het jeu-de-boulen, een mooi initiatief bij buurthuis Sint Joris in Echt Noord. Om nog maar te zwijgen van al die kaartmiddagen en –avonden in cafés en buurthuizen, die qua fanatisme en inzet nauwelijks onderdoen voor de ‘grote’ sporten, maar zoveel plezier in het leven brengen! Kwaliteit van leven, daar gaat het om!

Kwaliteit van leven krijgt een heel andere dimensie als je praat met de ontheemden, die wij in onze gemeente mogen opvangen. Ik was kort voor Kerst bij de prachtige uitvoering van het toneelstuk ’n Moder in Susteren, dat gaat over oorlog en evacuatie. Ik moest daar gisteren aan denken, toen ik de nieuwjaarsbijeenkomst bezocht in ons AZC. Onze mensen vluchtten destijds naar Posterholt en soms verder naar Friesland. Naar de maatstaven van deze tijd is dat naar Libanon of naar Pey. Al sinds de tachtiger jaren bieden wij onderdak aan de vluchtelingen van onze tijd. Ik ben blij dat wij dit mogen doen en weet dat de bewoners van ons AZC hier uitstekend worden opgevangen. Het doet me deugd dat vanavond, voor de eerste keer, een aantal bewoners van ons AZC aanwezig zijn bij de nieuwjaarsreceptie.

2015 was ook het jaar van het vlottrekken van langslepende projecten in onze gemeente. Het Centrumplan in Susteren kwam – dankzij de inzet van alle direct betrokkenen – eindelijk van de grond, zodat ook Susteren binnen enkele jaren op een mooi bloeiend centrum kan rekenen. En ook voor het kloostercomplex in Koningsbosch is er – dankzij een particulier initiatief – weer perspectief.

Sommige mensen leveren een extra bijdrage aan onze maatschappij en zo nu en dan doet zich een gelegenheid voor om deze mensen de eer te bewijzen, die hen toekomt. Heel bijzonder waren in 2015 de Yad Vashem onderscheiding voor de echtparen Wauben en Bachus uit Pey en de eerste Carnegie-heldenmedaille in onze gemeente, die werd uitgereikt aan Jan van Hulst uit Koningsbosch. En dan die heel speciale beëdiging van de nieuwe Limburgse Jagers hier op onze Nieuwe Markt, waar zijn oude regiment samen met ons allemaal eer betoonde aan Luc Janzen, die als Limburgse Jager zijn leven gaf in Afghanistan. Allemaal burgers van Echt-Susteren, waar we diep voor buigen.

Dames en heren, ik prijs me heel gelukkig met die grote groep vrijwilligers, die onze buurtpreventieteams bemensen. In maar liefst tien wijken en dorpen in onze gemeente helpen zij de reguliere hulpdiensten bij het veilig houden van de wijk en er staan nog enkele groepen in de startblokken. Soms geholpen door snufjes als Whatsapp en zo, maar vooral door in groepjes door de straten te lopen en de eigen ogen goed de kost te geven. Vanaf het begin gecoördineerd vanuit de gemeente en in goed overleg met de politie en onze BOA’s. Samen met deze oplettende burgers houden we onze gemeente leefbaar en veilig. Over ‘veilig’ gesproken, ook in 2015 werden we weer geconfronteerd met een aantal incidenten, die onze gezamenlijke veiligheid in het geding brachten. Ik ben blij dat we kunnen vertrouwen op een uitstekend politieapparaat en prima samenwerking met het Openbaar Ministerie. En iedere dag en nacht weten we ons weer goed beschermd door onze brandweervrijwilligers van de posten Susteren en Echt. Zij staan altijd voor ons klaar. Zelfs als de reguliere commandolijnen eens een keertje geen rekening lijken te houden met de specifieke ligging van Echt-Susteren in het Smalste Stukje Nederland. Dames en heren, dat ‘Smalste Stukje Nederland’ is in een paar jaar tijd de nieuwe geuzennaam geworden van onze mooie gemeente. Je komt het overal tegen en onze inwoners en bedrijven positioneren zich met trots in ons Smalste Stukje Nederland. Het staat inmiddels voor méér dan die 4.833 meter tussen Isenbruch en Illikhoven. Ons Smalste Stukje Nederland staat voor mooie stadjes en dorpen, voor prachtige natuur en uitstekende mogelijkheden om te wonen, te werken en te recreëren. Het staat voor vriendelijke mensen in een internationale omgeving. Voor een bloeiende economie, die alle kansen van het platteland benut: duurzaam, kwalitatief en met aandacht voor de goede dingen van de eigen streek. Dames en heren, juist daarom heeft onze gemeente eind 2015 het predicaat ‘CittaSlow’ ontvangen. CittaSlow is een internationaal keurmerk, waar nu wereldwijd, van Zweden tot Zuid-Afrika en van Zuid-Korea tot Canada, ruim 200 dorpen en kleine steden door zijn erkend. Het woord ‘slow’ in CittaSlow staat niet voor traag, maar voor doordacht, weloverwogen, met aandacht en kwaliteit. Als je over zaken nét iets langer nadenkt of er nét iets meer aandacht aan besteedt, slaan positieve ontwikkelingen, die de kwaliteit van ons leven verhogen, beter en ook sneller aan. Dat is CittaSlow: "reculer pour mieux sauter", even inhouden en nadenken om daarna beter en verder te springen! Duurzaamheid, cultuurbesef, aandacht voor eigen dorp en streek en kwaliteit van leven staan daarbij voorop. De gemeente Echt-Susteren zal niet veranderen vanwege CittaSlow; we zijn juist CittaSlow geworden om wie we zijn en hoe we in het leven staan. Met u en voor u. En dat zal ook in 2016 zo blijven! Vanuit die gedachte wens ik u allemaal een gezond, gelukkig en bovenal een zalig 2016!”

 

ANBO in actie (06-01-2016)

Seniorenorganisatie ANBO wil dat gemeenten zich in 2016 beter aan de regels houden bij de ondersteunende zorg aan hun inwoners. De ANBO heeft daarom de juridische spelregels voor bijvoorbeeld het leveren van huishoudelijke hulp of aanpassingen aan woningen nog eens op een rij gezet. Onlangs meldde de NOS dat in 2015 een recordaantal mensen hun gemeente voor de rechter daagde. Volgens de ANBO komt dit doordat gemeenten meer beleidsvrijheid nemen dan ze daadwerkelijk hebben. Daarom stelde de belangenorganisatie samen met advocaten en juristen een lijst met juridische eisen op. De ANBO maakte de lijst op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, die is bedoeld om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Ook keek de organisatie naar de Algemene wet bestuursrecht, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het binnenkort in werking tredende VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap. Daarnaast is gekeken naar alle jurisprudentie die rechtszaken tot nu toe hebben opgeleverd. Met het document zien gemeenten volgens de ANBO in een oogopslag wat hun minimale verplichtingen zijn, van melding tot keukentafel-gesprek. Ook inwoners kunnen zo nagaan of hun gemeente zich aan de wet houdt. Volgens de ouderenorganisatie weten veel ouderen niet wat hun rechten zijn. Bij belangenorganisaties kwamen afgelopen jaar veel vragen en klachten binnen over de manier waarop gemeenten met burgers over hun zorgvraag in gesprek gaan. Ook kreeg de ANBO naar eigen zeggen meldingen van burgers die zeiden dat ze in een eerste gesprek al meteen te horen kregen dat ze geen of minder huishoudelijke hulp zouden krijgen. Dat mag niet zonder dat er een zorgvuldig onderzoek is gedaan. Ook zijn er mensen die met hun gemeente bellen voor steun en vervolgens twee maanden lang niets horen, terwijl gemeenten verplicht zijn om binnen zes weken wat te laten weten. Door onduidelijkheid doen burgers nu soms geen beroep op een hulp, terwijl ze dat wel mogen doen, aldus de ANBO.

 

Limburgse samenwerking in de waterketen (05-01-2016)

Eind 2015 is tijdens het Bestuurlijk Waterpanel door alle Limburgse partijen in de waterketen het gezamenlijk visiedocument ‘Waardevol groeien’ ondertekend. De visie geeft richting aan de lange termijnontwikkeling van het (afval) waterbeheer in de provincie Limburg. Het doel van deze samenwerking is, om een kwaliteitsverbetering te realiseren, de personele kwetsbaarheid te verminderen maar ook om de verwachte kostenstijging te beperken. Sinds 2005 vindt er structurele samenwerking plaats tussen de diverse partijen in de waterketen. Dan gaat het om 33 Limburgse gemeenten, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg en de Provincie Limburg. Voor deze samenwerking zijn de afgelopen jaren een vijftal regio’s gevormd: Parkstad, Maas en Mergelland, Venlo-Venray, Limburgse Peelen en Westelijke Mijnstreek. Om de samenwerking in Limburg verder vorm te geven is nu de gezamenlijke toekomstvisie opgesteld ‘Waardevol groeien’. De visie is opgebouwd vanuit een viertal thema’s: •Water, wat ons bindt •Kwaliteit, kennis stroomt •Organiseren, samen vormgeven •Groeien, haalbare stappen. In het thema “wat ons bindt” gaat het om het gezamenlijke belang om voldoende (niet te veel, niet te weinig) gezond en schoon water voor nu en in de toekomst. Beken en vijvers zijn functioneel ingericht en dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Verder worden inwoners betrokken bij het verwerken van regenwater, het voorkomen van (grond)wateroverlast en het verstandig omgaan met drinkwater. De samenwerking is verder gericht op reductie van de naar verwachting stijgende maatschappelijke kosten. In het thema “kennis stroomt” staat de noodzaak van kennisontwikkeling (innovatie), met name op het gebied van klimaatbestendigheid en doelmatigheid centraal. Door gezamenlijk de investeringsplannen op elkaar af te stemmen en rekening te houden met de stedelijke ontwikkelingen en duurzaamheid worden de goede maatregelen getroffen tegen maatschappelijk acceptabele kosten. In het thema “samen vormgeven” zijn de voordelen van samenwerking omschreven. Dan gaat het bijvoorbeeld om het zorgen voor voldoende specialisten die in staat zijn de complexe taken uit te voeren en het vaker gezamenlijk beheren van het aanwezige watersysteem en afvalwatersysteem. Het maatschappelijk belang staat daarbij centraal, niet de eigen autonomie van de partners. In het thema “Groeien, haalbare stappen” staan de stappen voor samenwerking. De grootste doelmatigheids-winst is te behalen door samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeente, de waterschappen en de Waterleiding Maatschappij Limburg.

 

Gemeenten niet klaar voor jonggehandicapten (04-01-2016)

Gemeenten laten grote steken vallen in het begeleiden van jonggehandicapten naar werk. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De taak ligt sinds 1 januari 2015 bij de gemeenten, maar vooral kleine gemeenten hebben nog geen idee hoe ze deze doelgroep moeten begeleiden. Veel gemeenten geven aan dat 2016, net als afgelopen jaar, een jaar is waarin nog niet alles optimaal geregeld is voor deze doelgroep. Voorzieningen zijn nog in ontwikkeling en netwerken moeten worden opgebouwd. Ook hebben gemeenten de nieuwe doelgroep nog nauwelijks is beeld. Ondertussen gaan jaarlijks 16.000 kwetsbare jongeren van school. Omdat ze nu of in de toekomst kunnen werken, hebben ze geen recht op een Wajong-uitkering. Volgens de Landelijke Cliëntenraad doen 10.000 van deze jongeren een beroep op de gemeente. Als ze geen begeleiding krijgen, komen ze thuis te zitten. Voorheen was het de taak van het UWV om jonggehandicapten te begeleiden en/of een uitkering te verstrekken, de zogeheten Wajong-uitkering. Nu krijgt iemand alleen nog een Wajong-uitkering als vaststaat dat iemand nooit meer kan werken. Dat is slechts een zeer klein percentage van de oorspronkelijke groep. Veel jonggehandicapten komen van het speciaal voortgezet onderwijs, de praktijkschool of het laagste mbo-niveau. Vooral de grote gemeenten zeggen in gesprek te zijn met scholen en hebben inmiddels afspraken gemaakt. Kleinere gemeenten zien de noodzaak om deze leerlingen te begeleiden nog minder. Ook recent onderzoek van Regioplan laat zien hoe belangrijk begeleiding is. Als jongeren niet direct na het verlaten van school begeleiding krijgen, dreigen zij buiten beeld te raken. Scholen moeten zich meer focussen op arbeidstoeleiding en de samenwerking tussen scholen en gemeenten moet verbeteren, aldus Regioplan. Ook moeten gemeenten contact blijven houden met jongeren op het moment dat zij een baan of stage hebben gevonden. Dit gebeurt vaak nog niet door onvoldoende mankracht. Bovendien is ook het budget van de gemeenten om mensen aan het werk te helpen de afgelopen jaren drastisch geslonken. In 2009 hadden gemeenten zo'n 5000 euro per persoon, nu is dat zo'n 1600 euro per persoon. Dat betekent dat er echt keuzes gemaakt worden en dat er verschillende doelgroepen met elkaar concurreren om dat geld.

 

Koopkrachtstijging hoger (03-01-2016)

De koopkrachtstijging van Nederlanders is groter dan waar het kabinet op Prinsjesdag van uitging. Het bedrag dat mensen te besteden hebben, stijgt in 2016 niet met 1,4 maar met 1,8 procent, schrijft minister Asscher aan de Tweede Kamer. Huis-houdens hebben dan gemiddeld 800 euro meer te besteden dan nu. De koopkrachtstijging, die het grootst is in tien jaar tijd, komt doordat de ramingen in december van het Centraal Planbureau gunstiger uitpakken voor de koopkracht dan eerder werd voorspeld. Zo stijgen de zorg- en pensioenpremies minder hard dan gedacht. Ook is de inflatie naar verwachting dit jaar minder hoog. In het nieuwe jaar krijgt ruim 90 procent van de Nederlanders meer te besteden. Doordat de Eerste Kamer instemde met het Belastingplan kan de 5 miljard euro aan lastenverlichting worden doorgevoerd. Zo'n 9 procent gaat er in 2016 niet op vooruit of zelfs op achteruit. Dat zijn met name ouderen met een eigen vermogen of een aanvullend pensioen naast de AOW. Dat komt mede doordat veel aanvullende pensioenen niet meestijgen met de inflatie. Van die mensen die er niet op vooruitgaan, werkt maar een klein deel. Van de werkenden heeft in 2016 97 procent meer te besteden. Mensen met een lager inkomen en mensen met kinderen gaan er het meest op vooruit. Gezinnen met kinderen krijgen meer kindgebonden budget en meer kinderbijslag. En voor tweeverdieners komt daar ook nog een hogere kinderopvangtoeslag bij. Een groot deel van de koopkrachtstijging komt doordat op de meeste loonstrookjes dit jaar een hoger bedrag staat. Zo gaan de belastingtarieven voor de tweede en derde schijf omlaag. Ook wordt het bedrag dat nog in de derde schijf valt, verhoogd. Mensen die rond de 60.000 euro verdienen, gaan er over het algemeen in hun salaris wel iets op achteruit. Dat komt doordat de verlaging van die tarieven niet genoeg compenseert voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Toch zullen veel van hen er in koopkracht niet op achteruitgaan door maatregelen die buiten het loonstrookje omgaan. Het late instemmen met het Belastingplan heeft wel gevolgen voor het uitbetalen van de salarissen. In het plan is de verlaging van het tarief van de tweede en derde belastingschijf minder groot dan in de eerdere plannen. Die aanpassing kan niet op tijd verwerkt worden. Daarom betalen veel mensen in de eerste drie maanden van het jaar te weinig belasting. Dat wordt gecompenseerd in de maanden daarna. Daarom zal voor velen het salaris in april wat lager zijn dan in de eerste drie maanden.

 

Ouderen vragen meer hulp aan familie (02-01-2016)

Steeds meer ouderen met een aandoening doen een beroep op familie of buren als ze hulp nodig hebben. Dat komt naar voren in een enquête van de ouderenorganisatie ANBO onder 8000 leden. Het onderzoek spreekt van een stijging met tien procent ten opzichte van een jaar geleden. Meer mensen durven kinderen of buren in te schakelen en daar is de organisatie blij om. Door de hervorming van de zorg zijn ouderen meer aangewezen op ondersteuning van bekenden en dat wordt meer in de praktijk gebracht, zegt ANBO-directeur Liane den Haan. "Maar we zijn er nog niet. We horen vaak genoeg verhalen dat mensen geen hulp durven te vragen, omdat ze bang zijn iemand tot last te zijn." Het eerste onderzoek werd in 2014 gehouden onder 11.000 leden. Daaruit bleek het belang van een goed sociaal netwerk om de zorghervorming te laten slagen. Volgens de ANBO zijn er nog steeds grote verschillen tussen mensen die hoog zijn opgeleid en mensen die een lage opleiding hebben gehad. Hoger opgeleiden weten hun weg makkelijk te vinden in de zorg en schromen niet hulp in te roepen als ze dat nodig vinden, zegt Den Haan. Volgens haar zijn mensen die lager zijn opgeleid minder mondig. Ze aarzelen daardoor veel vaker of ze een familielid of buren zullen inschakelen om hulp te bieden. De ANBO vindt dat daaraan dit jaar meer aandacht moet worden besteed.

 

Echt-Susteren krijgt minder budget (01-01-2016)

De gemeente Echt-Susteren krijgt in 2016 minder geld van de overheid voor de bijstandsuitkeringen die zij verstrekken. Echt-Susteren krijgt 2,9% minder geld dan in 2015 van de centrale overheid. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanpassing heeft te maken met een nieuwe rekenmethode die het rijk hanteert. Het totale bijstandsbudget komt in 2016 daardoor uit op 6,8 miljoen euro. De omliggende gemeenten krijgen juist meer geld: Sittard-Geleen (+3,4%) en Maasgouw (+2,1). Roerdalen wordt 3% gekort op het bijstandsbudget. Ondanks kritiek van gemeenten die tekorten vrezen bij het uitkeren van de bijstand, houdt de regering vast aan de nieuwe verdeling van het budget. In het voorjaar van 2016 zal worden bekeken of de aangepaste rekenmethode werkt. Dat zei PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) in een reactie op alle ophef. Ze snapt dat wethouders die het met minder budget moeten stellen daar teleurgesteld over zijn, zo stelt ze. Maar bij ‘elke herverdeling is sprake van plussen en minnen.' Het merendeel van de gemeenten gaat er op vooruit. Klijnsma benadrukt dat het huidige rekenmodel, waarmee het totale budget van 5,6 miljard euro over alle gemeenten wordt verdeeld, is ontwikkeld in nauw overleg met onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze sprak met de VNG af het model in het voorjaar van 2016 te evalueren. Gemeenten hadden de afgelopen dagen kritiek op de rekenmethode. Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten, pleit ook voor een rustpauze. De komende twee jaar moeten worden gebruikt om het model te verbeteren, vindt de organisatie. Volgens Divosa moet het bijstandsbudget in 2016 en 2017 worden verdeeld op basis van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. Het huidige rekenmodel geeft voortdurend problemen en leidt tot een onvoorspelbare verdeling van uitkeringsbudgetten. Veel gemeenten zeggen de dupe te zijn van een nieuw rekenmodel op basis waarvan zij geld krijgen voor bijstandsuitkeringen. Werd dat budget voorheen becijferd op basis van het daadwerkelijke aantal uitkeringsgerechtigden, de afgelopen jaren zitten er variabelen in zoals de bevolkingssamenstelling en de situatie van de arbeidsmarkt. Veel gemeenten, vooral de grote, krijgen daardoor te weinig geld voor uitkeringsgerechtigden. Maar volgens Divosa gaat het ook om kleine en middelgrote gemeenten.

 

Welstandsnota Echt-Susteren (16-12-2015)

In de Welstandsnota Echt-Susteren 2016 worden de bestaande gebiedsbeschrijvingen en criteria worden gehandhaafd. Er zijn nu echter situaties beschreven waarin geen preventieve welstandstoets meer plaatsvindt en situaties waarin een ambtenaar de welstandstoets uitvoert (de zogenaamde Kanbepaling). De resterende situaties (onder andere (Rijks)monumenten en panden in waardevolle cultuurhistorische gebieden) worden als vanouds voorgelegd aan de omgevingscommissie. Per 1 september 2013 is het Servicecentrum MER ontstaan. Binnen de afdeling omgevingsdienst van dit servicecentrum worden aanvragen om omgevingsvergunning namens de moedergemeenten afgehandeld. In een startoverleg met de betreffende portefeuillehouders van de drie 'MER'-gemeenten in januari 2015 is gekeken in hoeverre er mogelijkheden zijn om één gezamenlijke welstandsnota vast te stellen. Uit onderzoek is gebleken dat door de verschillende methodieken in gebiedsomschrijvingen en waarde-toekenning de 'één-nota-gedachte' een te complex resultaat zou opleveren. Reden waarom er voor gekozen is voor elke gemeente een aparte nota op te stellen. Tijdens een raadsconferentie op 21 mei 2015 is gesondeerd welk beleid de gemeente Echt-Susteren ten aanzien van welstand wil voeren. Uit de reacties is gebleken dat er een wens is om de nota gedeeltelijk te dereguleren, zonder het verlies van grip op welstand. Om deze reden is bestudeerd hoe en waar welstand gedereguleerd kan worden en waar de kwaliteitseisen gehandhaafd zouden moeten blijven. Deregulering is mogelijk op twee manieren. Door gebieden geheel welstandsvrij te verklaren (dus overhevelen naar het tot nu toe niet gebruikte niveau 4) en door in bepaalde gevallen gebruik te maken van de 'nieuwe' wettelijke mogelijkheid van de 'Kanbepaling'. Op basis van deze bepaling kunnen burgemeester en wethouders als bevoegd gezag er voor kiezen om de welstandscommissie wel of niet te raadplegen. Als burgemeester en wethouders er voor kiezen om de commissie niet in te schakelen, moeten zij zelf antwoord geven op de vraag of een bouwplan overeenkomt met redelijke eisen van welstand. Deze toetsing kan worden gemandateerd aan een ambtenaar (= Kanbepaling). Burgemeester en wethouders hebben de MER-omgevingsdienst gemandateerd voor de gehele besluitvorming rondom omgevingsvergunningen. Dit betekent dat zowel het advies van de omgevingscommissie als het advies van de ambtenaar onder mandaat gemotiveerd wordt opgenomen in de besluitvorming bij aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Indien een ambtenaar toetst aan de welstandscriteria kunnen plannen sneller, goedkoper en makkelijker het vergunningenproces doorlopen.